Senast publicerat 10-05-2021 16:36

Riksdagens skrivelse RSk 53/2020 rdRP 146/2020 rdRP 227/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2021 (RP 146/2020 rd)

RP 146/2020 rd
RP 227/2020 rd
FiUB 36/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021 (RP 146/2020 rd). 

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2021 (RP 146/2020 rd) (RP 227/2020 rd). 

Utskottsbehandling

Finansutskottet har i ärendena lämnat ett gemensamt betänkande (FiUB 36/2020 rd). 

Beslut

Efter att ha godkänt regeringens propositioner har riksdagen samtidigt godkänt följande uttalanden: 

Uttalande 1

Moment 29.10.31
Riksdagen förutsätter att regeringen i en tilläggsbudget för 2021 beaktar resursbehoven inom utbildningen för invandrare vid läroanstalterna för fritt bildningsarbete. 

Uttalande 2

Moment 29.40.20
Riksdagen förutsätter att den finansiella basen för Naturhistoriska centralmuseet stärks så att museets verksamhet står en hållbar grund och museet kan sköta sina uppgifter långsiktigt. 

Uttalande 3

Moment 31.20.51
Riksdagen förutsätter att behoven att utveckla säkerhetsverksamheten inom vägtrafiken utreds och att man ser till att finansieringsbasen för trafiksäkerhetsarbetet säkerställs på ett långsiktigt hållbart sätt. 

Uttalande 4

Moment 33.60.39
Riksdagen förutsätter att regeringen skyndsamt vidtar åtgärder för att hantera vårdskulden inom mentalvården. Det förutsätter att tillgången till mentalvårdstjänster förbättras och att tillgången till vård försnabbas. Riksdagen förutsätter dessutom att regeringen vid behov inkluderar ett tilläggsanslag för utveckling av mentalvårdstjänsterna i tilläggsbudgetarna för 2021. 

Riksdagen har godkänt följande statsbudget för 2021: 

Statsbudgeten för 2021

 • INKOMSTPOSTER

  Avdelning 11

  • 11.  SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR44 870 626 000 euro
   • 01.  Skatter på grund av inkomst och förmögenhet13 802 000 000 euro
    • 01.  Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster9 712 000 000 euro
    • 02.  Samfundsskatt3 213 000 000 euro
    • 03.  Källskatt på ränteinkomster31 000 000 euro
    • 04.  Skatt på arv och gåva846 000 000 euro
   • 04.  Skatter och avgifter på grund av omsättning21 235 700 000 euro
    • 01.  Mervärdesskatt20 209 000 000 euro
    • 02.  Skatt på vissa försäkringspremier829 000 000 euro
    • 03.  Apoteksskatt197 700 000 euro
   • 08.  Punktskatter6 880 000 000 euro
    • 01.  Punktskatt på tobak1 132 000 000 euro
    • 04.  Punktskatt på alkoholdrycker1 393 000 000 euro
    • 05.  Punktskatt på läskedrycker182 000 000 euro
    • 07.  Energiskatter4 158 000 000 euro
    • 08.  Punktskatt på vissa dryckesförpackningar15 000 000 euro
   • 10.  Övriga skatter2 816 700 000 euro
    • 03.  Bilskatt795 000 000 euro
    • 05.  Överlåtelseskatt780 000 000 euro
    • 06.  Lotteriskatt90 700 000 euro
    • 07.  Fordonsskatt1 143 000 000 euro
    • 08.  Avfallsskatt8 000 000 euro
   • 19.  Övriga inkomster av skattenatur136 226 000 euro
    • 04.  Vissa avgifter på kommunikationsområdet43 181 000 euro
    • 05.  Vissa avgifter för trafiken24 503 000 euro
    • 06.  Farledsavgifter48 100 000 euro
    • 09.  Övriga skatteinkomster10 455 000 euro
    • 10.  El- och naturgasnätsavgifter och vindkraftsavgift inom vindkraftsområdet vid Bottenviken 4 040 000 euro
    • 11.  Förvaltningsavgifter till Verket för finansiell stabilitet3 397 000 euro
    • 12.  Skatt för strålningsverksamhet2 550 000 euro
  • Avdelning 12

   12.  INKOMSTER AV BLANDAD NATUR5 769 097 000 euro
   • 23.  Statsrådets kansli50 000 euro
    • 99.  Statsrådets kanslis övriga inkomster50 000 euro
   • 24.  Utrikesministeriets förvaltningsområde21 801 000 euro
    • 20.  Hyresinkomster från kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter987 000 euro
    • 99.  Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde20 814 000 euro
   • 25.  Justitieministeriets förvaltningsområde150 651 000 euro
    • 10.  Domstolarnas inkomster44 900 000 euro
    • 15.  Inkomster från allmänna intressebevakningstjänster29 000 000 euro
    • 20.  Utsökningsavgifter74 000 000 euro
    • 21.  Räntor på medel som utsökningen har i förvar1 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde2 750 000 euro
   • 26.  Inrikesministeriets förvaltningsområde30 764 000 euro
    • 98.  Inkomster från EU28 814 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde1 950 000 euro
   • 27.  Försvarsministeriets förvaltningsområde3 031 000 euro
    • 20.  Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter18 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde3 013 000 euro
   • 28.  Finansministeriets förvaltningsområde2 479 705 000 euro
    • 11.  Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna131 128 000 euro
    • 12.  Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna25 234 000 euro
    • 13.  Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna14 419 000 euro
    • 20.  Vissa inkomster för Statens center för informations- och kommunikationsteknik11 440 000 euro
    • 50.  Överföring från statens pensionsfond1 944 443 000 euro
    • 51.  Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar275 546 000 euro
    • 52.  Avgifter som motsvarar försäkringspremier18 095 000 euro
    • 60.  Premie för främjande av arbetarskydd900 000 euro
    • 92.  Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel42 000 000 euro
    • 93.  Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter2 500 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde14 000 000 euro
   • 29.  Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde438 700 000 euro
    • 70.  Inkomster från studiestödsverksamheten20 000 000 euro
    • 88.  Undervisnings- och kulturministeriets andel av intäkterna av penningspelsverksamheten414 700 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde4 000 000 euro
   • 30.  Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde986 083 000 euro
    • 01.  Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket536 970 000 euro
    • 02.  Inkomster från EU för landsbygdsutveckling370 000 000 euro
    • 03.  Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen15 000 000 euro
    • 04.  Andra inkomster från EU340 000 euro
    • 20.  Jord- och skogsbruksministeriets andel av intäkterna av penningspelsverksamheten29 600 000 euro
    • 40.  Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter3 300 000 euro
    • 41.  Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv620 000 euro
    • 42.  Avgifter för jakt på hjortdjur5 600 000 euro
    • 44.  Fiskevårdsavgifter 8 900 000 euro
    • 45.  Jaktvårdsavgifter11 753 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde4 000 000 euro
   • 31.  Kommunikationsministeriets förvaltningsområde53 392 000 euro
    • 10.  Inkomster för ämbetsverken inom förvaltningsområdet52 542 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde850 000 euro
   • 32.  Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde546 320 000 euro
    • 20.  Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster2 650 000 euro
    • 31.  Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti31 770 000 euro
    • 50.  Inkomster från EU:s fonder för regional- och strukturpolitik och övriga fonder inom sammanhållningspolitiken200 000 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde311 900 000 euro
   • 33.  Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde601 950 000 euro
    • 02.  Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården1 600 000 euro
    • 03.  Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd100 000 euro
    • 90.  Social- och hälsovårdsministeriets andel av avkastningen av penningspelsverksamhet433 000 000 euro
    • 98.  Återbäringar av statsunderstöd163 200 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde4 050 000 euro
   • 35.  Miljöministeriets förvaltningsområde3 650 000 euro
    • 10.  Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador150 000 euro
    • 20.  Överföring från Statens bostadsfond2 500 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde1 000 000 euro
   • 39.  Övriga inkomster av blandad natur453 000 000 euro
    • 01.  Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder167 000 000 euro
    • 02.  Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen79 000 000 euro
    • 04.  Återtagande av överförda anslag200 000 000 euro
    • 10.  Övriga inkomster av blandad natur7 000 000 euro
  • Avdelning 13

   13.  RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST2 719 666 000 euro
   • 01.  Ränteinkomster47 241 000 euro
    • 04.  Räntor på statens lån till affärsverken3 700 000 euro
    • 05.  Räntor på övriga lån23 111 000 euro
    • 07.  Räntor på depositioner100 000 euro
    • 09.  Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar och förskott som staten betalat till andra pensionsanstalter20 330 000 euro
   • 03.  Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier2 417 425 000 euro
    • 01.  Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och inkomster av försäljning av aktier2 417 425 000 euro
   • 04.  Andel i statens penninginstituts vinst100 000 000 euro
    • 01.  Andel i Finlands Banks vinst100 000 000 euro
   • 05.  Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst155 000 000 euro
    • 01.  Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst155 000 000 euro
  • Avdelning 15

   15.  LÅN11 885 864 000 euro
   • 01.  Lån som återbetalas till staten143 146 000 euro
    • 02.  Återbetalningar av statens lån till affärsverk18 300 000 euro
    • 04.  Amorteringar på övriga lån124 846 000 euro
   • 03.  Statens nettoupplåning och skuldhantering11 742 718 000 euro
    • 01.  Nettoupplåning och skuldhantering11 742 718 000 euro
  • Inkomstposternas totalbelopp: 65 245 253 000 euro

 • ANSLAG

  Huvudtitel 21

  • 21.  RIKSDAGEN128 555 000 euro
   • 01.  Riksdagsledamöterna22 222 000 euro
    • 01.  Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag)22 222 000 euro
   • 10.  Riksdagens kansli73 191 000 euro
    • 01.  Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag)58 001 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)6 000 000 euro
    • 51.  Assistentbidrag till riksdagsgrupperna (förslagsanslag)5 190 000 euro
    • 70.  Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år)4 000 000 euro
   • 20.  Riksdagens justitieombudsman7 517 000 euro
    • 01.  Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag)7 517 000 euro
   • 30.  Utrikespolitiska institutet3 911 000 euro
    • 01.  Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)3 701 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)210 000 euro
   • 40.  Statens revisionsverk17 204 000 euro
    • 01.  Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år)16 554 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)650 000 euro
   • 90.  Riksdagens övriga utgifter4 510 000 euro
    • 50.  Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier (fast anslag)4 510 000 euro
  • Huvudtitel 22

   22.  REPUBLIKENS PRESIDENT18 761 000 euro
   • 01.  Republikens president126 000 euro
    • 01.  Arvodet till republikens president (fast anslag)126 000 euro
   • 02.  Republikens presidents kansli18 635 000 euro
    • 01.  Omkostnader för republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år)8 585 000 euro
    • 02.  Utgifter för republikens tidigare presidenter (reservationsanslag 2 år)500 000 euro
    • 20.  Utgifter för besök och mötesresor (reservationsanslag 2 år)2 550 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)2 000 000 euro
    • 75.  Ombyggnad (reservationsanslag 5 år)5 000 000 euro
  • Huvudtitel 23

   23.  STATSRÅDETS KANSLI576 317 000 euro
   • 01.  Förvaltning178 850 000 euro
    • 01.  Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)135 094 000 euro
    • 02.  Avlöningar till ministrarna och deras statssekreterare och specialmedarbetare (förslagsanslag)11 473 000 euro
    • 03.  Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år)990 000 euro
    • 22.  Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (reservationsanslag 3 år)10 793 000 euro
    • 25.  Sunda lokaler 2028 (reservationsanslag 3 år)1 500 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)19 000 000 euro
   • 10.  Ägarstyrningen355 700 000 euro
    • 88.  Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)355 700 000 euro
   • 20.  Understödjande av politisk verksamhet35 635 000 euro
    • 50.  Understödjande av partiverksamhet (fast anslag)35 635 000 euro
   • 30.  Justitiekanslersämbetet3 812 000 euro
    • 01.  Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år)3 812 000 euro
   • 90.  Övriga utgifter2 320 000 euro
    • 21.  Ordnar (förslagsanslag)700 000 euro
    • 61.  Deltagaravgifter och finansiella bidrag till Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot (reservationsanslag 2 år)1 620 000 euro
  • Huvudtitel 24

   24.  UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE1 353 364 000 euro
   • 01.  Utrikesförvaltningen282 371 000 euro
    • 01.  Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)251 236 000 euro
    • 20.  Utgifter för kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter (reservationsanslag 3 år)2 987 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)13 648 000 euro
    • 74.  Husbyggen (reservationsanslag 3 år)14 500 000 euro
   • 10.  Krishantering73 665 000 euro
    • 20.  Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)53 080 000 euro
    • 21.  Civilpersonalens deltagande i krishantering (fast anslag)17 585 000 euro
    • 22.  Fredsmedling (fast anslag)3 000 000 euro
   • 30.  Internationellt utvecklingssamarbete903 789 000 euro
    • 50.  Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab— euro
    • 66.  Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)761 059 000 euro
    • 67.  Stöd för demokrati och rättsstatsutveckling (reservationsanslag 2 år)3 000 000 euro
    • 88.  Höjning av Finnfunds (Fonden för industriellt samarbete Ab) kapital (reservationsanslag 3 år)10 000 000 euro
    • 89.  Finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet (reservationsanslag 3 år)129 730 000 euro
   • 90.  Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde93 539 000 euro
    • 50.  Vissa statsunderstöd och statsbidrag (fast anslag)1 641 000 euro
    • 51.  Understöd till nödställda (förslagsanslag)45 000 euro
    • 66.  Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)86 653 000 euro
    • 68.  Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen (reservationsanslag 3 år)4 400 000 euro
    • 87.  Kapitaltillskott till Instex S.A.S (reservationsanslag 3 år)300 000 euro
    • 95.  Kursfluktuationer (förslagsanslag)500 000 euro
  • Huvudtitel 25

   25.  JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE1 021 644 000 euro
   • 01.  Ministeriet och förvaltningen141 613 000 euro
    • 01.  Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)24 677 000 euro
    • 03.  Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservationsanslag 2 år)10 770 000 euro
    • 05.  Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)8 535 000 euro
    • 20.  Särskilda utgifter (förslagsanslag)12 013 000 euro
    • 21.  Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)2 620 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)49 810 000 euro
    • 50.  Understöd (fast anslag)14 188 000 euro
    • 51.  Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag)19 000 000 euro
   • 10.  Domstolar och rättshjälp464 803 000 euro
    • 01.  Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)8 969 000 euro
    • 02.  Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)13 624 000 euro
    • 03.  Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)284 278 000 euro
    • 04.  Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)81 947 000 euro
    • 50.  Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)75 985 000 euro
   • 20.  Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning109 001 000 euro
    • 01.  Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)108 741 000 euro
    • 95.  Ränteutgifter för medel som utsökningen har i förvar (förslagsanslag)260 000 euro
   • 30.  Åklagare55 729 000 euro
    • 01.  Åklagarmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)55 729 000 euro
   • 40.  Verkställighet av straff238 639 000 euro
    • 01.  Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)233 939 000 euro
    • 74.  Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år)4 700 000 euro
   • 50.  Valutgifter11 859 000 euro
    • 20.  Valutgifter (förslagsanslag)11 859 000 euro
  • Huvudtitel 26

   26.  INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE1 577 005 000 euro
   • 01.  Förvaltning166 793 000 euro
    • 01.  Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)16 215 000 euro
    • 04.  Krishanteringscentrets omkostnader (reservationsanslag 2 år)2 194 000 euro
    • 20.  Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år)1 594 000 euro
    • 24.  EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år)13 159 000 euro
    • 25.  Bekämpning av oljeskador och kemikalieolyckor (reservationsanslag 3 år)5 500 000 euro
    • 26.  EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen under programperioden 2021—2027 (reservationsanslag 3 år)6 840 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)120 000 000 euro
    • 50.  Vissa understöd (reservationsanslag 2 år)331 000 euro
    • 66.  Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands (förslagsanslag)960 000 euro
   • 10.  Polisväsendet851 522 000 euro
    • 01.  Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)799 361 000 euro
    • 02.  Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år)44 553 000 euro
    • 20.  Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (reservationsanslag 2 år)7 608 000 euro
   • 20.  Gränsbevakningsväsendet276 888 000 euro
    • 01.  Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)271 888 000 euro
    • 70.  Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år)5 000 000 euro
   • 30.  Räddningsväsendet och nödcentralerna80 577 000 euro
    • 01.  Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)17 529 000 euro
    • 02.  Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)60 048 000 euro
    • 20.  Särskilda utgifter (förslagsanslag)3 000 000 euro
   • 40.  Migration201 225 000 euro
    • 01.  Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år)67 198 000 euro
    • 21.  Mottagande av flyktingar och asylsökande (reservationsanslag 2 år)104 614 000 euro
    • 22.  Frivillig återresa (reservationsanslag 2 år)2 570 000 euro
    • 63.  Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag)26 843 000 euro
  • Huvudtitel 27

   27.  FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE4 880 751 000 euro
   • 01.  Försvarspolitik och förvaltning584 831 000 euro
    • 01.  Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)16 515 000 euro
    • 21.  Produktivitetsanslag för försvarsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)2 875 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)565 441 000 euro
   • 10.  Militärt försvar4 237 181 000 euro
    • 01.  Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)1 969 138 000 euro
    • 18.  Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år)783 991 000 euro
    • 19.  Anskaffning av multirollflygplan (reservationsanslag 5 år)1 479 000 000 euro
    • 50.  Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag)5 052 000 euro
   • 30.  Militär krishantering58 739 000 euro
    • 20.  Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)58 729 000 euro
    • 95.  Kursfluktuationer (förslagsanslag)10 000 euro
  • Huvudtitel 28

   28.  FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE19 497 163 000 euro
   • 01.  Förvaltning186 535 000 euro
    • 01.  Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)33 544 000 euro
    • 20.  Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet (reservationsanslag 2 år)345 000 euro
    • 21.  Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)3 306 000 euro
    • 25.  Utgifter för mynt (förslagsanslag)890 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)134 000 000 euro
    • 40.  Statsunderstöd till Finavia Abp för kostnader som föranleds av upprätthållandet av hälsosäkerheten vid gränsövergångsställena (reservationsanslag 2 år)3 000 000 euro
    • 66.  Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år)1 000 000 euro
    • 69.  Överföring av vissa av Finlands Banks placeringsintäkter till Grekland (reservationsanslag 3 år)10 450 000 euro
   • 10.  Beskattningen och Tullen662 690 000 euro
    • 01.  Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)432 688 000 euro
    • 02.  Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)186 252 000 euro
    • 03.  Omkostnader för det nationella inkomstregistret (reservationsanslag 3 år)17 750 000 euro
    • 63.  Återbetalda skatter (förslagsanslag)3 000 000 euro
    • 95.  Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag)15 000 000 euro
    • 97.  Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag)8 000 000 euro
   • 20.  Tjänster för statssamfundet53 044 000 euro
    • 01.  Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)28 444 000 euro
    • 02.  Kursdifferenser på centraliserade valutakonton (förslagsanslag)600 000 euro
    • 03.  Försörjningsberedskapsbankens serviceavgift (förslagsanslag)1 500 000 euro
    • 07.  Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år)2 000 000 euro
    • 09.  Omkostnader för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år)5 000 000 euro
    • 10.  Investeringsutgifter för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år)15 000 000 euro
    • 11.  Internetbetalningar (reservationsanslag 2 år)500 000 euro
    • 88.  Senatkoncernens affärsverk— euro
   • 30.  Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen112 776 000 euro
    • 01.  Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)50 932 000 euro
    • 02.  Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)3 850 000 euro
    • 03.  Omkostnader för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (reservationsanslag 2 år)50 994 000 euro
    • 04.  Elektronisk identifiering (förslagsanslag)7 000 000 euro
   • 40.  Statens regional- och lokalförvaltning64 772 000 euro
    • 01.  Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)64 552 000 euro
    • 03.  Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år)220 000 euro
   • 50.  Pensioner och ersättningar5 206 483 000 euro
    • 15.  Pensioner (förslagsanslag)4 869 142 000 euro
    • 16.  Extra pensioner och övriga pensionsavgifter (förslagsanslag)3 925 000 euro
    • 50.  Skadestånd (förslagsanslag)37 540 000 euro
    • 63.  Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter ska svara för (förslagsanslag)275 546 000 euro
    • 95.  Ränteutgifter för pensionsutgifter som andra pensionsanstalter betalat på statens vägnar och förskott som de betalat till staten (förslagsanslag)20 330 000 euro
   • 60.  Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen21 400 000 euro
    • 02.  Separat budgeterade personalutgifter (förslagsanslag)2 500 000 euro
    • 10.  Främjande av säkerheten i arbetet (reservationsanslag 2 år)900 000 euro
    • 12.  Kompetensutveckling (förslagsanslag)18 000 000 euro
   • 70.  Utvecklande av statsförvaltningen59 342 000 euro
    • 01.  Styrning och utveckling av informations- och kommunikationstekniken (IKT) inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år)8 700 000 euro
    • 02.  Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år)8 600 000 euro
    • 05.  Stöd för och styrning av beredningen och genomförandet av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet (reservationsanslag 3 år)1 900 000 euro
    • 20.  Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)27 662 000 euro
    • 23.  Projekt för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten (reservationsanslag 3 år)4 380 000 euro
    • 40.  Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna (reservationsanslag 3 år)8 100 000 euro
   • 80.  Överföringar till landskapet Åland295 388 000 euro
    • 30.  Avräkning till Åland (förslagsanslag)190 288 000 euro
    • 31.  Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag)12 000 000 euro
    • 33.  Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag)10 000 000 euro
    • 34.  Skatteavräkning för Åland (förslagsanslag)83 100 000 euro
   • 89.  Finansieringen av välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen14 973 000 euro
    • 30.  Finansieringen av välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen (reservationsanslag 3 år)14 973 000 euro
   • 90.  Stöd till kommunerna10 078 060 000 euro
    • 30.  Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)7 697 660 000 euro
    • 31.  Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar (förslagsanslag)10 400 000 euro
    • 32.  Statsunderstöd till kommunernas incitamentsystem (reservationsanslag 3 år)10 000 000 euro
    • 35.  Statens kompensation till kommunerna för förlorade skatteinkomster till följd av ändringar i beskattningsgrunderna (fast anslag)2 360 000 000 euro
   • 91.  Stöd för sysselsättningen och näringslivet260 000 000 euro
    • 41.  Energiskattestöd (förslagsanslag)260 000 000 euro
   • 92.  EU och internationella organisationer2 460 700 000 euro
    • 03.  Omkostnader för verket för finansiell stabilitet (reservationsanslag 2 år)3 397 000 euro
    • 20.  Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år)2 500 000 euro
    • 40.  Värdlandsersättning till Nordiska Investeringsbanken (fast anslag)12 950 000 euro
    • 60.  Överföring till fonden för finansiell stabilitet (reservationsanslag 3 år)9 174 000 euro
    • 67.  Infriande av förbindelser som avgivits till internationella finansiella institut (förslagsanslag)170 000 euro
    • 68.  Finlands andel av höjningen av Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbankens samt Internationella finansieringsbolagets grundkapital (förslagsanslag)14 509 000 euro
    • 69.  Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag)2 417 000 000 euro
    • 95.  Statens borgens- och garantiprestationer (förslagsanslag)1 000 000 euro
   • 99.  Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen21 000 000 euro
    • 95.  Extraordinära lagstadgade utgifter (förslagsanslag)300 000 euro
    • 96.  Oförutsedda utgifter (reservationsanslag 3 år)2 000 000 euro
    • 97.  Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag)300 000 euro
    • 98.  Hantering av risken i samband med kassaplaceringar (förslagsanslag)18 400 000 euro
  • Huvudtitel 29

   29.  UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE7 172 017 000 euro
   • 01.  Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet311 126 000 euro
    • 01.  Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)17 726 000 euro
    • 02.  Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)64 729 000 euro
    • 03.  Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till Utbildningsstyrelsen (reservationsanslag 2 år)5 013 000 euro
    • 21.  Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)3 161 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)34 000 000 euro
    • 30.  Hobbyverksamhet för barn och unga (reservationsanslag 2 år)14 500 000 euro
    • 50.  Vissa understöd (fast anslag)1 577 000 euro
    • 51.  Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)3 680 000 euro
    • 52.  Statlig finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter (förslagsanslag)116 984 000 euro
    • 53.  Utveckling av kontinuerligt lärande och kompetens (reservationsanslag 2 år)47 510 000 euro
    • 66.  Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag)2 246 000 euro
   • 10.  Småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning och fritt bildningsarbete841 961 000 euro
    • 01.  Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)42 256 000 euro
    • 20.  Gemensamma utgifter för grundläggande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år)156 815 000 euro
    • 30.  Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för grundläggande utbildning och småbarnspedagogik (förslagsanslag)471 179 000 euro
    • 31.  Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag)162 993 000 euro
    • 51.  Statsunderstöd för organisationer (fast anslag)8 718 000 euro
   • 20.  Yrkesutbildning och gymnasieutbildning1 191 829 000 euro
    • 01.  Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år)8 432 000 euro
    • 21.  Gemensamma utgifter för yrkesutbildning och gymnasieutbildning (reservationsanslag 3 år)19 006 000 euro
    • 30.  Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag)965 952 000 euro
    • 35.  Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för gymnasieutbildning (förslagsanslag)198 439 000 euro
   • 40.  Högskoleundervisning och forskning3 360 615 000 euro
    • 01.  Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år)11 972 000 euro
    • 02.  Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år)19 933 000 euro
    • 03.  Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år)4 431 000 euro
    • 04.  Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år)1 679 000 euro
    • 20.  Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år)25 989 000 euro
    • 50.  Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år)1 893 903 000 euro
    • 51.  Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag)353 744 000 euro
    • 53.  Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av vetenskap (förslagsanslag)76 261 000 euro
    • 54.  Strategisk forskningsfinansiering (förslagsanslag)55 631 000 euro
    • 55.  Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet (reservationsanslag 2 år)896 993 000 euro
    • 66.  Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag)20 079 000 euro
   • 70.  Studiestöd643 411 000 euro
    • 01.  Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år)647 000 euro
    • 52.  Statsborgen för studielån (förslagsanslag)99 200 000 euro
    • 55.  Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag)458 600 000 euro
    • 57.  Måltidsstödet till högskolestuderande (förslagsanslag)36 164 000 euro
    • 59.  Stöd för skolresor (förslagsanslag)48 800 000 euro
   • 80.  Konst och kultur581 152 000 euro
    • 01.  Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)4 268 000 euro
    • 03.  Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)2 103 000 euro
    • 04.  Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år)22 314 000 euro
    • 05.  Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)5 510 000 euro
    • 06.  Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år)7 307 000 euro
    • 16.  Extra konstnärs- och journalistpensioner (förslagsanslag)19 619 000 euro
    • 20.  Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt (reservationsanslag 2 år)16 886 000 euro
    • 30.  Statsunderstöd för verksamhet vid allmänna bibliotek (fast anslag)5 826 000 euro
    • 31.  Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för teatrar, orkestrar och museer (förslagsanslag)129 197 000 euro
    • 34.  Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för grundläggande konstutbildning (förslagsanslag)88 583 000 euro
    • 40.  Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg (förslagsanslag)252 000 euro
    • 41.  Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år)26 648 000 euro
    • 50.  Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)14 689 000 euro
    • 51.  Stipendier till konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag)17 460 000 euro
    • 52.  Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av konst (förslagsanslag)190 275 000 euro
    • 53.  Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag)23 337 000 euro
    • 55.  Det digitala kulturarvets tillgänglighet och bevarande (reservationsanslag 3 år)1 950 000 euro
    • 72.  Utökning av Nationalgalleriets samling (reservationsanslag 3 år)989 000 euro
    • 75.  Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år)3 899 000 euro
    • 95.  Utgifter för skyddandet av kulturmiljön (förslagsanslag)40 000 euro
   • 90.  Idrottsverksamhet160 820 000 euro
    • 30.  Understöd för Rörelse-programmen (reservationsanslag 3 år)5 000 000 euro
    • 50.  Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av fostran inom motion och idrott (förslagsanslag)108 944 000 euro
    • 52.  Statsandel för idrottsutbildningscenter samt finansiering för kostnader för utvärdering av idrottsvetenskapliga projekt (fast anslag)40 676 000 euro
    • 56.  Främjande av idrott och elitidrott (reservationsanslag 3 år)6 200 000 euro
   • 91.  Ungdomsarbete81 103 000 euro
    • 50.  Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag)39 220 000 euro
    • 51.  Verkstadsverksamhet för unga samt uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år)32 112 000 euro
    • 52.  Statsandelar till kommunernas ungdomsväsende samt vissa understöd (reservationsanslag 2 år)9 771 000 euro
  • Huvudtitel 30

   30.  JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE2 749 065 000 euro
   • 01.  Förvaltning och forskning146 862 000 euro
    • 01.  Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)23 410 000 euro
    • 05.  Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)79 178 000 euro
    • 22.  Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år)10 943 000 euro
    • 23.  Administrativa arrangemang (reservationsanslag 2 år)1 240 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)27 652 000 euro
    • 66.  Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag)4 439 000 euro
   • 10.  Utveckling av landsbygden422 107 000 euro
    • 40.  Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år)65 250 000 euro
    • 41.  Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag)15 000 000 euro
    • 42.  Avträdelsestöd och avträdelsepension (reservationsanslag 2 år)31 300 000 euro
    • 43.  Ersättningar för djurens välbefinnande (reservationsanslag 3 år)65 000 000 euro
    • 50.  Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år)5 326 000 euro
    • 51.  Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år)1 843 000 euro
    • 54.  Främjande av hästhushållning och hästsport med avkastningen av penningspelsverksamhet (reservationsanslag 2 år)39 892 000 euro
    • 55.  Statsbidrag för 4H-verksamhet (reservationsanslag 2 år)4 105 000 euro
    • 63.  Utveckling av landsbygden (reservationsanslag 3 år)12 300 000 euro
    • 64.  EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (reservationsanslag 3 år)182 091 000 euro
   • 20.  Jordbruk och livsmedelsekonomi1 893 140 000 euro
    • 01.  Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)83 642 000 euro
    • 20.  Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare (förslagsanslag)5 948 000 euro
    • 40.  Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)332 000 000 euro
    • 41.  EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag)516 900 000 euro
    • 43.  Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år)314 190 000 euro
    • 44.  Kompensationsersättningar (reservationsanslag 3 år)617 764 000 euro
    • 46.  Av EU finansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)10 910 000 euro
    • 47.  Utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)4 269 000 euro
    • 48.  Utveckling av åkerstrukturen (reservationsanslag 3 år)1 000 000 euro
    • 60.  Överföring till interventionsfonden (fast anslag)400 000 euro
    • 62.  Vissa statsunderstöd och statsbidrag (reservationsanslag 2 år)6 117 000 euro
   • 40.  Naturresursekonomi230 628 000 euro
    • 20.  Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 3 år)3 300 000 euro
    • 21.  Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år)14 259 000 euro
    • 22.  Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 3 år)32 652 000 euro
    • 31.  Stödjande av vattenhushållnings- och fiskeriprojekt (reservationsanslag 3 år)8 636 000 euro
    • 40.  Vissa ersättningar inom naturresursekonomin (förslagsanslag)1 745 000 euro
    • 41.  Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (reservationsanslag 3 år)5 600 000 euro
    • 42.  Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år)11 250 000 euro
    • 44.  Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)55 030 000 euro
    • 45.  Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år)8 027 000 euro
    • 46.  Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år)42 171 000 euro
    • 47.  Stöd för beskogning av impedimentmark (reservationsanslag 3 år)1 360 000 euro
    • 50.  Främjande av vilthushållningen (reservationsanslag 3 år)13 878 000 euro
    • 51.  Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 3 år)9 700 000 euro
    • 53.  Vissa statsunderstöd inom naturresursekonomin (reservationsanslag 2 år)1 132 000 euro
    • 62.  Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)21 888 000 euro
   • 64.  Forststyrelsen8 265 000 euro
    • 50.  Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)8 265 000 euro
   • 70.  Lantmäteri och datalager48 063 000 euro
    • 01.  Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)45 063 000 euro
    • 40.  Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag)3 000 000 euro
  • Huvudtitel 31

   31.  KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE3 560 312 000 euro
   • 01.  Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter680 441 000 euro
    • 01.  Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag  2 år)14 602 000 euro
    • 02.  Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)80 683 000 euro
    • 03.  Trafikledsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)54 385 000 euro
    • 04.  Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)47 528 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)483 243 000 euro
   • 10.  Trafik- och kommunikationsnäten2 085 984 000 euro
    • 20.  Basunderhåll av transportinfrastrukturen (reservationsanslag 3 år)1 382 654 000 euro
    • 30.  Understöd för trafik- och kommunikationsnäten (reservationsanslag 3 år)67 658 000 euro
    • 31.  Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)60 150 000 euro
    • 76.  Anskaffning av och ersättningar för mark- och vattenområden (förslagsanslag)34 997 000 euro
    • 77.  Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)431 725 000 euro
    • 79.  Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år)108 800 000 euro
   • 20.  Tjänster inom trafik, transport och kommunikation793 887 000 euro
    • 43.  Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag)88 000 000 euro
    • 50.  Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år)5 000 000 euro
    • 51.  Understöd till tjänster inom trafik, transport och kommunikation (reservationsanslag 3 år)18 741 000 euro
    • 54.  Köp och utvecklande av skärgårds- och förbindelsefartygstrafiken (reservationsanslag 3 år)19 136 000 euro
    • 55.  Köp och utvecklande av tjänster inom den offentliga persontrafiken (reservationsanslag 3 år)119 724 000 euro
    • 60.  Överföring till statens televisions- och radiofond (reservationsanslag 3 år)543 286 000 euro
  • Huvudtitel 32

   32.  ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE3 881 867 000 euro
   • 01.  Förvaltning831 849 000 euro
    • 01.  Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)38 668 000 euro
    • 02.  Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)185 801 000 euro
    • 03.  Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag   2 år)209 411 000 euro
    • 04.  Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)32 864 000 euro
    • 05.  Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år)101 504 000 euro
    • 06.  Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)18 361 000 euro
    • 07.  Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag  3 år)9 157 000 euro
    • 08.  Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)21 857 000 euro
    • 09.  Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)7 758 000 euro
    • 20.  Civiltjänst (förslagsanslag)4 939 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)57 072 000 euro
    • 40.  Statsunderstöd för aktörer som främjar en hållbar tillväxtpolitik (reservationsanslag 3 år)6 291 000 euro
    • 41.  Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur (förslagsanslag)4 400 000 euro
    • 49.  Statsunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s verksamhet (reservationsanslag 2 år)109 303 000 euro
    • 50.  Statsunderstöd för konsumentorganisationerna (fast anslag)1 222 000 euro
    • 51.  Statens andel av sjömansserviceverksamheten (förslagsanslag)2 572 000 euro
    • 53.  Hemtransport av och ersättning till resenärer (reservationsanslag 3 år)400 000 euro
    • 54.  Ersättningar till passagerare för inställda paketresor (förslagsanslag)3 000 000 euro
    • 66.  Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år)17 219 000 euro
    • 95.  Vissa rättegångskostnader och ersättningar (förslagsanslag)50 000 euro
   • 20.  Förnyelse och låga koldioxidutsläpp1 298 158 000 euro
    • 20.  Främjande av energieffektivitet och användning av förnybar energi (reservationsanslag 3 år)3 420 000 euro
    • 40.  Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)516 318 000 euro
    • 41.  Energistöd (förslagsanslag)101 250 000 euro
    • 42.  Utvecklande av ekosystem och kompetensplattformar för cirkulär ekonomi (reservationsanslag 3 år)1 000 000 euro
    • 43.  Stödjande av företagsdriven forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet, ökad cirkulär ekonomi och branschtillväxt (reservationsanslag 3 år)64 200 000 euro
    • 44.  Investeringsstöd för den cirkulära ekonomin (reservationsanslag 3 år)1 000 000 euro
    • 45.  Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag)5 532 000 euro
    • 46.  Innovationsstöd för skeppsbyggnad (förslagsanslag)15 685 000 euro
    • 47.  Främjande av infrastrukturen för eltrafik och för användning av biogas i trafiken (reservationsanslag 3 år)8 000 000 euro
    • 48.  Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)282 803 000 euro
    • 49.  Investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik (reservationsanslag 3 år)4 150 000 euro
    • 83.  Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)282 800 000 euro
    • 87.  Kapitallån för modernisering av industrin och utveckling av företagsledda ekosystem för affärsverksamhet (förslagsanslag)12 000 000 euro
   • 30.  Sysselsättning och företagsamhet972 822 000 euro
    • 31.  Stöd till förplägnadsföretagare (förslagsanslag)10 000 000 euro
    • 40.  Stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (reservationsanslag 3 år)52 000 000 euro
    • 42.  Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag)92 378 000 euro
    • 44.  Regionalt transportstöd (reservationsanslag 3 år)6 000 000 euro
    • 46.  Kompensationsstöd för utsläppshandelns indirekta kostnader (förslagsanslag)121 000 000 euro
    • 51.  Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)276 306 000 euro
    • 52.  Lönegaranti (förslagsanslag)32 000 000 euro
    • 64.  EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s regional- och strukturpolitiska program och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)378 638 000 euro
    • 95.  Utbetalning av avkastning för påverkansinvesteringar (förslagsanslag)4 500 000 euro
   • 40.  Specialfinansiering för företag598 987 000 euro
    • 42.  Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag)700 000 euro
    • 47.  Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster och räntestöd till bolaget (förslagsanslag)189 928 000 euro
    • 48.  Räntestöd och annat stöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag)83 200 000 euro
    • 60.  Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag)20 000 euro
    • 82.  Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag)10 000 euro
    • 87.  Kapitalinvestering i Finlands Malmförädling Ab (reservationsanslag 3 år)300 000 000 euro
    • 89.  Kapitalinvestering i Business Finland Venture Capital Ab (reservationsanslag 3 år)19 100 000 euro
    • 95.  Utgifter för avtal om avkastningsbyte och för skyddsåtgärder (förslagsanslag)6 029 000 euro
   • 50.  Integration och internationell kompetens180 051 000 euro
    • 03.  Främjande av integration och arbetskraftsinvandring (reservationsanslag 2 år)8 891 000 euro
    • 30.  Statlig ersättning för integrationsfrämjande verksamhet (förslagsanslag)171 160 000 euro
  • Huvudtitel 33

