Underpunkt i budgeten
PR
86
2019 rd
Plenum
Torsdag 19.12.2019 kl. 10.00—21.03
2.7
Huvudtitel 33 Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
Talman Matti Vanhanen
Nu följer detaljbehandling av huvudtitel 33, det vill säga social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. 
Följande ändringsförslag till huvudtiteln, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior, framställdes: 
1. Arja Juvonen saf understödd av Lulu Ranne saf 33.01.01: Momentet ökas med 100 000 euro för att inleda beredning av en lag om palliativ vård. (BM 111) 
2. Kai Mykkänen saml understödd av Mia Laiho saml 33.01.01: Anslagen till social- och hälsovårdsministeriets politiska stab minskas med 164 000 euro. (Reservation 2/BM 391) 
3. Lulu Ranne saf understödd av Petri Huru saf 33.01.05: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar skyndsamma åtgärder för att lösa den problematiska krisen inom barnskyddet." (Reservation 1) 
4. Mia Laiho saml understödd av Timo Heinonen saml 33.01: Under ett nytt moment anvisas 200 000 euro till omkostnader för ett samordnande organ för våld mot kvinnor och våld i hemmet. (BM 12) 
5. Lulu Ranne saf understödd av Petri Huru saf 33.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen inleder en parlamentarisk beredning av befolknings- och barnpolitiken bland annat för att öka nativiteten." (Reservation 1) 
6. Lulu Ranne saf understödd av Petri Huru saf 33.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen bereder ett nytt system för familjestöd så att inkomstskillnaderna mellan barnfamiljerna minskar, familjernas valfrihet bibehålls och alla familjer tillförsäkras tillräcklig försörjning." (Reservation 1) 
7. Lulu Ranne saf understödd av Petri Huru saf 33.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att återinföra kostersättningen för personer med celiaki." (Reservation 1) 
8. Lulu Ranne saf understödd av Petri Huru saf 33.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att återta höjningarna av självriskandelen för diabetesläkemedel så att den ekonomiska bördan för dem som av terapeutiska skäl måste använda dyrare läkemedel inte blir för stor." (Reservation 1) 
9. Lulu Ranne saf understödd av Petri Huru saf 33.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att det från den årliga självrisken för läkemedel härefter dras av ett belopp som fastställs särskilt genom förordning av statsrådet." (Reservation 1) 
10. Lulu Ranne saf understödd av Petri Huru saf 33.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att göra familjevården känd och säkerställa att de äldres möjlighet att få familjevård stöds på lika villkor överallt i landet." (Reservation 1) 
11. Lulu Ranne saf understödd av Petri Huru saf 33.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen säkerställer att närståendevårdarna får sina lagstadgade lediga dagar och att avlösarservicen för vårdtagarna håller god kvalitet, och att regeringen utreder möjligheterna att föreskriva om skattefrihet för vårdarvodet till närståendevårdare så att närståendevårdarna inte förlorar sin rätt till intjänad pension, eller alternativt utreder möjligheterna att införa ett närståendevårdaravdrag i beskattningen." (Reservation 1) 
12. Lulu Ranne saf understödd av Petri Huru saf 33.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att reformera systemet med sjukvårdsavgifter så att systemet blir enhetligt och klientavgifterna skäliga." (Reservation 1) 
13. Lulu Ranne saf understödd av Petri Huru saf 33.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen höjer läkemedelsersättningarna för låginkomsttagare och medelinkomsttagare." (Reservation 1) 
14. Lulu Ranne saf understödd av Petri Huru saf 33.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar ett förslag till vårdardimensionering till riksdagen så att en dimensionering på 0,7 genomförs senast 2021, att nivån på vården och bättre ork för vårdarna tryggas och att regeringen i en tilläggsbudget för 2020 anvisar de medel som detta förslag förutsätter." (Reservation 1) 
15. Lulu Ranne saf understödd av Petri Huru saf 33.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen säkerställer att det stiftas en lag om palliativ vård i överensstämmelse med ledamot Juvonens lagmotion." (Reservation 1) 
