Punkt i protokollet
PR
86
2019 rd
Plenum
Torsdag 19.12.2019 kl. 10.00—21.03
2
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2020 (RP 29/2019 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Budgetmotion
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Talman Matti Vanhanen
Ärende 2 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 20/2019 rd. Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 18.12.2019. 
Nu ska riksdagen rösta om huvudtitlarna. 
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet. 
Senast publicerat 03-04-2020 12:51