Riksdagens skrivelse
RSk
12
2020 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2020
RP 24/2020 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2020 (RP 24/2020 rd). 
Utskottsbehandling
Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 3/2020 rd). 
Beslut
Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget för 2020: 
Tilläggsbudgeten för 2020
INKOMSTPOSTER
Avdelning 12
euro
12.
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR
900 000
29.
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
900 000
99.
Övriga inkomster för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde, tillägg
900 000
Avdelning 15
15.
LÅN
1 083 490 000
03.
Statens nettoupplåning och skuldhantering
1 083 490 000
01.
Nettoupplåning och skuldhantering, tillägg
1 083 490 000
Inkomstposternas totalbelopp:
1 084 390 000
ANSLAG
Huvudtitel 25
euro
25.
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
433 000
40.
Verkställighet av straff
433 000
01.
Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
433 000
Huvudtitel 26
26.
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
9 153 000
10.
Polisväsendet
5 553 000
01.
Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
5 553 000
20.
Gränsbevakningsväsendet
3 000 000
01.
Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
3 000 000
30.
Räddningsväsendet och nödcentralerna
600 000
01.
Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
600 000
Huvudtitel 27
27.
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
600 000
10.
Militärt försvar
600 000
01.
Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
600 000
Huvudtitel 28
28.
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
200 004 000
80.
Överföringar till landskapet Åland
4 000
30.
Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg
4 000
99.
Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
200 000 000
95.
Extraordinära lagstadgade utgifter (förslagsanslag), tillägg
200 000 000
Huvudtitel 29
29.
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
900 000
80.
Konst och kultur
900 000
01.
Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år), tillägg
900 000
Huvudtitel 32
32.
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
795 500 000
01.
Förvaltning
500 000
02.
Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
500 000
20.
Förnyelse och låga koldioxidutsläpp
595 000 000
40.
Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag), tillägg
595 000 000
30.
Sysselsättning och företagsamhet
200 000 000
42.
Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag), tillägg
200 000 000
Huvudtitel 33
33.
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
77 800 000
01.
Förvaltning
5 000 000
66.
Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år), tillägg
5 000 000
03.
Forskning och utveckling
12 800 000
04.
Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år), tillägg
12 800 000
70.
Hälsa och funktionsförmåga främjas
60 000 000
22.
Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år), tillägg
60 000 000
Anslagens totalbelopp:
1 084 390 000
INKOMSTPOSTER
Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR
29.
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
99.
Övriga inkomster för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 900 000 euro. 
Avdelning 15
LÅN
03.
Statens nettoupplåning och skuldhantering
01.
Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet antecknas ett tillägg på 1 083 490 000 euro. 
ANSLAG
Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
40.
Verkställighet av straff
01.
Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 433 000 euro. 
Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
10.
Polisväsendet
01.
Polisväsendets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 553 000 euro. 
20.
Gränsbevakningsväsendet
01.
Gränsbevakningsväsendets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro. 
30.
Räddningsväsendet och nödcentralerna
01.
Räddningsväsendets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 600 000 euro. 
Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
10.
Militärt försvar
01.
Försvarsmaktens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 600 000 euro. 
Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
Motiveringen till huvudtiteln kompletteras så att statsrådet utan krav på motsäkerhet och på de villkor som statsrådet eller, inom de gränser som statsrådet fastställt, finansministeriet i övrigt bestämmer kan bevilja statlig proprieborgen på högst 600 miljoner euro till Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen som säkerhet för återlåning av Finnair Abp: s arbetspensioner (ArPL-återlåning). 
80.
Överföringar till landskapet Åland
30.
Avräkning till Åland
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 000 euro. 
99.
Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
95.
Extraordinära lagstadgade utgifter
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 200 000 000 euro. 
Huvudtitel 29
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
80.
Konst och kultur
01.
Omkostnader för Centret för konstfrämjande
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 900 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att högst 900 000 euro av anslaget även får användas till utdelning av understöd till personer och aktörer inom kultur- och konstsektorn.  
Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01.
Förvaltning
02.
Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 500 000 euro. 
20.
Förnyelse och låga koldioxidutsläpp
40.
Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 595 000 000 euro. 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras så att nya beslut om finansiering får fattas till ett belopp av sammanlagt 1 027 516 000 euro år 2020. 
30.
Sysselsättning och företagsamhet
42.
Stödjande av företagens utvecklingsprojekt
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 200 000 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas till understöd enligt statsrådets förordning som utfärdas med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) och Europeiska kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse (EU 1407/2013). 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras så att nya förbindelser får ingås till ett belopp av sammanlagt 304 000 000 euro år 2020. 
Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01.
Förvaltning
66.
Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 000 euro. 
03.
Forskning och utveckling
04.
Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 12 800 000 euro. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att högst 6 000 000 euro av anslaget får användas för ett omfattande forskningskonsortium för forskning som gäller coronavirusutbrottet, särskilt för utveckling av snabbdiagnostiska metoder och undersökning av uppkomsten av immunitet samt till skapande av ett nationellt uppföljningssystem för det. 
70.
Hälsa och funktionsförmåga främjas
22.
Övervakning av smittsamma sjukdomar
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 60 000 000 euro. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till ersättning för Försörjningsberedskapscentralens materialanskaffningar. 
Riksdagen har beslutat att den nu godkända tilläggsbudgeten för 2020 tillämpas från och med den 31 mars 2020.  
Helsingfors 26.3.2020 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 27-03-2020 08:48