16. Lulu Ranne saf understödd av Petri Huru saf 33.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen säkerställer att det föreskrivs om sanningsåläggande för försäkringsbolag och försäkringsläkare och om omvänd bevisbörda i överensstämmelse med ledamot Jari Ronkainens lagmotion LM 75/2017 rd." (Reservation 1) 
17. Lulu Ranne saf understödd av Petri Huru saf 33.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen tar fram ett program för förebyggande av självmord." (Reservation 1) 
18. Lulu Ranne saf understödd av Petri Huru saf 33.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen stärker mentalvården för barn och ungdomar och effektiviserar samarbetet mellan skolor och hälso- och sjukvård för att förebygga problem." (Reservation 1) 
19. Lulu Ranne saf understödd av Petri Huru saf 33.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen säkerställer att våra krigsveteraner får rehabiliterings- och hemtjänster fullt ut resten av sitt liv." (Vastalause 1) 
20. Lulu Ranne saf understödd av Petri Huru saf 33.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen bereder social- och hälsovårdsreformen så att de offentliga vårdtjänsterna är systemets grund och privata tjänsteproducenter kompletterar de offentliga tjänsterna." (Reservation 1) 
21. Lulu Ranne saf understödd av Petri Huru saf 33.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att förbättra ensamföretagares trygghet vad gäller konkurs, arbetslöshet, arbetshälsa, olycksfall och liknande." (Vastalause 1) 
22. Lulu Ranne saf understödd av Petri Huru saf 33.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen av avkastningen från Stea reserverar en bidragspott på 350 miljoner euro för att i samarbete med tredje sektorn stödja bostadslösa, utslagna, skolavhoppare och andra som lider av sådana problem." (Reservation 1) 
23. Lulu Ranne saf understödd av Petri Huru saf 33.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen skyndsamt reviderar systemet med stöd till mathjälpsorganisationer och höjer stöden till aktörer på gräsrotsnivå." (Reservation 1) 
24. Timo Heinonen saml understödd av Mia Laiho saml 33.03.04: Moment 33.03.04 ökas med 3 500 000 euro för att utveckla och föra nationella kvalitetsregister, trygga arbetet vid stiftelsen Hoitotyön tutkimussäätiö och utarbeta rekommendationer för God medicinsk praxis. (Reservation 2) 
25. Petri Huru saf understödd av Jari Koskela saf 33.03.31: Momentet ökas med 300 000 euro för utvecklingsprojekt som främjar betydelsen av tidig interaktion för barnets utveckling och uppväxt. (BM 69) 
26. Timo Heinonen saml understödd av Mia Laiho saml 33.03.31: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen ändrar anslagen av engångsnatur för att förbättra servicen till barnfamiljerna till permanenta anslag." (Reservation 2) 
27. Arja Juvonen saf understödd av Jussi Halla-aho saf 33.03.63: Momentet ökas med 50 000 euro till Finlands Räddningshundförbund. (BM 112) 
28. Jari Koskela saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf 33.03.63: Momentet ökas med 75 000 euro för stöd till Operaatio Ruokakassi ry. (BM 102) 
29. Toimi Kankaanniemi saf understödd av Ritva Elomaa saf 33.03.63: Momentet ökas med 200 000 euro för utredning av åtgärder för att öka nativiteten. (BM 131) 
30. Ritva Elomaa saf understödd av Mika Niikko saf 33.03.63: Momentet ökas med 500 000 euro för att för att utveckla den palliativa vården i i Egentliga Finland. (BM 31) 
31. Mika Niikko saf understödd av Sanna Antikainen saf 33.03.63: Momentet ökas med 800 000 euro för att erbjuda personer i behov av särskilt stöd livsmedelshjälp. (BM 219) 
32. Paula Risikko saml understödd av Heikki Autto saml 33.03.63: Momentet ökas med 4 000 000 euro för att utveckla rehabiliterande tjänster för krigsvärnlösa. (BM 236) 
33. Päivi Räsänen kd understödd av Sari Tanus kd 33.10.50: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar en proposition om att höja barnbidraget med 10 euro i månader för alla barnfamiljer." (Reservation 3) 
34. Sari Tanus kd understödd av Peter Östman kd 33.10.50: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar en proposition om utbetalning av en babypeng av engångsnatur på 1 000 euro till familjer som får barn." (Reservation 3) 