   33.  SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE17 738 540 000 euro
   • 01.  Förvaltning122 877 000 euro
    • 01.  Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)36 018 000 euro
    • 04.  Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år)980 000 euro
    • 05.  Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)1 848 000 euro
    • 06.  Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)20 155 000 euro
    • 07.  Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 3 år)8 714 000 euro
    • 25.  Den riksomfattande informationshanteringen inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)30 400 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)19 500 000 euro
    • 66.  Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)5 262 000 euro
   • 02.  Tillsyn82 367 000 euro
    • 03.  Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)14 794 000 euro
    • 05.  Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)14 272 000 euro
    • 06.  Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år)5 351 000 euro
    • 07.  Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år)27 909 000 euro
    • 08.  Omkostnader för Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata (reservationsanslag 2 år)3 200 000 euro
    • 09.  Genomförandet av färdplanen för läkemedelsärenden (reservationsanslag 3 år)5 000 000 euro
    • 20.  Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)11 841 000 euro
   • 03.  Forskning och utveckling136 656 000 euro
    • 04.  Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)62 072 000 euro
    • 25.  Nationella kompetenscenter (reservationsanslag 3 år)6 500 000 euro
    • 31.  Främjande av hälsa och välfärd (reservationsanslag 3 år)24 000 000 euro
    • 50.  Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år)29 042 000 euro
    • 63.  Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år)7 042 000 euro
    • 87.  Bolagisering av vaccinforskningen (reservationsanslag 3 år)8 000 000 euro
   • 10.  Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster4 500 057 000 euro
    • 50.  Familjeförmåner (förslagsanslag)1 596 500 000 euro
    • 53.  Militärunderstöd (förslagsanslag)16 500 000 euro
    • 54.  Bostadsbidrag (förslagsanslag)1 580 400 000 euro
    • 56.  Tolkningstjänster för personer med funktionsnedsättning (förslagsanslag)56 500 000 euro
    • 57.  Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag)768 800 000 euro
    • 60.  Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år)481 357 000 euro
   • 20.  Utkomstskydd för arbetslösa2 872 649 000 euro
    • 31.  Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag)28 366 000 euro
    • 50.  Statsandel till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag)1 037 490 000 euro
    • 52.  Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag)1 802 990 000 euro
    • 55.  Statsandelar till Sysselsättningsfonden (förslagsanslag)3 803 000 euro
   • 30.  Sjukförsäkring2 185 300 000 euro
    • 60.  Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)2 185 300 000 euro
   • 40.  Pensioner5 044 200 000 euro
    • 50.  Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag)58 400 000 euro
    • 51.  Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag)737 500 000 euro
    • 52.  Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)418 000 000 euro
    • 53.  Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag)13 900 000 euro
    • 54.  Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag)13 400 000 euro
    • 60.  Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag)3 803 000 000 euro
   • 50.  Stöd till veteraner241 334 000 euro
    • 30.  Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen (förslagsanslag)1 050 000 euro
    • 50.  Fronttillägg (förslagsanslag)9 900 000 euro
    • 51.  Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag)48 600 000 euro
    • 52.  Statlig ersättning för kostnader för rehabiliterings- och vårdinrättningar för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst (reservationsanslag 2 år)16 000 000 euro
    • 53.  Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år)2 080 000 euro
    • 54.  Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år)16 000 euro
    • 55.  Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år)1 260 000 euro
    • 56.  Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)30 400 000 euro
    • 57.  Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)8 000 euro
    • 58.  Tjänster som tillhandahålls frontveteraner i hemmet (förslagsanslag)132 020 000 euro
   • 60.  Av kommunerna anordnad social- och hälsovård2 014 497 000 euro
    • 30.  Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården och socialvården (reservationsanslag 3 år)350 000 euro
    • 31.  Nationell utveckling inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)2 800 000 euro
    • 32.  Statlig finansiering till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå samt forskning på universitetsnivå inom socialt arbete (fast anslag)25 000 000 euro
    • 33.  Statlig ersättning till enheter inom social- och hälsovården för specialiseringsutbildning för social- och hälsovårdspersonal (förslagsanslag)96 000 000 euro
    • 34.  Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar, patientöverföringar och medicinska sakkunnigutlåtanden (förslagsanslag)15 200 000 euro
    • 35.  Statlig finansiering till studerandehälsovård som ordnas av Studenternas hälsovårdsstiftelse (reservationsanslag 2 år)65 800 000 euro
    • 36.  Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska (fast anslag)562 000 euro
    • 37.  Statlig ersättning till kommunerna för kostnader på grund av brådskande socialvård för personer som uppehåller sig illegalt i landet (förslagsanslag)2 000 000 euro
    • 38.  Statsunderstöd för den offentliga social- och hälsovårdens covid-19-kostnader (reservationsanslag 2 år)1 615 000 000 euro
    • 39.  Utvecklande av servicestrukturen (reservationsanslag 3 år)128 300 000 euro
    • 40.  Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten (reservationsanslag 3 år)27 835 000 euro
    • 52.  Statlig finansiering av utgifterna för skyddshemsverksamhet (reservationsanslag 2 år)25 550 000 euro
    • 63.  Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentrum inom det sociala området (fast anslag)3 000 000 euro
    • 64.  Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott (reservationsanslag 3 år)7 100 000 euro
   • 70.  Hälsa och funktionsförmåga främjas37 773 000 euro
    • 20.  Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)30 940 000 euro
    • 21.  Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år)545 000 euro
    • 22.  Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år)460 000 euro
    • 50.  Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 3 år)2 000 000 euro
    • 51.  Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (reservationsanslag 3 år)2 900 000 euro
    • 52.  Statsunderstöd för verksamheten vid UKK-instituutti (reservationsanslag 2 år)928 000 euro
   • 80.  Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare138 390 000 euro
    • 40.  Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare (förslagsanslag)117 000 000 euro
    • 41.  Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år)1 900 000 euro
    • 42.  Statlig ersättning för kostnaderna för vikariehjälp för renskötare (reservationsanslag 2 år)350 000 euro
    • 50.  Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år)19 140 000 euro
   • 90.  Understöd för främjande av hälsa och social välfärd362 440 000 euro
    • 50.  Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (förslagsanslag)362 440 000 euro
  • Huvudtitel 35

   35.  MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE325 382 000 euro
   • 01.  Miljöförvaltningens omkostnader71 403 000 euro
    • 01.  Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)35 163 000 euro
    • 04.  Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)23 975 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)9 435 000 euro
    • 65.  Understöd till organisationer och miljövård (reservationsanslag 3 år)2 830 000 euro
   • 10.  Miljö- och naturvård213 576 000 euro
    • 20.  Bekämpning av miljöskador (reservationsanslag 3 år)1 900 000 euro
    • 21.  Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år)38 340 000 euro
    • 22.  Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)24 435 000 euro
    • 52.  Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)67 942 000 euro
    • 60.  Överföring till oljeskyddsfonden (reservationsanslag 3 år)4 000 000 euro
    • 61.  Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år)19 067 000 euro
    • 63.  Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år)56 130 000 euro
    • 66.  Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)1 762 000 euro
   • 20.  Samhällen, byggande och boende40 403 000 euro
    • 01.  Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år)6 163 000 euro
    • 04.  Inrättande av ett digitalt register och en digital plattform för den byggda miljön (reservationsanslag 3 år)7 300 000 euro
    • 30.  Förebyggande av ekonomiska problem bland hyresgäster (reservationsanslag 2 år)750 000 euro
    • 32.  Understöd för avskaffande av bostadslöshet och utvecklande av statistikföringen av bostadslöshet (reservationsanslag 3 år)3 300 000 euro
    • 52.  Understöd för främjande av sådan infrastruktur i bostadshus som krävs för eldrivna transporter (reservationsanslag 3 år)5 500 000 euro
    • 55.  Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år)6 250 000 euro
    • 56.  Understöd för att avstå från oljeuppvärmning av bostadshus (reservationsanslag 3 år)9 440 000 euro
    • 60.  Överföring till Statens bostadsfond— euro
    • 64.  Understöd för vård av byggnadsarvet (reservationsanslag 3 år)1 700 000 euro
  • Huvudtitel 36

   36.  RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN764 510 000 euro
   • 01.  Ränta på statsskulden755 000 000 euro
    • 90.  Ränta på statsskulden (förslagsanslag)755 000 000 euro
   • 09.  Övriga utgifter för statsskulden9 510 000 euro
    • 20.  Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsanslag)9 510 000 euro
  • Anslagens totalbelopp: 65 245 253 000 euro

DETALJMOTIVERING

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

Brutto- och nettobudgetering

I statsbudgeten iakttas i regel bruttobudgetering. Nettobudgetering är ett undantag från denna regel, och tillämpas bara inom de gränser som anges i lagen om statsbudgeten. 

I budgeten kan följande inkomster och utgifter nettobudgeteras: 

1) nya statslån, emissionsvinster och kapitalvinster av statslån samt inkomster som uppkommer genom derivat som skyddar statslånens kapital, samt amorteringar på statsskulden, kapitalförluster och emissionsförluster i anslutning till stats lån samt utgifter till följd av derivat som skyddar statslånens kapital, 

2) ränteinkomster av statslån och inkomster som uppkommer genom derivat som skyddar räntebetalningen på statslåns amt ränteutgifter till följd av statslån och utgifter till följd av derivat som skyddar räntebetalningen på statslån, 

3) inkomster av och utgifter för verksamheten vid ett ämbetsverk eller en inrättning, 

4) inkomster som uppkommit genom försäljning av aktier samt försäljningsprovisioner som har samband med försäljningen och betalningsförpliktelser som staten för köparens del påtagit sig ansvaret för, 

5) likviditetsbelopp som enligt lag betalas till en pensionsanstalt och återbäring av sådana belopp till staten, 

6) statsbidrag som enligt lag betalas till en kommun och belopp som en kommun enligt beräkningsgrunderna i statsbidragssystemet ska betala till staten. 

Som inkomster av ett ämbetsverks eller en inrättnings verksamhet kan följande inkomster nettobudgeteras genom att de dras av under omkostnadsmomentet i fråga, även om det i motiveringen till momentet inte har antecknats att nettoanslag beviljats under det:  

1) de i beskrivningen av omkostnadsmomentets standardinnehåll angivna sjuk- och moderskapsdagpenningar, invalidpensioner och rehabiliteringspenningar enligt sjukförsäkringen som betalats till ämbetsverket i dess egenskap av arbetsgivare men som beviljats en arbetstagare, i de fall då ämbetsverket betalar arbetstagarens lön under sjukdomstiden, moderskapsledigheten eller tiden med invalidpension eller rehabiliteringspenning, samt ersättningar som inkommit för kostnaderna för företagshälsovården,  

2) försäkrings- och skadeersättningar till ämbetsverket eller inrättningen,  

3) ersättningar till ämbetsverket eller inrättningen för användning av personalrestauranger,  

4) ämbetsverkets eller inrättningens inkomster av att dess lokaler tillfälligt upplåts till utomstående för enstaka tillställningar,  

5) ersättningar som betalas till ämbetsverket eller inrättningen för högskolepraktikanter och civiltjänstgörare,  

6) försäljningsintäkter från sådana lösa anläggningstillgångar för vilkas del anskaffningen finansieras av omkostnadsanslaget. Försäljningsintäkterna av fast egendom, finansinvesteringar (t.ex. aktier och andra värdepapper) och lösa anläggningstillgångar som finansieras under specialmomenten får dock inte nettas mot omkostnadsanslaget. 

Om det under ett ämbetsverks eller en inrättnings omkostnadsmoment i momentmotiveringen har antecknats att ett nettoanslag beviljats eller om skillnaden mellan inkomsterna av och utgifterna för ämbetsverkets eller inrättningens verksamhet har upptagits som en inkomstpost till nettobelopp under inkomstmomentet, ska alla inkomster av ämbetsverkets eller inrättningens verksamhet och de utgifter för den som avses i beskrivningen av omkostnadsmomentets standardinnehåll och i beslutsdelen i momentmotiveringen nettobudgeteras. Inkomster och utgifter som ska nettobudgeterasär då bl.a. 

1) inkomster av och utgifter för verksamheten eller någon del av verksamheten vid ett ämbetsverk som bedriver avgiftsbelagd verksamhet enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) eller motsvarande speciallagar, 

2) betalningsandelar i form av inkomst av andra parter som deltar i ett forskningsprojekt eller motsvarande samprojekt som genomförs på ämbetsverkets eller inrättningens ansvar och utgifter för projektet eller verksamheten, 

3) inkomster från EU vilka hänför sig till ämbetsverkets eller inrättningens verksamhet och utgifter som hänför sig till dessa inkomster, 

4) medel som ämbetsverket eller inrättningen fått i form av donationer och genom testamenten samt inkomster från sponsorer när ämbetsverket eller inrättningen har rätt att ta emot dem och det inte är fråga om ovanligt stora belopp med hänsyn till ämbetsverkets eller inrättningens sedvanliga verksamhet och ekonomi, och 

5) statens interna serviceavgifter (t.ex. avgifter till servicecentralerna). 

Om bara en del av inkomsterna av ett ämbetsverks eller en inrättnings verksamhet har budgeterats under ett omkostnadsmoment under vilket det i beslutsdelen i momentmotiveringen har antecknats att ett nettoanslag beviljats, har i beslutsdelen i motiveringen till momentet i fråga dessutom specificerats vilka inkomster som har nettobudgeterats under momentet eller vilka inkomster som inte har nettobudgeterats under momentet. Om ett nettobudgeterat inkomstmoment innehåller bara en del av utgifterna för ämbetsverkets eller inrättningens verksamhet, har på motsvarande sätt i beslutsdelen i motiveringen till inkomstmomentet i fråga specificerats vilka utgifter som har nettobudgeterats under momentet eller vilka utgifter som inte har nettobudgeterats under det. 

Skatter, avgifter av skattenatur och böter är inkomster som inte kan nettobudgeteras. Överföringsutgifter och återbäring av sådana, med undantag för likviditetsbelopp som enligt lag betalas till en pensionsanstalt och återbäring av sådana belopp samt statsbidrag som enligt lag betalas till en kommun och sådana belopp som en kommun enligt beräkningsgrunderna i statsbidragssystemet ska betala till staten, kan inte omfattas av nettobudgetering. Investeringsutgifter och inkomster av försäljning av egendom, med undantag för försäljning av aktier och anskaffning av lös egendom avsedd för ett ämbetsverks eller en inrättnings verksamhet och försäljning av lös egendom, kan inte heller omfattas av nettobudgetering. 

Till utgifternas standardinnehåll under ett nettobudgeterat omkostnadsmoment hör de utgifter enligt omkostnadsmomentens standardinnehåll vilka framgår nedan. 

Inkomster av verksamhet som nettobudgeterats får användas för utgifter för verksamheten utan att detta särskilt nämns i kapitel- eller momentmotiveringen. 

Allmänna föreskrifter beträffande utgiftsmomenten

Utgifterna uppdelas i budgeten på moment enligt uppgiftens eller utgifternas art. 

Huvudindelningen av utgifterna görs enligt följande huvudgruppering som följer utgifternas art (inom parentes sifferkoderna för motsvarande moment): 

1) konsumtionsutgifter (01—29): utgifter där staten som direkt motprestation får produktionsfaktorer som ska användasunder finansåret, t.ex. arbetsinsatser, varor och tjänster, 

2) överföringsutgifter (30—69): utgifter för vilka staten inte får någon direkt motprestation, 

3) investeringsutgifter (70—89): utgifter där staten som direkt motprestation får produktionsfaktorer eller finansiella instrument med lång verkningstid, vilka ger staten inkomst eller annan nytta under flera finansår, och 

4) övriga utgifter (90—99): utgifter som inte hör till de ovan nämnda huvudgrupperna, t.ex. utgifter för skötsel av statsskulden. 

Anslaget under momentet får användas enbart för utgifter inom den utgiftsgrupp som anges av momentets sifferkod. Därmed får ett anslag för konsumtionsutgifter inte användas för överföringsutgifter och ett anslag för överföringsutgifter inte användas för konsumtionsutgifter, om inte något annat bestäms i motiveringen till momentet. 

För ett användningsändamål som specificeras under ett moment får inte användas något annat anslag med ett mera allmänt användningsändamål (t.ex. ett omkostnadsanslag), även om detta specificerade användningsändamål inte har uteslutits i motiveringen till det mera allmänna anslaget. Undantag kan göras om saken nämns i motiveringen till momentet. 

Anslagen för avlöning av personal har i regel budgeterats under omkostnadsmomenten (01—14). Anslaget under ett annat moment får användas för anställning av personal till ämbetsverk och inrättningar endast om det i beslutsdelen i motiveringen till momentet ingår ett omnämnande av avlöningen och maximiantalet personer som får anställas med anslag under momentet uttryckt i årsverken. Om ett anslag får användas för löner eller arvoden, används det även för socialskydds- och pensionsavgifter och andra lönebikostnader i samband med dem. I de fall då ett ämbetsverk betalar arbetstagaren lön för sjuk- eller moderskapsledighetstiden, sjukpensionstiden eller rehabiliteringspenningsperioden får under ett anslag som används för löner nettobudgeteras de sjukdagpenningar och moderskapspenningar, den sjukpension och den rehabiliteringspenning enligt sjukförsäkringen som betalas till ämbetsverket i egenskap av arbetsgivaremen som beviljats arbetstagaren. 

Anslaget under momentet får även användas för betalning av förhandsavgifter i anslutning till den normala verksamheten. 

Hänförande av utgifter och inkomster till finansåret

Anslag får användas endast till de utgifter som hänför sig till finansåret, enligt den princip för hänförande av utgifter som tillämpas på momentet. 

Om inte något annat har angetts i beslutsdelen i motiveringen till momentet i fråga har anslagen och inkomstposterna i budgeten hänförts till finansåret på de grunder som anges i 5 a och 5 b § i förordningen om statsbudgeten. 

Utgiftsmoment med standardinnehåll

För omkostnadsmomenten och momenten 29, 70, 74—75, 76 och 77—79 har fastställts sådana användningsändamål med standardinnehåll för vilka anslagen under dessa moment får användas utan att saken nämns i momentmotiveringen. Standardinnehållet för ett omkostnadsmoment tillämpas även när omkostnaderna till följd av nettobudgetering har budgeterats helt eller delvis på inkomstsidan som en del av en nettoinkomstpost. 

Då anslagen används går momentmotiveringen före det fastställda standardinnehållet. Det innebär att man i momentmotiveringen kan avvika från standardinnehållet antingen genom att utesluta vissa standardanvändningsändamål eller genom att foga till andra användningsändamål. För att uttrycka att användningsändamålen med standardinnehåll har kompletterats används ordet ”även”. 

Omkostnadsanslag

Utgifterna för verksamheten vid ett ämbetsverk budgeteras som ett enda anslag under utgiftsmomenten 01—14. Omkostnadsanslaget får användas för sådana löneutgifter och andra konsumtionsutgifter som föranleds av skötseln av de uppgifter som ämbetsverket eller inrättningen har enligt lag eller förordning, för utgifter för anskaffning av maskiner och inventarier samt andra materiella eller immateriella anläggningstillgångar samt för andra direkta utgifter som föranleds av ämbetsverkets verksamhet, såsom leasingräntor och andra ränteutgifter samt skadeersättningar. 

Ämbetsverken och inrättningarna kan, utan att någon fullmakt särskilt har beviljats dem i samband med budgeten, för att de lagstadgade skyldigheterna ska kunna fullgöras, ingå avtal och avge förbindelser som i fråga om villkoren och omfattningen är sedvanliga med tanke på ämbetsverkets eller inrättningens ekonomi och verksamhet och som kan föranleda utgifter även under följande finansår. Avtalen och förbindelserna kan gälla poster av samma typ som konsumtionsutgifter, t.ex. hyror och nödvändiga anskaffningar. 

Överföringsutgifter, utgifter för husbyggnads- och jord- och vattenbyggnadsinvesteringar, utgifter för anskaffning av aktier och andelar, utgifter i samband med långivning och andra finansinvesteringsutgifter samt vissa exceptionellt stora investeringar i inventarier har budgeterats som separata anslag enligt utgifternas art. Ett omkostnadsanslag får således inte användas för dessa utgifter, om inte något annat har bestämts i motiveringen till anslaget. 

Om något annat anslag inte har anvisats för ändamålet, t.ex. anslaget för strukturfondsprogrammen, får omkostnadsanslaget användas för finansiering av sådana projekt inom ämbetsverkets ansvarsområde som godkänts och delfinansierats av EU samt för den finansiering som krävs för deltagande i projekterbjudandena i fråga. 

Under omkostnadsmomentet nettobudgeteras de sjuk- och moderskapsdagpenningar, invalidpensioner och rehabiliteringspenningar enligt sjukförsäkringen som betalats till ämbetsverket i dess egenskap av arbetsgivare men som beviljatsen arbetstagare, i de fall då ämbetsverket betalar arbetstagarens lön under sjukdomstiden, moderskapsledigheten eller tiden med invalidpension eller rehabiliteringspenning, samt ersättningar som inkommit för kostnaderna för företagshälsovården. Därtill nettobudgeteras under omkostnadsmomentet, i enlighet med vad som nämns i avsnittet ”Brutto- och nettobudgetering”, ämbetsverkets intäkter från försäljning av lösa anläggningstillgångar, ersättningar för användning av personalrestauranger och försäkrings- och skadeersättningar till ämbetsverket, ämbetsverkets inkomster av tillfällig upplåtelse av dess lokaler till utomstående för enstaka tillställningar samt ersättningar som betalats till ett ämbetsverk för högskolepraktikanter och civiltjänstgörare. 

Vidare får anslaget under omkostnadsmomentet användas till utgifter för den avgiftsbelagda verksamheten, om inte ämbetsverkets eller inrättningens avgiftsbelagda verksamhet har budgeterats under ett eget moment. 

Moment enligt utgifternas art
Konsumtionsutgifter (01—29)

Konsumtionsutgifter är de utgifter där staten som direkt motprestation får produktionsfaktorer som används under finansåret. Till konsumtionsutgifter hänförs löner för statsanställda, andra arvoden, socialskyddsavgifter, pensionsavgifter, utgifter för köp av varor och tjänster, utgifter för anskaffning av försvarsmateriel samt maskiner, anordningar och inventarier av ringa värde eller med en kort ekonomisk användningstid samt övriga sådana utgifter som föranleds av eller hänför sig till statens verksamhet och som inte ska hänföras till överförings- eller investeringsutgifter. 

Till konsumtionsutgifter hänförs även det tekniska bistånd som EU-programmen kräver. 

För löner till statsanställda får konsumtionsutgiftsmomenten användas enligt följande: 

a) omkostnadsmoment (sifferkod 01—14) och 

b) andra konsumtionsutgiftsmoment för löner till personal i arbetsavtalsförhållande och sådana tjänstemän som avses i 9 § 1 mom. i statstjänstemannalagen (750/1994) och har utnämnts i tjänsteförhållande för viss tid, om detta anges i momentets standardanvändningsändamål eller beslutsdel, samt 

c) omkostnadsmomentet för ministeriet inom förvaltningsområdet i fråga för lön till en tjänsteman som ställts till statsrådets disposition enligt statstjänstemannalagen. 

Löner till tjänstemän som utnämnts till sin tjänst får inte betalas under andra moment än omkostnadsmoment.  

15—17. Pensioner

Under momenten har antecknats ordinarie pensioner, familjepensioner, extra pensioner samt vissa understöd närmast av pensionsnatur vilka grundar sig på lag, förordning eller ett avtal som är bindande för staten eller definieras särskilt i motiveringen. 

18—19. Anskaffning av försvarsmateriel

Under momenten har antecknats utgifter för anskaffning av försvarsmateriel. Under momentet kan dessutom som avdrag antecknas försäkrings- och skadeersättningar som ämbetsverket fått i anslutning till anskaffningar av försvarsmateriel samt avtalsviten, även om detta inte nämns i momentmotiveringen. 

29. Mervärdesskatteutgifter

Anslaget får användas till betalning av den mervärdesskatt som ingår i köp av varor och tjänster under huvudtitel 21 Riksdagen och huvudtitel 22 Republikens president, samt under andra huvudtitlar till betalning av den mervärdesskatt som ingår i andra än särskilt mervärdesskattskyldiga ämbetsverks och inrättningars köp av varor och tjänster inom statsrådets och ministeriernas förvaltningsområden. 

Om det mot en utgift, där den anslutande mervärdesskatten betalas från förvaltningsområdets anslag för mervärdesskatteutgifter, fås inkomster (t.ex. avgiftsbelagd verksamhet, EU-finansiering och övrig samfinansierad verksamhet), intäktsförs den andel av inkomsten som motsvarar mervärdesskatteutgiften under moment 12.39.10 Övriga inkomster av blandad natur. Skatt enligt mervärdesskattelagen på försäljning av statliga ämbetsverks eller inrättningars prestationer belagda med mervärdesskatt intäktförs likväl under moment 11.04.01 Mervärdesskatt. 

Statens konsumtions- och investeringsutgifter (moment 01—28 och 70—79) har budgeterats utan mervärdesskatt. Andra än särskilt skattskyldiga statliga ämbetsverk och inrättningar beviljas anslag enligt skattefria priser. 

Överföringsutgifter (30—69)

Till överföringsutgifter hänförs statsbidrag och överföringar av medel genom statens försorg till kommuner, den offentliga sektorn i övrigt, näringslivet, hushållen och allmännyttiga samfund samt överföringar av medel utan motprestationer till statliga fonder utanför budgeten, till Folkpensionsanstalten och till utlandet. För överföringsutgifterna får staten inte av mottagaren någon direkt eller egentlig materiell motprestation, såsom pengar, varor eller tjänster. Indirekt främjar överföringsutgifterna fullföljandet av statens uppgifter. De konsumtions- och investeringsutgifter som betalas från momenten för överföringsutgifter budgeteras inklusive mervärdesskatt. 

Överföringsutgifterna klassificeras i allmänhet enligt mottagaren. Statsbidragen för byggnadsverksamhet samt för anskaffning av maskiner och inventarier har om möjligt antecknats under andra moment än statsbidragen för konsumtion eller andra användningssyften. Om anslaget gäller flera grupper av mottagare, har det intagits en indelning enligt mottagargrupp, vid behov ytterligare indelad i överföringar avsedda för driftsekonomin och kapitalekonomin. 

Under momenten 30—69 har budgeterats ersättningar till enheter som bedriver affärsverksamhet för uppgifter som de utför i allmänt intresse, om nyttan kommer andra än staten till del. 

Överföringsutgifter som bestäms med stöd av lag och överföringsutgifter enligt prövning har om möjligt antecknats under olika moment. 

30—39. Statsbidrag till kommuner och samkommuner m.fl.

Under momenten har antecknats statsbidrag till kommuner och samkommuner samt överföringar till landskapet Åland. 

40—49. Statsbidrag till näringslivet

Under momenten har antecknats statsbidrag som är avsedda att främja näringslivet och som betalas till företag och enskilda näringsidkare samt till centralorganisationer, föreningar o.dyl. som främjar bl.a. företagares och näringsidkares intressen. 

50—59. Statsbidrag till hushållen och allmännyttiga samfund

Under momenten har antecknats överföringar till hushållen (enskilda konsumenter) samt statsbidrag till allmännyttiga organisationer, inrättningar, föreningar, sällskap osv. Sådana är t.ex. idrottsorganisationer, privata läroanstalter, privata sjukhus och sådana privata forskningsanstalter som inte direkt betjänar affärs- eller näringslivet. 

60. Överföringar till statliga fonder utanför budgeten och till folkpensionsanstalten

Under momentet har antecknats överföringar till statliga fonder utanför budgeten samt överföringar till Folkpensionsanstalten. 

61—65. EU:s strukturfondsfinansiering, finansieringen från andra EU-fonder och den motsvarande statliga medfinansieringen och övriga överföringar inom landet

Under momenten har antecknats sådana icke specificerade överföringar som inte på förhand kan fördelas mellan kommunerna, näringslivet och hushållssektorn. EU:s deltagande i strukturfondsprogrammen och den motsvarande statliga finansieringen har antecknats under moment 32.30.64. 

66—69. Överföringar till EU och utlandet

Under momenten har antecknats överföringar till utlandet av sådana medel för vilka inte fås någon direkt motprestation eller för vilka motprestationen är ringa i förhållande till utgiftens storlek. Hit hör t.ex. understöd inom ramen för utvecklingssamarbetet, medlemsavgifter till internationella sammanslutningar och andra medlemsavgifter av understödsnatur som sammanslutningarna i fråga använder för att finansiera sin verksamhet eller förmedlar vidare som understöd till en tredje part. 

Investeringsutgifter (70—89)

Till investeringsutgifter hänförs andra anskaffningsutgifter än utgifter för anskaffning av försvarsmateriel och av maskiner, anordningar och inventarier med ett ringa värde eller en kort ekonomisk användningstid, byggnadsutgifter för husbyggen samt jord- och vattenbyggnadskonstruktioner, utgifter för anskaffning av värdepapper, jordområden och byggnader samt långivning. 

Realinvesteringar (70—79)

Till realinvesteringar hänförs sådana anskaffningar av anläggningstillgångar till staten vilka uppfyller de nedan angivna kriterierna för de olika standardmomentgrupperna. Utgifter för anskaffning av maskiner, anordningar och inventarier har antecknats under momenten 70—73. Husbyggen har antecknats under momenten 74—75 och övriga byggnadsarbeten under momenten 77—79. Utgifter för köp av jordområden, byggnader och fastigheter har antecknats under moment 76. 

70—73. Anskaffning av inventarier

Om ämbetsverkets eller inrättningens omkostnader har budgeterats under ett omkostnadsmoment (01—14), har under det vanligen också tagits in anslag för anskaffning av inventarier och immateriella anläggningstillgångar. 

I undantagsfall (anskaffningens storlek, karaktär av engångsföreteelse, användning av fullmakt, exceptionellt anskaffningsförfarande) kan utgifterna för anskaffning av inventarier som särskilt anges under momentet budgeteras under moment 70 (Anskaffning av inventarier). Anslaget under moment 70 får användas till utgifter för anskaffning av denna typ av maskiner, anordningar och inventarier då dessa behövs för ämbetsverkets eller inrättningens (eller det namngivna förvaltningsområdets) verksamhet. 

74—75. Husbyggen

Under momentet har antecknats, och anslagen under dem får användas till, behövliga löneutgifter för andra anställda än de som utnämnts till fast tjänst och till övriga byggnadsutgifter med anledning av sådana nybyggnadsarbeten och ombyggnadsarbeten på byggnader hos staten vilka nämnts i motiveringen till momenten. Som ombyggnad betraktas sådana ändrings- och reparationsarbeten som väsentligt höjer byggnadens värde. Anslagen får även användas till utgifter för säkerhetssystem och andra tekniska system i byggnader. Anslagen får även användas till utgifter för planering av nybyggnadsarbeten och ombyggnadsarbeten och för köp av till dem anslutna konsulttjänster, med undantag av sådant planeringsarbete som inte specificeras enligt projekt och för vilket löneutgifterna har antecknats under omkostnadsmomentet. 

Kostnadsförslagen för de projekt som specificeras under momenten motsvarar poängtalet för byggnadskostnadsindex, vilket anges i samband med rambeslutet. Om ett entreprenadavtal har ingåtts om projektet ska kostnadsförslaget grunda sig på avtalet. Kostnadsförslagen inkluderar inte mervärdesskatt. 

76. Jordområden, byggnader och fastigheter

Under momentet har antecknats utgifter för köp av jordområden, byggnader och fastigheter. 

77—79. Jord- och vattenbyggen

Under momenten har antecknats, och anslagen under dem får användas till, löneutgifter för andra anställda än de som utnämnts till fast tjänst och andra utgifter i enlighet med motiveringen till momenten, vilka föranleds av statens andra byggnadsarbeten än husbyggen. Sådana arbeten kan vara t.ex. byggande och grundlig reparation av landsvägar, järnvägar, hamnar, kanaler och broar, torrläggningsarbeten, vatten- och avloppsledningsarbeten, rensning av forsar och vattenleder, anläggande av flottningsleder samt bankfyllnings- och uppdämningsarbeten. Anslagen under momenten får användas även till utgifter för planeringen av byggnadsarbeten av det nämnda slaget och för köp av till dem anslutna konsulttjänster, med undantag av sådant planeringsarbete som inte specificeras enligt projekt och för vilket löneutgifterna har antecknats under omkostnadsmomentet. 

Lån och övriga finansinvesteringar (80—89)
80—86. Lån som beviljas av statens medel

Under momenten har antecknats de lån som beviljas av statens medel. 

87—89. Övriga finansinvesteringar

Under momenten har antecknats utgifter för köp av aktier och andra värdepapper samt investeringar i form av eget kapital i aktiebolag och andra finansinvesteringar. 

Övriga utgifter (90—99)

Till övriga utgifter hänförs räntor på statsskulden samt övriga utgifter som inte hör till konsumtions-, överförings- och investeringsutgifter. 

90—92. Räntor på statsskulden

Under momenten har antecknats räntor på statsskulden. 

93—94. Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering

Under momenten har antecknats nettoamorteringar på statsskulden, kapitalförluster och emissionsförluster nettade. 

95—99. Övriga och icke specificerade utgifter

Under momenten har antecknats sådana utgifter som inte klassificerats ovan, såsom utgifter avsedda att täcka underskott. 

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

01.Skatter på grund av inkomst och förmögenhet

01.Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster
Under momentet beräknas inflyta 9 712 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för andra rättelser till inkomstposten än sådana som gäller skatteåterbäringar i samband med den ordinarie beskattningen. Dessa rättelser bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
02.Samfundsskatt
Under momentet beräknas inflyta 3 213 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för andra rättelser till inkomstposten än sådana som gäller skatteåterbäringar i samband med den ordinarie beskattningen. Dessa rättelser bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
03.Källskatt på ränteinkomster
Under momentet beräknas inflyta 31 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
04.Skatt på arv och gåva
Under momentet beräknas inflyta 846 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 

04.Skatter och avgifter på grund av omsättning

01.Mervärdesskatt
Under momentet beräknas inflyta 20 209 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser som hänför sig till inkomstposten och som bokförs på basis av beslutet om rättelse av beskattningen, samt inkomster från försäljning av statens ämbetsverks och inrättningars mervärdesskattepliktiga prestationer, som bokförs enligt prestationsprincipen. 
02.Skatt på vissa försäkringspremier
Under momentet beräknas inflyta 829 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
03.Apoteksskatt
Under momentet beräknas inflyta 197 700 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 

08.Punktskatter

01.Punktskatt på tobak
Under momentet beräknas inflyta 1 132 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
04.Punktskatt på alkoholdrycker
Under momentet beräknas inflyta 1 393 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
05.Punktskatt på läskedrycker
Under momentet beräknas inflyta 182 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
07.Energiskatter
Under momentet beräknas inflyta 4 158 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
08.Punktskatt på vissa dryckesförpackningar
Under momentet beräknas inflyta 15 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 

10.Övriga skatter

03.Bilskatt
Under momentet beräknas inflyta 795 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
05.Överlåtelseskatt
Under momentet beräknas inflyta 780 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
06.Lotteriskatt
Under momentet beräknas inflyta 90 700 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
07.Fordonsskatt
Under momentet beräknas inflyta 1 143 000 000 euro. 
08.Avfallsskatt
Under momentet beräknas inflyta 8 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 

19.Övriga inkomster av skattenatur

04.Vissa avgifter på kommunikationsområdet
Under momentet beräknas inflyta 43 181 000 euro. 
05.Vissa avgifter för trafiken
Under momentet beräknas inflyta 24 503 000 euro. 
06.Farledsavgifter
Under momentet beräknas inflyta 48 100 000 euro. 
09.Övriga skatteinkomster
Under momentet beräknas inflyta 10 455 000 euro. 
10.El- och naturgasnätsavgifter och vindkraftsavgift inom vindkraftsområdet vid Bottenviken
Under momentet beräknas inflyta 4 040 000 euro. 
11.Förvaltningsavgifter till Verket för finansiell stabilitet
Under momentet beräknas inflyta 3 397 000 euro. 
12.Skatt för strålningsverksamhet
Under momentet beräknas inflyta 2 550 000 euro. 

Avdelning 12INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

23.Statsrådets kansli

99.Statsrådets kanslis övriga inkomster
Under momentet beräknas inflyta 50 000 euro. 

24.Utrikesministeriets förvaltningsområde

20.Hyresinkomster från kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter
Under momentet beräknas inflyta 987 000 euro. 
99.Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 20 814 000 euro. 

25.Justitieministeriets förvaltningsområde

10.Domstolarnas inkomster
Under momentet beräknas inflyta 44 900 000 euro i nettoinkomster. 
I nettobudgeteringen beaktas avskrivningarna av försäljningsfordringar. 
15.Inkomster från allmänna intressebevakningstjänster
Under momentet beräknas inflyta 29 000 000 euro. 
20.Utsökningsavgifter
Under momentet beräknas inflyta 74 000 000 euro. 
21.Räntor på medel som utsökningen har i förvar
Under momentet beräknas inflyta 1 000 euro. 
99.Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 2 750 000 euro. 

26.Inrikesministeriets förvaltningsområde

98.Inkomster från EU
Under momentet beräknas inflyta 28 814 000 euro. 
Under momentet intäktsförs 
1) betalningar och ersättningar från Europeiska unionens fond för inre säkerhet och asyl-, migrations- och integrationsfond under programperioden 2014—2020 
2) betalningar och ersättningar till Finland från Europeiska unionens asyl-, migrations- och integrationsfond, instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering inom Europeiska unionens fond för integrerad gränsförvaltning och Europeiska unionens fond för inre säkerhet under programperioden 2021—2027. 
Inkomsterna budgeteras enligt kontantprincipen. 
99.Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 1 950 000 euro. 

27.Försvarsministeriets förvaltningsområde

20.Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter
Under momentet beräknas inflyta 18 000 euro i nettoinkomster. 
Inkomster som inflyter under momentet får användas för utgifter för förvärv och underhåll av lös egendom, för utgifter föranledda av avtal med den inhemska försvarsindustrin om utbyte av materiel samt för utgifter för föryttringen av lös egendom. 
99.Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 3 013 000 euro. 

28.Finansministeriets förvaltningsområde

11.Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna
Under momentet beräknas inflyta 131 128 000 euro. 
12.Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna
Under momentet beräknas inflyta 25 234 000 euro. 
13.Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna
Under momentet beräknas inflyta 14 419 000 euro. 
20.Vissa inkomster för Statens center för informations- och kommunikationsteknik
Under momentet beräknas inflyta 11 440 000 euro. 
50.Överföring från statens pensionsfond
Under momentet beräknas inflyta 1 944 443 000 euro. 
Statens pensionsfond beslutar om det månatliga överföringsbeloppet. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen. 
51.Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar
Under momentet beräknas inflyta 275 546 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen. 
52.Avgifter som motsvarar försäkringspremier
Under momentet beräknas inflyta 18 095 000 euro. 
60.Premie för främjande av arbetarskydd
Under momentet beräknas inflyta 900 000 euro. 
92.Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel
Under momentet beräknas inflyta 42 000 000 euro. 
93.Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter
Under momentet beräknas inflyta 2 500 000 euro. 
99.Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 14 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen. 

29.Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

70.Inkomster från studiestödsverksamheten
Under momentet beräknas inflyta 20 000 000 euro. 
88.Undervisnings- och kulturministeriets andel av intäkterna av penningspelsverksamheten
Under momentet beräknas inflyta 414 700 000 euro. 
99.Övriga inkomster för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 4 000 000 euro. 

30.Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

01.Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket
Under momentet beräknas inflyta 536 970 000 euro. 
Grunden för bokföringen av inkomsterna utgörs av de beslut om avgifter som EU-organet har fattat under finansåret. 
02.Inkomster från EU för landsbygdsutveckling
Under momentet beräknas inflyta 370 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen. 
03.Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen
Under momentet beräknas inflyta 15 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen. 
04.Andra inkomster från EU
Under momentet beräknas inflyta 340 000 euro. 
20.Jord- och skogsbruksministeriets andel av intäkterna av penningspelsverksamheten
Under momentet beräknas inflyta 29 600 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt prestationsprincipen. 
40.Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter
Under momentet beräknas inflyta 3 300 000 euro. 
41.Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv
Under momentet beräknas inflyta 620 000 euro. 
42.Avgifter för jakt på hjortdjur
Under momentet beräknas inflyta 5 600 000 euro. 
44.Fiskevårdsavgifter
Under momentet beräknas inflyta 8 900 000 euro. 
45.Jaktvårdsavgifter
Under momentet beräknas inflyta 11 753 000 euro. 
99.Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 4 000 000 euro. 

31.Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

10.Inkomster för ämbetsverken inom förvaltningsområdet
Under momentet beräknas inflyta 52 542 000 euro. 
Intäktsföringen av EU:s direkta stöd budgeteras enligt kontantprincipen. 
Under momentet budgeteras även inkomster som närings-, trafik- och miljöcentralerna får från dem som bedriver busstrafik på basis av koncessionsavtal. 
99.Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 850 000 euro. 

32.Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

20.Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster
Under momentet beräknas inflyta 2 650 000 euro. 
31.Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti
Under momentet beräknas inflyta 31 770 000 euro. 
50.Inkomster från EU:s fonder för regional- och strukturpolitik och övriga fonder inom sammanhållningspolitiken
Under momentet beräknas inflyta 200 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt prestationsprincipen. 
99.Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 311 900 000 euro. 

33.Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

02.Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Under momentet beräknas inflyta 1 600 000 euro. 
03.Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd
Under momentet beräknas inflyta 100 000 euro. 
90.Social- och hälsovårdsministeriets andel av avkastningen av penningspelsverksamhet
Under momentet beräknas inflyta 433 000 000 euro. 
98.Återbäringar av statsunderstöd
Under momentet beräknas inflyta 163 200 000 euro. 
99.Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 4 050 000 euro. 

35.Miljöministeriets förvaltningsområde

10.Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador
Under momentet beräknas inflyta 150 000 euro. 
20.Överföring från Statens bostadsfond
Till momentet överförs 2 500 000 euro. 
99.Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 1 000 000 euro. 

39.Övriga inkomster av blandad natur

01.Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder
Under momentet beräknas inflyta 167 000 000 euro. 
02.Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen
Under momentet beräknas inflyta 79 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
04.Återtagande av överförda anslag
Under momentet beräknas inflyta 200 000 000 euro. 
10.Övriga inkomster av blandad natur
Under momentet beräknas inflyta 7 000 000 euro. 

