Underpunkt i budgeten
PR
86
2019 rd
Plenum
Torsdag 19.12.2019 kl. 10.00—21.03
2.6
Huvudtitel 32 Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
Talman Matti Vanhanen
Vi går nu till behandling av huvudtitel 32, arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. 
Följande ändringsförslag till huvudtiteln, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior, framställdes:  
1. Kai Mykkänen saml understödd av Timo Heinonen saml 32.01.01: Anslagen för arbets- och näringsministeriets politiska stab minskas med 191 000 euro. (BM 390) 
2. Sami Savio saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf 32.01.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen bereder en proposition för att permanent införa ett pensionsstöd för långtidsarbetslösa över 60 år." (Reservation 1) 
3. Timo Heinonen saml understödd av Mia Laiho saml 32.01.03: Momentet ökas med 9 000 000 euro för att stärka sysselsättningstjänsterna. (Reservation 2) 
4. Timo Heinonen saml understödd av Mia Laiho saml 32.01.03: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen ändrar anslagen av engångsnatur för att förbättra servicen för partiellt arbetsföra till permanenta anslag." (Reservation 2) 
5. Sami Savio saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf 32.01.05: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen höjer Business Finlands omkostnader för att främja exporten och för att främja turismen i fråga om Business Finlands Visit Finland-program." (Reservation 1) 
6. Sami Savio saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf 32.01.05: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att effektivisera marknadsföringen av turismen i Finland särskilt i Europa och Asien." (Reservation 1) 
7. Peter Östman kd understödd av Sari Essayah kd 32.01.40: Momentet ökas med 2 000 000 euro för att främja internationalisering av små och medelstora företag. (Reservation 3) 
8. Sami Savio saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf 32.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen bereder en kostnadseffektiv modell för arbetskonto för småföretagare som lättar upp företagarens ekonomiska och administrativa börda och sporrar till att bli företagare." (Reservation 1) 
9. Sami Savio saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf 32.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen börjar bereda en höjning av den nedre gränsen för FöPL." (Reservation 1) 
10. Sami Savio saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf 32.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen inleder ett regionalt pilotprojekt i syfte att förbättra villkoren och ställningen för ensamföretagare." (Reservation 1) 
11. Sami Savio saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf 32.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen avstår från den överdimensionerade klimatpolitiken och satsar medel på att förbättra sysselsättningen." (Reservation 1) 
12. Sami Savio saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf 32.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen före utgången av mars 2020 lämnar ett sysselsättningspolitiskt åtgärdsprogram till riksdagen i form av ett meddelande." (Reservation 1) 
13. Sami Savio saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf 32.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen bevarar prövningen av arbetskraftstillgången för arbetsrelaterad invandring och dessutom satsar på livslångt lärande för inhemsk arbetskraft." (Reservation 1) 
14. Sami Savio saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf 32.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen förtydligar villkoren för arbetsrelaterade uppehållstillstånd och för att omfattas av den sociala tryggheten." (Reservation 1) 
15. Sami Savio saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf 32.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen i sina sysselsättningsåtgärder fäster särskild uppmärksamhet vid undersysselsatta befolkningsgrupper, såsom partiellt arbetsföra och äldre medborgare." (Reservation 1) 
16. Sari Essayah kd understödd av Päivi Räsänen kd 32.20.40: Momentet ökas med 20 000 000 euro för forskning, utveckling och innovationer. (Reservation 3) 
17. Timo Heinonen saml understödd av Mia Laiho saml 32.20.40: Momentet ökas med 82 000 000 euro för stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. (Reservation 2) 
18. Sami Savio saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf 32.20.40: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen främjar inhemsk malmletning och gruvindustri för att utveckla särskilt batteribranschen samt garanterar tillräckliga resurser för Finlands Malmförädling Ab." (Reservation 1) 
19. Sami Savio saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf 32.20.40: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen omedelbart gallrar bort näringsstöd som är skadliga, ineffektiva eller snedvrider konkurrensen, dock så att stöden för jordbruket tryggas." (Reservation 1) 
20. Sami Savio saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf 32.20.40: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen snabbt bereder modeller för att effektivisera exporten hos små och medelstora företag, såsom konsortier som eftersträvar internationella helhetsleveranser." (Reservation 1) 