35. Peter Östman kd understödd av Sari Essayah kd 33.10.53: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att införa en hemförlovningspenning för beväringar." (Reservation 3) 
36. Sari Essayah kd understödd av Antero Laukkanen kd 33.10.54: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att se över bostadsbidragen i syfte att bryta den okontrollerade ökningen i utgifterna för bostadsbidrag. (Reservation 3) 
37. Antero Laukkanen kd understödd av Sari Tanus kd 33.30.60: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar en proposition om återinföring av ersättningskategorin för diabetesläkemedel i den högre specialersättningskategorin." (Reservation 3) 
38. Timo Heinonen saml understödd av Mia Laiho saml 33.40.50: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen skyndsamt lämnar en proposition till riksdagen med förslag till hur statsandelen till sjömanspensionskassan kan sänkas till 26 procent." (Reservation 2) 
39. Peter Östman kd understödd av Sari Essayah kd 33.40.53: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att pension ska tjänas in för beväringstjänst och civiltjänst på samma sätt som för studier och föräldraledighet." (Reservation 3) 
40. Timo Heinonen saml understödd av Mia Laiho saml 33.40.60: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen utarbetar en proposition om kostersättning för personer med celiaki och avsätter ett nödvändigt anslag för ändamålet." (Vastalause 2) 
41. Sari Tanus kd understödd av Peter Östman kd 33.40.60: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar en proposition om att återinföra kostersättningen för personer med celiaki." (Reservation 3) 
42. Päivi Räsänen kd understödd av Sari Tanus kd 33.40.60: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att utveckla systemet för läkemedelsersättning och sänka självriskandelarna." (Reservation 3) 
43. Lulu Ranne saf understödd av Petri Huru saf 33.40: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen bereder en ändring av arbetspensionssystemet så att det så kallade brutna indexet återställs till index 50/50 i enlighet med ledamot Ritva Elomaas lagmotion LM 9/2019 rd." (Reservation 1) 
44. Lulu Ranne saf understödd av Petri Huru saf 33.40: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen säkerställer indexjusteringarna för alla förmåner och pensioner." (Reservation 1) 
45. Timo Heinonen saml understödd av Mia Laiho saml 33.40: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen tillsätter en parlamentarisk arbetsgrupp som ska undersöka hur hållbart pensionssystemet är och hur det ser ut med pensionärernas köpkraft." (Reservation 2) 
46. Ritva Elomaa saf understödd av Mika Niikko saf 33.50.53: Momentet ökas med 500 000 euro för stöd till krigsvärnlösa. (BM 32) 
47. Ritva Elomaa saf understödd av Mika Niikko saf 33.50.56: Momentet ökas med 250 000 euro för att främja vänverksamheten för äldre. (BM 33) 
48. Arja Juvonen saf understödd av Jussi Halla-aho saf 33.60.31: Momentet ökas med 200 000 euro för att närståendevårdare ska ha avgiftsfritt tillträde till simning och gym, dvs. att motionskortet för närståendevårdarna i Esbo förankras i Finland. (BM 113) 
49. Arja Juvonen saf understödd av Jussi Halla-aho saf 33.60.31: Momentet ökas med 300 000 euro för att stödja funktionsförmågan hos äldre som lider av minnessjukdom och bor kvar hemma. (BM 114) 
50. Ritva Elomaa saf understödd av Mika Niikko saf 33.60.31: Momentet ökas med 500 000 euro för bättre kvalitet på barnskyddet i Egentliga Finland. (BM 34) 
51. Sanna Antikainen saf understödd av Rami Lehto saf 33.60.31: Momentet ökas med 2 000 000 euro och motiveringen till momentet kompletteras med att anslaget får användas till att utveckla barnskyddet genom att i samarbete med kommunerna hjälpa barn och unga som är offer för sexualbrott samt genom att förebygga sexualbrott mot barn och unga. (BM 18) 
52. Timo Heinonen saml understödd av Mia Laiho saml 33.60.32: Momentet ökas med 9 500 000 euro för finansiering av hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå. (Reservation 2) 