Avdelning 13RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST

01.Ränteinkomster

04.Räntor på statens lån till affärsverken
Under momentet beräknas inflyta 3 700 000 euro. 
05.Räntor på övriga lån
Under momentet beräknas inflyta 23 111 000 euro. 
07.Räntor på depositioner
Under momentet beräknas inflyta 100 000 euro. 
09.Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar och förskott som staten betalat till andra pensionsanstalter
Under momentet beräknas inflyta 20 330 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen. 

03.Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier

01.Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och inkomster av försäljning av aktier
Under momentet beräknas inflyta 2 417 425 000 euro. 

04.Andel i statens penninginstituts vinst

01.Andel i Finlands Banks vinst
Under momentet beräknas inflyta 100 000 000 euro. 

05.Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst

01.Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst
Under momentet beräknas inflyta 155 000 000 euro. 

Avdelning 15LÅN

01.Lån som återbetalas till staten

02.Återbetalningar av statens lån till affärsverk
Under momentet beräknas inflyta 18 300 000 euro. 
04.Amorteringar på övriga lån
Under momentet beräknas inflyta 124 846 000 euro. 

03.Statens nettoupplåning och skuldhantering

01.Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet antecknas 11 742 718 000 euro i nettoinkomster. 
Såsom inkomster beaktas det nominella värdet på nya statslån, emissionsvinster, kapitalvinster och inkomster från de derivatavtal som ingåtts för att reglera riskpositionen för skulden. 
Inkomster som inflyter under momentet får användas 
1) till betalning av amorteringar på statsskulden och betalning av återköp 
2) till betalning av de emissionsförluster som uppkommit i samband med de lån staten tagit, till betalning av de kapitalförluster som uppkommit i samband med återköp av skulder och till betalning av utgifter till följd av derivat som skyddar upptagandet och återbetalningen av statslån. 

ANSLAG

Huvudtitel 21RIKSDAGEN

01.Riksdagsledamöterna

01.Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 22 222 000 euro. 

10.Riksdagens kansli

01.Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 58 001 000 euro. 
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 6 000 000 euro. 
51.Assistentbidrag till riksdagsgrupperna (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 5 190 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av bidrag enligt kanslikommissionens beslut (4.3.2015 § 3 och 7.3.2019 § 19) om den s.k. gruppkanslimodellen till de riksdagsgrupper vars ledamotsassistenter blivit anställda av gruppkanslierna. 
Kanslikommissionen ger vid behov närmare anvisningar om storleken på bidraget, villkoren och tidpunkterna för övergången till anställning samt om andra principer som gäller för gruppkanslimodellen. 
70.Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 4 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av projekt för utvecklande av nya tillämpningar eller tillämpningar som ersätter nuvarande tillämpningar samt till anskaffningar av maskiner och utrustning för dataadministrationen. 

20.Riksdagens justitieombudsman

01.Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 7 517 000 euro. 

30.Utrikespolitiska institutet

01.Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 701 000 euro. 
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 210 000 euro. 

40.Statens revisionsverk

01.Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 16 554 000 euro. 
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 650 000 euro. 

90.Riksdagens övriga utgifter

50.Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier (fast anslag)
Under momentet beviljas 4 510 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av stöd i enlighet med lagen om riksdagsgrupper (979/2012) för anställning av personal som är nödvändig för gruppernas verksamhet och för andra utgifter som verksamheten orsakar. 
Kanslikommissionen ger vid behov närmare anvisningar om principerna för användningen av anslaget. 

Huvudtitel 22REPUBLIKENS PRESIDENT

01.Republikens president

01.Arvodet till republikens president (fast anslag)
Under momentet beviljas 126 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av arvode till republikens president enligt 1 § i lagen om arvodet till republikens president (1152/2011). 

02.Republikens presidents kansli

01.Omkostnader för republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 585 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av utgifter för evenemang som anordnas av republikens president eller för annat ordnande av republikens presidents verksamhet 
2) till betalning av utgifter för underhåll av statens antik- och konstföremål som innehas av republikens presidents kansli 
3) till betalning av behövliga och nödvändiga utgifter för trädgårds- och odlingsverksamheten vid sommarresidenset Gullranda samt till utgifter som föranleds kansliet av den verksamhet som bedrivs av delägarlaget för Gullrandas vattenområde 
Under momentet nettobudgeteras den avkastning som delägarlaget för Gullrandas gemensamma vattenområde delar ut till delägarna samt inkomster av virkesförsäljning i samband med skogsvårdsåtgärder i park- och skogsområdena på Gullranda och Talludden. 
02.Utgifter för republikens tidigare presidenter (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 500 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifterna för den service som ställts till de pensionerade presidenternas förfogande i enlighet med 1 § 2 mom. i lagen om republikens presidents rätt till pension (40/1994). 
20.Utgifter för besök och mötesresor (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 550 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifterna för republikens presidents besök och resor i utlandet 
2) till betalning av utgifterna för besök i Finland 
3) till betalning av arvoden och arbetsgivaravgifter för tillfällig arbetskraft i anslutning till sådana besök och resor. 
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 000 000 euro. 
75.Ombyggnad (reservationsanslag 5 år)
Under momentet beviljas 5 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till behövliga grundläggande reparationer och ombyggnader i Presidentens slott, i tjänstebostaden Talludden och den omgivande parken samt i kontors- och servicebyggnaden på Mariegatan 1 i Helsingfors 
2) till grundläggande reparationer och ombyggnader av parken på sommarresidenset Gullranda samt till betalning av investeringsutgifter för mindre nybyggnadsprojekt 
3) till sådana tilläggsutgifter för förberedelse, planering och genomförande av dessa projekt som påverkar kansliets egentliga verksamhet. 

Huvudtitel 23STATSRÅDETS KANSLI

01.Förvaltning

01.Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 135 094 000 euro. 
Anslaget får även användas för utgifter som föranleds av ekonomiska rådet, statsrådets svenska språknämnd, titelnämnden, rådet för bedömning av lagstiftningen eller andra motsvarande nämnder. 
02.Avlöningar till ministrarna och deras statssekreterare och specialmedarbetare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 11 473 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till löneutgifter för ministrar, politiska statssekreterare och ministrarnas specialmedarbetare. 
2) till sådana ersättningar enligt 44 a § i statstjänstemannalagen som motsvarar lönen för den ordinarie arbetstiden. 
03.Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 990 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av löne- och socialskyddskostnader för nationella experter från Finland som arbetar vid Europeiska unionens institutioner 
2) till betalning av viss dagpenning i särskilda fall till sådana nationella experter som inte får ersättningar av Europeiska unionen 
3) till ett belopp av högst 240 000 euro för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst tre årsverken till statsrådets kansli för uppgifter som anknyter till skötseln av statsrådets horisontella ärenden som gäller Europeiska unionen. 
22.Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 10 793 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till statsrådets och dess ministeriers utrednings- och forskningsverksamhet 
2) till betalning av konsumtionsutgifter som föranleds av utrednings- och forskningsverksamhet 
3) till betalning av statsunderstöd till forskningsinstitutioner, universitet och andra motsvarande samfund som bedriver forskningsverksamhet. 
Anslaget får användas till löneutgifter för personal motsvararande högst åtta årsverken vid statsrådets kansli. Anslaget får även användas till betalning av utgifter för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 70 årsverken vid statens ämbetsverk och inrättningar. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
Inkomster som betalats till verket som arbetsgivare får nettobudgeteras under momentet. 
25.Sunda lokaler 2028 (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 500 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till anskaffningar och utredningar som föranleds av åtgärdsprogrammet Sunda lokaler 2028 samt för utgifter för samordning och främjande av åtgärderna och andra motsvarande utgifter 
2) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 12 årsverken för styrnings- och sakkunniguppgifter i anslutning till åtgärdsprogrammet. 
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 19 000 000 euro. 

10.Ägarstyrningen

88.Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 355 700 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av teckningspriset för de aktier som staten tecknar vid aktieemissioner i bolag med statlig majoritet eller i statens intressebolag eller vid bildandet av nya statligt ägda bolag samt till finansiering i form av eget kapital utan aktieteckning av bolag som i sin helhet ägs av staten, såsom till en placering i fonden för inbetalt fritt eget kapital 
2) till betalning av andra utgifter för ägar- och företagsarrangemang och till betalning av sådana utgifter i anslutning till försäljning av statens aktier och ägarstyrningen som inte ingår i omkostnadsmomentet 
3) för tecknande av sådana särskilda rättigheter som berättigar till aktier, såsom konverteringslån, och som avses i 10 kap. i aktiebolagslagen (624/2006) eller till betalning av direkta utgifter som förorsakas av derivatavtal. Om tecknandet grundar sig på lån, får ett lån som kan omvandlas i aktier stå utan säkerhet 
4) till arrangemang för att trygga den finansiella ställningen för bolag med statlig majoritet och statens intressebolag genom lån som saknar förfallodag och för vilka säkerhet inte krävs, inklusive sådana skuldebrevslån som i IFRS-bokslutet betraktas som egetkapitalinstrument samt kapitallån och andra motsvarande lånearrangemang.  

20.Understödjande av politisk verksamhet

50.Understödjande av partiverksamhet (fast anslag)
Under momentet beviljas 35 635 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med 9 § i partilagen (10/1969) och 1 § i förordningen om understöd för partiverksamhet (27/1973) användas till betalning av understöd till partier som är företrädda i riksdagen för understödjande av deras i stadgarna och i de allmänna programmen angivna offentliga verksamhet. Av anslaget är ett belopp på 35 456 825 euro avsett att användas för understödjande av partiernas politiska verksamhet samt för understödjande av partiernas informationsverksamhet och kommunikation. Av anslaget är 5 % avsett för kvinnornas politiska verksamhet och likaså 5 % för verksamheten i partiernas kretsorganisationer, allt enligt samma grunder som ovannämnda understöd. Av anslaget får 178 175 euro användas i understöd till Ålands landskapsregering för understödjande av politisk verksamhet och informationsverksamhet i landskapet Åland. 

30.Justitiekanslersämbetet

01.Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 3 812 000 euro. 

90.Övriga utgifter

21.Ordnar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 700 000 euro. 
Anslaget får användas till ersättning av kostnaderna för hederstecken som utan lösen tilldelas statstjänstemän och andra. 
61.Deltagaravgifter och finansiella bidrag till Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 620 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av deltagaravgifter, finansiella bidrag och motsvarande utgifter enligt 12 § i lagen om Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot. 

Huvudtitel 24UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Utrikesförvaltningen

01.Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 251 236 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av forskningsstipendier som hänför sig till utrikesförvaltningens ansvarsområde 
2) till betalning av utgifter som föranleds av ministerbesök till Finland och av arvoden och arbetsgivaravgifter för tillfällig arbetskraft i anslutning till sådana besök 
20.Utgifter för kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 987 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för underhåll av kultur- och vetenskapsinstitut utomlands 
2) till betalning av investeringsutgifter för bygg- och reparationsprojekt vid kultur- och vetenskapsinstitut utomlands. 
Under detta moment kan även betalas förskott. För deras del budgeteras anslaget enligt kontantprincipen. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 13 648 000 euro. 
Anslaget får även användas till betalning av den mervärdesskatt som ingår i köp av sådana tjänster som anskaffats i Finland och som använts för utvecklingssamarbete. 
74.Husbyggen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 14 500 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för byggnads- och reparationsprojekt som gäller utrikesförvaltningens lokaler 
2) till betalning av reparations- och ändringsarbeten av ombyggnadsnatur i lokaler som hyrts ut till staten. 
Under detta moment kan även betalas förskott. För deras del budgeteras anslaget enligt kontantprincipen. 

10.Krishantering

20.Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 53 080 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för lön, dagtraktamente, provianteringstillägg, utbildning och till betalning av statens pensionsavgift enligt lagen om militär krishantering (211/2006), till betalning av kostnaderna för personförsäkring som tecknas för krishanteringspersonalen för tjänstgöringstiden, samt till betalning av förmåner som motsvarar gruppolycksfallsförsäkring för militär krishanteringspersonal och av de administrativa kostnaderna för dem 
2) till utbildning som ges inom ramen för det internationella krishanteringssamarbetet och för materielkostnader i anslutning till den 
3) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av sådant understöd inom försvarssektorn som ges enskilda länder inom ramen för det internationella krishanteringsarbetet samt till stabiliseringsuppdrag efter konflikter 
4) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av ekonomiskt stöd till sådana internationella krishanteringsinsatser som Finland inte sänder personal till eller inte annars deltar i 
5) till betalning av utgifter som föranleds av ett nationellt kort för krishanteringsveteraner. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

01. 

Utgifter för utbildning och beredskap för EU:s stridsgrupper 

520 000 

04. 

Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 

2 036 000 

05. 

Gemensamma utgifter 

8 350 000 

08. 

Resolute Support-insatsen, Afghanistan 

7 263 000 

09. 

I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för utgifter som föranleds av det nationella kortet för krishanteringsveteraner, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 

6 120 000 

11. 

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 

1 278 000 

14. 

Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 

15 592 000 

15. 

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 

1 107 000 

16. 

Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 

1 295 000 

18. 

Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 

7 615 000 

23. 

Utgifter för Natos utbildningsinsats i Irak 

531 000 

24. 

Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen Irini 

1 373 000 

Sammanlagt 

53 080 000 

21.Civilpersonalens deltagande i krishantering (fast anslag)
Under momentet beviljas 17 585 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för finländsk civilpersonal som deltar i krishanteringsverksamhet utomlands och till betalning av andra utgifter för Finlands civila krishanteringsverksamhet 
2) till betalning av utgifter som föranleds av valobservatörsverksamhet 
3) till betalning av kostnaderna för personförsäkring för personalen inom den civila krishanteringen 
4) till projekt och utbildning i anslutning till civil krishantering 
5) till statsunderstöd för projekt som stöder civil krishantering och fredsförmedling. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

01. 

Civil krishantering 

17 285 000 

02. 

Valobservatörer 

300 000 

Sammanlagt 

 

17 585 000 

22.Fredsmedling (fast anslag)
Under momentet beviljas 3 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till utgifterna för stärkande av sådan fredsförmedlingsverksamhet och därtill relaterad kapacitet i vilken Finland deltar 
2) till bilaterala och multilaterala projekt som stöder fredsmedling 
3) till betalning av utgifter som orsakas internationella organisationer eller motsvarande organisationer av sakkunniga som arbetar vid organisationerna 
4) till statsunderstöd för projekt som stöder fredsförmedling 
5) för avlöning av personal motsvarande högst två årsverken i uppgifter för viss tid. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 

30.Internationellt utvecklingssamarbete

50.Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab
Under momentet beviljas inget anslag. 
Fullmakt 
Statsrådet kan med stöd av 3 § 4 mom. samt 3 a och 3 b § i lagen om aktiebolaget Fonden för industriellt samarbete Ab (291/1979) på de villkor som statsrådet bestämmer ge bolaget förbindelser om att staten ska ersätta bolaget för förluster som eventuellt har uppstått vid dess kreditgivnings- och borgensverksamhet samt för förluster av och värdeminskningar i aktie- och andelsinvesteringar och om att staten ska täcka en eventuell kursförlust som orsakas av andra lån än lån i euro som bolaget har upptagit. Förbindelser får ingås så att motvärdet av det sammanlagda kapitalbeloppet av de betalda krediter och aktie- och andelsinvesteringar och borgen som omfattas av förbindelserna, tidigare ingångna förbindelser medräknat, får vara högst 168 188 000 euro och det sammanlagda kapitalbeloppet av de lån i andra valutor än euro som bolaget upptagit högst 100 000 000 euro. 
66.Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 761 059 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av utvecklingssamarbetet 
2) till betalning av statens konsumtionsutgifter i anslutning till utvecklingssamarbetsförvaltningen, dock inte löneutgifter 
3) till ersättning av förluster som orsakas av Finnfunds specialriskfinansiering uppgående till högst 10 procent av motvärdet av det sammanlagda kapitalbeloppet av de krediter och aktie- och andelsinvesteringar som omfattas av förbindelser enligt i 3 § 4 mom. i lagen om aktiebolaget Fonden för industriellt samarbete Ab (291/1979), högst 150 000 000 euro. År 2021 får högst 2 000 000 euro av anslaget användas till ersättning av förluster som orsakas av Finnfunds specialriskfinansiering 
4) till betalning av utgifterna för ministeriets och Europeiska kommissionens samt ministeriets och Sitras samarbetsprojekt 
5) till företag och andra sammanslutningar som verkar i Finland för finansiering av utvecklingsinnovationer inom ramen för plattformen Developing Markets Platform som administreras av Business Finland, i enlighet med statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014) och kommissionens förordning (EG) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse. Anslaget får inom ramen för Developing Markets Platform också användas för forsknings- och utvecklingsprojekt vid statliga forskningsinstitut, högskolor och motsvarande organisationer för forskning och kunskapsspridning i Finland som bedriver offentlig forskning eller kunskapsspridning 
6) för finansiering av internationella organisationer, finansiella institut eller motsvarande organisationer till betalning av utgifter som orsakas av sakkunniga som arbetar vid organisationerna 
7) till humanitärt bistånd, och anslaget för detta kan användas för bistånd till andra länder än utvecklingsländerna endast genom beslut av statsrådet om en exceptionellt omfattande humanitär kris kräver det och det grundar sig på landets begäran om bistånd. Av anslagen under momentet debiteras även de kostnader som föranleds ämbetsverk och inrättningar för utförandet av uppgifter som gäller utvecklingssamarbete enligt lagen om statliga ämbetsverks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989). 
Under momentet får beviljas statsunderstöd. 
Anslaget får användas till betalning av stöd i förskott, om detta är nödvändigt med tanke på genomförandet av projektet. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
Mervärdesskatteutgifter med anknytning till konsumtions- och investeringsutgifter betalas från moment 24.01.29 för förvaltningsområdet. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

1. 

Multilateralt utvecklingssamarbete 

240 812 000 

2. 

Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regionerI anslaget ingår sammanlagt 1 881 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Europeiska kommissionen och 2 000 000 euro för ersättning av förluster som orsakas av ministeriets och Finnfunds specialriskfinansiering. 

189 687 000 

3. 

Europeiska utvecklingsfonden 

75 500 000 

4. 

Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land 

55 320 000 

5. 

Humanitärt bistånd 

85 000 000 

6. 

Planering, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information inom utvecklingssamarbetet 

4 440 000 

7. 

Evaluering och intern revision inom utvecklingssamarbetet 

2 050 000 

8. 

Stöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete och information om utvecklingssamarbetet samt den kommunala sektorns utvecklingssamarbete 

79 850 000 

9. 

Räntestödsinstrument 

28 400 000 

Sammanlagt 

761 059 000 

Fullmakt 
År 2021 får man ingå nya utvecklingssamarbetsavtal och avge förbindelser som efter år 2021 föranleder utgifter till ett sammanlagt värde av högst 671 193 000 euro. 
Sådana förbindelser som avses i 3 § 4 mom. i lagen om aktiebolaget Fonden för industriellt samarbete Ab (291/1979) kan avges till Finnfund på villkor som statsrådet i övrigt har fastställt om ersättning av förluster i anslutning till specialriskfinansiering, så att motvärdet av det sammanlagda kapitalbeloppet av de krediter och aktie- och andelsinvesteringar som omfattas av förbindelserna får vara högst 150 000 000 euro. 
67.Stöd för demokrati och rättsstatsutveckling (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 3 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd till aktörer som främjar demokrati- och rättsstatsutvecklingen i anslutning till utrikesministeriets verksamhetsområde. 
De statsunderstöd som beviljas av anslaget får täcka det fulla beloppet av de totalkostnader som orsakas av den verksamhet som utgör föremål för statsunderstödet. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
Anslaget får även användas till avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke i uppgifter för viss tid. 
88.Höjning av Finnfunds (Fonden för industriellt samarbete Ab) kapital (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 10 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statens utgifter för tecknandet av nya aktier i Finnfund (Fonden för industriellt samarbete Ab). 
89.Finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 129 730 000 euro. 
Anslaget får användas till finansinvesteringar och lån som en del av Finlands utvecklingssamarbete. 
Fullmakt 
År 2021 får ingås nya avtal gällande finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet samt förbindelser som efter 2021 föranleder utgifter till ett sammanlagt värde av högst 129 730 000 euro. 

90.Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde

50.Vissa statsunderstöd och statsbidrag (fast anslag)
Under momentet beviljas 1 641 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd till organisationer som hänför sig till utrikesministeriets ansvarsområde. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
51.Understöd till nödställda (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 45 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av hemsändningar av och stöd till personer som enligt lagen om konsulära tjänster (498/1999) är nödställda 
2) till kontoavskrivningar till följd av det som anges ovan 
3) till betalning av understöd utomlands. 
66.Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 86 653 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter till organisationer som hänför sig till utrikesministeriets ansvarsområde och till betalning av frivilliga finansiella understöd. 
68.Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 4 400 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för multilaterala projekt inom Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen 
2) till betalning av utgifter för projekt som stöder politiken för den nordliga dimensionen 
3) till betalning av utgifter för projekt som stöder verkställandet av regeringens Rysslandspolitik 
4) för understöd till fonder som verkar i anslutning till internationella finansiella institut 
5) till betalning av utgifter som orsakas internationella organisationer, finansiella institut eller motsvarande organisationer av sakkunniga som arbetar vid organisationerna 
6) till betalning av statens konsumtionsutgifter i anslutning till samarbetet med Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen samt stödet för verkställandet av regeringens Rysslandspolitik. 
7) till finansiering av löneutgifter för personal motsvarande högst åtta årsverken för statliga ämbetsverks och inrättningars projekt i Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen. 
87.Kapitaltillskott till Instex S.A.S (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 300 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av teckningspriset för aktier och av annat kapital i Instex S.A.S. 
95.Kursfluktuationer (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 500 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för att täcka de kalkylerade kursskillnaderna mellan de valutauppgifter i ekonomiförvaltningens informationssystem som används inom staten och de officiella dagskurser som används i bankerna 
2) till att täcka andra kalkylerade kursskillnader som gäller utlandsbetalningar i utländsk valuta. 

Huvudtitel 25JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Ministeriet och förvaltningen

01.Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 24 677 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella sammanslutningar, till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som är godkända av justitieministeriet samt till demokratipriser och priser för utvärderingsforskning inom brottsbekämpning 
2) till betalning av utgifter för nämnder och andra motsvarande organ som verkar i anslutning till ministeriet 
3) till betalning av överföringsutgifter till advokatföreningen i enlighet med 24 § 2 mom. i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd (715/2011). 
I fråga om de överföringsutgifter som betalas till advokatföreningen budgeteras anslaget enligt en princip som motsvarar prestationsprincipen. 
03.Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 770 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av omkostnaderna för barnombudsmannens byrå, jämställdhetsombudsmannens byrå, diskrimineringsombudsmannens byrå, dataombudsmannens byrå, Olycksutredningscentralen, underrättelsetillsynsombudsmannafunktionen, äldreombudsmannen samt Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta nationerna 
2) till betalning av stipendier som Europeiska institutet för kriminalpolitik delar ut. 
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte inkomster av avgifter för de tillsynsuppgifter som anges i 305 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014). 
05.Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 535 000 euro. 
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster förvaltningsområdets sektorsspecifika IKT-serviceavgifter som utgörs av kostnaderna för Rättsregistercentralens eget arbete och de inkomster som influtit utifrån kostnaderna för massuttag av uppgifter som lämnats med stöd av registermyndighetens beslut om utlämnande av uppgifter. 
20.Särskilda utgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 12 013 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av arvoden och övriga konsumtionsutgifter som föranleds av utredningskommissioner som tillsatts för säkerhetsutredningar enligt lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011), Europeiska unionens lagstiftning och internationella avtal som förpliktar Finland och utredningar som utförs som internationellt samarbete 
2) för fullföljande av skadeståndsansvar som föranleds av en eventuell förbindelse som getts vid en utländsk domstol eller annan myndighet i anslutning till ett kostnadsansvar som konkursombudsmannen tagit i fråga om ett konkursbo med ringa tillgångar 
3) till betalning av rättegångskostnader som med stöd av lagar och förordningar föranleds av myndigheternas verksamhet och till betalning av kostnader som föranleds av förordnande av en intressebevakare för en minderårig part för förundersökning samt till betalning av intressebevakarens arvode och kostnader 
4) till betalning av ersättningar som staten enligt skadeståndslagen (412/1974) ska betala 
5) till betalning av gottgörelse med stöd av lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång (362/2009) 
6) till betalning av tolknings- och översättningstjänster som anskaffas för ärenden som sköts enligt rättshjälpslagen (257/2002) och av tolknings- och översättningstjänster som anskaffas med stöd av 26 § 3 mom. i förvaltningslagen (434/2003) för klienter inom ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning och huvudmän inom allmän intressebevakning 
7) till betalning av ersättningar enligt 19 och 20 § i lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning (378/2005) samt till betalning av motsvarande kostnader för sådan undersökning som domstolen förordnat i anslutning till fastställande av moderskap 
8) till betalning av överföringsutgifter till huvudmän inom den offentliga rättshjälpens och den allmänna intressebevakningens köpta tjänster såsom en gottgörelse som motsvarar mervärdesskattens belopp 
9) till betalning av rättegångskostnader i ärenden enligt diskrimineringslagen (1325/2014), i vilka diskrimineringsombudsmannen bistår vid rättegången för en person som misstänks ha utsatts för diskriminering och har förbundit sig till att ersätta eventuella rättegångskostnader, om ärendet förloras 
10) till betalning av ersättningar enligt 10 kap. 11 § 2 mom. i strafflagen (356/2016). 
21.Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 620 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till produktivitetsfrämjande investeringar, forskning och utredningar inom ministeriets förvaltningsområde, samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster 
2) till förvaltningsområdets informationsförvaltningsprojekt och främjande av digitaliseringen 
3) till avlönande av personal motsvarande högst tio årsverken för uppgifter för viss tid för att främja produktivitetsåtgärder. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 49 810 000 euro. 
50.Understöd (fast anslag)
Under momentet beviljas 14 188 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi 
2) till understöd till organisationer för fredsarbete och Förbundet för mänskliga rättigheter rf 
3) till understöd till Flyktingrådgivningen rf 
4) till understöd till sammanslutningar som arbetar för att förebygga kriminalitet samt för utvärdering av arbetet för att förebygga kriminalitet 
5) till understöd för Brottsofferjourens verksamhet och andra organisationer som producerar stödtjänster för brottsoffer 
6) till bidrag till Opinionsnämnden för massmedier 
7) till understöd för verksamhet som stöder utvecklandet av rättsordningen och demokratin och spridandet av kunskap om dessa frågor 
8) till utgifter för brottsbekämpningsprojekt och till utgifter för bedömningar av brottsbekämpningsprojekt som genomförs tillsammans med statliga inrättningar och universitet. 
Anslaget får även användas till avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke för viss tid för att bedöma effekterna av understödsverksamheten. 

Dispositionsplan (1 000 euro) 

 

 

Understöd till sammanslutningar som producerar stödtjänster till brottsoffer (högst) 

5 725 

Understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi (högst) 

3 943 

Övriga understöd och bedömning av understödsprojektens konsekvenser (högst) 

4 520 

Sammanlagt 

14 188 

51.Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 19 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av sådana ersättningar för brottsskador som ska betalas enligt brottsskadelagen (1204/2005) 
2) till betalning av ersättningar enligt lagen om ersättning av statens medel som till följd av frihetsberövande skall betalas till oskyldigt häktad eller dömd (422/1974) samt till betalning av ringa ombudsarvoden i anslutning därtill. 

10.Domstolar och rättshjälp

01.Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 969 000 euro. 
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte avgifter som tas ut enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer och som utgifter inte avskrivningar på grund av dessa. 
02.Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 13 624 000 euro. 
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte avgifter som tas ut enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer och som utgifter inte avskrivningar på grund av dessa. 
03.Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 284 278 000 euro. 
Anslaget får också användas till Domstolsverkets utgifter. 
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte avgifter som tas ut enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer och som utgifter inte avskrivningar på grund av dessa. 
04.Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 81 947 000 euro. 
Anslaget får också användas till betalning av utgifter som orsakas staten till följd av anskaffning av rättshjälps- och intressebevakningstjänster samt ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster enligt lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt (477/2016) och lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (813/2017) samt till betalning av utgifter som avses i lagen om konsumenttvistenämnden (8/2007). 
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte sådana i 18 § i lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt avsedda arvoden och ersättningar som tas ut av huvudmännen inom den allmänna intressebevakningen. 
Av de inkomster som nettobudgeteras under momentet budgeteras en rättshjälpmottagares förlorande motparts ersättningar för rättegångskostnaderna enligt kontantprincipen. 
50.Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 75 985 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av ersättningar enligt rättshjälpslagen (257/2002) 
2) till betalning av ersättningar enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) 
3) till betalning av ersättningar enligt lagen om rättegång i brottmål (689/1997) 
4) till ett belopp av högst 2 050 000 euro till arvoden till offentliga utredare och boförvaltare enligt konkurslagen (120/2004) samt till övriga utgifter för konkursförfaranden som orsakas av offentlig utredning. 

20.Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning

01.Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 108 741 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av omkostnaderna för Utsökningsverket och konkursombudsmannens byrå. 
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte inkomster enligt lagen om utsökningsavgifter (34/1995) och förordningen om utsökningsavgifter (35/1995), små utsökningsbelopp som enligt utsökningsbalken (705/2007) ska redovisas till staten eller utdelning som enligt konkurslagen (120/2004) ska redovisas till staten och som går förlorad för borgenärerna. 
95.Ränteutgifter för medel som utsökningen har i förvar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 260 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av ränteutgifter för medel som förvaras på utsökningens tjänstemedelskonto. 

30.Åklagare

01.Åklagarmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 55 729 000 euro. 

40.Verkställighet av straff

01.Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 233 939 000 euro. 
Av anslaget får även högst 2 000 000 euro användas till sänkning av de hyresandelar för Brottspåföljdsmyndighetens personalbostäder som föranleds av funktionella behov. 
74.Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 4 700 000 euro. 
Av anslaget får högst 1 700 000 euro användas för arbeten vid öppna anstalter för en kommuns, en församlings eller ett allmännyttigt samfunds arbetsprojekt. 
Anslaget får användas till byggnads-, reparations- och underhållsarbeten i byggnader och miljöer som ägs av staten, kommunerna och allmännyttiga samfund samt till underhåll av nationalförmögenheten. Anslaget får också användas till markbyggnadsarbeten. Kommunernas, församlingarnas eller de allmännyttiga samfundens arbetsprojekt är kulturhistoriskt värdefulla eller kan förenas med rehabiliteringsverksamhet som delvis bekostas av instansen i fråga. Det arbete som ska utföras kan också användas för tillgodoräknande av kompetens. Anslaget får användas särskilt i långtidsprojekt för utgifter för behövliga stödfunktioner som krävs för skapande av förutsättningar för byggnadsprojekt som även genomförs som arbete vid öppna anstalter, såsom renovering av fångarnas bostadsrum. 

50.Valutgifter

20.Valutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 11 859 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för att förrätta allmänna val som avses i vallagen (714/1998) och statliga folkomröstningar som avses i lagen om förfarandet vid rådgivande folkomröstningar (571/1987) och för att ge ut information om och tillhandahålla informationstjänster i anslutning till sådana, för att upprätthålla valdatasystemet och valberedskapen, för att utveckla valsystemet och valdatasystemet samt för åtgärder som syftar till att öka valdeltagandet 
2) till betalning av överföringsutgifter till kommunerna i form av en engångsersättning enligt 188 § 2 mom. i vallagen samt till betalning av utgifter för sametingsval som avses i sametingslagen (974/1995) 
3) till avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke för viss tid för att främja informationen i anslutning till val. 

Huvudtitel 26INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning

01.Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 16 215 000 euro. 
04.Krishanteringscentrets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 194 000 euro. 
Anslaget får även användas till utvecklande av den nationella beredskapen för civil krishantering. 
20.Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 594 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till åtgärder enligt inrikesförvaltningens säkerhetsarkitektur som främjar säkerheten 
2) till utvecklande av digitaliseringen 
3) till övergripande arkitekturarbete 
4) till utgifter för upprätthållande och utvecklande av informationssystem i gemensam användning. 
24.EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 13 159 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till genomförande av fonden för inre säkerhet och asyl-, migrations- och integrationsfonden (Europeiska parlamentets och rådets förordningar (EU) nr 513—516/2014) inom inrikes frågor under Europeiska unionens finansieringsprogramperiod 2014—2020 
2) till betalning av tekniskt bistånd som behövs för inrättande av ovannämnda fonder och av löneutgifter för personal till dessa uppgifter, motsvarande högst 18 årsverken, samt för betalning av andra konsumtionsutgifter som är nödvändiga för inrättandet av fonderna 
3) till betalning av mervärdesskatteutgiftsandelar som ingår i projekten när Europeiska unionens förordningar tillåter det 
4) till betalning av överföringsutgifter som projektfinansiering till aktörer utanför statsfinanserna 
5) till betalning av Finlands åtaganden som hänför sig till fonderna under det allmänna programmet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar i Europeiska unionen 2007—2013 och som följer av artiklarna 45 och 46 (finansiella korrigeringar) i Europaparlamentets och rådets beslut nr 575/2007/EG, artiklarna 45 och 46 (finansiella korrigeringar) i Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2007/EG, artiklarna 47 och 48 (finansiella korrigeringar) i Europaparlamentets och rådets beslut nr 574/2007/EG samt artiklarna 43 och 44 (finansiella korrigeringar) i rådets beslut nr 435/2007/EG samt för betalning av åtaganden som föranleds av andra förbindelser som gäller projekt, förutsatt att dessa inte kan riktas till den nationella finansieringen 
6) till betalning av finansiella korrigeringar enligt artiklarna 21 h, 47—49 i Europeiska parlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 och av Finlands åtaganden som dessa föranleder, som hänför sig till genomförandet av fonden för inre säkerhet och asyl-, migrations- och integrationsfonden (Europeiska parlamentets och rådets förordningar (EU) nr 513—516/2014) inom inrikes frågor under Europeiska unionens finansieringsprogramperiod 2014—2020 samt för betalning av åtaganden som föranleds av andra förbindelser som gäller projekt, förutsatt att dessa inte kan riktas till den nationella finansieringen 
7) till åtgärder i anslutning till beredningen av fonderna och finansieringsinstrumenten för inrikes frågor under Europeiska unionens programperiod 2021—2027. 
Inkomster som betalats till verket som arbetsgivare kan avräknas (nettas) under momentet. 
25.Bekämpning av oljeskador och kemikalieolyckor (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 500 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till utgifter som föranleds av ordnande av bekämpning av oljeskador och kemikalieolyckor, upprätthållande av bekämpningsberedskapen på fartyg, anskaffning av bekämpningsmateriel, inklusive utgifter som föranleds av anskaffning av oljebekämpningsutrustning som fungerar i isförhållanden och annan utrustning för oljebekämpning till havs, samt vidtagande av bekämpningsåtgärder och utredningar som direkt anknyter till bekämpningen av miljöskador 
2) till utgifter som föranleds av internationellt samarbete vid bekämpning av oljeskador och kemikalieolyckor, utbildnings- och utvecklingsverksamhet och rättegångar, hyror för oljebekämpningsförråd och arvoden till förrådsförvaltare med uppgiften som bisyssla och till dem som deltar i bekämpningsarbeten. 
Utgifterna för anskaffning av bekämpningsmateriel budgeteras på basis av förbindelser. 
Under momentet får som intäkter från överföringsekonomin nettobudgeteras ersättningar ur oljeskyddsfonden och från dem som orsakat skadorna. 
26.EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen under programperioden 2021—2027 (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 6 840 000 euro. 
Anslaget får, under förutsättning att a) Europeiska unionen har godkänt EU:s programperiod 2021—2027 i fråga om EU:s budget för 2021, b) EU-lagstiftningen om de fonder som nämns nedan för EU: s finansieringsperiod och om användningen av deras medel har godkänts och trätt i kraft samt c) den nationella lagstiftningen om fonderna inom området för inrikes frågor har godkänts och är i kraft och ger inrikesministeriet behörighet att använda EU-medel som EU anvisat Finland under den nya programperioden, användas för de utgifter som avses nedan: 
1) till genomförande av Asyl - och migrationsfonden, instrumentet för ekonomiskt stöd till gränssäkerhet och viseringspolitik och Fonden för inre säkerhet (Europaparlamentets och rådets förordningar) under Europeiska unionens programperiod 2021—2027 
2) till betalning av tekniskt bistånd som behövs för inrättande av ovannämnda fonder och av löneutgifter för personal till dessa uppgifter samt för betalning av andra konsumtionsutgifter som är nödvändiga för inrättandet av fonderna 
3) till betalning av mervärdesskatteutgiftsandelar som ingår i projekten när Europeiska unionens förordningar tillåter det 
4) till betalning av överföringsutgifter som projektfinansiering till aktörer utanför statsfinanserna 
5) till betalning av Finlands förpliktelser enligt programmet och till betalning av åtaganden som föranleds av andra förbindelser som gäller projekt, förutsatt att dessa inte kan hänföras till den nationella finansieringsandelen 
6) till betalning av finansiella korrigeringar enligt artiklarna 97—98 i Europeiska parlamentets och rådets förordning som gäller finansiella regler för Asyl- och migrationsfonden, instrumentet för ekonomiskt stöd till gränssäkerhet och viseringspolitik och Fonden för inre säkerhet (den allmänna förordningen) och av Finlands åtaganden som dessa föranleder under Europeiska unionens finansieringsprogramperiod 2014—2027 samt för betalning av åtaganden som föranleds av andra förbindelser som gäller projekt, förutsatt att dessa inte kan hänföras till den nationella finansieringen 
7) till åtgärder i anslutning till beredningen av fonderna och finansieringsinstrumenten för inrikes frågor under Europeiska unionens programperiod 2028—2035. 
Inkomster som betalats till verket som arbetsgivare kan avräknas (nettas) under momentet. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 120 000 000 euro. 
50.Vissa understöd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 331 000 euro. 
Anslaget får användas för beviljande av understöd till sjöräddningsverksamhet och för betalning av understöd för skyddade personer inom polisens vittnesskyddsprogram samt för betalning av understöd till Diakonissanstaltens projekt EXIT (projekt mot radikalisering). 
66.Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 960 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter för medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (Interpol, IGCIGC = Inter-Governmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration Policies in Europe, North America and Australia, IOM, ICMPDICMPD = International Centre for Migration Policy Development, COSPAS-SARSATCOSPAS-SARSAT =ett globalt lokaliserings- och räddningssystem som utnyttjar satellitbaserad positionering på land, till havs och i luften och ICAO PKDICAO PKD = Internationella civila luftfartsorganisationens elektroniska certifikatbank) samt till betalning föranledda av motsvarande förpliktelser och till betalning av bidrag till FN som föranleds av stöd för det internationella genomförandet av konventionen om gränsöverskridande effekter av industriolyckor. 

10.Polisväsendet

01.Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 799 361 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av ersättningar till Ålands landskapsregering enligt 2 § i förordningen om polisförvaltningen i landskapet Åland (1177/2009) 
2) till betalning av föreskrivna ersättningar till teleföretag. 
02.Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 44 553 000 euro. 
Anslaget får även användas till föreskrivna ersättningar till teleföretag. 
20.Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 7 608 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till utgifter för transporter föranledda av avlägsnande av personer ur landet som polisen ansvarar för 
2) till utgifter för tolknings- och översättningstjänster för asylsökande och dem som ska avlägsnas ur landet 
3) till utgifter för transporter i samband med hämtning av förbrytare som överlåts till Finland 
4) till utgifter för identifiering av personer som ska avlägsnas ur landet och anskaffning av behövliga resedokument 
5) till ersättning av utgifter för resor och inkvartering till följd av användningen av en beredskapsgrupp för mottagning av asylsökande. 