21. Sami Savio saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf 32.20.40: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen tryggar användningen av torv i energi och på annat sätt med beaktande av skyddet av vattendragen." (Reservation 1) 
22. Timo Heinonen saml understödd av Mia Laiho saml 32.20.41: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen slopar det ineffektiva energistödet för investeringar som ersätter stenkol." (Reservation 2) 
23. Sami Savio saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf 32.20.44: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen satsar på att biprodukter från inhemska sågverk vidareförädlas och utnyttjas för produktion av el och värme." (Reservation 1) 
24. Sami Savio saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf 32.20.44: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen snabbt främjar biogasprojekten i regeringsprogrammet och gör bestämmelserna smidigare för att främja en snabb inledning av biogasprojekt samt inleder beredningen för att lösa eventuella frågor om statsbidrag." (Reservation 1) 
25. Sami Savio saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf 32.30.40: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att eliminera flaskhalsar som skadar turismen i Lappland, bland annat genom att öka flygkapaciteten." (Reservation 1) 
26. Sami Savio saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf 32.30.40: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen tryggar förutsättningarna för att hålla hela landet beboeligt." (Reservation 1) 
27. Sami Savio saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf 32.30.40: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen ökar satsningarna på att utveckla näringarna i de regioner som går back, och att höja sysselsättningstalet i regionerna för att dämpa utflyttningen och öka vitaliteten." (Reservation 1) 
28. Sami Savio saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf 32.30.40: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen avvärjer vindkraftverkens olägenheter för miljön och hälsan." (Reservation 1) 
29. Sami Savio saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf 32.30.40: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att främja den finländska bastun och bastukulturen och utöka exportmöjligheterna i branschen." (Reservation 1) 
30. Sami Savio saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf 32.30.40: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen fortsätter sina åtgärder för att skapa digitalt innehåll inom turistbranschen och öka turismen i nationalparker genom att stödja skapandet och utvecklandet av en digital plattform för att stärka deras tjänsteutbud." (Reservation 1) 
31. Sami Savio saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf 32.30.51: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen ökar och utvecklar användningen av läroavtalsutbildning." (Reservation 1) 
32. Sami Savio saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf 32.50.03: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen tar fram indikatorer och kriterier för uppföljning av integrationen och slår fast en maximitid för integrationsåtgärderna." (Reservation 1) 
33. Sami Savio saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf 32.50.03: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen utreder hur effektiva de integrationsåtgärder som vidtagits är och slopar de åtgärder som inte främjar integreringen av invandrare i det finländska samhället och som uppmuntrar till att ha särskild service för invandrare som inte kommer den övriga befolkningen till del." (Reservation 1) 
34. Sami Savio saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf 32.50.03: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att avsevärt minska integrationsutgifterna och öka processernas effektivitet." (Reservation 1) 
35. Toimi Kankaanniemi saf understödd av Ritva Elomaa saf 32.50.30: Anslaget till integrationsersättningarna minskas med 185 000 000 euro. (BM 345) 
Betänkandet ”ja”, Kai Mykkänens förslag nr 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 103 ja, 74 nej; 22 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Sami Savios förslag nr 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 132 ja, 41 nej, 2 avstår; 24 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 3 ”nej”.
Omröstningsresultat: 104 ja, 74 nej, 1 avstår; 20 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 4 ”nej”.
Omröstningsresultat: 105 ja, 75 nej; 19 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Sami Savios förslag nr 5 ”nej”.
Omröstningsresultat: 109 ja, 67 nej, 1 avstår; 22 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Sami Savios förslag nr 6 ”nej”.
Omröstningsresultat: 107 ja, 73 nej, 1 avstår; 18 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Peter Östmans förslag nr 7 ”nej”.
Omröstningsresultat: 108 ja, 71 nej, 1 avstår; 19 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Sami Savios förslag nr 8 ”nej”.
Omröstningsresultat: 107 ja, 68 nej, 4 avstår; 20 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Sami Savios förslag nr 9 ”nej”.