53. Peter Östman kd understödd av Sari Essayah kd 33.60.32: Momentet ökas med 10 000 000 euro för forskning kring inomhusluftsproblem och relaterade sjukdomar. (Reservation 3) 
54. Lulu Ranne saf understödd av Petri Huru saf 33.60.37: Momentet minskas med 5 346 000 euro för socialvård till personer som uppehåller sig illegalt i landet. (Reservation 1) 
55. Rami Lehto saf understödd av Arja Juvonen saf 33.60.39: Momentet ökas med 100 000 euro till Hämeenlinnan seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:s distrikt i Egentliga Tavastland. (BM 172) 
56. Rami Lehto saf understödd av Arja Juvonen saf 33.60.39: Momentet ökas med 100 000 euro till Omaishoitajat ja Läheiset ry:s distrikt i Päijänne-Tavastland. (BM 173) 
57. Ritva Elomaa saf understödd av Mika Niikko saf 33.60.39: Momentet ökas med 1 000 000 euro för att utveckla närståendevården. (BM 35) 
58. Kai Mykkänen saml understödd av Mia Laiho saml 33.60.39: Momentet ökas med 35 000 000 euro för att i överensstämmelse med medborgarinitiativet om terapigaranti trygga lika tillgång till psykiatrisk vård i rätt tid. (BM 203) 
59. Timo Heinonen saml understödd av Mia Laiho saml 33.60.39: Momentet ökas med 50 000 000 euro för att utveckla servicen till äldre, stärka närståendevården och starta ett pilotförsök med kortvarig, subventionerad omsorgsledighet för närstående. (Reservation 2) 
60. Timo Heinonen saml understödd av Mia Laiho saml 33.60.39: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att social- och hälsovården bygger på samarbete mellan starka kommuner, samarbetsområden eller samkommuner." (Reservation 2) 
61. Timo Heinonen saml understödd av Mia Laiho saml 33.60.39: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att tillgången till mun- och tandvård samt till mentalvård och missbrukarvård på basnivå inte äventyras i samband med att vårdgarantin för tjänster på basnivå skärps." (Reservation 2) 
62. Timo Heinonen saml understödd av Mia Laiho saml 33.60.39: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att arbetet med att reformera äldreomsorgen ses som en helhet och att förslagen till vård dygnet runt behandlas inom ramen för en genomgripande reform av äldreomsorgen. Situationen för äldre som får vård i hemmet eller för deras närståendevårdare får inte försämras när bestämmelserna om vård dygnet runt ses över." (Reservation 2) 
63. Rami Lehto saf understödd av Arja Juvonen saf 33.60.52: Momentet ökas med 50 000 euro för att trygga Lahden ensi- ja turvakoti ry:s verksamhet. (BM 174) 
64. Jari Koskela saf understödd av Toimi Kankaanniemi saf 33.70.20: Momentet ökas med 60 000 euro för TBE-vaccinationer i skärgårdsområdet i Nådendal. (BM 103) 
65. Mia Laiho saml understödd av Timo Heinonen saml 33.70.50: Momentet ökas med 600 000 euro för att eliminera hepatit C. (BM 163) 
66. Lulu Ranne saf understödd av Petri Huru saf 33.80.40: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att förbättra avbytartjänsterna till utövare av lantbruk och renhushållning." (Reservation 1) 
Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag nr 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 106 ja, 73 nej; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Kai Mykkänens förslag nr 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 104 ja, 74 nej; 21 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Lulu Rannes förslag nr 3 ”nej”.
Omröstningsresultat: 105 ja, 74 nej; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Mia Laihos förslag nr 4 ”nej”.
Omröstningsresultat: 108 ja, 73 nej; 18 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Lulu Rannes förslag nr 5 ”nej”.
Omröstningsresultat: 111 ja, 63 nej, 1 avstår; 24 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Lulu Rannes förslag nr 6 ”nej”.
Omröstningsresultat: 137 ja, 41 nej, 3 avstår; 18 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Lulu Rannes förslag nr 7 ”nej”.
Omröstningsresultat: 106 ja, 73 nej; 20 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Lulu Rannes förslag nr 8 ”nej”.
Omröstningsresultat: 132 ja, 43 nej; 24 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Lulu Rannes förslag nr 9 ”nej”.
Omröstningsresultat: 133 ja, 45 nej, 1 avstår; 20 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Lulu Rannes förslag nr 10 ”nej”.