20.Gränsbevakningsväsendet

01.Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 271 888 000 euro. 
Anslaget får även användas  
1) till hyreskompensation för tjänstebostäder med stöd av 81 § i gränsbevakningslagen (578/2005) 
2) till betalning av föreskrivna ersättningar till teleföretag 
3) till inrikesministeriets gränsbevakningsavdelnings utgifter 
4) till utgifter för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns permanenta styrka och deltagande i Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån verksamhet. 
70.Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år)
Under momentet beviljas 5 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till modifiering och G-underhåll av AS 332 Super Puma-sjöräddningshelikoptrarna 
2) till förenhetligande av två AB/B 412 helikoptrar och deras reservdelslager 
3) till anskaffningar för utrustning av ett utsjöbevakningsfartyg och för eventuella andra behövliga ändringar i fartygets funktion 
4) till förnyande av snabba båtar som ingår i den lätta fartygsmaterielen och anskaffning av nödvändiga båtar samt utrustning och reservdelar till dem 
5) till ombyggnad av engångsnatur samt underhåll av luft- och bevakningsfarkoster 
6) till de utgifter i enlighet med upphandlingskontrakten som föranleds av index- och valutakursändringar 
7) till anskaffning av havsgående båtar och utrustning av båtarna till den del det inte betalas med finansiering från EU från moment 26.01.24 
8) till kostnader för anskaffningar och tjänster som hänför sig till förnyandet av den tekniska övervakningen av land- och sjögränsen 
9) till planerings-, anskaffnings- och utbildningskostnader som hänför sig till anskaffning av två nya utsjöbevakningsfartyg. 
Under momentet får också som rättelser intäktsföras sådana avtalsviten eller andra, motsvarande ersättningar som föranleds av avtal. 
Fullmakt 
Om en del av den fullmakt som förnyades i budgeten för 2020 för anskaffning av havsgående båtar är oanvänd, får förbindelser för den oanvända delen ingås för 2021. 

30.Räddningsväsendet och nödcentralerna

01.Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 17 529 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av särskilda undersökningar av orsaken till en eldsvåda eller olycka enligt 107 § i räddningslagen (379/2011) 
2) till betalning av ersättningar enligt 100 § 1 mom. i räddningslagen 
3) till upprätthållande av beredskap på det sätt som avses i 97 § i räddningslagen 
4) till främjande av standardiseringsverksamhet i anslutning till räddningsväsendet och till utgifter för deltagande i standardiseringsarbete 
5) till ersättning till Air Navigation Services Finland Oy för direkta kostnader för alarmerings- och ledningssystemet som hänför sig till användningen av luftfartyg 
6) till de kostnader för prestationer som nämns i 36 § 2 mom. i lagen om Räddningsinstitutet (607/2006). 
Under momentet får även de specialunderstöd som Brandskyddsfonden beviljat för forsknings- och utvecklingsverksamhet nettobudgeteras som intäkter från överföringsekonomin. 
02.Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 60 048 000 euro. 
20.Särskilda utgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 3 000 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till omkostnader i enlighet med 97 § i räddningslagen (379/2011) för användningen av luftfartyg i efterspanings- och räddningsuppdrag, till av polisen ledda efterspaningsuppdrag eller andra motsvarande handräckningsuppdrag och till upprätthållande av beredskap som föranleds av detta 
2) till bistånd i fråga om uppgifter som hör till räddningsverksamheten samt till kostnader för lämnande och mottagande av sakkunnighjälp, hjälp i form av insatsmoduler och materialhjälp samt för upprätthållande av beredskap för sådan hjälp vid katastrofer förorsakade av människor eller naturen, vid åtgärder som avses i unionens civilskyddsmekanism (1313/2013/EU) i samarbete med Europeiska unionen och internationella organisationer samt med stöd av Finlands bilaterala och multilaterala samarbetsavtal om räddningstjänst, vilka även inkluderar Finlands deltagande i sakkunnigverksamhet inom Europeiska unionens, FN:s och Natos euroatlantiska partnerskapsråds räddningstjänster inklusive de lönekostnader och verksamhetskostnader som föranleds av dem. Anslaget får användas till avlönande av personal motsvarande högst 10 årsverken. 
3) till kostnader för spaningsverksamheten för upptäckande av skogsbränder enligt 31 § i räddningslagen och för upprätthållande av beredskap för spaningsverksamheten. 

40.Migration

01.Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 67 198 000 euro. 
Anslaget får även användas för utveckling av migrationsförvaltningens verksamhet och till betalning av utgifter för utveckling av mottagningssystemet. 
21.Mottagande av flyktingar och asylsökande (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 104 614 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) i enlighet med 7 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd (746/2011) (mottagningslagen), till ersättning för kostnader för inrättande och upprätthållande av förläggningar och flyktingslussar samt ersättning till tjänsteproducenten för kostnader för ordnandet av mottagningstjänster, till ersättning för kostnader för hjälp till offer för människohandel som befinner sig i Finland men inte har en hemkommun som avses i lagen om hemkommun (201/1994), med undantag av mottagningspenning, och till betalning av arvode till en företrädare för en minderårig som inte har uppehållstillstånd i Finland samt till betalning av kostnader för allmän juridisk rådgivning för dem som söker internationellt skydd 
2) till ordnande av utkomst och vård enligt 3 kap. i lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter (116/2002), med undantag av brukspenning 
3) till betalning av ersättning för olycksfall och gruppansvarsförsäkring enligt 30 § i mottagningslagen för personer som deltar i arbete och studier som ordnas som mottagningstjänster samt till betalning av de skötselkostnader som Statskontoret tar ut för dem 
4) till betalning av utgifter för anskaffning av service som i särskilda situationer är behövlig för att mottagandet ska kunna ske och till sådana projekt finansierade av EU som stödjer utvecklandet av mottagningsverksamheten 
5) till tolknings-, översättnings- och transportutgifter för asylutredning och asylsamtal 
6) till betalning av resekostnader i samband med asylsamtal som förs någon annanstans än vid Migrationsverkets verksamhetsställen, kostnader för DNA-test och rättsmedicinska tester som utförs för att klarlägga familjebanden samt kostnader för språkanalyser som görs för att utreda hemort eller medborgarskap 
7) i enlighet med 86 § i lagen om främjande av integration (1386/2010), till betalning av utgifterna för ordnande av kvotflyktingars och deras familjemedlemmars inresa i landet, hälsoundersökningar i utreselandet och utbildning (kulturorientering) samt ordnande av utbildning och information i syfte att främja mottagningsverksamheten. 
Anslaget budgeteras i fråga om förskottsuttagen och utjämningen av dem enligt principen om betalningsbeslut. 
Flyktingkvoten för 2021 är 1 050 personer. 
22.Frivillig återresa (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 570 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) kostnader för frivillig återresa 
2) betalning av resebidrag och andra bidrag enligt 31 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel (746/2011) 
3) till EU-finansierade projekt som stöder frivilligt återvändande 
4) till handledning, planering och rådgivning i fråga om frivillig återresa till betalning av löneutgifter för visstidsanställd personal motsvarande högst två årsverken. 
Anslaget får också användas till betalning av överföringsutgifter som hänför sig till bistånd för återresa. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
63.Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 26 843 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av mottagningspenning, kompletterande mottagningspenning, brukspenning och utkomststöd som beviljas utlänningar enligt 19 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd (746/2011) och 12 § i lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter (116/2002). 

Huvudtitel 27FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Försvarspolitik och förvaltning

01.Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 16 515 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av medlemsavgifter och finansiellt bidrag till Europeiska försvarsbyrån och till den organisation som inriktat sig på säkerheten hos explosivt material (Munitions Safety Information Analysis Center) samt andra internationella sammanslutningar 
2) till betalning av utgifter som föranleds av sekretariatet för säkerhetskommittén. 
21.Produktivitetsanslag för försvarsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 875 000 euro. 
Anslaget får användas till investeringar, forskning och utredningar som syftar till att främja produktiviteten inom försvarsministeriets förvaltningsområde samt till anskaffning av utbildningstjänster och andra tjänster liksom till genomförande av produktivitetsprojekt. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 565 441 000 euro. 

10.Militärt försvar

01.Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 969 138 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av utgifter för militärutbildning som ges utländska elever och för den internationella övningsverksamheten för försvarsmaktens trupper inklusive förberedelser för verksamheten samt för Försvarsmaktens övriga internationella samarbete 
2) till betalning av de hyresandelar för försvarsmaktens personalbostäder som föranleds av operativa behov eller av personalarrangemang i samband med omstruktureringen av försvarsförvaltningen under en övergångsperiod fastställd av försvarsministeriet, eller av andra motsvarande behov inom försvarsförvaltningen, högst 1 200 000 euro 
3) till sänkning av avgifterna för den på företagsekonomiska grunder prissatta avgiftsbelagda verksamheten för krigsinvalider och krigsveteraner, försvarsarbete, scoutverksamhet samt viktiga idrottstävlingar och andra liknande evenemang, högst 155 000 euro 
4) till medlemsavgifter till internationella organisationer som ansluter sig till försvarsmaktens verksamhet och till kostnadsandelar för multinationella arrangemang för gemensam upphandling 
5) till utgifter för Frihetskorsets Orden 
6) till betalning av utgifter som föranleds av stödjandet av den inhemska försvarsindustrins exportvillkor och internationalisering 
7) till utgifter som föranleds av utvecklandet av flygvapnets baser 
8) till betalning av utgifter i anslutning till sådan museiverksamhet som motsvarar försvarsmaktens behov 
9) till utgifter som föranleds av hälsokontroller vid uppbådet i samband med frivillig militärtjänst. 
Fullmakt 
1) År 2021 får långtidsavtal för anskaffning av sådan materiel och sådana tjänster som försvarsmaktens verksamhet förutsätter ingås så att de åren 2021—2025, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 152 933 000 euro (Beställningsfullmakten för omkostnader 2021). 
2) År 2020 får långtidsavtal för anskaffning av sådan materiel och sådana tjänster som Försvarsmaktens verksamhet förutsätter ingås så att de åren 2021—2024, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 125 624 000 euro (Beställningsfullmakten för omkostnader 2020). 
3) År 2021 får det inom ramen för det totala beloppet för varje enskild fullmakt ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av tidigare godkända beställningsfullmakter som inte har använts. 
4) Tidigare godkända beställningsfullmakter får föranleda staten utgifter som avviker från fullmakternas årliga maximibelopp, dock så att det totala beloppet för varje fullmakt inte överskrids. 
För betalning av de extra utgifter som föranleds av justering av priserna på varor och tjänster i anslutning till de nya beställningsfullmakterna används de anslag som årligen beviljas för Försvarsmaktens omkostnader. 
Anslag för beställningsfullmakter och till dem hänförda tilläggsbehov som föranleds av stegring i index och valutakurser eller avdrag som föranleds av nedgång i index och valutakurser budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till finansåret. 
18.Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år)
Under momentet beviljas 783 991 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för anskaffning av försvarsmateriel och försvarsmaktens säkerhetsupphandling samt till testning av system och utbildning av användarna 
2) till forskning och utveckling med direkt anknytning till anskaffning av försvarsmateriel och försvarsmaktens säkerhetsupphandling 
3) till betalning av utgifter för anskaffning av reservdelar och bytesanordningar till försvarsmateriel som nödvändigt måste finnas i lager i händelse av krig. 
Av anslaget får högst 241 979 000 euro användas för andra anskaffningar av försvarsmateriel än till betalning av utgifter som föranleds av beställningsfullmakter eller av ändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter. 
Fullmakt 
1) År 2021 får nya avtal ingås i anslutning till den materiella utvecklingen av Försvarsmakten i syfte att förbättra det militära försvarets prestationsförmåga, så att de åren 2021—2028, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 881 272 000 euro (beställningsfullmakten för 2021 för materiell utveckling av försvarsmakten, PVKEH 2021). 
Betalningar enligt maximibeloppet för beställningsfullmakten PVKEH 2021 kan bindas till en branschbeskrivande prisutveckling fr.o.m. det första kvartalet 2021. 
2) Nya avtal i anslutning till den materiella utvecklingen av Försvarsmakten i syfte att förbättra det militära försvarets prestationsförmåga får ingås så att de åren 2021—2027, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 1 051 572 000 euro (beställningsfullmakten för 2018 för materiell utveckling av försvarsmakten, PVKEH 2018). 
3) År 2021 får det inom ramen för det totala beloppet för varje enskild fullmakt ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av tidigare godkända beställningsfullmakter som inte har använts. 
4) Tidigare godkända beställningsfullmakter får föranleda staten utgifter som avviker från fullmakternas årliga maximibelopp, dock så att det totala beloppet för varje fullmakt inte överskrids. 
Anslag för beställningsfullmakter och till dem hänförda tilläggsbehov som föranleds av stegring i index eller avdrag som föranleds av nedgång i index budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till finansåret. 
19.Anskaffning av multirollflygplan (reservationsanslag 5 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 479 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till anskaffning av multirollflygplan, vapen, skjutförnödenheter och andra system samt till testning, ibruktagande och utbildning i fråga om dessa 
2) till köp av tjänster, administrativa utgifter och drivandet av ibruktagningsfasen 
3) till anskaffning av reservdelar och bytesanordningar 
4) forsknings- och utvecklingsverksamhet samt revisioner som direkt hänför sig till anskaffningen 
5) till planering, byggande och tillfälliga hyreskostnader för lokaler och militärområden 
6) till dataskydds- och säkerhetsbyggnad samt till andra säkerhetsupphandlingar 
7) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 50 årsverken per år 
8) till index- och valutakursutgifter. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

01. 

Utgifter för användning av beställningsfullmakten för anskaffning av multirollflygplan 2021 (HX 2021) 

900 000 000 

02. 

Övrig finansiering anskaffningen av multirollflygplan (högst) 

579 000 000 

03. 

Indexutgifter 

04. 

Valutakursutgifter 

Sammanlagt 

 

1 479 000 000 

Anslaget används till förskottsbetalningar och delbetalningar enligt upphandlingsavtalet. 
Under momentet nettobudgeteras enligt kontantprincipen de inkomster som direkt hänför sig till anskaffningen och räntorna på dröjsmålstiden för förskott som betalats för anskaffningen. Sporadiska inkomster från anskaffningen av multirollflygplan får användas för anskaffning av vapen, skjutförnödenheter och reservdelar. 
Fullmakt 
Avtal som gäller anskaffning av multirollflygplan och avtal som har direkt samband med dem får ingås så att de utgifter som dessa föranleder staten åren 2021—2031 får uppgå till högst 9 400 000 000 euro på prisnivån vid tidpunkten för sändandet av den slutliga anbudsförfrågan, ökad med valuta- och kostnadsnivåförändringar som föranleds av bindningar enligt upphandlingsavtalet (beställningsfullmakten för anskaffning av multirollflygplan, HX 2021). 
Anslag för beställningsfullmakten och till den hänförda tilläggsbehov som föranleds av stegring i index eller avdrag som föranleds av nedgång i index budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till finansåret. 
50.Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag)
Under momentet beviljas 5 052 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till stödjande av försvarsorganisationers verksamhet 
2) till statsunderstöd som beviljas Försvarsutbildningsföreningen för omkostnader som föranleds av de offentliga förvaltningsuppgifter som föreningen enligt lagen om frivilligt försvar (556/2007) ska sköta och för förberedelseverksamhetens utgifter 
3) till utgifter för vårdande av de stupades minne. 

30.Militär krishantering

20.Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 58 729 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för lön, dagtraktamente, provianteringstillägg, utbildning och till betalning av statens pensionsavgift enligt lagen om militär krishantering (211/2006), till betalning av kostnaderna för personförsäkring som tecknas för krishanteringspersonalen för tjänstgöringstiden, samt till betalning av förmåner som motsvarar gruppolycksfallsförsäkring för militär krishanteringspersonal och av de administrativa kostnaderna för dem 
2) till betalning av utgifter under utbildningstiden för löner, flyttning och boende för EU:s stridsgrupper samt till överföringsersättningar 
3) till betalning av löner och nationellt dagtraktamente till militärobservatörer 
4) till betalning av löne-, utbildnings-, underhålls-, utrustnings-, förvaltningsutgifter och andra konsumtionsutgifter för beredskapstrupper och betalning av utgifter för internationella kurser i krishantering 
5) till betalning av resekostnader, hälsovårds-, transport-, utrustnings-, underhålls-, representations- och förvaltningsutgifter för de finländska krishanteringsstyrkorna 
6) till utgifter för utrustande av sådana styrkor för internationell krishantering som Finland utser 
7) till utbildning som ges inom ramen för det internationella krishanteringssamarbetet och för materielkostnader i anslutning till dem 
8) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av stöd inom försvarssektorn som ges enskilda länder inom ramen för det internationella krishanteringsarbetet samt till stabiliseringsuppdrag efter konflikter 
9) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av materiellt stöd till sådana internationella krishanteringsinsatser som Finland inte sänder personal till eller inte annars deltar i 
10) till betalning av administrativa kostnader och driftskostnader som föranleds av Strategic Airlift Capability (SAC)-avtalet 
11) till utgifter som föranleds av Finlands deltagande i den nordiska Base Camp-poolen. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

01. 

Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 

1 634 000 

03. 

Utgifter för militärobservatörsverksamheten 

2 324 000 

04. 

Resolute Support-insatsen, Afghanistan 

7 601 000 

05. 

Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 

9 644 000 

07. 

Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser 

4 898 000 

08. 

Programmet för utvecklande av krishanteringsstyrkor 

16 690 000 

11. 

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 

656 000 

12. 

Utgifter för EUNAVFOR MED Irini-insatsen i Medelhavet 

280 000 

15. 

Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 

11 370 000 

16. 

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 

916 000 

17. 

Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 

515 000 

19. 

Utgifter för Natos utbildningsinsats i Irak (NMI) 

475 000 

20. 

I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för utgifter som föranleds av den internationella helikopterfonden eller av deltagande i den nordiska Base Camp-poolen, för utgifter för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 

1 726 000 

Sammanlagt 

 

58 729 000 

95.Kursfluktuationer (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 000 euro. 
Anslaget får användas till de kursdifferenser som uppkommer vid fakturering av utgifterna inom försvarsministeriets förvaltningsområde för de finska krishanteringsstyrkorna. 

Huvudtitel 28FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning

01.Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 33 544 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till betalning av vederlagsfria utgifter till internationella samfund 
2) till EU-samarbete som gäller utvecklande av förvaltningen. 
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster de inkomster som finansministeriet får av temporär besittning av egendom som ska överföras. 
20.Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 345 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till utgifter för egendoms- och ägararrangemang i anslutning till fastighetsförmögenheten 
2) till utgifter för förvaltningen av fastighetsförmögenheten och en effektivisering av användningen av den 
3) till betalning av utgifter för ägar- och företagsarrangemang samt till betalning av utgifter i samband med förvaltning av egendom och ägarstyrning 
4) till utgifter för utnyttjande av statens förköpsrätt enligt lagen om statens förköpsrätt inom vissa områden (469/2019). 
21.Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 3 306 000 euro. 
Anslaget får användas till investeringar, forskning och utredningar som syftar till att främja produktiviteten inom finansministeriets förvaltningsområde samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster. 
25.Utgifter för mynt (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 890 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av design, tillverkning, distribution, försäljning, marknadsföring, lagring, köp, inlösen och förstöring av metallmynt samt av kontroller och kvalitetssäkringsåtgärder i samband med dessa 
2) till betalning av utgifter för design av jubileums- och specialmynt till ett belopp av högst 150 000 euro. 
Under momentet intäktsförs inkomster som uppkommer vid utgivning och försäljning av metallmynt samt vid försäljning av de metallegeringar som fås från återbördade mynt. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 134 000 000 euro. 
40.Statsunderstöd till Finavia Abp för kostnader som föranleds av upprätthållandet av hälsosäkerheten vid gränsövergångsställena (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 3 000 000 euro. 
Anslaget får användas till beviljande av statsunderstöd till Finavia Abp som bedriver verksamhet för upprätthållande av hälsosäkerheten vid gränsövergångsställena i anslutning till covid-19-pandemin. 
66.Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 000 000 euro. 
Anslaget får användas till finska statens medlemsavgift i föreningen Nordic Institute for Interoperability Solutions (NIIS). 
69.Överföring av vissa av Finlands Banks placeringsintäkter till Grekland (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 10 450 000 euro. 
Anslaget får användas till överföring av vissa placeringsintäkter till Grekland. 

10.Beskattningen och Tullen

01.Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 432 688 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till medlemsavgifter till internationella organisationer 
2) till betalning av finansiella bidrag som föranleds av internationellt samarbete 
3) till avtalsmässiga ersättningar för skador som orsakats kunderna till följd av Skatteförvaltningens åtgärder. 
02.Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 186 252 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till medlemsavgifter till internationella organisationer 
2) till betalning av ersättning som motsvarar skadan till dem av vilka fr.o.m. den 1 maj 2016 på grund av en felaktig valutakursomvandling tagits ut för stora tullavgifter och som på grund av tidsfristerna för EU:s tullkodex inte annars får tillbaka de alltför stora beloppen som återbetalningar. 
Fullmakt 
År 2021 får det inom ramen för det totala beloppet för den tidigare godkända beställningsfullmakten för anskaffning av standardprogramvara för förtullningssystemet ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av beställningsfullmakten som inte har använts. 
03.Omkostnader för det nationella inkomstregistret (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 17 750 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av de personalutgifter, förvaltningsutgifter, driftsutgifter och andra utgifter som föranleds av den fortlöpande verksamhet som centraliseras till Skatteförvaltningen genom lagen om inkomstdatasystemet. 
63.Återbetalda skatter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 3 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till återbetalning av skatten i de fall då den betalningsskyldige av sociala skäl eller av andra skäl som anges i skattelättnadsbestämmelserna eller i skatteavtal genom beslut av finansministeriet, Skatteförvaltningen eller Tullen har berättigats att återfå redan betald skatt 
2) till betalning av skatter, räntor och rättegångskostnader som ska återbetalas med stöd av domstolsbeslut i de fall då något motsvarande inkomstmoment eller annat moment inte står till förfogande 
3) till betalning av tullar som inte tagits ut, jämte räntekostnader och andra kostnader som hänför sig till dem och som ersätts till EU 
4) till betalning av skadestånd, inklusive dröjsmålsränta, för mervärdesskatt på bilskatt, så kallad icke-moms, som staten dömts att betala. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
95.Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 15 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av ränteutgifter som hänför sig till beskattningen. 
97.Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 8 000 000 euro. 
Anslaget får användas till återbäring av den i fordonets värde återstående bilskatten, när ett fordon som varit i bruk i Finland förs ut ur landet för permanent bruk i utlandet. Exportrestitution kan endast beviljas fordon som har beskattats första gången efter ikraftträdandet av lagen om ändring av bilskattelagen (5/2009). 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 

20.Tjänster för statssamfundet

01.Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 28 444 000 euro. 
02.Kursdifferenser på centraliserade valutakonton (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 600 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av de kursdifferenser som föranleds av användningen av valutakonton som Statskontoret sköter centraliserat på ämbetsverkens och inrättningarnas vägnar. 
03.Försörjningsberedskapsbankens serviceavgift (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 500 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter som föranleds av driften av Försörjningsberedskapsbanken. 
07.Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 000 000 euro. 
09.Omkostnader för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 000 000 euro. 
10.Investeringsutgifter för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 15 000 000 euro. 
Anslaget får användas till utgifter för ersättnings-, utvecklings- och utvidgningsinvesteringar som gäller servicecentret och de tjänster det tillhandahåller. 
11.Internetbetalningar (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 500 000 euro. 
Anslaget får användas till utveckling och underhåll av och fortgående serviceproduktion i fråga om tjänsten för internetbetalningar (Suomi.fi-betalningar), till serviceproducenternas debiteringar samt till utgifter för arbeten och andra utgifter som föranleds av anskaffning, förvaltning, användning och utveckling av tjänsten. 
88.Senatkoncernens affärsverk
Under momentet beviljas inget anslag. 
1. Servicemål och andra verksamhetsmål 
För Senatkoncernens affärsverk uppställs följande service- och verksamhetsmål:  
Senatfastigheter 
 • Senatfastigheter ska tillhandahålla lokalservice och andra tjänster i omedelbar anknytning till den för att stödja såväl sina kunders som statens strukturella och verksamhetsmässiga mål.  
 • Säkerställer samhällsansvaret med beaktande av ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. Främjar en förändring av samhället mot koldioxidneutralitet. Ett centralt mål är att säkerställa att lokalerna är säkra och hälsosamma för användarna.  
 • Producerar och uppdaterar information om statens lokaler till stöd för beslutsfattandet och uppföljningen. 
 • Har hand om försäljning av för staten onödig egendom genom öppna och icke-diskriminerande förfaranden. 
Försvarsfastigheter 
 • Försvarsfastigheter har till uppgift att själv producera eller köpa lokaltjänster och andra tjänster i omedelbar anknytning till dem på marknaden för att stödja Försvarsmaktens prestationsförmåga i alla säkerhetssituationer i enlighet med de beredskapskrav som ställts.  
 • Försvarsfastigheter främjar strukturella och verksamhetsmässiga förändringar inom Försvarsförvaltningen i syfte att åstadkomma en effektiv lokalstruktur.  
 • Producerar och uppdaterar information om Försvarsmaktens lokaler till stöd för beslutsfattandet och uppföljningen. Som en del av Senatkoncernen möjliggör Försvarsfastigheter en centraliserad och effektiv ledning av statens lokalbestånd.  
 • Säkerställer samhällsansvaret med beaktande av systemets kristålighet, försörjningsberedskapen och självförsörjningsgraden i fråga om energi samt ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. Försvarsfastigheter producerar miljötjänster för hela statskoncernen. Försvarsfastigheter främjar som en del av Senatkoncernen en förändring av samhället mot koldioxidneutralitet. Ett centralt mål är att säkerställa att lokalerna är säkra och hälsosamma för användarna.  
2. Investeringar 
Senatkoncernens affärsverks investeringar får medföra utgifter på högst 480 miljoner euro år 2021. Dessutom får Senatkoncernensaffärsverk ingå förbindelser som under de följande finansåren får medföra utgifter på högst 550 miljoner euro. Investeringarna koncentreras till ombyggnader och grundliga renoveringar för att bibehålla byggnadsbeståndets värde och förbättra dess funktionsduglighet samt till investeringar som effektiviserar användningen av lokaler. I investeringsfullmakten ingår varken markanvändningsavgifter eller överlåtelseskatt. 
Senatkoncernens affärsverk får dessutom utan krav på motsäkerhet ställa proprieborgen för dotterbolags lån till ett sammanlagt värde av högst 50 miljoner euro. 
3. Upplåning 
Senatkoncernens affärsverk berättigas att i syfte att finansiera sin verksamhet 2021 uppta lån enligt 5 § 1 mom. i lagen om statliga affärsverk (1062/2010) till ett belopp av högst 230 miljoner euro netto. 
4. Fullmakter  
Senatfastigheter bemyndigas att överföra de fastigheter som är i Senatfastigheters ägarbesittning och som används av Försvarsmakten och dess samarbetspartner till det dotteraffärsverk Försvarsfastigheter som ska bildas. När Försvarsförvaltningens byggverk läggs ned överförs dessutom statens förmögenhet i dess balansräkning till Försvarsfastigheter till ett belopp av sammanlagt ca 25 miljoner euro. Värdet av den egendom som överförs till Försvarsfastigheter uppgår till sammanlagt ca 1,1 miljarder euro. Av egendomen antecknas högst 200 miljoner euro i Försvarsfastigheters grundkapital. Övrig egendom antecknas i Försvarsfastigheters eget kapital så att högst 450 miljoner euro av egendomen antecknas som kapital som tillförts på lånevillkor från Senatfastigheter. En del av Försvarsförvaltningens byggverks egendom kan också överföras till Senatfastigheter. Statsrådet bemyndigas att närmare besluta om vilken egendom som överförs till Försvarsfastigheter samt om övriga villkor för överföringen.  

30.Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen

01.Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 50 932 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till betalning av medlemsavgifter 
2) till finansiering av statistiska projekt som hänför sig till medlemskapet i EU. 
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster 
1) inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten 
2) inkomsterna från EU och från samprojekt utanför budgeten. 
02.Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 850 000 euro. 
Av anslaget får också högst 310 000 euro användas till betalning av omkostnader för rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken samt till betalning av utgifter som föranleds av utrednings- och forskningsverksamhet. 
03.Omkostnader för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 50 994 000 euro. 
04.Elektronisk identifiering (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 7 000 000 euro. 
Anslaget får användas till kostnader för stark autentisering som förutsätts för den offentliga förvaltningens tjänster. 
Fullmakt 
År 2021 får Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ingå avtal gällande identifikationsavgifter och andra förbindelser så att de åren 2021—2024 får föranleda staten utgifter på högst 20 000 000 euro. 

40.Statens regional- och lokalförvaltning

01.Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 64 552 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till projekt som får EU-finansiering 
2) till betalning av ersättning till Ålands landskapsregering för kostnader som föranleds av de uppgifter som anges i förordningen om vissa förvaltningsuppgifter inom hälso- och sjukvården i landskapet Åland (1179/2009). 
03.Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 220 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till administrering av utlokaliseringen av funktioner inom statens centralförvaltning 
2) till utvecklande av statens regionala och lokala förvaltningsstrukturer 
3) till utvecklande av former för myndigheternas gemensamma kundservice och till administrering av samservicen 
4) till ersättning av de kostnader som kommunerna föranleds av ordnandet av gemensam kundservice inom den offentliga förvaltningen 
5) till upphandling och drift av de IKT-system som ska användas inom den offentliga förvaltningens gemensamma kundservice. 

50.Pensioner och ersättningar

15.Pensioner (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 4 869 142 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) och lagstiftning i anslutning till den användas till betalning av 
1) pensioner, familjepensioner, rehabiliteringsstöd, andra rehabiliteringsförmåner (inkl. eventuell mervärdesskatt) och tillägg till dessa 
2) ersättningar i anslutning till pensionsarrangemang som betalats i samband med kommunaliseringen av statliga funktioner med stöd av olika lagar 
3) dröjsmålsförhöjningar 
4) eventuella rättegångskostnader 
5) förskottsutgifter till följd av principen om sista pensionsanstalt 
6) utredningsposter till följd av principen om sista pensionsanstalt. 
Anslaget får även användas för att ersätta den kommunala pensionsanstalten för delar av sådana pensioner som grundar sig på tidigare anställning i statens tjänst och som betalas ut med anledning av vissa ägarbyten. Ersättningen betalas i samband med kostnadsfördelningen enligt Vilma-principen. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
16.Extra pensioner och övriga pensionsavgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 3 925 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av ersättningar till bolagen Nokia Abp, Vapo Oy, Vammas Oy och Lapua Oy för den extra belastning som uppkommer av att pensionsskyddet hålls på samma nivå som pensionsskyddet enligt lagen om statens pensioner, vilken belastning föranleds av att personal som varit i Televas tjänst den 31 augusti 1976, i Statens bränslecentrals tjänst den 31 december 1983, i Vammaskoski fabriks och Lappo Patronfabriks tjänst den 31 december 1990 flyttats över till nämnda bolag 
2) till betalning av ersättningar till arbetsgivaren till en person, vilken såsom gammal arbetstagare före den 1 januari 1994 i samband med företagsköp eller motsvarande omorganiseringar av företags ägarförhållanden eller inom en koncern flyttats över från ett bolag till ett annat, samt till arbetsgivaren till en person vilken såsom gammal arbetstagare flyttats över från Patria Vammas Oy eller Patria Lapua Oy i samband med företagsköp, överlåtelse av affärsrörelse eller motsvarande omorganiseringar; med gammal arbetstagare avses då personer som den 31 december 1990 flyttats över från Vammaskoski fabrik eller Lappo Patronfabrik till Vammas Oy eller Patruunatehdas Lapua Oy och senare till Patria-koncernen 
3) till överföringar av kapitalvärdet på pensionsrätt från statens pensionssystem till följd av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem (165/1999). 
4) till betalning av extra pensioner enligt gällande statsrådsbeslut och till betalning av extra pensioner som har beviljats tidigare. 
5) högst 9 000 euro till betalning av extra pensioner som riksdagens kanslikommission beviljat. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
50.Skadestånd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 37 540 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till olycksfallsersättningar 
2) till trafikskadeersättningar 
3) till förmåner som motsvarar grupplivförsäkring 
4) till periodiska ersättningar till statstjänstemän 
5) till ersättningar för vissa kostnader och skadestånd till statligt anställda 
6) till ersättningar enligt lagen om ansvar för spårtrafik 
7) till betalning av gottgörelse med stöd av lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång 
8) till betalning av skadestånd vid tillämpning av lagen om statens skadeståndsverksamhet 
9) till sakkunnigarvoden i samband med ersättningar för olycksfalls- och trafikskador 
10) rättegångskostnader till följd av skötseln av ett ersättningsärende som bygger på lagen om statens skadeståndsverksamhet eller trafikförsäkringslagen 
11) på särskilt beslut av statsrådet till ersättningar för kostnader förorsakade av räddnings- och evakueringsoperationer, evakueringsflygningar och sjukvård i områden som drabbats av naturkatastrofer samt för transport av avlidna olycksoffer till hemlandet. 
12) ersättande av reseskador. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
63.Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter ska svara för (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 275 546 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) med stöd av pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) till betalning av pensioner som staten till följd av principen om sista pensionsanstalt har beviljat för andra pensionsanstalters räkning 
2) till betalning av de belopp som ingår i statens pensioner och för vilka Keva med anledning av vissa ägarväxlingar betalar ersättning i samband med kostnadsfördelningen enligt Vilma-principen. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
95.Ränteutgifter för pensionsutgifter som andra pensionsanstalter betalat på statens vägnar och förskott som de betalat till staten (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 20 330 000 euro. 
Anslaget får användas till räntor för pensionsutgifter som andra pensionsanstalter betalat på statens vägnar samt till räntor för förskott som andra pensionsanstalter betalat till staten. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 

60.Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen

02.Separat budgeterade personalutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 500 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till kostnader för löner för nödvändig extra personal eller för tillämpningen av 9 b § 1 mom. i statstjänstemannalagen (750/1994) i sådana fall där anslagsbehovet inte var känt när budgetpropositionen bereddes 
2) till betalning av utgifter som föranleds av finansministeriets beslut om villkor i tjänsteförhållande eller av ersättningar för att tjänsteförhållandet upphört 
3) till ersättning i efterhand till ämbetsverk av uppsägningsersättningar som ämbetsverket betalat i anpassningssituationer som föranletts av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker 
4) till att i situationer enligt 27 a § i statstjänstemannalagen (750/1994) och 7 kap. 13 § i arbetsavtalslagen till ett ämbetsverk i efterhand ersätta kostnader för sysselsättningsfrämjande träning eller utbildning som betalas för personal som sagts upp från ämbetsverket 
5) till att i förändringssituationer som föranleds av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker betala kostnader för att en tjänsteman arbetar vid ett annat ämbetsverk enligt 20 § i statstjänstemannalagen, när arbetet främjar varaktigheten i tjänstemannens anställningsförhållande eller sysselsättandet av tjänstemannen 
6) till att i efterhand ersätta ämbetsverket för flyttningskostnader i anslutning till förändringssituationer i ett ämbetsverk enligt bilaga 1 till statens allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal eller andra kostnader som föranleds ämbetsverket till följd av förändringssituationen. 
10.Främjande av säkerheten i arbetet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 900 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för sådan forskning, insamling och utveckling av uppgifter som främjar förnyelseförmågan hos statliga organisationer, arbetsgemenskapens funktionsförmåga, välbefinnandet i arbetet samt arbetarskyddet inom statsförvaltningen 
2) för insamling, forskning och utveckling av uppgifter som främjar arbetslivsrelationerna mellan den statliga arbetsgivaren och den personal som är anställd hos den inom statsförvaltningen 
3) för utbildning, handledning, kommunikation och nätverkande i anslutning till dessa. 
12.Kompetensutveckling (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 18 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av sådan ersättning till ämbetsverk och inrättningar inom statsförvaltningen och Sysselsättningsfonden som avses i lagen om ersättning för utbildning (1140/2013). 

70.Utvecklande av statsförvaltningen

01.Styrning och utveckling av informations- och kommunikationstekniken (IKT) inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 8 700 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för utveckling, ibruktagande och förvaltning under utvecklingsarbetet när det gäller gemensamma reformer av informationssystem och gemensamma IKT-tjänster inom den offentliga förvaltningen 
2) för styrning och utveckling av genomförandet av digitaliseringen inom den offentliga förvaltningen 
3) för den styrning och utveckling som förutsätts i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019), lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster (1226/2013), lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät (10/2015) och lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (571/2016) 
4) för styrning och utveckling av informations- och cybersäkerheten, beredskapen och informationssäkerhetstjänsterna inom den offentliga förvaltningen 
5) för internationell verksamhet och samarbetsprojekt i anslutning till styrningen av IKT-verksamheten och informations- och cybersäkerheten. 
6) till behovsprövade statsunderstöd. 
Anslaget får också användas till avlönande av personal. 
02.Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 8 600 000 euro. 
Anslaget får användas för utveckling, anskaffning och genomförande av processer och datasystem för sådan ekonomi-, personal- och lokalförvaltning som betjänar statsförvaltningen. 
05.Stöd för och styrning av beredningen och genomförandet av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 900 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av beredningen och styrningen av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet 
2) till betalning av ersättning till Folkpensionsanstalten för genomförandet av de ändringar i informationssystemen som reformen förutsätter. 
20.Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 27 662 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till anskaffning av informationsförvaltningsprojekt, forskning och undersökningar som syftar till att främja produktiviteten inom den offentliga förvaltningen samt till anskaffning av utbildningstjänster och andra tjänster 
2) till utveckling av centrala datasystemprojekt inom förvaltningsområdena 
3) till avlönande av personal motsvarande högst 25 årsverken i uppgifter för viss tid. 
23.Projekt för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 4 380 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till projektets verkställighetskostnader 
2) till fortlöpande kostnader för programvara och infrastruktur under projekttiden 
3) till löneutgifter för visstidsanställd personal. 
40.Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 8 100 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av prisstöd och underskottsunderstöd i anslutning till myndighetsradionätet och den bredbandiga myndighetskommunikationstjänsten till Suomen Erillisverkot Oy eller dess dotterbolag. 

80.Överföringar till landskapet Åland

30.Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 190 288 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med Ålandsdelegationens beslut användas till betalning av det avräkningsbelopp och förskott på det som avses i 46 § i självstyrelselagen för Åland (1144/1991). Eftersom avräkningen enligt lagen verkställs i efterhand, kan de avräkningsbelopp som ännu inte har fastställts bli större än förskotten. På grund av detta får anslaget även användas till beviljande av tilläggsförskott för utgifterna under åren före finansåret, innan den slutliga avräkningen fastställs. 
31.Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 12 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av skattegottgörelse till landskapet Åland enligt självstyrelselagen för Åland. 
33.Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 10 000 000 euro. 
Anslaget får användas till återbäring av intäkterna av lotteriskatten år 2020 till landskapet Åland. 
34.Skatteavräkning för Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 83 100 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med Ålandsdelegationens beslut användas till betalning av det skatteavräkningsbelopp och förskott på det som avses i 49 § (98/2020) i självstyrelselagen för Åland (1144/1991). Anslaget får även användas till beviljande av tilläggsförskott för utgifterna under åren före finansåret, innan den slutliga skatteavräkningen fastställs. 

89.Finansieringen av välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen

30. Finansieringen av välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 14 973 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statsunderstöd för kostnaderna för att inrätta välfärdsområdena och för deras verksamhet samt för kostnaderna för de temporära beredningsorganen 
2) till betalning av statsunderstöd för kostnaderna för de organ som väljs i den temporära HUS-beredningsgruppen och i HUS-sammanslutningen. 

90.Stöd till kommunerna

30.Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 7 697 660 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statsandel enligt lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) 
2) till utjämning av statsandelarna på basis av skatteinkomsterna 
3) till betalning av hemkommunsersättningar för 6—15-åringar som saknar hemkommun 
4) till betalning av de belopp motsvarande mervärdesskatten för privata utbildningsanordnare och universitet som betalas i samband med hemkommunsersättningarna till privata anordnare av grundläggande utbildning 
5) till ett belopp av högst 30 000 000 euro för betalning av behovsprövad höjning av statsandelen 
6) till ett belopp av högst 1 700 000 euro för betalning av sådana statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) som beviljats före 2016 för anläggningsprojekt som gäller läroanstalter 
7) till ett belopp av högst 1 800 000 euro för betalning av sådana statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) som beviljats före 2016 för anläggningsprojekt som gäller allmänna bibliotek. 
31.Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 10 400 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till ett belopp av högst 400 000 euro för särskilda utredningar enligt 16 § i kommunstrukturlagen samt till kommunernas sammanslagningsutredningar. 
2) till ett belopp av högst 10 000 euro för sammanslagningsunderstöd för kommuner som har en svår ekonomisk situation enligt 56 a § i kommunstrukturlagen. 
32.Statsunderstöd till kommunernas incitamentsystem (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 10 000 000 euro. 
Anslaget får användas för utbetalning av statsunderstöd till kommuner och samkommuner för projekt som främjar digitalisering. 
35.Statens kompensation till kommunerna för förlorade skatteinkomster till följd av ändringar i beskattningsgrunderna (fast anslag)
Under momentet beviljas 2 360 000 000 euro. 
Anslaget får användas till att betala ersättningar som följer av ändringar av beskattningsgrunderna i enlighet med 35 § i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009). 