Omröstningsresultat: 109 ja, 64 nej, 2 avstår; 24 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Sami Savios förslag nr 10 ”nej”.
Omröstningsresultat: 109 ja, 67 nej, 2 avstår; 21 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Sami Savios förslag nr 11 ”nej”.
Omröstningsresultat: 139 ja, 37 nej; 23 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Sami Savios förslag nr 12 ”nej”.
Omröstningsresultat: 106 ja, 75 nej; 18 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Sami Savios förslag nr 13 ”nej”.
Omröstningsresultat: 142 ja, 37 nej; 20 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Sami Savios förslag nr 14 ”nej”.
Omröstningsresultat: 135 ja, 44 nej; 20 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Sami Savios förslag nr 15 ”nej”.
Omröstningsresultat: 105 ja, 74 nej; 20 frånvarande
 
Talman Matti Vanhanen
Sari Essayahs förslag nr 16 och Timo Heinonens förslag nr 17 gäller samma anslag. Först ställs Timo Heinonens förslag nr 17 mot Sari Essayahs förslag nr 16 och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
1) Sari Essayahs förslag nr 16 ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 17 ”nej”.
Omröstningsresultat: 141 ja, 37 nej, 2 avstår; 19 frånvarande
 
2) Betänkandet ”ja”, Sari Essayahs förslag nr 16 ”nej”.
Omröstningsresultat: 130 ja, 49 nej; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Sami Savios förslag nr 18 ”nej”.
Omröstningsresultat: 119 ja, 48 nej, 7 avstår; 25 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Sami Savios förslag nr 19 ”nej”.
Omröstningsresultat: 106 ja, 74 nej; 19 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Sami Savios förslag nr 20 ”nej”.
Omröstningsresultat: 135 ja, 45 nej; 19 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Sami Savios förslag nr 21 ”nej”.
Omröstningsresultat: 132 ja, 41 nej, 2 avstår; 24 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 22 ”nej”.
Omröstningsresultat: 111 ja, 68 nej; 20 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Sami Savios förslag nr 23 ”nej”.
Omröstningsresultat: 108 ja, 65 nej, 2 avstår; 24 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Sami Savios förslag nr 24 ”nej”.
Omröstningsresultat: 105 ja, 74 nej; 20 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Sami Savios förslag nr 25 ”nej”.
Omröstningsresultat: 109 ja, 63 nej, 1 avstår; 26 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Sami Savios förslag nr 26 ”nej”.
Omröstningsresultat: 110 ja, 60 nej, 5 avstår; 24 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Sami Savios förslag nr 27 ”nej”.
Omröstningsresultat: 110 ja, 53 nej, 2 avstår; 34 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Sami Savios förslag nr 28 ”nej”.
Omröstningsresultat: 128 ja, 41 nej, 6 avstår; 24 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Sami Savios förslag nr 29 ”nej”.
Omröstningsresultat: 128 ja, 45 nej; 26 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Sami Savios förslag nr 30 ”nej”.
Omröstningsresultat: 108 ja, 64 nej, 4 avstår; 23 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Sami Savios förslag nr 31 ”nej”.
Omröstningsresultat: 105 ja, 75 nej, 1 avstår; 18 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Sami Savios förslag nr 32 ”nej”.
Omröstningsresultat: 135 ja, 43 nej; 21 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Sami Savios förslag nr 33 ”nej”.
Omröstningsresultat: 117 ja, 52 nej, 3 avstår; 27 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Sami Savios förslag nr 34 ”nej”.
Omröstningsresultat: 131 ja, 42 nej, 2 avstår; 24 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Toimi Kankaanniemis förslag nr 35 ”nej”.
Omröstningsresultat: 139 ja, 35 nej, 3 avstår; 22 frånvarande
 
Följande anmälningar antecknades till protokollet: Peter Östman /kd avsåg rösta ”ja” vid punkt 13 och Jukka Mäkynen /saf avsåg rösta ”nej” vid punkt 27. 
Riksdagen godkände huvudtitel 32 enligt betänkandet. 
Senast publicerat 20-12-2019 14:57