Omröstningsresultat: 106 ja, 74 nej, 1 avstår; 18 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Lulu Rannes förslag nr 11 ”nej”.
Omröstningsresultat: 106 ja, 75 nej; 18 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Lulu Rannes förslag nr 12 ”nej”.
Omröstningsresultat: 132 ja, 46 nej, 2 avstår; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Lulu Rannes förslag nr 13 ”nej”.
Omröstningsresultat: 131 ja, 40 nej; 28 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Lulu Rannes förslag nr 14 ”nej”.
Omröstningsresultat: 107 ja, 43 nej, 28 avstår; 21 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Lulu Rannes förslag nr 15 ”nej”.
Omröstningsresultat: 136 ja, 40 nej, 1 avstår; 22 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Lulu Rannes förslag nr 16 ”nej”.
Omröstningsresultat: 136 ja, 39 nej; 24 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Lulu Rannes förslag nr 17 ”nej”.
Omröstningsresultat: 133 ja, 46 nej, 1 avstår; 19 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Lulu Rannes förslag nr 18 ”nej”.
Omröstningsresultat: 104 ja, 75 nej; 20 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Lulu Rannes förslag nr 19 ”nej”.
Omröstningsresultat: 104 ja, 74 nej; 21 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Lulu Rannes förslag nr 20 ”nej”.
Omröstningsresultat: 104 ja, 75 nej; 20 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Lulu Rannes förslag nr 21 ”nej”.
Omröstningsresultat: 132 ja, 44 nej, 1 avstår; 22 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Lulu Rannes förslag nr 22 ”nej”.
Omröstningsresultat: 143 ja, 36 nej, 1 avstår; 19 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Lulu Rannes förslag nr 23 ”nej”.
Omröstningsresultat: 137 ja, 43 nej, 1 avstår; 18 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 24 ”nej”.
Omröstningsresultat: 127 ja, 48 nej, 6 avstår; 18 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Petri Hurus förslag nr 25 ”nej”.
Omröstningsresultat: 135 ja, 44 nej, 2 avstår; 18 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 26 ”nej”.
Omröstningsresultat: 106 ja, 74 nej, 1 avstår; 18 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag nr 27 ”nej”.
Omröstningsresultat: 125 ja, 51 nej; 23 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Jari Koskelas förslag nr 28 ”nej”.
Omröstningsresultat: 133 ja, 45 nej, 3 avstår; 18 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Toimi Kankaanniemis förslag nr 29 ”nej”.
Omröstningsresultat: 139 ja, 40 nej, 2 avstår; 18 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Ritva Elomaas förslag nr 30 ”nej”.
Omröstningsresultat: 134 ja, 43 nej, 3 avstår; 19 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Mika Niikkos förslag nr 31 ”nej”.
Omröstningsresultat: 133 ja, 41 nej, 2 avstår; 23 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Paula Risikkos förslag nr 32 ”nej”.
Omröstningsresultat: 108 ja, 71 nej, 2 avstår; 18 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Päivi Räsänens förslag nr 33 ”nej”.
Omröstningsresultat: 136 ja, 42 nej; 21 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Sari Tanus förslag nr 34 ”nej”.
Omröstningsresultat: 133 ja, 40 nej; 26 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Peter Östmans förslag nr 35 ”nej”.
Omröstningsresultat: 135 ja, 45 nej; 19 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Sari Essayahs förslag nr 36 ”nej”.
Omröstningsresultat: 105 ja, 74 nej, 1 avstår; 19 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Antero Laukkanens förslag nr 37 ”nej”.
Omröstningsresultat: 131 ja, 48 nej, 2 avstår; 18 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 38 ”nej”.
Omröstningsresultat: 143 ja, 38 nej, 1 avstår; 17 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Peter Östmans förslag nr 39 ”nej”.
Omröstningsresultat: 117 ja, 51 nej, 8 avstår; 23 frånvarande
 
Talman Matti Vanhanen
Timo Heinonens förslag nr 40 och Sari Tanus förslag nr 41 har samma innehåll och ställs därför tillsammans mot betänkandet.  
Omröstningsordningen godkändes. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 40 och Sari Tanus förslag nr 41 ”nej”.