91.Stöd för sysselsättningen och näringslivet

41.Energiskattestöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 260 000 000 euro. 
Anslaget får användas till följande stöd och återbäringar som betalas på ansökan: 
1) återbäring enligt lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006) 
2) skatteåterbäring för energiintensiva företag som avses i 8 a § i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1168/2002). 

92.EU och internationella organisationer

Fullmakt 
Finansministeriet får med EU:s gemensamma resolutionsnämnd ingå ett avtal om ett arrangemang med lånelimit, inom vilket de lån som beviljas får uppgå till ett belopp av högst 1 083 500 000 euro. 
Statsrådet får besluta om att överföra bidrag till den gemensamma resolutionsfonden och om att framföra en begäran om tillfällig överföring av en sådan annan avtalsslutande parts fondandel som avses i 2 § 1 mom. i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden till ett belopp av högst 3 502 500 000 euro. 
03.Omkostnader för verket för finansiell stabilitet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 3 397 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till medlemsavgifter till internationella organisationer 
2) till betalning av finansiella bidrag som föranleds av internationellt samarbete. 
20.Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 500 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av resekostnader i enlighet med ett beslut om ersättning för resekostnader för EU:s medlemsstaters delegationer samt till betalning av mervärdesskatteutgifter i anslutning till resekostnaderna. 
40.Värdlandsersättning till Nordiska Investeringsbanken (fast anslag)
Under momentet beviljas 12 950 000 euro. 
Anslaget får användas till ersättning av den ekonomiska nytta som Finland anses få av att vara värdland för Nordiska Investeringsbanken. 
60.Överföring till fonden för finansiell stabilitet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 9 174 000 euro. 
Anslaget får användas till överföring av medel till den fond som avses i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet för vidareöverföring som stabilitetsavgift till EU:s gemensamma resolutionsfond. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
67.Infriande av förbindelser som avgivits till internationella finansiella institut (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 170 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till inlösen av förbindelser som 1982—1986 ingåtts med internationella finansiella institut på basis av medlemskap i instituten samt till betalning av kostnader som föranleds av inlösningen 
2) till betalning av valutakursförluster och inlösningskostnader i samband med inlösen av förbindelser som har ingåtts efter 1986. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
68.Finlands andel av höjningen av Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbankens samt Internationella finansieringsbolagets grundkapital (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 14 509 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av Finlands betalningsandelar 2021 på grund av höjningen av Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbankens och Internationella finansieringsbolagets grundkapital, till ett belopp av 15 756 000 US-dollar vars motvärde är ca 14 509 000 euro 
2) till utgifter som följer av värdebevaringsskyldigheten. 
69.Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 417 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av det mervärdesskattebaserade bidrag och det bidrag baserat på bruttonationalinkomsten som Finland ska betala till Europeiska unionen 
95.Statens borgens- och garantiprestationer (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av garantiprestationer som föranleds av den statsgaranti som beviljats Europeiska investeringsbanken för att täcka de förluster som föranleds av den alleuropeiska EU COVID-19-garantifond som inrättats i anslutning till banken. Anslaget får också användas till betalning av ränteutgifter och andra utgifter som Europeiska investeringsbanken eventuellt orsakas av tryggandet av garantifondens likviditet. 

99.Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen

95.Extraordinära lagstadgade utgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 300 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av sådana på lag eller förordning grundade utgifter för vilka särskilda anslag inte ingår i budgeten. 
96.Oförutsedda utgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av sådana oförutsedda nödvändiga utgifter för vilka särskilda anslag inte ingår i budgeten. 
97.Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 300 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till indrivning av statens låne- och borgensfordringar samt andra fordringar 
2) till tryggande och skötsel av statens lånefordringar, borgensfordringar och andra fordringar samt statens ärvda egendom 
3) till betalning av utgifter för återkrav av förmåner som betalats utan grund och för utövandet av statens regressrätt 
4) till betalning av ansvarsförsäkring för inteckningshavare 
5) till inköp av fastigheter eller annan egendom vid konkursauktioner eller exekutiva auktioner eller andra realiseringsarrangemang, när det är nödvändigt för tryggande av statens låne- eller borgensfordran eller annan fordran eller för minimering av borgensansvar, samt till betalning av utgifter för skötseln och realiseringen av egendom som på detta sätt tillfallit staten. 
98.Hantering av risken i samband med kassaplaceringar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 18 400 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter i anslutning till hanteringen av risken i samband med statens kassaplaceringar. 
Anslaget är avsett för betalning av negativa ränteintäkter förorsakade av en exceptionell räntemiljö. 
Statens likvida medel ska placeras ändamålsenligt, utan kreditrisk eller med låg kreditrisk samt så att statens likviditet är så bra som möjligt vid alla förhållanden på finansmarknaden. Inom ramen för dessa begränsningar ska man eftersträva placeringslösningar som är så förmånliga som möjligt med tanke på statsfinanserna. Hanteringen av risken i anslutning till de likvida medlen ska också kostnadsmässigt vara så förutsägbar som möjligt. 

Huvudtitel 29UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

De statsandelar som beviljas inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde budgeteras på grundval av beslutet om beviljande med avvikelse från de allmänna bestämmelserna om fördelningen av inkomster och utgifter. 

01.Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet

01.Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 17 726 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till utgifter för rättsskyddsnämden för studerande 
2) till finansiering av utvecklingsprojekt som godkänts av undervisnings- och kulturministeriet, högst 500 000 euro. 
02.Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 64 729 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till utveckling och produktion av läromedel 
2) till ett belopp av högst 620 000 euro för sänkning av priserna på de företagsekonomiska prestationerna i fråga om försäljning av svenskspråkiga läromedel och andra läromedel med liten spridning 
3) till ett understöd på högst 80 000 euro för produktion av svenskspråkiga läromedel med liten spridning 
4) till ett understöd på 500 000 euro till sametinget för produktion av läromedel på samiska språket 
5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder 
6) till ett belopp av 15 506 000 euro till betalning av utgifter och understöd för personalutbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken 
7) till ett belopp av 524 000 euro till utvecklande och anordnande av språkexamina, utvecklande av utbildningen av och examina för auktoriserade translatorer samt för utvecklande av ett register över rättstolkar och för kostnaderna för att driva verksamheten 
8) till ett belopp av 1 600 000 euro för främjande av kännedomen om och samarbetet inom den finländska utbildningen, särskilt till ordnande av undervisning och ökande av kännedomen om finska språket och finsk kultur utomlands inklusive betalning av löner till universitetslektorer och andra experter som tjänstgör utomlands, dvs. till personal motsvarande sammanlagt högst 47 årsverken 
9) till ett belopp av 2 870 000 euro till stipendier och understöd som beviljas för student-, praktikant-, lärar-, ungdoms- och expertutbyte samt tjänstemannautbyte 
10) till ett belopp av högst 14 676 700 till betalning av utgifter för kopierings- och andra dispositionsrättsersättningar enligt upphovsrättslagen (404/1961) samt till betalning av utgifter för informations- och utredningsverksamhet som gäller kopiering, upptagning och dispositionsrättigheter 
11) till ett belopp av högst 2 942 000 euro för den nationella finansieringen av projekt och program som finansieras av EU och Nordiska ministerrådet, för multilateralt och bilateralt samarbete, för att göra högskoleutbildningen känd och för stipendier som främjar internationaliseringen inom högskoleutbildningen samt till betalning av nationell medfinansiering för nordisk forskningsverksamhet vid Samiska högskolan 
12) till ett belopp av högst 500 000 euro till betalning av utgifter och bidrag som föranleds av åtgärder som främjar läs- och skrivkunnigheten  
13) till ett belopp av högst 300 000 euro till betalning av utgifter och bidrag som föranleds av åtgärder som stärker fredsarbete och globaluppfostran.  
Under momentet får det nettobudgeteras inkomster och utgifter som gäller stipendier inom ramen för programmet Erasmus +, som finansieras av Europeiska unionen, och Nordplus-programmet, som finansieras av Nordiska ministerrådet. Understöd och stipendier som beviljas för internationell verksamhet budgeteras enligt principen om betalningsbeslut avvikande från de allmänna bestämmelserna om fördelningen av inkomster och utgifter. 
03.Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till Utbildningsstyrelsen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 013 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till ett belopp av högst 3 122 000 euro till betalning av omkostnader för Nationella centret för utbildningsutvärdering 
2) till ett belopp av högst 1 891 000 euro till betalning av omkostnader för studentexamensnämndens kansli. 
21.Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 3 161 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till utgifter som föranleds av deltagande i internationella organisationers verksamhet och i nordiskt samarbete samt till utgifter som föranleds av genomförande av kulturavtal och utbytesprogram 
2) till betalning av understöd och stipendier som är avsedda för löne- och programutgifter för kultur- och bildningsverksamhet med inriktning på utlandet 
3) till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken i uppgifter för viss tid. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 34 000 000 euro. 
30.Hobbyverksamhet för barn och unga (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 14 500 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter och bidrag som föranleds av anordnandet av hobbyverksamhet för barn och unga. 
50.Vissa understöd (fast anslag)
Under momentet beviljas 1 577 000 euro. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

1. 

Statsunderstöd enligt lagen om Svenska Finlands folkting (1331/2003) 

773 000 

2. 

Paasikivi-Samfundet 

10 000 

3. 

Traditionsförbundet Eklövet 

63 000 

4. 

Programmet för att revitalisera det svenska teckenspråket 

131 000 

5. 

Stöd till den minoritetsspråkiga tidningspressen 

500 000 

6. 

OKKA-stiftelsen 

60 000 

7. 

UKK Föreningen 

10 000 

8. 

Fritänkarnas Förbund rf 

30 000 

Sammanlagt 

 

1 577 000 

51.Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)
Under momentet beviljas 3 680 000 euro. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

1. 

Understöd till ortodoxa kyrkan (L 985/2006, 119 §) 

2 610 000 

2. 

Understöd till Finlands Sjömanskyrka 

134 000 

 

— varav i byggnadsunderstöd och understöd för skötsel av byggnadslån till sjömanskyrkor (högst) 

52 000 

3. 

Understöd för skötseln av vissa av den förflyttade befolkningens hjältegravar och iståndsättning av begravningsplatser i det avträdda området 

32 000 

4. 

Understöd till registrerade religionssamfund 

824 000 

5. 

Understöd för främjande av dialogen mellan religioner 

80 000 

Sammanlagt 

3 680 000 

52.Statlig finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 116 984 000 euro. 
Anslaget får användas för finansiering enligt lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter (430/2015). 
53. Utveckling av kontinuerligt lärande och kompetens (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 47 510 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till åtgärder för kompetensutveckling, styrning och stödåtgärder för personer i arbetsför ålder, förbättrande av matchningen av utbildningen samt till betalning av utgifter och understöd som föranleds av utveckling och försök med dessa 
2) till betalning av utgifter och understöd som föranleds av åtgärder som ska göra studievägarna för invandrare och asylsökande snabbare samt åtgärder som främjar invandrares och asylsökandes integrering i det finska samhället 
3) till avlönande av personal motsvarande högst åtta årsverken i uppgifter för viss tid. 
66.Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 246 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till organisationer och program inom Unesco och andra organisationer för mellanstatligt multilateralt kulturellt samarbete. 

10.Småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning och fritt bildningsarbete

01.Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 42 256 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av löneutgifter och vissa andra utgifter för lärare och förvaltningspersonal vid Europaskolorna 
2) till internationalisering av statliga läroanstalter för allmänbildande utbildning, kompletterande undervisning för invandrare, service- och utvecklingscentralverksamheten vid Valteri center för lärande och kompetens samt till understöd för att utveckla och göra lärmiljöerna mångsidigare 
3) till betalning av utgifter som föranleds av verksamheten vid den europeiska skolan i Helsingfors 
4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder. 
20.Gemensamma utgifter för grundläggande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 156 815 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter och understöd för försöks-, forsknings-, utvecklings-, utvärderings- och uppföljningsprojekt inom den grundläggande utbildningen, småbarnspedagogiken, det fria bildningsarbetet och organisationer som utför bildningsarbete samt för EU-samarbete och internationellt samarbete i anslutning till livslångt lärande 
2) till andra EU- och OECD-godkända forsknings- och utbildningsprojekt än sådana som finansieras ur strukturfonderna 
3) till betalning av utgifter för statistikföring, datatekniska tjänster samt datasystem för uppföljning och styrning av verksamheten 
4) till betalning av utgifter och understöd som föranleds av kvalitets- och jämställdhetsprogrammet för den grundläggande utbildningen, 83 228 000 euro 
5) till betalning av utgifter och understöd som föranleds av kvalitets- och jämställdhetsprogrammet för den småbarnspedagogiken, 50 000 000 euro 
6) 15 000 000 euro till betalning av utgifter och understöd som föranleds av reformen av lagen om småbarnspedagogik 
7) till betalning av utgifter för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 20 årsverken. 
30.Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för grundläggande utbildning och småbarnspedagogik (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 471 179 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 
2) till ett belopp av högst 3 800 000 euro till driftskostnader för ämnesundervisning inom den grundläggande utbildningen som ordnas för andra än läropliktiga enligt den ovannämnda lagen 
3) till ett belopp av högst 2 076 000 euro till understöd enligt 44 § 2 mom. i den ovannämnda lagen för privata utbildningsanordnares driftskostnader för grundläggande utbildning 
4) till ett belopp av högst 6 000 000 euro till tilläggskostnader enligt den ovannämnda lagen som föranleds av den flexibla grundläggande utbildningen 
5) till ett belopp av högst 3 800 000 euro i enlighet med 44 § 1 mom. i ovannämnda lag som statsunderstöd för utvecklande av den småbarnspedagogiska verksamheten och av digitala inlärningsmiljöer, färdigheter, färdigheter och pedagogiska förfaranden inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen, stödjande av regional och individuell jämlikhet, främjande av digitaliseringens interoperabilitet samt för internationell verksamhet i skolor, läroanstalter och kommunal småbarnspedagogik 
6) till ett belopp av högst 842 000 euro till statsunderstöd enligt 44 § 1 mom. i den ovannämnda lagen för ordnande av omfattande och mindre omfattande undervisning på två språk och språkbadsverksamhet inom förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och den kommunala småbarnspedagogiken 
7) till ett belopp av högst 2 865 000 euro till statsunderstöd enligt 44 § i den ovannämnda lagen för stödjande av klubbverksamhet för skolelever 
8) till ett belopp av högst 240 000 euro till sametingets förfogande för betalning av statsunderstöd till de kommuner inom samernas hembygdsområde som avses i 4 § i sametingslagen (974/1995) för tryggande av småbarnspedagogiska tjänster för samiska barn 
9) till ett belopp av högst 19 975 000 euro till att på de grunder som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer betala de statsunderstöd som avses i 45 § 2 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och i undervisnings- och kulturministeriets förordning (1777/2009) för stödjande av undervisning i modersmålet och finska/svenska som andra språk samt av övrig undervisning som utgör ett komplement till undervisningen i fråga om elever med främmande modersmål 
10) till ett belopp av högst 110 000 euro till att på de grunder som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer betala de statsunderstöd som avses i 45 § 2 mom. i den ovan nämnda lagen och i undervisnings- och kulturministeriets förordning (1777/2009) för anordnande av modersmålsundervisning för samer och romer 
11) till betalning av statsunderstöd enligt 45 § 1 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och statsrådets förordning om grunderna för statsunderstöd som beviljas för undervisning på samiska och i samiska i den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen (1769/2009) 
12) till ett belopp av högst 9 940 000 euro för stärkande av elev- och studerandevården 
13) till betalning av utgifter enligt överenskommelsen mellan Finland och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område (SRF 72/2014) 
14) till anordnande av småbarnspedagogisk verksamhet i Finland för barn till personalen vid Europeiska kemikaliemyndigheten enligt överenskommelsen om säte mellan Finlands regering och Europeiska kemikaliemyndigheten (SRF 11/2008) och på samma villkor som gäller för andra kommuninvånare. 
Antalet ledda timmar som används som beräkningsgrund för statsandelen för morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är högst 3 524 000. Priset är 26,00 euro per ledd timme. 
31. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 162 993 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statsandel i enlighet med lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) till medborgarinstitut, folkhögskolor, studiecentraler och sommaruniversitet samt läroanstalten Snellman-korkeakoulu 
2) till ett belopp av högst 7 318 000 euro till understöd enligt 14 § i den ovannämnda lagen. 

Enheter som berättigar till statsandel 

 

maximibelopp 

enhet 

 

 

 

Statsandel för medborgarinstitutens driftskostnader 

1 698 839 

undervisningstimme 

Statsandel för folkhögskolornas driftskostnader 

241 834 

studerandevecka 

Statsandel för studiecentralernas driftskostnader 

158 984 

undervisningstimme 

Statsandel för sommaruniversitetens driftskostnader 

52 711 

undervisningstimme 

Av de kalkylerade studerandeveckor vid folkhögskolor som berättigar till statsandel riktas högst 4 160 studerandeveckor till Snellman-korkeakoulu, som är en läroanstalt för fritt bildningsarbete. Trots tim- eller studerandeveckokvoten får anslaget användas till betalning av statsandelar som föranleds av rättelsebeslut. 
51.Statsunderstöd för organisationer (fast anslag)
Under momentet beviljas 8 718 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till ett belopp av 918 000 euro till statsunderstöd enligt lagen om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer (663/2007) 
2) till ett belopp av 6 274 000 euro till betalning av understöd till Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, Marttaliitto ry och Förbundet för hemslöjd och hantverk TAITO rf och för vidareutdelning till dessas distrikts- och medlemsorganisationer, Finlands svenska Marthaförbund rf, Sami Duodji ry, organisationer för bildningsarbete, Karjalan Liitto ry, Sofia-opiston kannatusyhdistys ry samt till Kriittinen korkeakoulu ry 
3) till ett belopp av 1 526 000 euro till betalning av understöd till organisationer som handhar samarbetet mellan hem och skola, till Utvecklingscentralen Lärorik rf, till stödjande av fri hobbyverksamhet i skolor, till Förbundet för konstskolor för barn och unga i Finland rf, till Sällskapet för Miljöfostran i Finland rf, till Kesälukioseura ry, till Suomi-koulujen tuki ry, till Finlandsskolornas verksamhet och utveckling samt till verksamheten kotiperuskoulu/hemgrundskola och till stödjande av verksamheten inom utbyteselevsorganisationer och till stödjande av verksamheten för deltagande i vetenskapsolympiader för gymnasieelever. 

20.Yrkesutbildning och gymnasieutbildning

01.Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 432 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till internationalisering av Sameområdets utbildningscentral och Centret för sjösäkerhetsutbildning, till utvecklande av lärmiljöer och digitala lösningar, till utbildningsersättningar som betalas till arbetsgivare samt till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder 
2) till ett belopp av högst 2 400 000 euro för sänkning av priserna på de företagsekonomiska prestationerna vid Centret för sjösäkerhetsutbildning. 
21.Gemensamma utgifter för yrkesutbildning och gymnasieutbildning (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 19 006 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter och understöd för försöks-, forsknings-, utvecklings- och utvärderingsprojekt 
2) till finansiering av datatekniska tjänster och till finansiering av gemensamma utgifter för datasystem för uppföljning och styrning av verksamheten och andra gemensamma utgifter för yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen 
3) till att täcka kostnaderna för finländska studerande inom yrkesutbildningen vid läroanstalten för hörselskadade i Örebro 
4) till ett belopp av högst 1 700 000 euro för utgifter för yrkesutbildning som ordnas i form av arbetskraftsutbildning av Stiftelsen Utbildning Nordkalotten och inkvartering i anslutning till utbildningen 
5) till betalning av andra EU-godkända forsknings- och utbildningsprojekt än sådana som finansieras ur strukturfonderna 
6) till betalning av utgifter för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 13 årsverken. 
30.Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 965 952 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till ett belopp av 930 920 000 euro till basfinansiering, prestationsbaserad finansiering och genomslagsfinansiering för yrkesutbildning i enlighet med lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och till sådan strategifinansiering till anordnare av yrkesutbildning som beviljas i form av statsunderstöd enligt 44 § 1 mom. i den ovannämnda lagen, varav 80 000 000 euro är för att anställa lärare och handledare, öka antalet undervisningstimmar för timlärare samt för behovsprövade höjningar av den basfinansiering som beviljas för att anställa stödpersonal för undervisningen 
2) till ersättning enligt 32 i § i den ovannämnda lagen till privata anordnare av yrkesutbildning för de kostnader som föranleds av den mervärdesskatt som ingår i utbildningstjänster och i anskaffningar och lokalhyror i anslutning till annan än affärsekonomisk verksamhet samt kostnaderna för den mervärdesskatt som betalats för fastigheter och anläggningstillgångar som en kommun eller samkommun har överlåtit för verksamhet som avses i lagen om yrkesutbildning 
3) till ett belopp av 1 336 000 euro för kompensation som bestäms på kalkylerade grunder till anordnare av yrkesutbildning i enlighet med reformen av nyttjanderätten till observationsskog och modellen för observationsskogar. 
Andelen av den strategifinansiering för yrkesutbildning som avses i punkt 1 är högst en procent av anslaget för yrkesutbildning enligt 9 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009). 
Antalet målinriktade studerandeår inom yrkesutbildningen är högst 181 700 studerandeår, varav antalet målinriktade studerandeår som hänför sig till utbildning som ordnas i form av arbetskraftsutbildning är minst 8 100 studerandeår. 
35.Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för gymnasieutbildning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 198 439 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) för gymnasieutbildningen och utbildning som förbereder för yrkesutbildning 
2) till ett belopp av högst 1 775 000 euro enligt 44 § 1 mom. i den ovannämnda lagen till innovativa inlärningsmiljöer inom gymnasieutbildningen, digitala utbildningstjänster, främjande av användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen och utvecklande av utnyttjandet av sådan teknik vid avläggandet av studentexamen samt till statsunderstöd för internationell verksamhet i gymnasierna. 

40.Högskoleundervisning och forskning

Fullmakt 
För Finlands Akademis forskningsprojekt, programvaru- och apparaturanskaffningar som hänför sig till forskningsfinansieringen, utvärderingar och av Akademin finansierat forskningsfrämjande, vilka finansieras under momenten 29.40.51 och 29.40.53, får det 2021 ingås förbindelser till ett värde av 361 284 000 euro. Av fullmakten är ett belopp på minst 20 000 000 euro avsett för stärkandet av forskningsinfrastrukturerna, ett belopp på minst 10 000 000 euro avsett för genomförandet av ett forsknings-, utvecklings- och innovationsprogram (IKT), ett belopp på 50 000 000 euro avsett för stärkandet av universitetens profilering och ett belopp på minst 10 000 000 euro avsett för främjandet av forskning om klimatförändringen. Om en del av bevillningsfullmakten för 2020 är oanvänd, får förbindelser som gäller den oanvända delen ingås ännu 2021. 
Lokaler kan alltjämt överlåtas utan vederlag till Vetenskapliga samfundens delegation. 
01.Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 11 972 000 euro. 
02.Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 19 933 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till organisationer och program inom Riksarkivets internationella samarbete 
2) till betalning av utgifter för projekt som godkänts av EU. 
03.Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 431 000 euro. 
04.Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 679 000 euro. 
20.Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 25 989 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter och understöd för forsknings-, utvärderings-, utrednings- och utvecklingsverksamhet som gäller yrkeshögskolor, universitet och vetenskapsinstitut 
2) till finansiering av gemensamma datatekniska tjänster och datanät inom högskolor, forskningsinstitut och vetenskap samt till centraliserad finansiering av datasystem för uppföljning och styrning av verksamheten inom högskolorna och vetenskapen och av andra motsvarande gemensamma utgifter 
3) till betalning av andra EU-godkända forsknings- och utbildningsprojekt än sådana som finansieras ur strukturfonderna 
4) till avlönande av personal motsvarande högst 186 årsverken i uppgifter för viss tid 
5) till ett belopp av högst 300 000 euro för kostnader för genomförandet av en centraliserad offentlig elektronisk förvarings- och arkiveringstjänst 
6) till ett belopp av högst 250 000 euro för kostnader för ett pilotprojekt för att göra inreseprocessen för internationella studerande smidigare 
7) till ett belopp om högst 600 000 euro i understöd till Helsingfors universitet för Naturvetenskapliga centralmuseets verksamhet  
8) till ett belopp om högst 250 000 euro i understöd till Aalto-universitetet för att driva och utveckla ett lägesrum 
9) till ett belopp om högst 220 000 euro i understöd till Åbo universitet för forskning kring sjukdomar relaterade till inomhusluft.  
50.Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 893 903 000 euro. 
Anslaget får användas till finansiering i enlighet med universitetslagen (558/2009) enligt följande: 
1) 1 713 823 000 euro för universitetens basfinansiering som bestäms på kalkylerade grunder 
2) 166 280 000 euro i ersättning till universiteten för de kostnader som universiteten föranleds av den mervärdesskatt som ingår i utbildningstjänster enligt 39 och 40 § i mervärdesskattelagen (1501/1993) och i anskaffningar och lokalhyror i anslutning till annan än affärsekonomisk verksamhet 
3) högst 13 800 000 euro för prövningsbaserad finansiering av universiteten. 
51.Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 353 744 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av forskning, uppgifter i olika skeden av forskarkarriären, utveckling av forskningsinfrastrukturerna och forskningsförutsättningarna, främjande av utnyttjandet av forskningen, statsunderstöd och stipendier samt internationellt samarbete 
2) till betalning av utgifter som föranleds av finansiella bidrag till internationella organisationer, inklusive forskningsinfrastrukturer 
3) till betalning av utgifter för forsknings- och utbildningsprojekt som godkänts av EU 
4) till utgifter för anskaffning av programvara och utrustning för Finlands Akademis forskningsfinansiering. 
Den forskningsfinansiering som avses i punkt 1 budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. Av forskningsfinansieringen får betalas förskott till finansieringsmottagare utanför budgeten. 
53.Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av vetenskap (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 76 261 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av forskning finansierad av Finland Akademi, uppgifter i olika skeden av forskarkarriären, utveckling av forskningsförutsättningarna, främjande av utnyttjandet av forskningen, statsunderstöd och stipendier samt internationellt samarbete 
2) till betalning av utgifter som föranleds av utvärderingar och vetenskaplig publikationsverksamhet samt till betalning av utgifter för att göra vetenskapen känd 
3) till statsunderstöd och till utgifter för utvecklande inom privat arkiveringsverksamhet 
4) till utgifter som föranleds av verksamheten vid Institutet för de inhemska språken enligt 8 § 1 mom. i lagen om Institutet för de inhemska språken. Anslaget får tillsammans med anslagen under moment 29.40.03 användas för utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 82 årsverken, inklusive tjänstemän som utnämnts till sin tjänst 
5) till betalning av statsunderstöd till sammanslutningar och forskningsinstitut som idkar samhällsforskning som stöder beslutsfattandet 
6) till betalning av utgifter som föranleds av deltagande i internationellt samarbete 
7) till betalning av statsunderstöd, statliga pris och stipendier för främjande av vetenskapen, för främjande av växelverkan mellan vetenskapen och samhället samt mellan nationalspråken och samhället, utgifter för översättning och tryckning av vetenskaplig litteratur, utgifter för främjande av informationsspridning, forskningsetik och ansvarsfull vetenskap samt utgifter för forskning, utredningar och publikationer som ansluter sig till stödjandet av vetenskapen 
8) till betalning av statsunderstöd för förbättrande av tillgången till forskningsmaterial och för infrastrukturprojekt som gäller forskning samt till betalning av utgifter för motsvarande projekt vid statens ämbetsverk samt till avlönande av personal i uppgifter för viss tid motsvarande högst 7 årsverken 
9) till hyror för statens lokaler som används av vetenskapliga samfund. 
Den forskningsfinansiering som avses i punkt 1 budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. Av forskningsfinansieringen får betalas förskott till finansieringsmottagare utanför budgeten. 
I fråga om de personer som avses i 4 punkten beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren såsom inkomster. 
54.Strategisk forskningsfinansiering (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 55 631 000 euro. 
Fullmakt 
År 2021 får nya finansieringsbeslut fattas till ett belopp av högst 55 631 000 euro. 
Fullmakten och anslaget får användas 
1) till strategisk forskning i enlighet med de temaområden och prioriteringar som statsrådet beslutat om 
2) till betalning av forskningsprojekt och forskningsprogram som finansieras av rådet för strategisk forskning och till betalning av löneutgifter och andra utgifter och understöd som föranleds av forskningens infrastrukturer, stipendier och internationellt samarbete även till utländska organisationer 
3) till betalning av konsumtionsutgifter som föranleds av utvärderingar. 
Anslaget får också användas för nationell medfinansiering för EU-projekt och andra internationella forskningsfinansiärers projekt, om projekten följer de tema- och prioritetsområden som statsrådet beslutat om samt rådets programstruktur. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. Av forskningsfinansieringen får betalas förskott till finansieringsmottagare utanför budgeten, med undantag för företag. 
55.Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 896 993 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till ett belopp av 831 645 000 euro till basfinansiering som bestäms på kalkylerade grunder för yrkeshögskolor i form av finansiering enligt yrkeshögskolelagen (932/2014) 
2) till ett belopp av 53 938 000 euro i ersättning till yrkeshögskolorna för de kostnader som yrkeshögskolorna föranleds av de kostnader för mervärdesskatt som ingår i utbildningstjänster enligt 39 och 40 § i mervärdesskattelagen (1501/1993) och i anskaffningar och lokalhyror i anslutning till annan än affärsekonomisk verksamhet 
3) till ett belopp av högst 11 060 000 euro för prövningsbaserad finansiering av yrkeshögskolorna i enlighet med yrkeshögskolelagen (932/2014) 
4) till ett belopp av 306 000 euro för kompensation som bestäms på kalkylerade grunder till yrkeshögskolor i enlighet med reformen av nyttjanderätten till observationsskog och modellen för observationsskogar. 
66.Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 20 079 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av Finlands finansiella bidrag till Europeiska organisationen för kärnforskning (CERN), Europas södra observatorium (ESO), Europeiska molekylärbiologiska laboratoriet (EMBL), Europeiska molekylärbiologiska konferensen (EMBC), Europeiska universitetsinstitutet (EUI) och den europeiska synkrotonljusanläggningen (ESRF) och anläggningen för forskning om antiprotoner och joner i Europa (FAIR) samt till liknande internationella vetenskapliga organisationer. 

70.Studiestöd

01.Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 647 000 euro. 
52.Statsborgen för studielån (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 99 200 000 euro. 
Anslaget får användas till utgifter för statsborgen enligt lagen om studiestöd (65/1994). 
55.Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 458 600 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av studiepenning och bostadstillägg enligt lagen om studiestöd (65/1994). 
57.Måltidsstödet till högskolestuderande (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 36 164 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av understöd till studentrestauranger i Finland för att sänka priset på måltider för studerande som vid finländska högskolor avlägger lägre eller högre högskoleexamen, yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen samt studerande som avlägger fortbildning eller specialiseringsutbildning som berättigar till studiestöd med 2,30 euro per måltid 
2) till betalning av extra understöd för den som förestår en studentrestaurang som finns någon annanstans än i högskolans lokaler, högst 1 euro per måltid för vilken måltidsstöd betalas, dock högst det belopp som motsvarar lokal- och anläggningskostnaderna för måltiderna för de studerande. 
59.Stöd för skolresor (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 48 800 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av stöd enligt lagen om stöd för skolresor (48/1997). 

80.Konst och kultur

01.Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 268 000 euro. 
03.Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 103 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till finansiering av projekt för grundläggande förbättringar 
2) till anskaffning av utrustning och anordningar. 
04.Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 22 314 000 euro. 
Anslaget får också användas för anskaffning av utrustning och anordningar. 
05.Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 510 000 euro. 
Anslaget får också användas för anskaffning av utrustning och anordningar. 
06.Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 7 307 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till anskaffning av utrustning och anordningar 
2) till betalning av understöd 
3) till ett belopp av högst 250 000 euro för prisstöd för visningsverksamhet och annan avgiftsbelagd service. 
16.Extra konstnärs- och journalistpensioner (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 19 619 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av konstnärspensioner enligt lagen om extra konstnärspensioner (194/2016) 
2) till betalning av familjepensioner i anknytning till tidigare beviljade journalist- och konstnärspensioner 
3) till ett belopp av högst 1 015 000 euro för nya konstnärspensioner och familjepensioner i anslutning till konstnärspensioner så att högst 51 extra konstnärspensioner får beviljas till ett belopp som motsvarar full pension. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
I anslaget under punkt 3 ingår högst två delpensioner som höjs till full pension. 
20.Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 16 886 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av lokalkostnader för kulturhistoriskt värdefulla kultur- och sevärdhetsobjekt som Museiverket förfogar över. 
Fullmakt 
Museiverket bemyndigas att ingå hyresavtal om Nationalmuseets tilläggsbyggnad (Helsingfors stad, stadsdel 13) så att de totala utgifterna för uthyrning av Nationalmuseet åren 2025—2039 uppgår till sammanlagt högst 122 000 000 euro. 
30.Statsunderstöd för verksamhet vid allmänna bibliotek (fast anslag)
Under momentet beviljas 5 826 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statsunderstöd till bibliotek enligt lagen om allmänna bibliotek(1492/2016) och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 
2) till betalning av statsunderstöd för databas- och materialtjänster som producerats för allmänna bibliotek och betalning av statsunderstöd för bibliotekens innehållsproduktion 
3) till betalning av statsunderstöd som hänför sig till verksamheten vid biblioteket för teckenspråkig litteratur 
4) till betalning av utgifter och understöd som föranleds av utvecklandet av de allmänna bibliotekens verksamhet som forum för dialogen mellan medborgarna och beslutsfattarna. 
31.Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för teatrar, orkestrar och museer (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 129 197 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statsandelar till sådana teatrar, orkestrar och museer som avses i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009). 
Det antal årsverken som används som beräkningsgrund för statsandelen är högst 2 469 för teatrar, högst 1 033 för orkestrar och högst 1 295 för museer. 
34.Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för grundläggande konstutbildning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 88 583 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 
2) till ett belopp av högst 1 230 000 euro till att på de grunder som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer betala de statsunderstöd som avses i 44 § 1 mom. i den ovannämnda lagen till utbildningsanordnare som får statsandel per undervisningstimme för grundläggande konstundervisning 
3) till ett belopp av högst 150 000 euro till statsunderstöd enligt prövning för andra utbildningsanordnare inom grundläggande konstundervisning än de som får statsandel per undervisningstimme för grundläggande konstundervisning 
4) till ett belopp av högst 70 000 euro till betalning av utgifter som föranleds av utredningar och utveckling i anslutning till stärkandet av kunskapsunderlaget för den grundläggande konstundervisningen. 
Det timantal som används som beräkningsgrund för statsandelen är i fråga om grundläggande musikundervisning högst 1 658 000 och i fråga om annan grundläggande konstundervisning som beviljas statsandel på basis av antalet undervisningstimmar högst 179 400 timmar. 
40.Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 252 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg. 
41.Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 26 648 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till ett belopp av högst 11 000 000 euro till betalning av kompensation för kopiering för enskilt bruk enligt upphovsrättslagen (404/1961) och av utgifter som föranleds av detta 
2) till ett belopp av högst 15 648 000 euro till betalning av ersättning till upphovsmän för utlåning av skyddade verk och av utgifter som föranleds av detta 
50.Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 14 689 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till understöd för verksamheten vid Bulevardens Teaterförening rf 
2) till främjande av principen om en procent i fråga om byggandet 
3) till stärkande av kulturturismen 
4) till fortsatt verksamhet för Läsrörelsen 
5) till stödjande av barnkultur 
6) till ersättande av Nationalgalleriets mervärdesskatteutgifter samt av lokalkostnader och kostnader för andra ombyggnader 
7) till projektet Europas kulturhuvudstad 2026 
8) till kostnader för en utställning och för inredning i samband med ombyggnaden och utvidgningen av samemuseet Siida 
9) till genomförande av skolornas konstbesök, genomförande av modellen med utställningsarvode, restaurering av krigsskadeståndsfartyget Vega, Väinö Linna-seura ry:s verksamhet, reparation av en kulturhistoriskt värdefull hängbro i trä i Haapajärvi, Rajaton taide ry:s verksamhet, ordnande av Lieksan Vaskiviikko, tryggande av verksamheten vid Bruksmuseet i Strömfors och utvecklande av utställningsverksamheten, utvecklande av ett virtuellt museicentrum och ett koncept för museistigar i Kervo, Träskända och Tusby, stadskulturföreningen Rauniokaupunki ry i Kajana för 10-årsjubileumsprojektet. 
51.Stipendier till konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 17 460 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av konstnärsstipendier motsvarande 545 stipendieår enligt 3 § i lagen om statens konstnärsstipendier (734/1969) och till betalning av statens konstnärsstipendier för särskilt meriterade konstutövare enligt 3 § 2 mom. i den lagen 
2) till stipendier och understöd enligt lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare (236/1961) 
3) till stipendier i enlighet med lagen om vissa stipendier åt bildkonstnärer (115/1997). 
Enskilda stipendieperioder som avbryts eller fortsätter efter ett avbrott kan medföra ändringar i hur betalningsposterna av anslaget för de olika åren fördelas. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
52.Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av konst (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 190 275 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till finansiering av verksamhet som främjar konst och kultur i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) 
2) till i lagen om Centret för konstfrämjande (657/2012) avsedda stipendier och understöd som Centret för konstfrämjande, konstrådet och konstkommissionerna beviljar, för stipendier enligt lagen om vissa stipendier åt bildkonstnärer (115/1997) till ett belopp av högst 21 000 euro samt till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 42 årsverken vid Centret för konstfrämjande i tidsbundna uppgifter som avser konstfrämjande och för de utgifter som detta orsakar 
3) till anskaffning av konstverk till statens konstverkskommissions samling i enlighet med lagen om Nationalgalleriet (889/2013) 
4) till omkostnader som det upphovsrättsråd som anges i 55 § i upphovsrättslagen (404/1961) har, kostnader som delegationen för upphovsrättsärenden har och kostnader för upphovsrättsutredningar 
5) till betalning av statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och 18 § i lagen om allmänna bibliotek (1492/2016) för bibliotek och statens regionala förvaltning av de allmänna biblioteken för regional utveckling och till annan utveckling av biblioteksväsendet samt till utgifter för anskaffning av kvalitetslitteratur och kulturtidskrifter med liten upplaga till allmänna bibliotek 
6) till betalning av statsunderstöd för sådana anläggningsprojekt som avses i 1 och 2 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)  
7) till Finlands filmstiftelse för manuskriptskrivande, produktion och distribution av film samt annat stödjande av filmkulturen med stöd av lagen om statlig finansiering för främjande av filmkulturen (1174/2018) samt till ett belopp av högst 2 745 000 euro för täckande av kostnaderna för Finlands filmstiftelses understödsverksamhet 
8) till restaurering eller renovering av kulturhistoriskt värdefulla, skyddade byggnader med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet (498/2010) 
9) till kostnader som föranleds av genomförande av de konventioner som gäller Unescos kulturarv 
10) till statsunderstöd för driftskostnaderna till ett belopp av högst 38 197 000 euro för Finlands Nationalopera och Nationalbalett, ett belopp av högst 11 391 000 euro för Finlands Nationalteater och ett belopp av högst 13 195 000 euro för Nationalgalleriet 
11) till betalning av löneutgifter och andra utgifter för konst- och kulturpolitisk forsknings-, utrednings- och informationsverksamhet och till försöks- och forskningsprojekt kring kultur vid statens ämbetsverk och inrättningar samt till förvaltning och nationell motfinansiering av programmet Kreativa Europa 
12) till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst två årsverken i uppgifter för viss tid för genomförande av de internationella kulturarvskonventionerna. 
De stipendier enligt lagen om vissa stipendier åt bildkonstnärer (115/1997) som beviljas under punkt 2 samt anslaget under punkt 3 budgeteras enligt kontantprincipen. I fråga om de personer som avses i 2 punkten beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren såsom inkomster. 
53.Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag)
Under momentet beviljas 23 337 000 euro. 
Anslaget får användas till att bevilja understöd för lokalkostnader som orsakas konst- och kulturinstitutioner och samfund som verkar i statsägda lokaler. 
55.Det digitala kulturarvets tillgänglighet och bevarande (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 950 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till kostnader som föranleds av genomförandet av en helhet som utgörs av det digitala kulturarvet 
2) till kostnader som föranleds av planenlig digitalisering av centrala, prioriterade musei- och kulturarvsmaterial 
3) till stödjande av museers innehållsproduktion 
4) till upprätthållande och utvecklande av system och tjänster som förbättrar tillgången till och användningen och förvaringen av digitalt kulturarvsmaterial samt till utvecklande av bibliotekens, arkivens och museernas gemensamma söktjänst och anslutning av den till Europeiska digitala biblioteket Europeana 
5) till kostnader för utveckling och överföring av kompetens som avser digitalisering, digital åtkomst och långtidsförvaring i fråga om kultur- och kulturarvsmaterial 
6) till kostnader som föranleds av statliga ämbetsverks och inrättningars digitalisering av kulturarvsmaterial och förvaring av digitalt kulturarvsmaterial 
7) avlönande av personal motsvarande högst 10 årsverken i uppgifter för viss tid. 
72.Utökning av Nationalgalleriets samling (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 989 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter som föranleds av Nationalgalleriets anskaffningar av konst. 
75.Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 3 899 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av investeringsutgifter för ombyggnad och underhåll av fastighetsförmögenhet och för smärre nybyggnadsprojekt samt för kostnader för reparationsarbeten på museibåtar. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

1. 

Museiverket 

799 000 

2. 

Förvaltningsnämnden för Sveaborg 

3 100 000 

Sammanlagt 

3 899 000 

I fråga om punkt 2 i dispositionsplanen får anslaget användas till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken för tidsbundna uppgifter. 
Fullmakt 
Förbindelser som hänför sig till de projekt som nämns i punkt 2 i dispositionsplanen får ingås så att de utgifter som föranleds av dem efter 2021 uppgår till sammanlagt högst 1 000 000 euro. 
95.Utgifter för skyddandet av kulturmiljön (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 40 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter och ersättningar som verkställigheten av lagen om fornminnen (295/1963) medför. 

90.Idrottsverksamhet

30.Understöd för Rörelse-programmen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter och understöd som föranleds av programmen Studier i rörelse, Småbarnspedagogiken i rörelse, Vuxna i rörelse och Äldre i rörelse samt det sektorsövergripande programmet för fysisk aktivitet. 
50.Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av fostran inom motion och idrott (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 108 944 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statsunderstöd enligt idrottslagen (390/2015), lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) samt enligt statsunderstödslagen (688/2001) till betalning av andra understöd avsedda för främjande av motion och idrott samt fysisk fostran 
2) till utgifter för försöks-, utvecklings-, utrednings- och programverksamhet 
3) till ett belopp av högst 2 300 000 euro till betalning av träningsstipendier till idrottare 
4) till utgifter för sammanslutningars och statsförvaltningens internationella idrottssamarbete, idrottsvetenskaplig verksamhet, etisk verksamhet och arbete mot dopning inom idrotten och elitidrotten, testverksamhet och effektivisering av fostran mot dopning samt till finansiering av högskolors, forskningsinstituts och forskares idrottsvetenskapliga forskningsprojekt och finansiering av informationssystemprojekt och andra projekt som utförs i samarbete med forskningsprojekten 
5) till ett belopp av högst 400 000 euro till betalning av understöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet till stiftelsen Suomen Urheilumuseosäätiö 
6) till utgifter för statens idrottsråd 
7) till ett belopp av högst 320 000 euro för pensioner enligt lagen om extra pension för idrottsutövare (1419/2014) 
8) till omkostnader för regionförvaltningen för motion och idrott 
9) till projektet för totalrenovering och modernisering av Olympiastadion 
10) till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 9 årsverken 
11) till ett belopp av högst 30 000 euro till betalning av utmärkelsen Pro Idrott. 
Anslagen under punkterna 3 och 7 budgeteras enligt kontantprincipen. 
Anslaget under punkt 7 får användas för beviljande av extra pension för idrottsutövare motsvarande högst 16 fulla pensioner. Pensionen enligt lagen om extra pension för idrottsutövare uppgår till 1 383,20 euro per månad. 
I fråga om de personer som avses i 10 punkten beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren såsom inkomster. 
52.Statsandel för idrottsutbildningscenter samt finansiering för kostnader för utvärdering av idrottsvetenskapliga projekt (fast anslag)
Under momentet beviljas 40 676 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt idrottslagen (390/2015), lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) samt enligt statsunderstödslagen (688/2001) till betalning av andra understöd för främjande av motion och idrott samt fysisk fostran 
2) till ett belopp av högst 80 000 euro till Finlands Akademi för förvaltningskostnader i samband med utvärderingen av den idrottsvetenskapliga forskningen samt för betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke. 
Det pris per enhet som används som grund för statsandelen för kommunens idrottsväsende är 12,00 euro per invånare. 
Det maximala antalet studerandedygn som utgör grunden för statsandelen för riksomfattande idrottsutbildningscenter är 279 900 och det maximala antalet studerandedagar för regionala idrottsutbildningscenter 53 000. Oberoende av de nämnda antalen får anslaget användas för utgifter som föranleds av rättelsebeslut i fråga om statsandelarna. 
Priset per enhet för regionala idrottsutbildningscenter är 16,60 euro per studerandedag. 
56.Främjande av idrott och elitidrott (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 6 200 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter och understöd som föranleds av genomförandet av den idrottspolitiska redogörelsen (SRR 6/2018 rd). 

91.Ungdomsarbete

50.Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 39 220 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till statsunderstöd enligt ungdomslagen (1285/2016) som beviljas till riksomfattande organisationer och kompetenscentrum på ungdomsområdet samt för verksamheten vid och byggandet av ungdomscentraler 
2) till understöd och betalning av stipendier för ungdomsforskning, för att utarbeta utredningar som gäller ungdomsarbetet och ungdomspolitiken samt för utgifter för informations- och rådgivningsarbete för unga, för digitalt ungdomsarbete, för systemen för hörande av unga och ungas deltagande och för utveckling av dessa system 
3) för att täcka de utgifter som föranleds av sammanslutningars och statsförvaltningens internationella samarbete på ungdomsområdet samt för att stödja EU-verksamhetsprogram och internationella verksamhetsprogram 
4) till stöd för lokal fritidsverksamhet för barn och unga, ungdomsarbete och ungdomsverksamhet med tonvikt på idrott och kultur samt för miljöfostran för unga 
5) till verkstadsverksamhet för unga genom riksomfattande stöd och för uppsökande ungdomsarbete, förebyggande av missbruk, socialt ungdomsarbete och annat stärkande av de ungas sociala identitet 
6) till betalning av utgifter som föranleds av statens ungdomsråd och dess sektioner, utvärderings- och understödskommissionen och samernas ungdomsråd samt för stärkande av den samiska ungdomskulturen 
7) för att genomföra, utvärdera och utveckla det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik 
8) till utgifter för den regionala ungdomsverksamheten och för att utveckla det regionala ungdomsarbetet, för drift och utveckling av tjänsten nuorisotilastot.fi samt för genomförande av regionförvaltningens och statens ämbetsverks tidsbundna projekt inom ungdomsarbetet 
9) till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 7 årsverken. 
I fråga om de personer som avses i 9 punkten beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren såsom inkomster. 
51.Verkstadsverksamhet för unga samt uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 32 112 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för att stödja verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete 
2) till betalning av utgifter och understöd som föranleds av det uppsökande ungdomsarbetet och genomförandet av EU:s Ungdomsgaranti. 
52.Statsandelar till kommunernas ungdomsväsende samt vissa understöd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 9 771 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till statsandelar för kommunernas ungdomsväsende på basis av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och ungdomslagen (1285/2016) 
2) för att stödja kultur- och språkboverksamhet på enaresamiska, skoltsamiska och nordsamiska 
3) för att främja ungas företagar-, ekonomi- och arbetslivskompetens. 
Det pris per enhet som används som beräkningsgrund för statsandelen för kommunernas ungdomsarbete är 15,00 euro per invånare under 29 år. 

Huvudtitel 30JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning och forskning

01.Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 23 410 000 euro. 
Anslaget får även användas till betalning av utgifter för nämnden för projektgodkännanden och statsbidrag som hänför sig till den internationella verksamheten. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
05.Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 79 178 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) för betalning av överföringsutgifter som ingår i projektfinansiärernas finansieringsandelar inom samfinansierad verksamhet och samverkan 
2) för sådana hus-, mark- och vattenbyggnadsarbeten samt för sådan ombyggnad av fiskodlingsanstalter och forskningsstationer som hänförs till investeringsutgifter 
3) till betalning av utgifter för verksamheten för kontroll och testning av växtskyddsmedel 
4) för finansiering av Finska ekologiska forskningsinstitutets verksamhet 
5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder 
6) för överföring av anslag till utlandet för beviljande av förskottsfinansiering, som till sitt belopp är ringa, till de länder där utvecklingssamarbete pågår, i syfte att genomföra projekt enligt lagen om statliga ämbetsverks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989), förutsatt att motsvarande utgift debiteras från anslaget under moment 24.30.66. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
22.Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 943 000 euro. 
Anslaget får användas till kostnader och andra konsumtionsutgifter för forskning, utredningar och utvärderingar som skaffas hos ämbetsverk, inrättningar eller andra organisationer och som stöder den strategiska styrningen och utvecklingen inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde samt för beviljande av statsunderstöd i anslutning till forskning och utredningar. 
Anslaget får användas till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 35 årsverken. 
Vid nettobudgeteringen har som inkomster beaktats de statliga ämbetsverkens och inrättningarnas andelar i gemensamma forskningsprojekt samt forskningsfinansiering från EU. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
23.Administrativa arrangemang (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 240 000 euro. 
Anslaget får användas till anskaffning av investeringar, forskning och undersökningar som främjar produktiviteten inom förvaltningsområdet samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 5 årsverken. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 27 652 000 euro. 
66.Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 4 439 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till sådana internationella organisationer med anknytning till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som är verksamma i Finland och andra länder samt till andra betalningar som föranleds av internationella åtaganden. Av anslaget får högst 1 600 000 euro användas för basfinansiering av Europeiska skogsinstitutet och högst 250 000 euro för andra betalningar enligt prövning. 

10.Utveckling av landsbygden

40.Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 65 250 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för startbidrag till unga jordbrukare och unga näringsidkare och investeringsbidrag till jordbruket enligt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020 och övergångsperioden 2021 
2) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under programperioden 2014—2020 och övergångsperioden 2021 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av överensstämmelse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för EJFLU om oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 
3) till betalning av investeringar i biogas och gödselhantering som i sin helhet finansieras nationellt. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt 
År 2021 får beslut om beviljande som hänför sig till övergångsperioden 2021 fattas för 68 000 000 euro. 
Om en del av den bevillningsfullmakt för 2020 som gäller programperioden 2014—2020 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2021. 
41.Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 15 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av räntegottgörelser till kreditinstitut för räntestödslån enligt lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007), lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), skoltlagen (253/1995), lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011), lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000), landsbygdsnäringslagen (1295/1990) och lagen om gårdsbruksenheter (188/1977). 
Fullmakt 
År 2021 får räntestöd godkännas i fråga om ett lånekapital på högst 250 000 000 euro. 
42.Avträdelsestöd och avträdelsepension (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 31 300 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av ersättningar enligt lagen om avträdelsepension (16/1974) 
2) till betalning av avträdelsestöd och skötselkostnader enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) och lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006). 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
43.Ersättningar för djurens välbefinnande (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 65 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för ersättningar för djurens välbefinnande enligt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020 och förlängda med ett år till 2021 
2) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under EU:s tidigare programperioder och som ingås under programperioden 2014—2020 och som förlängts med ett år till 2021 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av överensstämmelse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för EJFLU om oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 samt enligt tidigare programperioders motsvarande rättsakter. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
50.Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 326 000 euro. 
Anslaget får enligt statsrådets förordning om statsunderstöd för jordbruksrådgivningstjänster (431/2016) användas till betalning av statsbidrag som beviljas för rådgivning, till företag och andra sammanslutningar som bedriver riksomfattande rådgivning. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
51.Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 843 000 euro. 
Anslaget får användas för följande bidrag till Renbeteslagsföreningen i enlighet med renskötsellagen (848/1990): 
1) statsbidrag för byggande och underhåll av rengärden vid riksgränserna 
2) stöd för rådgivnings- och utvecklingsarbete som syftar till att främja renskötseln. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
54.Främjande av hästhushållning och hästsport med avkastningen av penningspelsverksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 39 892 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av understöd som avses i lotterilagen (1047/2001) och i den förordning av statsrådet (14/2017) som gäller användning av penningspelsbolagets avkastning för främjande av hästuppfödning och hästsport 
2) till betalning av andra statsunderstöd för främjande av hästuppfödning och hästsport än sådana som baserar sig på penningspelsbolagets avkastning. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
55.Statsbidrag för 4H-verksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 4 105 000 euro. 
Anslaget får användas till stödjande av 4H-verksamheten. 
63.Utveckling av landsbygden (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 12 300 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för genomförande av rikstäckande utvecklings- och forskningsprojekt som gäller landsbygden och skärgården, inklusive de konsumtionsutgifter som ingår i projekten, i den utsträckning som anges i lagen om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden (1413/2011) 
2) till verksamhet som bedrivs av landsbygdspolitiska rådet enligt lagen om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden (1413/2011) 
3) för finansiering av en effektbedömning, ett handlingsprogram och i det inkluderade åtgärder och pilotprojekt som genomförs i syfte att utveckla livskraften och välfärden i glesbygdsområden 
4) i anslutning till genomförandet av offentligrättsliga samfunds projekt, till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 8 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter 
5) för riksomfattande utveckling av byaverksamheten 
6) till betalning av projektunderstöd inom projektet Bybutiker som mångservicecenter 
7) till verksamhet som bedrivs av den skärgårdsdelegation som avses i 14 § i lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981). 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
64.EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 182 091 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för projekt som verkställer programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och det tekniska biståndet i anslutning därtill under programperioden 2014—2020 och övergångsperioden 2021 samt till betalning av förskott i motiverade fall 
2) till avlönande av sådan personal motsvarande sammanlagt högst 223 årsverken som behövs för genomförande av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland programperioden 2014—2020 och övergångsperioden 2021 samt till betalning av andra nödvändiga konsumtionsutgifter 
3) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under EU:s tidigare programperioder och som ingås under programperioden 2014—2020 och övergångsperioden 2021 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av överensstämmelse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för EJFLU om oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 samt enligt tidigare programperioders motsvarande rättsakter. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt 
År 2021 får beslut om beviljande som hänför sig till övergångsperioden 2021 fattas för 108 507 000 euro, varav 30 000 000 euro anvisas för åtgärder som anknyter till den lokala utvecklingen, 70 307 000 euro för andra åtgärder som finansieras under detta moment och 8 200 000 euro för tekniskt bistånd. 
Om en del av de bevillningsfullmakter för 2020 som gäller programperioden 2014—2020 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2021. 

20.Jordbruk och livsmedelsekonomi

01.Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 83 642 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till ett belopp av högst 500 000 euro för omkostnaderna för livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå 
2) till betalning av överföringsutgifter som hänför sig till det europeiska biståndet till dem som har det sämst ställt 
3) till ett belopp av högst 1 000 000 euro för en sänkning av priserna på avgiftsbelagda djurundersökningar som syftar till att upptäcka och följa farliga djursjukdomar och djursjukdomar som ska bekämpas 
4) för utgifter som betalas med stöd som avses i den förordning av Europaparlamentet och rådet (EU) nr 652/2014 som gäller förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial 
5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder 
6) till betalning av utgifter som föranleds av veterinärmedicinska skadenämndens verksamhet 
7) till betalning av ersättningar som motsvarar kostnaderna för utarbetande av planer för bekämpning av flyghavre enligt lagen om bekämpning av flyghavre (185/2002) 
8) till betalning av ersättning till kommunerna i landskapet Åland enligt lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 
9) till betalning av utgifter som föranleds av renskadenämndens verksamhet. 
I nettobudgeteringen beaktas den finansiering som på basis av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014 årligen beviljats för undersökningar avseende växtskadegörare. 
Utgifter som har samband med livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, ersättningar med anledning av växtskadegörare och åtgärder för att bekämpa skadegörare och som betalas med stöd som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014 har beaktats som inkomster under moment 12.30.04. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
20.Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 5 948 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till utgifter som föranleds av ersättningar som ska betalas till kommunerna med stöd av veterinärvårdslagen (765/2009) 
2) till betalning av utgifter som föranleds av bekämpning av djursjukdomar med stöd av lagen om djursjukdomar (441/2013), djurskydd med stöd av djurskyddslagen (247/1996) och ersättningar, utbildningar och utredningar i anslutning till dem samt till betalning av andra utgifter som är nödvändiga för genomförande av veterinärvården 
3) till betalning av ersättningar enligt växtskyddslagen (1110/2019) 
4) till betalning av utgifter som är nödvändiga för bekämpning av växtskadegörare. 
Anslaget får också användas till utgifter och ersättningar som ansluter sig till ovan nämnda utgifter och som hänför sig till tidigare år samt till överföringsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
40.Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 332 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till nationellt stöd enligt lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) (nationellt stöd till södra Finland, nordligt stöd, annat stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen) 
2) till betalning av stöd som beviljats 2020 och tidigare år 
3) till betalning av sådana nationella stöd och ersättningar som stödmottagaren är berättigad till med stöd av ett beslut som har vunnit laga kraft, men för vilka anslaget inte längre är disponibelt. 
Av anslaget har 4 000 000 euro reserverats för behovet av ändringar i stöd och stödnivåer i anslutning till verkställandet av stöden till följd av att efterfrågan på stöd är större än väntat. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen och i fråga om punkt 3 enligt principen om betalningsbeslut. 
41.EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 516 900 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av direktstöd enligt Europaparlamentets och rådets förordning EU nr 1307/2013 samt direktstöd enligt Europaparlamentets och rådets förordning om en övergångsperiod 
2) till betalning av utgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 för stöd för privat lagring, vissa andra åtgärder som stöder marknaden för jordbruksprodukter och åtgärder som direkt hänför sig till produkterna och andra åtgärder som möjliggörs av förordningen samt till betalning av stöd enligt Europaparlamentets och rådets förordning om en övergångsperiod 
3) till betalning av EU-krisstöd som baserar sig på andra författningar än de som nämns i 1 och 2 punkten 
4) till betalning av stöd som beviljats 2020 och tidigare år 
5) till betalning av Finlands åtaganden som föranleds av utbetalning av stöd som betalats ut efter EU:s betalningsdatum (artikel 5 i kommissionens förordning (EU) nr 907/2014). 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen i fråga om EU-inkomststöd och enligt principen om betalningsbeslut i fråga om EU-marknadsstöd. 
43.Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 314 190 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar enligt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020 och förlängda med ett år till 2021 
2) till betalning av miljöstöd för jordbruket enligt det miljöprogram för jordbruket som Europeiska kommissionen har godkänt för åren 1995—1999 och det horisontella program för utveckling av landsbygden som kommissionen har godkänt för åren 2000—2006 och till betalning av sådana miljöstöd för jordbruket och stöd för icke-produktiva investeringar enligt det för åren 2007—2013 godkända programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som förlängts med ett år till 2014 
3) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under EU:s tidigare programperioder och som ingås under programperioden 2014—2020 och som förlängts med ett år till 2021 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av överensstämmelse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för EJFLU om oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 samt enligt tidigare programperioders motsvarande rättsakter. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
Fullmakt 
År 2021 får helt nya förbindelser och avtal som gäller miljöersättningar och som hänför sig till övergångsperioden för EU:s programperiod 2014—2020 samt förbindelser som gäller ekologisk produktion ingås så att de får föranleda utgifter på högst 32 000 000 euro som betalas av anslaget för 2022 och senare år. 
Om en del av den fullmakt för 2019 eller 2020 som gäller programperioden 2014—2020 är oanvänd, får förbindelser och avtal som gäller miljöersättningar samt förbindelser som gäller ekologisk produktion ingås beträffande den oanvända delen 2021. 
44.Kompensationsersättningar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 617 764 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för kompensationsersättningar enligt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020 och förlängda med ett år till 2021 samt den kompensationsersättning som ingår i programmet och som helt och hållet finansieras nationellt 
2) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under EU:s tidigare programperioder och som ingås under programperioden 2014—2020 och som förlängts med ett år till 2021 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av överensstämmelse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för EJFLU om oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 samt enligt tidigare programperioders motsvarande rättsakter. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
46.Av EU finansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 10 910 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för information om och säljfrämjande åtgärder som avser jordbruksprodukter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1144/2014 
2) för utgifter som föranleds av det program för främjande av produktion och saluföring av biodlingsprodukter som utarbetats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 
3) till betalning av utgifter för verksamhetsprogrammen för frukt- och grönsaksproducentorganisationerna i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 
4) för utgifter inom systemet med utdelning i skolan i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 och för kompletterande åtgärder och informationsåtgärder samt därmed sammanhängande konsumtionsutgifter inom systemet med utdelning i skolan 
5) till betalning av stöd enligt punkterna 2—4 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning om övergångsperioden 2021. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
Mervärdsskatteutgifterna för kompletterande åtgärder och informationsåtgärder samt därmed sammanhängande konsumtionsutgifter inom systemet med utdelning i skolan har budgeterats under moment 30.01.29. 
47.Utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 4 269 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) i enlighet med statsrådets förordning om statsunderstöd för främjande av livsmedelskedjans verksamhet (SRF 680/2014) för understöd för projekt som hänför sig till genomförandet av utvecklings- och informationsåtgärder och säljfrämjande åtgärder för livsmedelskedjan 
2) för nationella och internationella åtgärder som främjar uppnåendet av målen i redogörelsen om livsmedelspolitik 
3) för utvecklings- och försöksprojekt som gäller livsmedelskedjans och jordbrukets marknader i syfte att utveckla nya innovationer 
4) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 15 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter. 
Av anslaget får understöd beviljas även offentliga samfund. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
48.Utveckling av åkerstrukturen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till utarbetande av ett program för utveckling av åkerstrukturen samt finansiering av de åtgärder och projekt som man kommit överens om på basis av programmet 
2) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 3 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter. 
Av anslaget får understöd beviljas även offentliga samfund. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
60.Överföring till interventionsfonden (fast anslag)
Under momentet beviljas 400 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av en överföring till Interventionsfonden för jordbruket. Anslaget får användas till betalning av sådana utgifter för fonden som inte finansieras ur Europeiska garantifonden för jordbruket. 
62.Vissa statsunderstöd och statsbidrag (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 6 117 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statsunderstöd för uppsamling och bortskaffande av animalieproduktionsdjur som dött på gårdarna (SRF 998/2017) 
2) för statsunderstöd till riksomfattande djurskyddsorganisationer (SRF 166/2005) 
3) till beviljande av statsbidrag för specialiseringspraktik för veterinärer vid Helsingfors universitet 
4) till beviljande av statsunderstöd för främjande av alternativa metoder som ersätter djurförsök och som ska användas vid Tammerfors universitet 
5) för beviljande av statsunderstöd för utvecklingsprojekt som förbättrar biosäkerheten samt övervakningen av djurens hälsa på gårdarna. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 

40.Naturresursekonomi

20.Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 3 300 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av åtgärder för vård av fiskbeståndet som tillståndsvillkoren i tillståndsbeslut som meddelats med stöd av 3 kap. 14 och 22 § i vattenlagen (587/2011) och miljöskyddslagen (527/2014) och i andra motsvarande tillståndsbeslut förutsätter samt till betalning av överföringsutgifter i anslutning till dessa 
2) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst tre årsverken 
3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder, när utgifterna direkt hänför sig till åtgärder för vård av fiskbeståndet enligt punkt 1. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen i fråga om överföringsutgifterna. 
21.Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 14 259 000 euro. 
Anslaget får användas för sådana konsumtions- och investeringsutgifter i anslutning till nyttjande och vård av vattentillgångarna som hänför sig till hantering av översvämningsrisker, dammsäkerhet, reglering av vattendragen, utvecklande av nyttjandet och vården av vattendrag, av vattentjänster, av vattenhanteringen inom jord- och skogsbruket och av annan vattenekonomi, anskaffning av observationsdata, vatteninformationstjänsten, bedömning av effekterna, beredskap och riskhantering samt statens skyldigheter med stöd av lag, tillståndsbeslut och avtal samt för gränsvattendragssamarbete som baserar sig på mellanstatliga fördrag samt genomförande inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde av den internationella strategin för vattensektorn i Finland. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 90 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter, samt till betalning av medlemsavgifter och frivilliga finansiella bidrag till nationella organisationer inom vattensektorn. Anslaget får även användas för fullgörande av mellanstatliga samarbetsavtal som främjar affärsverksamhet inom vattensektorn. 
Under momentet nettobudgeteras samarbetsparternas medfinansiering i projekt, utredningar eller andra åtgärder som ligger på närings-, trafik- och miljöcentralernas ansvar på basis av överenskommelser eller beslut enligt vattenlagstiftningen. Under momentet nettobudgeteras även de sjukdagpenningar och moderskapspenningar som betalas till arbetsgivaren. 
22.Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 32 652 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till utvecklings-, försöks- och investeringsprojekt, exportfrämjande projekt och kommunikation som gäller hållbar användning av förnybara naturresurser, bioekonomi, vård av miljön, den biologiska mångfalden, begränsning av och anpassning till klimatförändringen samt till betalning av understöd i anknytning till dessa 
2) för förvaltning och utvecklande av informationssystem som hänför sig till en hållbar användning av förnybara naturresurser 
3) till betalning av utgifter för den tillsyn som vissa avtal om fiske som Finland ingått föranleder 
4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder. 
Anslaget får även användas till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 88 årsverken. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
31.Stödjande av vattenhushållnings- och fiskeriprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 8 636 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av understöd för översvämningsskyddsprojekt och andra projekt som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön samt beredskapen och riskhanteringen inom vattenhushållningen samt utgifter som föranleds av projekt som genomförs som statens arbete 
2) till betalning av utgifter som föranleds av understöd för utvecklings- och investeringsprojekt som främjar en hållbar användning av vattenresurser. 
Anslaget får också användas till betalning av utgifter för avlönande av projektpersonal i en omfattning motsvarande högst 15 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter samt investeringsutgifter. Dessutom får anslaget användas som nationell självfinansieringsandel i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
40.Vissa ersättningar inom naturresursekonomin (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 745 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av den andel av inkomsterna av tillstånd till fiske i Tana älv som ska återbäras till vattenområdets ägare 
2) till betalning av utgifter som föranleds av de avtalsbaserade ersättningar i anslutning till skyddet av saimenvikaren som betalas till vattenområdenas ägare 
3) till betalning av ersättningar, utgifter och beslutsavgifter som staten åläggs att betala på grund av beslut som tillståndsmyndigheter eller domstolar gett i vatten- eller fiskeriärenden eller utifrån lag eller mellanstatliga fördrag samt till betalning av räntor och dröjsmålsräntor som gäller dessa 
4) till betalning av ersättningar och andra utgifter med stöd av lagen om bekämpning av skogsskador (1087/2013) 
5) till betalning av utgifter som föranleds av kartläggning av skogsskador som till sin omfattning och ekonomiska betydelse är avsevärda och utgifter som föranleds av produktion av flygbilder över skadeområden 
6) till betalning av utgifter som betalas i förskott av statens medel och föranleds av sådana prestationer enligt viteslagen (1113/1990) och med dem jämförbara prestationer som avses i skogslagen 
7) till betalning av ersättningar enligt rengärdesavtalet mellan Finland och Norge 
8) till betalning av sådana bidrag som avses i lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske (998/2012) 
9) till betalning av ersättningar och kostnader för förluster enligt lagen om ersättande av förluster på grund av vissa bestämmelser i överenskommelsen angående fiskeristadgan för Tana älv och i den därtill anslutna fiskeristadgan (501/1991) samt av därmed förknippade räntor och dröjsmålsräntor 
10) till betalning av sådana utgifter som med stöd av 17 § i lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter (1709/2015) betalas ut i förskott av statens medel. 
Anslaget får även användas till betalning av konsumtionsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
41.Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 600 000 euro. 
Anslaget får användas till utgifter enligt 6 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993). 
Anslaget får även användas till betalning av ersättningar som hänför sig till tidigare år, till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder, till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst sju årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
42.Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 11 250 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av ersättningar för och förebyggande och övervakning av skador som orsakats av sådana stora rovdjur som avses i viltskadelagen (105/2009) och utgifter som hänför sig till verkställigheten av viltskadelagen 
2) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst fem årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter, samt till betalning av utgifter för självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
44.Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 55 030 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av stöd som beviljas med stöd av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015). 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt 
År 2021 får stödbeslut enligt den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015) fattas till ett belopp av högst 58 500 000 euro. 
Om en del av bevillningsfullmakten för 2020 är oanvänd, får stödbeslut om den oanvända delen fattas 2021. 
45.Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 8 027 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av stöd som beviljas med stöd av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015), för åtgärder som tryggar biologisk mångfald i skogarna. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
46.Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 42 171 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av uppgifter enligt lagen om Finlands skogscentral (418/2011) 
2) till annan offentlig medfinansiering i EU-projekt som omfattas av Finlands skogscentrals statsbidragsverksamhet 
3) till betalning av utgifter som föranleds av Finlands skogscentrals årspremier inom tilläggspensionssystemet Eläke-Tapio. 
47.Stöd för beskogning av impedimentmark (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 360 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av stöd som beviljas med stöd av den temporära lagen om stöd för beskogning. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt 
År 2021 får stödbeslut enligt den temporära lagen om stöd för beskogning fattas till ett belopp av högst 5 400 000 euro. 
50.Främjande av vilthushållningen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 13 878 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som avses i 3 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993) 
2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder 
3) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst sju årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
51.Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 9 700 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av användningsändamålen enligt 82 § i lagen om fiske (379/2015) 
2) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst fem årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter, samt till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder 
3) till utgifter för genomförande av lagen om fiske, utgifter för forskning inom fiskerinäringen samt utgifter för programmet för fisketurism. 
Av anslaget används 60 000 euro till bidrag till Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF rf. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
53.Vissa statsunderstöd inom naturresursekonomin (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 132 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statsunderstöd som beviljas för anläggning av skogsfröplantager och konsumtionsutgifter i anslutning till utvecklande av produktionen av skogsträdsfrö 
2) till betalning av understöd till allmännyttiga samfund inom naturresurssektorn. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
62.Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 21 888 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av EU:s medfinansiering och statens medfinansiering i åtgärder som gäller fiskerinäring och havspolitik och som delvis finansieras av medel ur Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF), efter att behövlig EU-lagstiftning och nationell lagstiftning är i kraft 
2) till betalning av utgifter som föranleds av nationellt finansierade åtgärder för främjande av fiskerinäringen och övervakning av kommersiellt fiske. 
Anslaget får också användas till utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 80 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter. 
Av anslaget har 9 205 000 euro reserverats för den statliga medfinansieringen i projekt som delfinansieras av EU. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt kontantprincipen. 

64.Forststyrelsen

I fråga om Forststyrelsens affärsverksamhet sätts följande mål och fattas följande beslut som förutsätts i lagen om Forststyrelsen (234/2016): 
1. Centrala servicemål och övriga verksamhetsmål för affärsverksamheten 
Forststyrelsens affärsverksamhet är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar och ger jämna inkomster till ägaren. I Forststyrelsens affärsverksamhet samordnas den biologiska mångfalden och klimatresiliensen bättre än tidigare. Lönsamheten för Forststyrelsens affärsverksamheter håller sig på en god nivå. I sin affärsverksamhet och i sin styrning av dotterbolagen beaktar Forststyrelsen de allmänna samhälleliga förpliktelserna enligt lagen om Forststyrelsen. De fördelar som uppnåtts genom beaktandet av de samhälleliga förpliktelserna ökar. Forststyrelsen möjliggör för sin del råvaruförsörjningen inom skogsbioekonomin. Forststyrelsen strävar efter att höja värdet på de fastigheter som används för affärsverksamhet med beaktande av samhällets totala nytta. 
2. Ändringar i grundkapitalet 
Forststyrelsens grundkapital kan sänkas med 1,342 miljoner euro. 
3. Maximibeloppet av upplåningen för affärsverksamheten 
Forststyrelsen får för sin affärsverksamhet uppta lån utanför koncernen till ett belopp av högst 50 miljoner euro. 
4. Maximibeloppet av affärsverksamhetens investeringar och investeringsförbindelser 
Forststyrelsens investeringar får år 2021 medföra utgifter till ett belopp av högst 20 miljoner euro. Dessutom får Forststyrelsen år 2021 ingå förbindelser om investeringar som under senare räkenskapsperioder får medföra utgifter till ett belopp av högst 20 miljoner euro. 
5. Maximibeloppet av säkerheterna för affärsverksamheten 
Forststyrelsen får ställa sådana säkerheter som behövs för Forststyrelsens affärsverksamhet till koncernexterna aktörer till ett värde av högst 2,0 miljoner euro. 
50.Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 8 265 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde enligt 5 § i lagen om Forststyrelsen (234/2016) 
2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder 
3) för byggande som tjänar användningen av naturen för rekreation och jakt- och fisketjänster och för betalning av utgifter för ombyggnad, reparation, underhåll och rivning av befintliga byggnader, konstruktioner, vägar och vägavsnitt samt för köp av byggnader som tjänar eller behövs för användningen av naturen för rekreation och jakt- och fisketjänster 
4) för anskaffning av maskiner, apparatur och utrustning vars ekonomiska livslängd överstiger tre år. 
Dessutom får Forststyrelsen för de ovannämnda offentliga förvaltningsuppgifterna använda de inkomster som inflyter till den för de offentliga förvaltningsuppgifter som hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde. 
Verksamhetens effektmål inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde är följande: 
 • jakten och fisket är hållbart, etiskt och ansvarsfullt 
 • mångsidiga och kundorienterade jakt- och fisketjänster ökar välbefinnandet och skapar förutsättningar för företagsverksamhet inom jakt- och fiske 
 • rekreation i naturen ökar välbefinnandet och uppskattningen för naturen, vilket stöds genom aktiv information. 

70.Lantmäteri och datalager

01.Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 45 063 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till Lantmäteriverkets självfinansieringsandel i samfinansierade forskningsprojekt 
2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder 
3) till betalning av medlemsavgifter som hänför sig till ämbetsverkets verksamhet. 
40.Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 3 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter enligt lagen om stöd för nyskiften (1423/2014) samt utgifter för finansieringen av lån och räntestöd enligt 102 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977) 
2) till betalning av utgifter enligt 21 och 22 § i lagen om ägoregleringar på grund av vattendragsprojekt (451/1988) 
3) till betalning av sådana kostnader och ersättningar som orsakas av en förrättning och som avses i 3 § 5 mom. i lagen om fastighetsförrättningsavgift (558/1995) när det gäller nyskiften. 
Anslaget får användas till utgifter för avlönande av projektpersonal i en omfattning motsvarande högst 6 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter. 

Huvudtitel 31KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter

01.Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 14 602 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av regionalt samarbete 
2) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer 
3) till betalning av vederlagsfria utgifter till internationella samfund 
4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen av projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder. 
02.Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 80 683 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer 
2) till betalning av finansierings- och betalningsandelar samt till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med finansiellt stöd från EU 
3) till betalning av utgifter för samarbetsprojekt i närområdena 
4) till betalning av utgifter som föranleds av sjökartläggning 
5) till betalning av utgifter som föranleds av forsknings- och utvecklingsverksamhet 
6) till betalning av utgifter som föranleds av trafiksystemplanering, persontrafikundersökningar, främjande av mobilitetstjänster, övervaknings- och myndighetsuppgifter, traditionsverksamhet, utvecklande av sjötrafiken och av Safe Sea Net-verksamheten. 
03.Trafikledsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 54 385 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av utgifter för samarbetsprojekt i närområdena 
2) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer 
3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen av projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder. 
04.Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 47 528 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av verksamheten i Antarktis 
2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder 
3) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer 
4) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av internationella åtaganden 
5) till betalning av överföringsutgifter som ingår i finansieringsandelarna för samfinansierade projekt som Finlands Akademi och andra organisationer finansierar 
6) till betalning av utgifter och finansieringsandelar som föranleds av gemensamma professurer. 
Fullmakt 
Meteorologiska institutet bemyndigas att ingå avtal för projektet METNET/MOI om forskning om Mars, så att de utgifter som projektet medför, inklusive tidigare förbindelser, uppgår till högst 1 536 000 euro. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 483 243 000 euro. 