Omröstningsresultat: 104 ja, 76 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Päivi Räsänens förslag nr 42 ”nej”.
Omröstningsresultat: 129 ja, 45 nej, 1 avstår; 24 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Lulu Rannes förslag nr 43 ”nej”.
Omröstningsresultat: 141 ja, 35 nej, 4 avstår; 19 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Lulu Rannes förslag nr 44 ”nej”.
Omröstningsresultat: 136 ja, 41 nej, 2 avstår; 20 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 45 ”nej”.
Omröstningsresultat: 106 ja, 74 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ritva Elomaas förslag nr 46 ”nej”.
Omröstningsresultat: 120 ja, 58 nej; 21 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Ritva Elomaas förslag nr 47 ”nej”.
Omröstningsresultat: 122 ja, 55 nej, 2 avstår; 20 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag nr 48 ”nej”.
Omröstningsresultat: 132 ja, 44 nej, 2 avstår; 21 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag nr 49 ”nej”.
Omröstningsresultat: 131 ja, 44 nej, 1 avstår; 23 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Ritva Elomaas förslag nr 50 ”nej”.
Omröstningsresultat: 133 ja, 46 nej, 1 avstår; 19 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Sanna Antikainens förslag nr 51 ”nej”.
Omröstningsresultat: 125 ja, 51 nej, 1 avstår; 22 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 52 ”nej”.
Omröstningsresultat: 105 ja, 76 nej; 18 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Peter Östmans förslag nr 53 ”nej”.
Omröstningsresultat: 127 ja, 49 nej, 2 avstår; 21 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Lulu Rannes förslag nr 54 ”nej”.
Omröstningsresultat: 131 ja, 40 nej, 4 avstår; 24 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Rami Lehtos förslag nr 55 ”nej”.
Omröstningsresultat: 137 ja, 42 nej, 2 avstår; 18 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Rami Lehtos förslag nr 56 ”nej”.
Omröstningsresultat: 136 ja, 42 nej, 2 avstår; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ritva Elomaas förslag nr 57 ”nej”.
Omröstningsresultat: 111 ja, 67 nej, 3 avstår; 18 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Kai Mykkänens förslag nr 58 ”nej”.
Omröstningsresultat: 105 ja, 76 nej; 18 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 59 ”nej”.
Omröstningsresultat: 121 ja, 50 nej, 1 avstår; 27 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 60 ”nej”.
Omröstningsresultat: 105 ja, 75 nej; 19 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 61 ”nej”.
Omröstningsresultat: 105 ja, 75 nej; 19 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 62 ”nej”.
Omröstningsresultat: 107 ja, 74 nej; 18 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Rami Lehtos förslag nr 63 ”nej”.
Omröstningsresultat: 130 ja, 45 nej, 3 avstår; 21 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Jari Koskelas förslag nr 64 ”nej”.
Omröstningsresultat: 134 ja, 39 nej, 2 avstår; 24 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Mia Laihos förslag nr 65 nej”.
Omröstningsresultat: 109 ja, 67 nej, 1 avstår; 22 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Lulu Rannes förslag nr 66 ”nej”.
Omröstningsresultat: 123 ja, 47 nej, 1 avstår; 28 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Följande anmälningar gjordes till protokollet: Pia Kauma /saml avsåg rösta ”nej ” vid punkt 7, Sari Tanus /kd avsåg rösta ”nej ” vid punkt 43, Sari Multala /saml avsåg rösta ”nej” vid punkt 62, Mia Laiho /saml avsåg rösta ”nej” vid punkt 27, Sanna Antikainen /saf avsåg rösta ”nej” vid punkt 19 och 43, Anna-Kaisa Ikonen /saml avsåg rösta ”nej” vid punkt 57 och Mari Holopainen /gröna avsåg rösta ”ja” vid punkt 31. 
Talman Matti Vanhanen
Anmälningar från tidigare huvudtitlar antecknas inte i efterhand. 
Riksdagen godkände huvudtitel 33 enligt betänkandet. 
Talman Matti Vanhanen
Behandlingen av ärendet avbryts.  
Plenum avbryts och fortsätter klockan 16. 
Plenum avbröts klockan 12.06. 
Senast publicerat 31-01-2020 10:48