10.Trafik- och kommunikationsnäten

20.Basunderhåll av transportinfrastrukturen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 382 654 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som hänför sig till skötsel, användning och reparation av trafikleder, livscykelhantering, egendomsförvaltning, planering, investeringar för att förbättra trafiklederna, trafikledningssystem och styrning av och information om trafiken, forsknings- och utvecklingsverksamhet samt isbrytning, landsvägsfärjetrafik och andra uppgifter som den som upprätthåller trafikleder, banor eller farleder har ansvar för samt till betalning av skadestånd som föranleds av trafikledshållningen. Till den serviceavgift som grundar sig på det serviceavtal som ska ingås med trafikledningsbolaget får det användas högst 142 100 000 euro 
2) till kostnader för andra åtgärder i anslutning till väg- eller banhållarens uppgifter än byggande och underhåll av landsvägar eller järnvägar enligt särskilda avtal 
3) i enlighet med omkostnadsanslagets användningsändamål med standardinnehåll till fullgörande av sådana nödvändiga lagstadgade skyldigheter som får föranleda utgifter också under kommande finansår 
4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen av projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder 
5) tillfälligt till betalning av leveranser av material för banhållningen innan materialet hänförs till de projekt för utveckling av trafikleder som budgeterats under investeringsutgiftsmomenten. 
Vid nettobudgeteringen beaktas banavgiften, inkomsterna från den samfinansierade verksamheten, inkomsterna av tillståndsavgiften för Saima kanal, inkomsterna av den avgiftsbelagda serviceverksamheten och inkomsterna av försäljningen av egendom, med undantag för inkomster av försäljningen av fast egendom och inkomster av skadestånd från trafikledshållningen. 
Fullmakt 
Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del fullmakterna inte har använts. 
Dessutom bemyndigas Trafikledsverket att ingå avtal för nedan i tabellen specificerade projekt som det beslutats om i tidigare budgetar, på det sättet att de utgifter som föranleds staten inklusive de tidigare förbindelserna uppgår högst till det belopp som nämns i tabellen 

Trafikledsprojekt från tidigare budgetår 

 

Maximibeloppet för de utgifter som förbindelserna föranleder staten, inkl. utgifter som föranleds av förbindelser som ingåtts tidigare budgetår (euro) 

 

 

Ombyggnad av säkerhetsanordningarna på banavsnittet Tammerfors—Seinäjoki 

70 000 000 

Ringvägen på E18 runt Åbo fas 2 Kausela—Kirismäki 

59 000 000 

30.Understöd för trafik- och kommunikationsnäten (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 67 658 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd för projekt som gäller byggande västmetron från Mattby till Stensvik i Esbo och snabbspårvägen Spårjokern samt betalning av statsunderstöd för planering av projekten för snabbspårväg på avsnittet Mellungsbacka—Dickursby—Aviapolis—flygplatsen, spårväg i Åbo och depåer i närtågtrafikområdet och betalning av statsunderstöd för planering av och byggande inom projektet för en spårväg i Tammerfors (fas 1 och 2) 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

Västmetron Mattby—Stensvik 

23 620 000 

Snabbspårvägen Spårjokern 

30 000 000 

Mellungsbacka—Dickursby—Aviapolis—flygplatsen 

2 040 000 

Spårvägen i Åbo 

1 500 000 

Depåerna i närtågtrafikområdet 

1 000 000 

Spårvägen i Tammerfors, fas 1 

2 898 000 

Spårvägen i Tammerfors, fas 2 

6 600 000 

Sammanlagt 

67 658 000 

Fullmakt 
Transport- och kommunikationsverket får ingå avtal om utbetalning av statsunderstöd för spårtrafikprojekt och depåer i närtågtrafikområden enligt följande: 
1) I fråga om planeringen av snabbspårvägen i Åbo får det ingås förbindelser så att det sammanlagda beloppet av understödsposterna uppgår till högst 4 500 000 euro. Fullmaktsbeloppet är dock högst 30 procent av planeringskostnaderna. En förutsättning för beslut om beviljande av statsunderstöd är att kommunerna i Åboregionen förbinder sig till målen och åtgärderna i MBT-avtalet för 2020—2031 och finansieringen av dem, så som de har fastställts i förhandlingsresultatet. 
2) I fråga om planeringen av depåerna i närtågtrafikområdet får det ingås förbindelser så att det sammanlagda beloppet av understödsposterna uppgår till högst 3 000 000 euro. Fullmaktsbeloppet är dock högst 30 procent av planeringskostnaderna. En förutsättning för beslut om beviljande av statsunderstöd är att kommunerna i Helsingforsregionen förbinder sig till målen och åtgärderna i MBT-avtalet för 2020—2031 och finansieringen av dem, så som de har fastställts i förhandlingsresultatet. 
Trafikledsverket och Transport- och kommunikationsverket bemyndigas att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del fullmakterna inte har använts. 
31.Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 60 150 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statsunderstöd till kommunerna för infrastrukturprojekt som främjar gång och cykling och för andra projekt som främjar förhållandena för gång och cykling samt för infrastrukturprojekt som främjar verksamhetsförutsättningarna för kollektivtrafik, och för betalning av statsunderstöd för övriga projekt som främjar gång och cykling 
2) till betalning av statsunderstöd för verksamhets- och investeringsutgifter för de trafikplatser och flygplatser som ligger utanför Finavias flygplatsnät 
3) i enlighet med lagen (560/2018) och förordningen (1069/2018) om enskilda vägar till betalning av statsunderstöd för underhåll och förbättring av enskilda vägar 
4) till betalning av konsumtionsutgifter som föranleds av stöd för rådgivning och handledning av väglag och produktion av material och tjänster i anslutning till detta. 
För statsunderstödens del budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

Främjande av gång och cykling samt kommunernas kollektivtrafikprojekt 

29 250 000 

Trafikflygplatser och flygplatser utanför Finavias flygplatsnät 

900 000 

Understöd för enskilda vägar och konsumtionsutgifter som föranleds av rådgivning till väglag 

30 000 000 

Sammanlagt 

60 150 000 

76.Anskaffning av och ersättningar för mark- och vattenområden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 34 997 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) förutom till betalning av jordområden och ersättningar enligt lagen om trafiksystem och landsvägar (503/2005) även till betalning av nödvändiga utgifter i anslutning till dessa 
2) till betalning av fastighetsförrättningsavgifter enligt lagen om fastighetsförrättningsavgift (558/1995) 
3) till förvärv av bytesmark som kan användas för sådana områden som behövs för landsvägar och järnvägar och för ägoregleringar samt till ersättningar innan en väg- eller järnvägsplan godkänns 
4) till betalning av köpeskillingar och ersättningar för jordområden som skaffas för verksamhet enligt banlagen (110/2007) samt till betalning av nödvändiga utgifter i anslutning till dessa 
5) till betalning av anskaffningsutgifterna för jord- och vattenområden som behövs för byggandet av trafikleder och andra jord- och vattenbyggnadsobjekt 
6) till betalning av ersättningar enligt vattenlagen (587/2011) 
7) till betalning av ersättningar enligt lagen om enskilda vägar (560/2018). 
Förskottsersättningarna under momentet ska fördelas enligt kontantprincipen. 
77.Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 431 725 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till utgifter som föranleds av sådana investeringar för utvecklande av trafikledsnätet som är budgeterade under momentet 
2) till utgifter som föranleds av projektplanering av investeringsprojekt som finansieras under momenten för investeringsutgifter innan det i samband med statsbudgeten fattas ett beslut om inledande av projektet. 
Fullmakt 
Trafikledsverket berättigas att ingå avtal 
1) i anslutning till projektet för att utveckla bangården i Åbo och bygga dubbelspår på sträckan Kuppis—Åbo så att projektet får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 33 750 000 euro 
2) i anslutning till projektet för att fördjupa havsfarleden i Ajos i Kemi så att projektet får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 26 500 000 euro 
3) i anslutning till projektet för att förbättra trafikkapaciteten på banavsnittet Uleåborg—Kemi så att projektet får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 15 000 000 euro 
4) i anslutning till projektet för att förlänga slussarna i Saima kanal så att projektet får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 90 000 000 euro 
5) i anslutning till projektet för att utveckla riksväg 4, vägavsnittet Äänekoski—Viitasaari så att projektet får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 21 200 000 euro 
6) i anslutning till fas 1 av projektet för att förbättra banan Tammerfors—Jyväskylä så att projektet får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 19 000 000 euro. 
En förutsättning för användningen av anslaget för projekt 1) är att kommunerna i Åboregionen förbinder sig till målen och åtgärderna i MBT-avtalet för 2020—2031 och finansieringen av dem, så som de har fastställts i förhandlingsresultatet. 
Byggprojekt 2) och 3) inleds inte förrän Metsä Group har fattat beslut om byggandet den nya bioproduktfabrik som planeras i Kemi och beslutat om genomförandet av investeringar i trafikinfrastruktur i anslutning till detta. 
Fullmakt att ingå förbindelser för trafikledsprojekt från tidigare budgetår. 
Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal för nedan i tabellen specificerade projekt som det beslutats om i tidigare budgetar, så att de utgifter som föranleds staten inklusive de tidigare förbindelserna uppgår högst till det belopp som nämns i tabellen. 

Trafikledsprojekt från tidigare budgetår 

 

Maximibeloppet för de utgifter som förbindelserna föranleder staten, inkl. utgifter som föranleds av förbindelser som ingåtts tidigare budgetår (euro) 

 

 

Vägprojekt 

 

Utvecklande av riksväg 5 vägavsnittet Hurus—Hietanen 

7 000 000 

Fast förbindelse till Karlö 

96 000 000 

Förbättring av den planskilda anslutningen till stamväg 68 i Edsevö 

8 200 000 

Förbättring av stamväg 68 genom byggande av en ny vägbro V-1879 i Kållby i Pedersöre 

5 000 000 

Gångtunnel vid anslutningen till riksväg 25 vid Leppi 

3 000 000 

Förbättring av riksväg 23 på avsnittet Varkaus—Viinijärvi 

10 500 000 

Riksväg 19 Seinäjoki—Lappo, fas 1 

25 000 000 

Byggande av en planskild anslutning till riksväg 15 i Paimenportti 

15 000 000 

Förbättring av riksväg 8 Åbo—Björneborg vid Euraåminne 

27 100 000 

Förbättring av riksväg 4 på avsnittet Hartola—Oravakivensalmi 

26 000 000 

Riksväg 4, förbättring av anslutningarna vid Simo på avsnittet Uleåborg—Kemi 

20 000 000 

E18 Stamväg 50 Förbättring av Ring III, fas 3, avsnittet vid Askis och byggande av ytterligare körfält vid Vandaforsen Backas 

30 000 000 

Riksväg 3 Tavastkyro omfartsväg 

64 000 000 

Riksväg 8 Åbo—Björneborg, omkörningsfält vid Virmo och Luvia 

30 000 000 

Stamväg 51 Kyrkslätt—Stensvik 

80 000 000 

E18 Fredrikshamns omfartsväg 

180 000 000 

Riksväg 19 Seinäjoki östra omfartsväg 

77 900 000 

Riksväg 8 Åbo—Björneborg 

92 500 000 

Anslutningsförbindelser för västmetron 

19 900 000 

Riksväg 5 vid S:t Michel 

27 000 000 

Landsväg 101 förbättring av Ring I 

32 000 000 

Riksväg 6 Taavetti—Villmanstrand 

76 000 000 

Stamväg 77 Viitasaari—Keitele 

13 000 000 

Riksväg 3 Tammerfors—Vasa, avsnittet vid Laihela, fas 1 

27 000 000 

Riksväg 22 Uleåborg—Kajana—Vartius 

15 000 000 

Riksväg 8 väginvesteringar som föranleds av kärnkraftverket i Pyhäjoki 

22 500 000 

Riksväg 4 Uleåborg—Kemi 

143 000 000 

Riksväg 5 S:t Michel—Juva 

121 000 000 

Riksväg 12 Lahtis södra ringväg 

198 000 000 

Riksväg 12 Tillola—Keltti 

15 000 000 

Ring I vid Bredvik 

20 000 000 

Arrangemang för anslutande trafik till utbyggnaden av västmetron 

7 000 000 

Riksväg 4 Kirri—Tikkakoski 

139 000 000 

 

 

Banprojekt 

 

Pilotprojektet Digirata (testbana och testlaboratorium för ETCS) 

11 000 000 

Inledande av en grundlig reparation av banavsnittet Helsingfors—Tammerfors 

8 000 000 

Förbättring av bangården i Kuopio, fas 1 

30 000 000 

Oritkari triangelspår 

15 600 000 

Utökning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors—Riihimäki, fas 2 

273 000 000 

Esbo stadsbana 

137 500 000 

Förbättring av trafikkapaciteten på banavsnittet Uleåborg—Kontiomäki, fas 1 

23 000 000 

Förbättring av banan Kontiomäki—Pesiökylä 

81 000 000 

Spårförbindelser till Kemi bioproduktfabrik, vid Kemi 

10 500 000 

Elektrifiering av banavsnittet Hyvinge—Hangö 

62 000 000 

Förbättring av banan Kouvola—Kotka/Fredrikshamn 

98 000 000 

Idensalmi—Ylivieska (elektrifiering och byggande av ett triangelspår i Idensalmi) 

55 000 000 

Förbättring av bangården i Joensuu 

74 000 000 

Österbottenbanan 

674 000 000 

Mellersta Böle, västra spåret 

50 100 000 

Utökning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors—Riihimäki, fas 1 

150 000 000 

Förbättring av funktionsdugligheten hos bangården i Helsingfors 

60 000 000 

Luumäki—Imatra—ryska gränsen, förbättring av järnvägsförbindelsen 

195 000 000 

Elektrifiering av banavsnittet Björneborg—Tallholmen 

10 100 000 

Elektrifiering av Nystadsbanan 

21 000 000 

 

 

Farledsprojekt 

 

Höjning av vattennivån i Saima kanal 

5 000 000 

Byggande av havsfarleden till Uleåborg 

27 500 000 

Förflyttning av Nyslotts djupfarled 

40 000 000 

Havsfarleden till Karleby 

45 000 000 

Havsfarleden till Nordsjö 

12 500 000 

 

 

Gemensamma trafikledsprojekt 

 

Förbättrande av E18 ringvägen runt Åbo på sträckan Nådendal—Reso, planering 

4 200 000 

Främjande av planeringen av huvudbanan på avsnittet Tammerfors—Uleåborg 

5 000 000 

Förberedelser inför en ökning av bankapaciteten på förbindelsesträckan Helsingfors—Böle 

600 000 

Planering av banan Tammerfors—Jyväskylä 

18 000 000 

Planering av banan Seinäjoki—Vasa 

3 000 000 

Trafikförbindelser för Äänekoski bioproduktfabrik 

174 000 000 

79.Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 108 800 000 euro. 
Anslaget får användas till utgifter som föranleds av utvecklingsinvesteringar i trafikledsnätet som genomförs som livscykelprojekt. 
Fullmakt 
Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del fullmakterna inte har använts. 

20.Tjänster inom trafik, transport och kommunikation

43.Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 88 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av stöd enligt lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (1277/2007) till fartyg som är inskrivna i handelsfartygsförteckningen. 
50.Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statligt stöd som beviljas av Transport- och kommunikationsverket i enlighet med regeringens proposition om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden. 
De anslag som har budgeterats för tidigare år får även användas för sådana kostnader för administrativa uppgifter inom bredbandsprojektet som gäller anställande av en personalmängd som motsvarar högst fyra årsverken. 
Fullmakt 
Transport- och kommunikationsverketbemyndigas att ingå förbindelser till ett belopp av 5 000 000 euro för att stödja bredbandsprojekt. 
Till den del som fullmakten inte har använts får Transport- och kommunikationsverket för avtal enligt den nya lagen använda fullmakter som beviljats i tidigare års budgetar. 
51.Understöd till tjänster inom trafik, transport och kommunikation (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 18 741 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till allmän säkerhetsverksamhet för vägtrafik och till utvecklingsprojekt, försök och säkerhetsundersökningar i enlighet med statsrådets förordning om statsunderstöd för främjande av säkerhetsverksamhet för vägtrafik (1207/2016) 
2) till betalning av understöd enligt lagen om skrotningspremie för personbilar, stöd för anskaffning av eldrivna personbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift (971/2017) 
3) till betalning av statsunderstöd för kostnader för ordnande av yrkesutbildning inom järnvägstrafiken 
4) till betalning av prisstöd för lotsning i Saimenområdet i enlighet med lotsningslagen (940/2003). 
I fråga om punkt 1 och 4 budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

Säkerhetsverksamhet för vägtrafik 

8 100 000 

Konverteringsstöd för personbilar 

6 000 000 

Yrkesutbildning i samband med järnvägstrafiken 

841 000 

Prisstöd för lotsning inom Saimenområdet 

3 800 000 

Sammanlagt 

18 741 000 

54.Köp och utvecklande av skärgårds- och förbindelsefartygstrafiken (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 19 136 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till köp av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården och konsumtionsutgifter som föranleds av dessa tjänster samt till redogörelser och information 
2) till reparation av de bryggor som används för skärgårdens förbindelsefartygstrafik 
3) till understöd för underhållet av de isvägar av privat natur som ersätter förbindelsefartygstrafiken 
4) till betalning av utgifter som föranleds av de fullmakter som har beviljats under tidigare år. 
Av anslaget får det dessutom beviljas understöd för de trafikidkare som sköter förbindelserna i skärgården på de grunder som anges i statsrådets förordning (371/2001). 
I fråga om understöden budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt 
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland bemyndigas år 2021 att ingå femåriga helhetsserviceavtal om köp av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården till ett belopp av högst 9 300 000 euro av de totala kostnaderna. 
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland bemyndigas att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del fullmakterna inte har använts. 
55.Köp och utvecklande av tjänster inom den offentliga persontrafiken (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 119 724 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till ersättningar till trafikidkare i enlighet med avtalen om allmän trafik så som det föreskrivs i trafikavtalsförordningen (EG) nr 1370/2007 
2) till betalning av understöd enligt lagen om transportservice (320/2017) till användare av trafiktjänster 
3) till köp av tågtrafiktjänster 
4) till köp av flygtrafiktjänster 
5) till köp av region- och lokaltrafik och till kostnader för inrättande och användning av biljettsystemet 
6) till stöd för den offentliga persontrafiken i stora stadsregioner 
7) till stöd för den offentliga persontrafiken i medelstora stadsregioner 
8) till projekt för utvecklande av trafiktjänster och till andra utgifter som främjar användningen av trafiktjänster samt till mobilitetsstyrning. 
Av anslaget får beviljas understöd till kommuner och andra sammanslutningar i enlighet med statsrådets förordning om statsunderstöd för transportservice (509/2018). 
Anslaget får också användas till betalning av konsumtionsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt 
Kommunikationsministeriet bemyndigas att ingå avtal om upphandling av tågtrafiktjänster åren 2021—2029 till ett belopp av högst 289 530 000 euro. 
60.Överföring till statens televisions- och radiofond (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 543 286 000 euro. 
Anslaget får med stöd av 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond användas till en överföring till fonden. 

Huvudtitel 32ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning

Fullmakt 
Maximibeloppet enligt 4 § i lagen om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel (1015/1977) av räntegottgörelsen för skyddsupplagringslån är 5 %. Nya skyddsupplagringslån får 2021 godkännas till ett belopp av högst 8 400 000 euro. 
Upplagringsunderstöd enligt 7 § i lagen om skyddsupplag (970/1982) får 2021 beviljas till ett belopp av högst 34 000 euro. 
01.Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 38 668 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) för ett pris för offentliggörande av konsumentinformation 
2) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av projekt som finansieras med medel ur Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), som hör till EU:s fonder inom området för inrikes frågor. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
02.Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 185 801 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av euroinfocentren 
2) till betalning av utgifter för skötseln av fastigheter som staten besitter i enlighet med lagen om renskötsellägenheter, naturnäringslagen, skoltlagen och den lagstiftning som föregick lagen om gårdsbruksenheter 
3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder 
4) för utgifter för att utveckla, främja och driva utvecklingstjänster för företag. 
03.Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 209 411 000 euro. 
04.Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 32 864 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av medlemsavgifter och finansieringsandelar i och samarbete inom internationella organisationer inom forskningsverksamhet 
2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s strukturfonder 
3) till betalning av utgifter och finansieringsandelar som föranleds av gemensamma professurer. 
05.Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 101 504 000 euro. 
Av anslaget får användas högst 1 000 000 euro till betalning av utgifter av sanktionskaraktär, skadestånd, rättegångskostnader, dröjsmålsräntor, kursförluster och andra därmed jämställbara utgifter som föranleds av verksamheten i bolaget Business Finland. 
Förskottsutbetalningar av anslaget får även göras till bolaget Business Finland för de tjänster som med anslaget köps till Innovationsfinansieringsverket Business Finland. 
06.Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 18 361 000 euro. 
07.Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 9 157 000 euro. 
Anslaget får också användas till medlemsavgifter i internationella organisationer och för projekt som hänför sig till internationell verksamhet. 
På grund av ansöknings-, anmälnings- och handläggningsförfarandena budgeteras inkomsterna under momentet i regel enligt kontantprincipen. 
08.Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 21 857 000 euro. 
Vid nettobudgeteringen beaktas avgifter för kemikalieregistrets produktregister och för ackrediteringstjänster, arvoden som Europeiska kemikalieverket betalat på basis av kommissionens förordning (EG) nr 340/2008, ersättningar för den separata tjänsten för bedömning av växtskyddsmedel och biocider samt den finansiering som fås av övriga parter för gemensamma projekt. 
09.Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 7 758 000 euro. 
20.Civiltjänst (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 4 939 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med civiltjänstlagen (1446/2007) användas 
1) för kostnader som föranleds av civiltjänst, med undantag av lönekostnaderna 
2) till betalning av kostnader för uppehälle och förmåner för civiltjänstgörare som utför arbetstjänst på Civiltjänstcentralen. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 57 072 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av mervärdesskatteandelar som hänför sig till konsumtionsutgifter som betalas med anslag under momenten 32.20.40 och 32.20.42. 
40.Statsunderstöd för aktörer som främjar en hållbar tillväxtpolitik (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 6 291 000 euro. 
Anslaget får användas till att i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) bevilja 
1) statsunderstöd till företag och andra sammanslutningar för främjande av en hållbar tillväxtpolitik 
2) allmänna understöd enligt statsrådets förordning till sammanslutningar som främjar närings- och innovationspolitiken samt företags internationalisering. 
Anslaget får även användas till att bevilja statsunderstöd i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
41.Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 4 400 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till kostnaderna för anskaffning och byggande av en kvantdator 
2) till kostnaderna för nedläggning av forskningsreaktorn FiR1 och iståndsättning av de högaktiva cellerna på Otsvängen 3. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
49.Statsunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s verksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 109 303 000 euro. 
Anslaget får som finansiering enligt lagen om Teknologiska forskningscentralen VTT Ab (761/2014) användas som ett allmänt understöd till bolaget för annan strategisk verksamhet vid Teknologiska forskningscentralen VTT Ab än sådan som bedrivs på företagsekonomiska grunder. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut och det kan betalas ut i förskott. 
50.Statsunderstöd för konsumentorganisationerna (fast anslag)
Under momentet beviljas 1 222 000 euro. 
Anslaget får användas för att stödja verksamheten vid Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
51.Statens andel av sjömansserviceverksamheten (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 572 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) med stöd av sjömansservicelagen (447/2007) till betalning av statsandelen för tjänster avsedda för främjande av sjömäns välfärd 
2) med stöd av lagen om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader (1068/2013) till betalning av ersättning till arbetsgivare för sjömäns resekostnader 
3) till kompensering av inkomstbortfall för sjömansservicebyrån till följd av coronaviruspandemin, om det är nödvändigt för att trygga byråns lagstadgade uppgifter. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
53.Hemtransport av och ersättning till resenärer (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 400 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster (921/2017) användas till betalning av hemtransport av och ersättning till resenärer i fall där leverantörer av kombinerade resetjänster blir insolventa. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
54.Ersättningar till passagerare för inställda paketresor (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 3 000 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster (921/2017) användas till betalning av ersättningar till resenärer till följd av inställda paketresor. 
66.Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 17 219 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer 
2) till betalning av utgifter som föranleds av stödjande av särskilda program 
3) till betalning av utgifter som föranleds av internationellt samarbete. 
Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
95.Vissa rättegångskostnader och ersättningar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 50 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av rättegångskostnader föranledda av grupptalan enligt lagen om grupptalan (444/2007) 
2) till betalning av de rättegångskostnader som staten åläggs att betala Konkurrens- och konsumentverkets motpart i en rättsprocess som avses i konkurrenslagen (948/2011) 
3) till betalning av de rättegångskostnader som staten åläggs att betala Energimyndighetens motpart i en rättsprocess som avses i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden (590/2013), elmarknadslagen (588/2013) eller naturgasmarknadslagen (508/2000) 
4) till betalning av de rättegångskostnader som staten åläggs att betala Patent- och registerstyrelsens motpart i en sådan rättsprocess om tillsynen över stiftelser som avses i stiftelselagen (487/2015) 
5) till betalning av de rättegångskostnader som staten åläggs att betala Säkerhets- och kemikalieverkets motpart i en rättsprocess som avses i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016), markanvändnings- och bygglagen (132/1999), lagen om produktgodkännanden för vissa byggprodukter (954/2012), lagen om anordningar inom räddningsväsendet (10/2007), lagen om transport av farliga ämnen (719/1994), lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (387/2013), lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter (1005/2008), avfallslagen (646/2011), lagen om ädelmetallarbeten (1029/2000), konsumentsäkerhetslagen (920/2011), lagen om leksakers säkerhet (1154/2011), kemikalielagen (599/2013), lagen om växtskyddsmedel (1563/2011), lagen om kosmetiska produkter (492/2013), miljöskyddslagen (527/2014), lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005), gruvlagen (621/2011), lagen om tryckbärande anordningar (1144/2016), hissäkerhetslagen (1134/2016), elsäkerhetslagen (1135/2016), lagen om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven (920/2005), containerlagen (762/1998) eller lagen om mätinstrument (707/2011). 

20.Förnyelse och låga koldioxidutsläpp

20.Främjande av energieffektivitet och användning av förnybar energi (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 3 420 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till främjande av effektiv användning av energi, främjande av användning av förnybara energikällor, utvecklingsprojekt och utredningar samt informations- och rådgivningsverksamhet 
2) till beredning av lagstiftning, nationellt genomförande och internationellt samarbete när det gäller energieffektivitet och förnybar energi. 
40.Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 516 318 000 euro. 
Fullmakt 
År 2021 får nya finansieringsbeslut fattas till ett belopp av högst 336 383 000 euro. 
Om en del av bevillningsfullmakten för 2020 är oanvänd, får 2021 beslut om beviljande av den oanvända delen fattas till ett belopp av högst 20 000 000 euro. 
Anslaget och fullmakten får användas 
1) i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001), statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014), kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 och kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse, till företag och andra sammanslutningar för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som fokuserar på teknik och affärsverksamhet och annan forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet och som syftar till att utveckla och nyttiggöra produkter, produktionsmetoder och tjänster samt för projekt för utveckling av arbetslivet 
2) för forsknings- och utvecklingsprojekt och nationella och internationella program och projekt samt beredning av sådana vid organisationer som omfattas av statens budgetekonomi samt högskolor och motsvarande organisationer som bedriver offentlig forskning eller sprider information, för utveckling av kompetensen och de strategiska verksamhetsförutsättningarna samt för medlems- och programavgifter till internationella organisationer 
3) för sådana innovativa utvecklingsprojekt och projekt för utveckling av arbetslivet som avser den offentliga verksamhet som bedrivs av organisationer som omfattas av statens budgetekonomi, kommunala organisationer och andra offentliga organisationer 
4) för förberedelse och genomförande av offentlig upphandling i fråga om innovationer som höjer den offentliga verksamhetens kvalitet och kostnadseffektivitet vid de upphandlande enheter som avses i 5 § i lagen om offentlig upphandling (1397/2016) (innovativ offentlig upphandling) 
5) för medlems- och deltagaravgifter till internationella organisationer för innovationssamarbete och innovationsprogram 
6) för nationella medfinansieringsandelar och EU-medfinansieringsandelar i europeiska samarbetsprojekt 
7) i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001), statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt åren 2016—2020 (1734/2015) och kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse, till genomförande av åtgärder som främjar internationalisering 
8) för sådana mindre betydande kostnadsandelar av bidragskaraktär som betalas ut i samband med utvecklingen av företagens kartläggning av materialflöden och som anknyter till företagens försök med kartläggning av materialflöden 
9) i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) och statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014) för sådana viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse vars stödjande Europeiska kommissionen efter särskild anmälan har godkänt som förenligt med den inre marknaden 
10) i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) och kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 samt statsrådets förordning 1547/2016 till företag och andra sammanslutningar för kostnaderna för manuskriptskrivande för och utveckling, produktion och distribution av audiovisuella produktioner i Finland samt främjande av försäljningen av dem; understöd kan även beviljas utländska aktörer. 
Med anslag under momentet kan det utöver vanliga förskott i anslutning till finansieringsverksamhet också betalas förskott till Business Finland Oy för betalning av utgifterna för de fullmakter att bevilja understöd som Business Finland Oy beviljar. 
Mervärdesskatteutgifter som hänför sig till konsumtionsutgifter som budgeterats under momentet betalas med anslag under moment 32.01.29. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
41.Energistöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 101 250 000 euro. 
Anslaget och fullmakten får i enlighet med statsrådets förordningar om allmänna villkor för beviljande av energistöd (1063/2012 och 1098/2017) användas 
1) för investeringar och utredningar som stöder produktion eller användning av förnybar energi, energisparande, en effektivare energiproduktion eller energianvändning eller ibruktagande av ny teknik med anknytning till detta 
2) för demonstrationsprojekt som hänför sig till teknik för produktion eller användning av biodrivmedel för trafiken. 
Dessutom får anslaget och fullmakten användas för i statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014) avsedda pilotprojekt som hänför sig till teknik för produktion eller användning av biodrivmedel för trafiken samt för utredningar om miljökonsekvenserna och de samhällsekonomiska konsekvenserna av biodrivmedel för trafiken eller om ny teknik som gäller biodrivmedel. 
Anslaget får användas till betalning av konsumtionsutgifterna för utredningar i anslutning till nyttiggörandet av biodrivmedel för trafiken. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt 
År 2021 får nya förbindelser ingås till ett belopp av högst 160 000 000 euro. 
Om en del av bevillningsfullmakten för 2020 är oanvänd, får 2021 beslut om beviljande av den oanvända delen fattas till ett belopp av högst 70 000 000 euro. 
42.Utvecklande av ekosystem och kompetensplattformar för cirkulär ekonomi (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 000 000 euro. 
Anslaget får användas till att i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) och kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse bevilja företag och andra sammanslutningar statsunderstöd 
1) för genomförande av strategiska tillväxtplattformar och tillväxtekosystem som främjar cirkulär ekonomi 
2) för utveckling av ekosystemen inom cirkulär ekonomi. 
Anslaget får dessutom användas till projekt som främjar cirkulär ekonomi och utvecklingen av dess ekosystem och som genomförs av organisationer inom statens budgetekonomi och av högskolor och motsvarande organisationer som bedriver offentlig forskning eller kunskapsspridning samt av kommunala och andra offentliga organisationer. 
Konsumtionsutgifter budgeteras enligt principen om betalningsbeslut till den del det är fråga om konkurrensutsatt projektfinansiering. Mervärdesskatteutgifter som hänför sig till konsumtionsutgifter som budgeterats under momentet betalas med anslag under moment 32.01.29. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
43.Stödjande av företagsdriven forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet, ökad cirkulär ekonomi och branschtillväxt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 64 200 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001), statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014), kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 och kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse, till företag och andra sammanslutningar för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet 
2) för forsknings- och utvecklingsprojekt vid organisationer som omfattas av statens budgetekonomi och vid högskolor och motsvarande organisationer som bedriver offentlig forskning eller kunskapsspridning 
3) för innovativa utvecklingsprojekt som avser den offentliga verksamhet som bedrivs av organisationer som omfattas av statens budgetekonomi, kommunala organisationer och andra offentliga organisationer 
4) för förberedelse och genomförande av offentlig upphandling i fråga om innovationer som höjer den offentliga verksamhetens kvalitet och kostnadseffektivitet vid de upphandlande enheter som avses i 5 § i lagen om offentlig upphandling (1397/2016) (innovativ offentlig upphandling) 
5) i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) och statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014) för sådana viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse vars stödjande Europeiska kommissionen efter särskild anmälan har godkänt som förenligt med den inre marknaden 
6) till betalning av stöd i förskott, om det är motiverat med tanke på genomförandet av projektet 
7) till den nationella medfinansieringen av anskaffningen av en superdator för företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem EuroHPC 
8) i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) och en statsrådsförordning som ska utfärdas samt kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 till investerings- och innovationsstöd för cirkulär ekonomi som beviljas företag och andra sammanslutningar. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
44.Investeringsstöd för den cirkulära ekonomin (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 000 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse, statsunderstödslagen (688/2001) och statsrådets förordning om understöd som beviljas för investerings- och utvecklingsprojekt inom cirkulär ekonomi (1152/2017) användas 
1) till investeringar som främjar cirkulär ekonomi och som inbegriper nya innovationer, tekniska lösningar, tjänster, tillvägagångssätt eller affärsmodeller inom cirkulär ekonomi 
2) till utredningar som behövs för att starta investeringar som främjar cirkulär ekonomi och till att skapa nätverk och samverkan som främjar samarbete mellan aktörer med anknytning till investeringar eller främjar integrering av processer och materialflöden 
3) till genomförande av och investeringar i sådana innovativa lösningar inom cirkulär ekonomi som stöder sysselsättningen. 
Anslaget får även användas till betalning av konsumtionsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
45.Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 5 532 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av stöd som beviljats i enlighet med statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av investeringsstöd för terminaler för kondenserad naturgas (707/2013). 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
46.Innovationsstöd för skeppsbyggnad (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 15 685 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av understöd enligt statsrådets förordning om statsunderstöd för innovationer inom skeppsbyggnad. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt 
Om en del av bevillningsfullmakten för 2020 är oanvänd, får 2021 beslut om beviljande av den oanvända delen fattas till ett belopp av högst 30 750 000 euro. 
47.Främjande av infrastrukturen för eltrafik och för användning av biogas i trafiken (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 8 000 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med statsrådets förordning om infrastrukturstöd för främjande av eltrafik och för användning av biogas i trafiken 2018—2021 (498/2018), som utfärdats med stöd av statsunderstödslagen (688/2001), användas 
1) till investeringar i infrastruktur som främjar utveckling av eltrafik, inbegripet bl.a. offentliga snabbladdningsstationer och laddningssystem för kollektivtrafiken 
2) till pilot- och demonstrationsprojekt för ny teknik med anknytning till infrastrukturen för eltrafik 
3) till byggande av tankstationer som erbjuder biogas och inte omfattas av överförings- och distributionsnäten för gas. 
Dessutom får anslaget användas för investerings- och utredningsprojekt i anslutning till genomförandet av ett nationellt biogasprogram. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
48.Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 282 803 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (1396/2010) användas 
1) till betalning av inmatningstariffen (vindkraft, biogas, trädbränsle) 
2) till betalning av produktionsstöd för produktion av skogsflisbaserad el (ett produktionsstöd höjt med en förgasarpremie) 
3) till betalning av ett premiestöd som baserar sig på anbudsförfarande. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
49.Investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 4 150 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av de sista betalningsposterna i investeringsprojekt som 2018 beviljats under moment 32.60.45 med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) och statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik (145/2016). 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
83.Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 282 800 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti (449/1988), kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014) och kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013, som avser stöd av mindre betydelse, anvisas till företag och andra sammanslutningar 
1) för teknologi, affärsverksamhet och annan forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som syftar till att utveckla och nyttiggöra produkter, produktionsmetoder och tjänster 
2) för inledande av verksamheten i företagsacceleratorer som främst tjänar nyetablerade innovativa företag och i företag som samlar in medel till riskkapitalfonder. 
Om projektets genomförande eller det ekonomiska nyttiggörandet av resultaten fördröjs eller misslyckas, har Business Finland rätt att på ansökan av låntagaren avstå från lånefordran eller i övrigt ändra lånevillkoren på det sätt som närmare föreskrivs genom statsrådets förordning 1444/2014. 
Lånen beviljas i regel utan krav på säkerhet. En del av finansieringen kan betalas ut i förskott. 
Statskontoret har rätt att ingå avtal med låntagare om omvandling av tidigare beviljade kapitallån och räntorna på dem till lån i form av främmande kapital i enlighet med aktiebolagslagen (624/2006). Statskontoret kan också avtala om att lån förfaller i samband med omvandlingen. En omvandling förutsätter de övriga borgenärernas samtycke. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt 
År 2021 får nya lån beviljas till ett belopp av högst 146 823 000 euro. 
Om en del av bevillningsfullmakten för 2020 är oanvänd, får 2021 beslut om beviljande av den oanvända delen fattas till ett belopp av högst 200 000 000 euro. 
87.Kapitallån för modernisering av industrin och utveckling av företagsledda ekosystem för affärsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 12 000 000 euro. 
Anslaget får användas till beviljande av kapitallån utan säkerhet enligt aktiebolagslagen (624/2006) till företag och andra sammanslutningar för verksamhet som utvecklar ekosystemen för affärsverksamhet. 
Lån kan beviljas i form av kapitallån som inte innehåller statligt stöd eller i form av startstöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. Om lånet har beviljats i form av startstöd och den affärsverksamhet som ett nystartat företag eftersträvar misslyckas, kan i undantagsfall det utestående lånekapitalet och räntorna efterskänkas eller lånevillkoren på något annat sätt ändras i enlighet med det som närmare anges i statsrådets förordning 1444/2014. 
En del av finansieringen kan betalas ut i förskott. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt 
Om en del av bevillningsfullmakten för 2020 är oanvänd, får 2021 beslut om beviljande av den oanvända delen fattas till ett belopp av högst 10 000 000 euro. 

30.Sysselsättning och företagsamhet

31.Stöd till förplägnadsföretagare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 10 000 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med lagen om stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar till förplägnadsföretag (403/2020) användas till stöd för förplägnadsrörelsers återanställning. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
40.Stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 52 000 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014) användas 
1) för projekt som främjar hållbar tillväxt och livskraft i städer och regioner och till avtalsbaserat samarbete 
2) för regionutvecklingsprojekt som gäller fler än en region eller som är nationellt viktiga 
3) för utvecklingsprojekt som syftar till regionutveckling och främjande av näringspolitiskt samarbete mellan kommunerna i en region 
4) till ett belopp av högst 21 000 000 euro för stödjande av områden med akut strukturomvandling. 
Anslaget får också användas 
5) i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) som specialunderstöd för verksamheten vid det nätverksbaserade kompetenscentrumet för hållbar och innovativ offentlig upphandling KEINO 
6) till konsumtionsutgifter för organisationer som omfattas av statens budgetekonomi för att användas för verksamheten vid det nätverksbaserade kompetenscentrumet för hållbar och innovativ offentlig upphandling KEINO 
7) i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) som ett understöd för Talent Hub-verksamhet. 
Anslaget får även användas till att betala konsumtionsutgifter samt avlöna personal motsvarande högst 13 årsverken och betala lokalkostnader och andra kostnader som föranleds av avlöningen av personal. Anslaget får också användas till betalning av stöd i förskott, om det är motiverat med tanke på genomförandet av projekten. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
42.Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 92 378 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av understöd i enlighet med lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (9/2014) för projekt som förbättrar små och medelstora företags beredskap att internationalisera sin verksamhet och för andra utvecklingsprojekt som riktar sig till företag samt för sådana projekt för att förbättra små och medelstora företags verksamhetsmiljö som drivs av icke-vinstsyftande sammanslutningar. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt 
År 2021 får nya förbindelser ingås till ett belopp av högst 8 000 000 euro. 
Om en del av fullmakten för 2020 är oanvänd, får beslut om den oanvända delen fattas till ett belopp av högst 15 000 000 euro för 2021. 
44.Regionalt transportstöd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 6 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av transportstöd i enlighet med den statsrådsförordning som utfärdas med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) till små och medelstora företag med verksamhet i stödberättigande områden, i syfte att minska transportkostnader som föranleds av långa transportsträckor för de varor som företagen tillverkar. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
46.Kompensationsstöd för utsläppshandelns indirekta kostnader (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 121 000 000 euro. 
Anslaget får användas för betalning av stöd enligt lagen om kompensering av indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter (138/2017). 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
51.Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 276 306 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) användas 
1) för anskaffning av sakkunnigbedömningar, arbetsprövning, arbetsträning, arbetskraftsutbildning, arbetsförmedlingsservice, vägledning för yrkesval och karriär, information och rådgivning samt service för utveckling av företagsverksamhet, för sysselsättningspolitiskt understöd och till betalning av kostnadsersättningar och stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen till dem som söker sig till arbete och service och till dem som deltar i service och sakkunnigbedömningar 
2) till ersättning av lönekostnader för avlöning av arbetslösa arbetssökande motsvarande högst 500 årsverken vid statliga ämbetsverk eller inrättningar; de lönekostnader utan semesterpenning som ersätts för en person med anslag under detta moment och momenten 33.20.50 och 33.20.52 får uppgå till totalt högst 3 100 euro per månad, utöver vilket högst motsvarande semesterpenning ersätts 
3) till betalning av den lönesubvention som avses i 7 kap. 9 § 1 mom.; de lönekostnader utan semesterpenning som ersätts för en person med anslag under detta moment och momenten 33.20.50 och 33.20.52 får uppgå till totalt högst 1 800 euro per månad, utöver vilket högst motsvarande semesterpenning ersätts 
4) till betalning av tilläggsstöd till kommunerna samt annan lönesubvention än sådan som avses i punkt 3; det belopp i form av lönesubvention utan semesterpenning som betalas för en person med anslag under detta moment och momenten 33.20.50 och 33.20.52 får uppgå till totalt högst 1 400 euro per månad, utöver vilket högst den procentandel av semesterpenningen som anges i beslutet om lönesubvention ersätts; trots det som sägs ovan får som lönesubvention betalas 50 % av lönekostnaderna för den som anställts med subventionen, när kommunen sysselsätter en arbetslös arbetssökande på grundval av sysselsättningsskyldigheten enligt 11 kap. 1 § 3 mom. 
5) till betalning av startpeng till andra personer än dem som inlett företagsverksamhet som arbetslösa 
6) till kostnader för försäkringsskydd 
7) till betalningar i anslutning till beslut om lönesubvention och startpeng som fattats av kommuner som deltar i kommunförsök för främjande av sysselsättningen, i enlighet med bestämmelserna om finansieringen av lönesubvention och startpeng i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. 
Anslaget får också användas 
8) till utgifter för avlöning av personer med handikapp som anställts innan sysselsättningslagen (275/1987) trädde i kraft och som fortfarande är anställda i samma anställningsförhållande. 
Anslaget får även användas till betalning av konsumtionsutgifter som nämns i punkterna 1, 2 och 6. 
Av överföringsutgifterna budgeteras lönesubventionen, startpengen och det sysselsättningspolitiska understödet enligt kontantprincipen, Statskontorets olycksfallsförsäkringspremier enligt principen om betalningsbeslut och övriga överföringsutgifter enligt prestationsprincipen. 
Fullmakt 
År 2021 får upphandlingen av arbetskraftsutbildning föranleda staten utgifter efter 2021 till ett belopp av högst 65 000 000 euro. 
52.Lönegaranti (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 32 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter enligt lönegarantilagen (866/1998) och lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000) 
2) till återbetalning av fordringar som återkrävts och till räntor på dem 
3) till betalning av myndigheternas avgifter och rättegångskostnader som anknyter till förfarandet med lönegaranti samt betalning av konkurskostnader. 
Anslaget får också användas till betalning av konsumtionsutgifter. 
64.EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s regional- och strukturpolitiska program och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 378 638 000 euro. 
Anslaget och bevillningsfullmakten får användas 
1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för programmet för att förverkliga de politiska målen ”Ett smartare EU” och ”Ett mer socialt EU” samt en rättvis omställning (FRO-fonden) under EU:s programperiod 2021—2027 samt till betalning av statlig medfinansiering för Interreg-programmen och Interreg-programmen vid de yttre gränserna 
2) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för Finlands strukturfondsprogram 2014—2020 samt till betalning av statlig medfinansiering av målet europeiskt territoriellt samarbete (ETS) och delområdet gränsöverskridande samarbete inom det europeiska grannskapsinstrumentet (ENI CBC) 
3) till betalning av tekniskt bistånd i anslutning till genomförandet av de ovannämnda programmen och de konsumtionsutgifter som är nödvändiga med tanke på genomförandet av programmen samt till avlönande av personal som behövs för förvaltningen av den nationella medfinansieringen och för administrativa kontroller 
4) till avlönande av personal motsvarande högst 250 årsverken för genomförande av programmen för perioderna 2014—2020 och 2021—2027 
5) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering av InvestEU-programmet och programmet för fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt 
6) till betalning av finansiella korrigeringar enligt artiklarna 98—102 i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 under programperioden 2007—2013 och enligt artiklarna143—147 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 under EU:s programperiod 2014—2020 samt till betalning av åtaganden som föranleds av andra förbindelser som gäller projekt 
7) till betalning av förskott som är motiverade med tanke på genomförandet av projektet. 
Anslaget för programperioden 2021—2027 används efter det att Europaparlamentets och rådets förordningar och den nationella lagstiftning som utfärdas med stöd av dem har trätt i kraft för programperioden 2021—2027. 
Av bevillningsfullmakten och anslaget under momentet riktas 15 149 000 euro till tekniskt bistånd under programperioden 2021—2027. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
Fullmakt 
År 2021 får nya beslut om beviljande fattas till ett belopp av sammanlagt 351 789 000 euro efter det att Europaparlamentets och rådets förordningar och den nationella lagstiftning som utfärdas med stöd av dem har trätt i kraft för programperioden 2021—2027. 
Om en del av bevillningsfullmakten för 2020 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2021. 
95.Utbetalning av avkastning för påverkansinvesteringar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 4 500 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av avkastning för resultatbaserade projekt som omfattar påverkansinvesteringar inom sysselsättning och integration. 

40.Specialfinansiering för företag

42.Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 700 000 euro. 
Anslaget får med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) användas till betalning av understöd som beviljats för ersättningsinvesteringar i elnätet i Enontekisregionen. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
47.Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster och räntestöd till bolaget (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 189 928 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med statsrådets förbindelser som ingåtts med stöd av 8 § 1 mom. 1—3 punkten i lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit-, borgens- och kapitalplaceringsverksamhet (445/1998) användas 
1) för partiell ersättning av förluster som uppkommit till följd av Finnvera Abp:s kredit- och borgensverksamhet 
2) till räntestöd till Finnvera Abp. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
48.Räntestöd och annat stöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 83 200 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av räntestöd enligt lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter (1137/1996) och lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1543/2011) 
2) till betalning av behövliga åtgärder och kostnader för skydd mot ränte- och valutarisker som föranleds Statskontoret till följd av ränteutjämningsavtal och ränteutjämningsbeslut 
3) till betalning av förvaltningsarvode och underskottsersättning till Finlands Exportkredit Ab. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
60.Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 20 000 euro. 
Anslaget får användas till betalningar i enlighet med statens ansvar enligt 4 § i lagen om statsgarantifonden (444/1998). 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
82.Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 10 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av lån som avses i 8 b § i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) och som tryggar den medelsanskaffning som hänför sig till exportfinansiering i form av krediter. 
Fullmakt 
Arbets- och näringsministeriet kan bevilja Finnvera Abp lån som hänför sig till finansiering av export enligt 8 b § i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) till ett belopp av högst 1 000 000 000 euro. 
87.Kapitalinvestering i Finlands Malmförädling Ab (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 300 000 000 euro. 
Anslaget får användas för att höja Finlands Malmförädling Ab:s eget kapital. 
89.Kapitalinvestering i Business Finland Venture Capital Ab (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 19 100 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av teckningspriset för aktier och av annat kapital i Business Finland Venture Capital Ab. Bolaget kan inom ramen för bestämmelserna och föreskrifterna om statligt stöd ta en större risk i sina fondplaceringar eller nöja sig med en mindre avkastning än privata investerare. 
95.Utgifter för avtal om avkastningsbyte och för skyddsåtgärder (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 6 029 000 euro. 
Anslaget får användas till kostnader som uppkommit till följd av avtal om avkastningsbyte. 

50.Integration och internationell kompetens

03.Främjande av integration och arbetskraftsinvandring (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 8 891 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för främjande av integration, sysselsättning, likabehandling och jämställdhet och för nationell medfinansiering av integrationsfrämjande projekt som finansieras av EU 
2) för främjande av internationell kompetens och arbetskraftsinvandring 
3) för utgifter som Kompetenscentret för integration av invandrare orsakas exempelvis av att bevaka integrationen, den integrationsfrämjande verksamheten och de etniska relationerna, utveckla verksamhetsmodeller, sprida god praxis och bedriva kommunikation som gäller integrationen samt för andra utgifter som främjar genomförandet av integrationspolitiken och dess genomslagskraft 
4) för understöd som i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) beviljas kommuner, organisationer och andra aktörer för verksamhet som främjar integration och sysselsättning, förebygger rasism och etnisk diskriminering och främjar en dialog mellan olika befolkningsgrupper samt för uppsökande arbete och rådgivningsverksamhet som syftar till att identifiera offer för människohandel 
5) till betalning av olycksfallsersättningar och gruppansvarsförsäkringar för personer som deltar i frivilliga studier enligt 22 § i lagen om främjande av integration (1386/2010) eller i andra individuellt överenskomna åtgärder som främjar människors integration samt till betalning av de förvaltningskostnader som Statskontoret tar ut för dem 
6) för avlöning av personal motsvarande högst tre årsverken i uppgifter för viss tid 
7) till betalning av stöd i förskott, om det är motiverat med tanke på användningen av den finansiering eller det stöd som beviljas. 
Anslaget får också användas till betalning av överföringsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
30.Statlig ersättning för integrationsfrämjande verksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 171 160 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med lagen om främjande av integration (1386/2010) och statsrådets förordningar 1393/2011 och 115/2012 användas 
1) till kalkylerade ersättningar till kommunerna för anvisande till en kommun, vägledning, rådgivning och ordnande av annan verksamhet som stöder integrationen och för inledande kartläggning i fråga om personer som anges i 2 § 2 eller 3 mom. i lagen om främjande av integration 
2) för kostnader som kommunen föranleds av utkomststöd, tolkservice, ersättande av specialkostnader och stödjande av återflyttning samt till betalning av hyror under den tid då flyktingar väntar på att flytta till kommunen 
3) till ersättning för kostnader som kommunen orsakas av placeringen av en minderårig asylsökande som fått uppehållstillstånd i familjegrupphem eller någon annan bostadsenhet samt för familjevård, stödtjänster för boende och andra åtgärder som kan jämställas med barnskyddstjänster till dess att personen fyller 25 år, samt till betalning av arvode till den företrädare som tingsrätten anvisat den minderårige 
4) till betalning av förskott för kostnader för ovannämnda familjegrupphem eller andra bostadsenheter, om det är motiverat med tanke på ordandet av verksamheten 
5) till ersättning för kostnader som kommunerna orsakas av ordnandet av social- och hälsovårdstjänster och andra tjänster för personer som fallit offer för människohandel och som placerats i eller bor i kommunen 
6) till ersättning för kostnader som kommunerna orsakas av utkomststöd till återflyttare från det tidigare Sovjetunionen som beviljats uppehållstillstånd med stöd av 48 § eller 49 § 1 mom. 1 punkten i utlänningslagen (301/2004) och av social- och hälsovård som ges dem, samt till kostnader för vård av och omsorg om personer som deltog som frivilliga i Finlands krig 
7) till betalning av förskott till Folkpensionsanstalten för kostnader för betalning av grundläggande utkomststöd till ovannämnda personer. 
Anslaget får också användas till kostnaderna för sådana ersättningar för grundläggande utkomststöd till återflyttare från det tidigare Sovjetunionen som Folkpensionsanstalten med stöd av 51 § 2 mom. i lagen om främjande av integration ska betalas ersättning för. Kostnaden beräknas uppgå till 130 000 euro per år fram till 2022. 
Anslaget får även användas till betalning av konsumtionsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 

Huvudtitel 33SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

För temporär betalning av förmåner ur allmänna fonden för social trygghet enligt 12 d § i lagen om Folkpensionsanstalten får användas anslag som reserverats för betalning av andra förmåner ur samma fond under följande moment: 33.10.50, 53, 54, 57, 60 och 33.20.52. 

01.Förvaltning

01.Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 36 018 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) för anordnande av huvudfesten på den nationella veterandagen 
2) för betalning av utgifter för beredskapen för det medicinska räddningsväsendet och undantagsförhållanden samt anskaffningen av inventarier och anordningar i anslutning till dem 
3) till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som godkänts av social- och hälsovårdsministeriet 
4) till kostnader för att inrätta en informationstjänst för jämställdhet samt för att förvalta det internationella jämställdhetspriset. 
04.Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 980 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av vetenskapligt forskningsarbete och universitetsundervisning samt övriga omkostnader 
2) till betalning av utgifter på grund av fluktuationer i efterfrågan på tjänster vid enheten för psykiatrisk vård av farliga och svårbehandlade barn och unga 
3) till betalning av utgifter motsvarande jordbruksstöd 
4) till betalning av kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av sjukhusen 
5) till kostnader för psykiatrisk vård oberoende av patientens vilja som bestämts med stöd av 3 eller 4 kap. i mentalvårdslagen (1116/1990) i de fall då personen inte har hemkommun i Finland och vårdbetalaren inte bestäms med stöd av någon annan lagstiftning. 
05.Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 848 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till innehållsmässigt utvecklande av skolhemmen och fängelsets familjeavdelning samt stödjande av verksamheten och utvecklande av förhållandena 
2) för utjämning av de årliga variationerna i efterfrågan på elevvårdsplatser och platser i skola samt platser på fängelsets familjeavdelning 
3) till utveckling av regionala och internationella samarbetsnätverk 
4) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av skolhem och fängelsets familjeavdelning 
5) till betalning av den månadspenning som är avsedd för skolhemselever och den måltidsersättning som är avsedd för deras föräldrar 
6) till förbättring av skolhemmens lokaler. 
06.Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 20 155 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till betalning av utgifter på grund av fluktuationer i efterfrågan på hälso- och sjukvårdstjänster för fångar 
2) till betalning av sådana hälso- och sjukvårdstjänster för fångar som anskaffas som köpta tjänster 
3) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning (inkl. ekonomi-, personal- och informationsförvaltning samt stödtjänster) och styrning av hälso- och sjukvården för fångar 
4) till utveckling av hälso- och sjukvården för fångar och dess verksamhetsomgivning 
5) till betalning av utgifter som föranleds av vetenskaplig forskning 
6) till utveckling av regionala och internationella samarbetsnätverk. 
07.Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 8 714 000 euro. 
25.Den riksomfattande informationshanteringen inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 30 400 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av ersättning till Folkpensionsanstalten enligt lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) och lagen om elektroniska recept (61/2007) för utveckling av Kanta-tjänsterna (den nationella elektroniska arkiveringstjänsten för patientuppgifter, Receptcentret, den nationella arkiveringstjänsten för socialvården samt den tjänst som ger medborgarna möjlighet att ta del av egna recept- och klientuppgifter och uträtta receptärenden elektroniskt, patientens informationshanteringstjänst, recepttjänsten och de elektroniska tjänster och datalager som är avsedda för medborgarna), till täckande av sådana kostnader för fortlöpande uppgifter och underhåll som inte kan tas ut hos tjänstetillhandahållarna inom social- och hälsovården eller apoteken som en användaravgift samt till uppgörande och upprätthållande av nationella specifikationer i anslutning till Kanta-tjänsterna (FPA) 
2) till planering och utveckling av andra myndigheters riksomfattande informationssystemtjänster inom social- och hälsovården 
3) till beviljande av statsunderstöd för en effektivisering av den lokala och regionala informationssystemsinfrastrukturen inom social- och hälsovården (SHM, Institutet för hälsa och välfärd) 
4) för styrning av digitaliseringsprojekt inom social- och hälsovården samt utvärdering och uppföljning av hur digitaliseringen förverkligas (SHM) 
5) till social- och hälsovårdsministeriets upphandlingar av DigiFinland Oy genom vilka offentliga tjänsteleverantörers utvecklingsprojekt inom informationshanteringen inom social- och hälsovården genomförs. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 19 500 000 euro. 
Anslaget får även användas till betalning av de mervärdesskatteutgifter som ingår i köp av sådana tjänster som anskaffats i Finland och använts för närområdessamarbete. 
66.Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 5 262 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av internationella organisationers och inrättningars medlemsavgifter, finansiella bidrag och utgifter för stödjande av speciella program. 

02.Tillsyn

03.Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 14 794 000 euro. 
Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU-fonder. 
Av anslaget får också högst 1 500 000 euro användas för sådant samarbete mellan Finland och Ryssland eller andra länder i Finlands närområde som gäller strål- och kärnsäkerhet 
1) till sådana projekt för främjande av strål- och kärnsäkerheten som genomförs tillsammans med i första hand Ryska federationens kärnsäkerhetsmyndigheter och verksamhetsutövare 
2) till sådana projekt för främjande av strål- och kärnsäkerheten som genomförs tillsammans med myndigheterna i andra stater i Finlands närområde 
3) till betalning av statliga överföringsutgifter i anslutning till strål- och kärnsäkerhetssamarbete. 
05.Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 14 272 000 euro. 
06.Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 351 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till finansiering av forsknings-, utbildnings- och utvecklingsprojekt som är godkända av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och som förverkligas utanför centret 
2) till betalning av extra utgifter på grund av stärkandet av centrets verksamhet enligt en modell med flera driftsställen. 
07.Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 27 909 000 euro. 
Anslaget får även användas till betalning av utgifter för åtgärder enligt 15 och 20 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006). 
08.Omkostnader för Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 200 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till utjämning av de årliga variationerna i efterfrågan 
2) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning av tillståndsmyndigheten. 
09.Genomförandet av färdplanen för läkemedelsärenden (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till anskaffningar och utredningar som föranleds av genomförandet av färdplanen för läkemedelsärenden samt för utgifter för samordning och främjande av åtgärderna och andra motsvarande utgifter 
2) till betalning av utgifterna för nationella och regionala utvecklings- och försöksprojekt för informationshantering inom läkemedelsbehandlingen samt andra regionala utvecklings- och försöksprojekt 
3) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst åtta årsverken för styrnings- och sakkunniguppgifter i anslutning till åtgärdsprogrammet. 
20.Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 11 841 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifterna för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak enligt 12 § i lagen om utredande av dödsorsak (459/1973) 
2) till betalning av arvoden och ersättningar enligt statsrådets förordning om ersättningar för rättsmedicinska undersökningar (862/2004) 
3) till betalning av utgifterna för utbildning av specialister i rättsmedicin i form av köpta tjänster från universiteten 
4) till betalning av utgifter för transporter av avlidna i fråga om vilka rättsmedicinsk obduktion förordnats eller utgifter för sådana av polisen beställda transporter av avlidna 
5) till betalning av arvoden och lön till rättsläkare för jour utanför tjänstetid motsvarande högst två årsverken samt till betalning av andra utgifter för jourverksamheten. 

03.Forskning och utveckling

04.Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 62 072 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till betalning av utgifter för sådana medlemsavgifter till internationella och inhemska organisationer som har anknytning till verksamheten, teckning av andel i biobankernas andelslag och årsmedlemsavgifter, finansiella bidrag till samfinansierade projekt, projekt som genomförs utomlands, understöd för kompletterande utbildning och samarbetsprojekt 
2) till betalning av utgifter för finansiering av projekt som godkänts av EU 
3) till Stiftelsen för alkoholforskning, för utarbetande av riktlinjer för god medicinsk praxis, för tekniskt underhåll av cancer- och synskaderegistret vid Suomen Syöpäyhdistys - Cancerföreningen i Finland ry och Synskadades Centralförbund rf och till betalning av statsunderstöd och andra utgifter för utvecklingsprojekt vid stiftelsen Hoitotyön tutkimussäätiö och utvecklingsprojekt som gäller social- och hälsovårdens informationsförvaltning 
4) till betalning av stipendier som direkt hänför sig till inkomsterna av den nettobudgeterade samfinansierade verksamheten 
5) för hälsofrämjande projekt som Institutet för hälsa och välfärd självt genomför 
6) för projekt i anslutning till förebyggande och övervakning av smittsamma sjukdomar som Institutet för hälsa och välfärd självt genomför 
7) till utgifter för styrning och utvärdering av social- och hälsovårdens servicesystem 
8) för styrningsuppgifter för informationshanteringen inom social- och hälsovården, utveckling och underhåll av den riksomfattande informationsarkitekturen för social- och hälsovården samt andra uppgifter i enlighet med lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) samt lagen om elektroniska recept (61/2007) och lagen om klienthandlingar inom socialvården (254/2015). 
25.Nationella kompetenscenter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 6 500 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifterna för förenhetligandet av funktionerna vid de offentliga biobankerna och för det förberedande arbetet för och inrättandet av en gemensam aktör 
2) till betalning av utgifterna för det förberedande arbetet för och inrättandet av det nationella cancercentret 
3) till betalning av utgifterna för det förberedande arbetet för och inrättandet av ett nationellt neurovetenskapligt center samt för pilotprojekt inom klinisk forskning och vård 
4) till betalning av utgifterna för det förberedande arbetet för och inrättandet av ett nationellt center för läkemedelsutveckling 
5) till betalning av utgifterna för det förberedande arbetet för och inrättandet av det nationella genomcentret 
6) till betalning av statsunderstöd till kommuner, samkommuner, högskolor, allmännyttiga samfund och andelslag som bildas av biobanker för förberedelser för och genomförande av projekt 
7) till avlönande av personal motsvarande högst tio årsverken samt till betalning av andra utgifter på grund av detta. 
31.Främjande av hälsa och välfärd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 24 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för en översyn av verksamhetsprocesserna inom social- och hälsovården i enlighet med regeringens strategiska mål 
2) för utvecklande av barn- och familjetjänster som en del av programmet Framtidens social- och hälsocentral och som ett separat utvecklingsprojekt inom barnskyddet 
3) till betalning av omkostnader för genomförande av projekt, till betalning av forsknings- och utvecklingsprojekt och försök samt startbidrag och till betalning av statsunderstöd och finansieringsunderstöd i samband med genomförandet till kommuner, samkommuner, Folkpensionsanstalten, allmännyttiga samfund och företag 
4) till övervakning och kontroll av projekt 
5) till betalning av ersättningar för riksomfattande uppgifter i anslutning till förvaltningen av statsunderstöd för projekt 
6) till avlönande av personal motsvarande högst tre årsverken för uppgifter som gäller beredning, genomförande och administration. 
50.Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 29 042 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statsandelen enligt 3 § i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (159/1978) 
2) till finansiering av forskningsprojekt som godkänts av EU. 
Av anslaget får högst 350 000 euro användas för kostnader för utbildning inom företagshälsovården och genomförandet av projekt som hänför sig till företagshälsovårdspersonalens utveckling. 
63.Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 7 042 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till utvecklande av social- och hälsovårdens servicesystem med hjälp av datateknik och byggande av den infrastruktur som utnyttjandet av datatekniken förutsätter 
2) till sådan utbildnings- och utvecklingsverksamhet som genomförandet av projektet kräver på de grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer särskilt 
3) till betalning av statsunderstöd och finansieringsunderstöd 
4) för finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som stöder social- och hälsovårdsministeriets strategiska och operativa planering och beslutsfattande 
5) till betalning av omkostnader för genomförandet av program och försök som hänför sig till ministeriets ansvarsområde samt finansieringsunderstöd 
6) för finansiering av projekt enligt de ramprogram och särskilda program som godkänts av EU 
7) till utgifter för kontrollen av och tillsynen över projekt 
8) för översyn av verksamhetsprocesserna inom social- och hälsovårdstjänsterna för unga i enlighet med ungdomsgarantin 
9) till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken samt till betalning av andra utgifter på grund av detta. 
87.Bolagisering av vaccinforskningen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 8 000 000 euro. 
Anslaget får användas till aktiekapitalet för det aktiebolag som är under bildning för en sammanslagning av vaccinforskningsfunktionerna vid Rokotetutkimuskeskus i anslutning till Tammerfors universitet och vid Institutet för hälsa och välfärd, och till övriga kostnader för bildandet av bolaget. 

10.Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster

50.Familjeförmåner (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 596 500 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av moderskapsunderstöd enligt lagen om moderskapsunderstöd (477/1993), till betalning av mervärdesskatt och allmänna omkostnader för moderskapsförpackningar samt till kostnader för planering och utveckling av förpackningen 
2) till betalning av understöd för kostnader som föranleds av internationell adoption 
3) till betalning av barnbidrag enligt barnbidragslagen (796/1992) 
4) till betalning av ersättningar som betalas enligt 9 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996) 
5) till betalning av underhållsstöd enligt lagen om underhållsstöd (580/2008). 
53.Militärunderstöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 16 500 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av militärunderstöd enligt militärunderstödslagen (781/1993). 
54.Bostadsbidrag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 580 400 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av bostadsbidrag enligt lagen om allmänt bostadsbidrag (938/2014). 
56.Tolkningstjänster för personer med funktionsnedsättning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 56 500 000 euro. 
Anslaget får användas till ordnande av tolkningstjänster enligt lagen om tolkningstjänst för handikappade personer (133/2010). 
57.Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 768 800 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av förskott enligt lagen om utkomststöd (1412/1997) för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomststödet. 
60.Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 481 357 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till Folkpensionsanstaltens omkostnader för verkställigheten av förmåner som betalas ur allmänna fonden för social trygghet i enlighet med 12 d § i lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001) 
2) till betalning av statens andel av Folkpensionsanstaltens omkostnader för verkställigheten av förmåner som betalas ur sjukförsäkringsfonden i enlighet med 18 kap. 10 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004) 
3) till Folkpensionsanstaltens omkostnader för verkställigheten av förmåner som betalas ur folkpensionsfonden enligt 98 § i folkpensionslagen (568/2007), 36 § i lagen om garantipension (703/2010), 53 § i lagen om handikappförmåner (570/2007), 57 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007), 15 § i lagen om frontmannapension (119/1977) och 9 § i lagen om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988) 
4) till betalning av omkostnaderna för den kontaktpunkt som avses i 27 § i lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (1201/2013). 

20.Utkomstskydd för arbetslösa

31.Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 28 366 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för betalning av statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte enligt lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001) 
2) för betalning av statlig ersättning till kommunerna för ordnande av arbetslivsprövning enligt lagen om ett försök med regionalt tillhandahållande av arbetskrafts- och företagstjänster samt med arbetslivsprövning (505/2017). 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
50.Statsandel till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 037 490 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till finansiering av den inkomstrelaterade dagpenningen enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) på det sätt som i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och i lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) föreskrivs om statens andel 
2) till finansiering av kostnadsersättningar i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) så som föreskrivs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 
3) till betalning av arbetslöshetskassornas andel av förvaltningskostnaderna enligt lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) 
4) till det rörlighetsunderstöd som betalas med stöd av 8 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 
5) till betalning av statsandel till alterneringsersättning i enlighet med lagen om alterneringsledighet (1305/2002) så som i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) föreskrivs om statsandel 
6) till betalningar i anslutning till beslut om lönesubvention och startpeng som fattats av kommuner som deltar i kommunförsök för främjande av sysselsättningen, i enlighet med bestämmelserna om finansieringen av lönesubvention och startpeng i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. 
Anslaget får användas till betalning av den andel som motsvarar statsandelen för arbetslöshetsdagpenning för sysselsättning som ordnas av staten, den lönesubvention som betalas till arbetsgivaren och startpengen för blivande företagare enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. 
Av överföringsutgifterna budgeteras lönesubventionen och startpengen enligt kontantprincipen. 
52.Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 802 990 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd och de därtill anslutna barnförhöjningarna och de förhöjningsandelar som betalas ut under tiden för sysselsättningsfrämjande service med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) och lagen om främjande av integration (1386/2010) så som i lagen om utkomstskydd för arbetslösa föreskrivs om statens andel 
2) till finansiering av lagstadgade kostnadsersättningar i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) på det sätt som föreskrivs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 
3) till det rörlighetsunderstöd som betalas med stöd av 8 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 
4) till betalning av statsandel till alterneringsersättning i enlighet med lagen om alterneringsledighet (1305/2002) så som i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) föreskrivs om statsandel 
5) till betalningar i anslutning till beslut om lönesubvention och startpeng som fattats av kommuner som deltar i kommunförsök för främjande av sysselsättningen, i enlighet med bestämmelserna om finansieringen av lönesubvention och startpeng i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. 
Anslaget får användas till betalning av den andel som motsvarar statsandelen för grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet för sysselsättning som ordnas av staten, den lönesubvention som betalas till arbetsgivaren och startpengen för blivande företagare enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. 
Av överföringsutgifterna budgeteras lönesubventionen och startpengen enligt kontantprincipen. 
55.Statsandelar till Sysselsättningsfonden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 3 803 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statsandel enligt lagen om vuxenutbildningsförmåner (1276/2000). 

30.Sjukförsäkring

60.Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 185 300 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statens andelar enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004) samt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005) 
2) till betalning av statens andel enligt lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård (859/1984) 
3) till betalning av ersättningar enligt lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (1201/2013). 
Folkpensionsanstalten får använda högst 55 100 000 euro till finansiering av behovsprövad individuell rehabilitering enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner och högst 6 800 000 euro till finansiering enligt samma lag av utvecklingsprojekt för individuell rehabilitering, förebyggande av sjukdomar samt forsknings- och utvecklingsprojekt som avser rehabilitering, förebyggande av sjukdomar och sjukförsäkringen. 
Då det gäller den behovsprövade rehabiliteringen budgeteras anslaget i fråga om den individuella rehabiliteringen utifrån prestationsprincipen. 

40.Pensioner

50.Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 58 400 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statens andel enligt 152 § i lagen om sjömanspensioner (1290/2006). 
51.Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 737 500 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statens andel enligt 135 och 135 a § i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 
2) till betalning av statens andel enligt 41 § i lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990). 
52.Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 418 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statens andel enligt 140 § i lagen om pension för företagare (1272/2006). 
53.Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 13 900 000 euro. 
Anslaget får användas till statens andel av pensionsersättningen enligt 8 § i lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (644/2003). 
54.Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 13 400 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statens andel enligt 148 och 150 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015) 
2) till betalning av statens andel enligt 10 § i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen (118/1991). 
60.Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 3 803 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statens andel enligt 101—103 § i folkpensionslagen (568/2007) 
2) till betalning av förmåner enligt 53 § i lagen om handikappförmåner (570/2007) 
3) till betalning av förmåner enligt 57 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007) 
4) till betalning av statens andel enligt 150 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015) 
5) till betalning av statens andel enligt 36 § i lagen om garantipension (703/2010) 
6) till betalning av förmåner enligt lagen om pensionsstöd (1531/2016) 
7) till rättelse av förmånsutbetalningar enligt lagen om särskilt stöd till invandrare (1192/2002). 

50.Stöd till veteraner

30.Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 050 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 6 § i lagen om ordnande av vården av den förflyttade befolkningen (864/1949) betalas till kommunerna. 
50.Fronttillägg (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 9 900 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av fronttillägg enligt lagen om frontmannapension (119/1977) 
2) till betalning av fronttillägg enligt lagen om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988). 
51.Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 48 600 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av ersättningar med stöd av lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) och andra lagar som har samband med den samt till betalning av ersättningar med stöd av 17 b § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) 
2) till betalning av krigsinvalidernas rehabilitering och institutionsvård 
3) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliterings- och sjukvårdskostnader 
4) till betalning av ersättning för kostnaderna för kommunala öppenvårdstjänster för krigsinvalider bosatta i Sverige vars invaliditetsgrad är minst 10 %, också i fråga om annat än måltidsservice. 
52.Statlig ersättning för kostnader för rehabiliterings- och vårdinrättningar för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 16 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statlig ersättning med stöd av 17 b § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) och 6 d § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) för driftskostnader för krigsinvalidernas rehabiliterings- och vårdinrättningar 
2) till betalning av statlig ersättning för rådgivningstjänster. 
53.Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 080 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för rehabilitering av makar till krigsinvalider och av änkor som har skött gravt handikappade krigsinvalider samt av krigsänkor på de grunder som statsrådet fastställer 
2) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader. 
54.Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 16 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av frontunderstöd på de grunder som statsrådet fastställer till vissa utländska frivilliga frontmän som deltagit i krigen 1939—1945 i Finlands försvarsmakt och som lever i svåra förhållanden i Estland och annanstans i det tidigare Sovjetunionens område 
2) till beviljande av frontunderstöd också till frivilliga frontmän som är fast bosatta i Finland. 
55.Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 260 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för rehabilitering med stöd av 17 b § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) och lagen om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig (1039/1997) 
2) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader. 
56.Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 30 400 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för rehabilitering av frontveteraner med stöd av 17 b § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) och lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988) 
2) till betalning av utgifter för undersöknings- och utvecklingsprojekt inom rehabiliteringen av frontveteraner samt resekostnader 
3) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader 
4) till betalning av tjänster för rehabiliteringsklienter som underlättar boende i hemmet. 
57.Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 8 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för rehabilitering av frontveteraner med stöd av lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988) 
2) till betalning av utgifter för forsknings- och utvecklingsprojekt inom rehabiliteringen av frontveteraner 
3) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader 
4) till betalning av tjänster för rehabiliteringsklienter som underlättar boende i hemmet. 
58.Tjänster som tillhandahålls frontveteraner i hemmet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 132 020 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av tjänster som underlättar boende hemma för frontveteraner med stöd av lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988). 

60.Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

30.Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården och socialvården (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 350 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för betalning av kostnader som föranleds av upprätthållande av och utbildning om nationell beredskap för nationella aktörer som utsetts och befullmäktigats av social- och hälsovårdsministeriet 
2) för ersättning av de extra kostnader som hanteringen av allvarliga olyckssituationer i Finland eller i utlandet medför för nationella aktörer, organisationer, stiftelser eller föreningar 
3) för ersättning av kostnader som hanteringen av och beredskapen för allvarliga förgiftningssituationer medför för nationella aktörer som utsetts och befullmäktigats av social- och hälsovårdsministeriet. 
31.Nationell utveckling inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 800 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statsunderstöd för inrättande av barnhus 
2) för avlönande av personal motsvarande högst åtta och ett halvt årsverken för inrättande, utvecklande och styrning av samt stöd till barnhus. 
32.Statlig finansiering till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå samt forskning på universitetsnivå inom socialt arbete (fast anslag)
Under momentet beviljas 25 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statlig finansiering för forskningsverksamhet enligt 61—63 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) och 60 c § i socialvårdslagen (1301/2014). 
33.Statlig ersättning till enheter inom social- och hälsovården för specialiseringsutbildning för social- och hälsovårdspersonal (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 96 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statlig ersättning för läkar- och tandläkarutbildning enligt 59, 59 a och 60 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) 
2) till ersättning för utbildning som leder till specialistkompetens för begränsad förskrivningsrätt enligt 60 a § i hälso- och sjukvårdslagen 
3) till betalning av statlig ersättning enligt 60 a och 60 b § i socialvårdslagen (1301/2014) för kostnader som orsakas av specialiseringsutbildning på universitetsnivå för yrkesutbildade personer inom socialvården. 
34.Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar, patientöverföringar och medicinska sakkunnigutlåtanden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 15 200 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statliga ersättningar enligt 32 § i mentalvårdslagen (1116/1990) 
2) till betalning av ersättningar för utredning av förutsättningarna för vård oberoende av patientens vilja när det gäller personer för vilka vårdpåföljd har bestämts enligt 22 t § i mentalvårdslagen 
3) till betalning av statliga ersättningar enligt lagen om ordnande av utredningar av sexual- och misshandelsbrott mot barn (1009/2008) 
4) till betalning av kostnader för riskbedömning i fråga om livstidsfångar i enlighet med 1 § i lagen om förfarandet vid frigivning av livstidsfångar (781/2005) 
5) till betalning av konsumtionsutgifter som ingår i de ersättningar som avses i punkterna 1—4 
6) till betalning av statlig ersättning för kommuners och samkommuners samt svenska statens kostnader för patientöverföringar enligt det avtal som ingåtts mellan Sverige och Finland 
7) till ett belopp av 25 000 euro för betalning av patientspecifika engångsersättningar till kommuner och samkommuner för stödjande av patientöverföringar enligt den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster 
8) till betalning av statliga ersättningar till de sjukvårdsdistrikt som är huvudmän för ett universitetssjukhus för lämnande av medicinska sakkunnigutlåtanden enligt 68 a § i hälso- och sjukvårdslagen till domstolar på deras begäran och för bevisning i anslutning till dem samt för administrering av begärandena om utlåtande och utlåtandena. 
35.Statlig finansiering till studerandehälsovård som ordnas av Studenternas hälsovårdsstiftelse (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 65 800 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statlig finansiering enligt lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande (695/2019) till Studenternas hälsovårdsstiftelse för produktionen av studerandehälsovården. 
36.Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska (fast anslag)
Under momentet beviljas 562 000 euro. 
Anslaget får användas till att betala statsunderstöd via sametinget till de kommuner inom samernas hembygdsområde som avses i 4 § i sametingslagen (974/1995) för att trygga social- och hälsovårdstjänster på samiska. 
37.Statlig ersättning till kommunerna för kostnader på grund av brådskande socialvård för personer som uppehåller sig illegalt i landet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 000 000 euro. 
Anslaget får användas för betalning av i 12 a § i socialvårdslagen (1301/2014) avsedd ersättning till kommunerna för kostnader som uppstår på grund av socialservice i brådskande fall till personer som uppehåller sig illegalt i landet. 
38.Statsunderstöd för den offentliga social- och hälsovårdens covid-19-kostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 615 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till ett belopp av högst 1 400 000 000 euro för att i form av statsunderstöd ersätta kommuner och samkommuner samt landskapet Åland för kostnader som föranleds av covid-19-testning och covid-19-spårning 
2) till ett belopp av högst 30 000 000 euro för kostnader i anslutning till covid-19-testningsteknologi 
3) till ett belopp av högst 30 000 000 euro för andra kostnader som inte gäller testning och som orsakas av att covid-19-hälsosäkerheten vid gränsövergångsställena stärks 
4) till ett belopp av högst 200 000 000 euro för att i form av statsunderstöd ersätta kommuner, samkommuner och landskapet Åland för andra direkta covid-19-kostnader 
5) till avlönande av personal motsvarande högst 10 årsverken samt till betalning av andra omkostnader som genomförandet orsakar. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
39.Utvecklande av servicestrukturen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 128 300 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för en översyn av servicestrukturen och verksamhetsprocesserna inom social- och hälsovården i enlighet med regeringens strategiska mål 
2) till betalning av omkostnader för genomförande av projekt, till betalning av forsknings- och utvecklingsprojekt och försök som stöder genomförandet samt startbidrag och till betalning av statsunderstöd och finansieringsunderstöd i samband med genomförandet till kommuner, samkommuner, Folkpensionsanstalten, andelslag, allmännyttiga samfund och företag 
3) till övervakning och kontroll av projekt 
4) till avlönande av personal motsvarande högst femton årsverken per år för uppgifter som gäller beredning, genomförande och administration av projekt 
5) till betalning av ersättningar för riksomfattande uppgifter i anslutning till förvaltningen av statsunderstöd för projekt. 
40.Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 27 835 000 euro. 
Anslaget får användas till beviljande av statsunderstöd för utgifter för förvaltningskostnader och kostnader för flygdriften för enheten för förvaltning av läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten FinnHEMS Oy. 
Anslaget betalas till FinnHEMS Oy som förskott på statsunderstödet enligt tidpunkten för kostnaderna. 
52.Statlig finansiering av utgifterna för skyddshemsverksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 25 550 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av ersättning till producenter av skyddshemstjänster enligt lagen om ersättning som betalas av statens medel till producenter av skyddshemstjänster (1354/2014) 
2) till avlönande av personal motsvarande högst fem årsverken per år vid Institutet för hälsa och välfärd för koordinerings-, handlednings-, drifts-, kvalitetskontroll-, utvecklings-, utbildnings-, utvärderings- och förvaltningsuppgifter i anknytning till skyddshemsverksamhet och för andra konsumtionsutgifter. 
63.Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentrum inom det sociala området (fast anslag)
Under momentet beviljas 3 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd till kompetenscentrum inom det sociala området i enlighet med lagen om kompetenscentrumverksamhet inom det sociala området (1230/2001). 
64.Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 7 100 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statlig ersättning för kostnader i anslutning till ordnande av medling enligt lagen om medling vid brott och i vissa tvister (1015/2005) 
2) till ett belopp av högst 70 000 euro för betalning av de omkostnader Institutet för hälsa och välfärd har för utveckling och ordnande av medling 
3) till utgifter för utveckling och drift av informationssystemet för medling vid brott och tvister samt för anställning av personal motsvarande högst ett årsverke vid Institutet för hälsa och välfärd i uppgifter som gäller drift och utveckling av informationssystemet för medling. 

70.Hälsa och funktionsförmåga främjas

20.Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 30 940 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter och ersättningar för anskaffning och vidarebefordran av vaccin som med stöd av 44 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) tillhandahålls gratis och används vid vaccineringstillfällen samt för användningsföreskrifter på finska och svenska, för utredning av epidemiologiska och immunologiska effekter, täckning och säkerhet hos vaccinationer som omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet, för utveckling av systemen för uppföljning av vaccinationers verkningar, för obligatorisk upplagring, för systemet för vaccindistribution och till betalning av andra utgifter och ersättningar för genomförandet av det allmänna vaccinationsprogrammet 
2) medlemsavgift till Finska andelslaget för ersättning av läkemedelsskador 
3) till betalning av de utgifter som anskaffning och vidarebefordran av vaccin för förmedling ger upphov till 
4) till betalning av kostnader som gäller beslutsprocessen i anslutning till anskaffningen av vaccin 
5) till avlönande av personal motsvarande högst tre årsverken för utredning av epidemiologiska och immunologiska effekter, täckning och säkerhet hos vaccinationer som omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet samt för utveckling av systemen för uppföljning. 
Av anslaget får användas högst 600 000 euro för TBE-vaccineringar av befolkningen i de riskområden Institutet för hälsa och välfärd årligen fastställer. 
21.Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 545 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för den hälsoövervakning som förutsätts i hälsoskyddslagen (763/1994), gentekniklagen (377/1995), kemikalielagen (599/2013), strålsäkerhetslagen (859/2018) och lagen om kosmetiska produkter (492/2013) och för forskning kring hälsoövervakningen och för vidareutbildning och fortbildning av personalen 
2) till betalning av utgifter för utbildning och forskning om riskhantering i anslutning till bio- och nanoteknik 
3) till betalning av statsunderstöd enligt prövning som beviljas för ovannämnda ändamål. 
22.Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 460 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för förebyggande och upplysningsverksamhet enligt lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016), utredning och uppföljning av överraskande epidemier samt det internationella samarbete som förutsätts för dessa 
2) till betalning av statsunderstöd enligt prövning som beviljas för ovannämnda ändamål 
3) till avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke samt till betalning av andra omkostnader för social- och hälsovårdsministeriet. 
50.Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 000 000 euro. 
Anslaget får användas för betalning av utgifter enligt 1 § i lagen om anslag för hälsofrämjande (333/2009). 
Av anslaget kan statsunderstöd beviljas till organisationer, stiftelser, kommuner och andra aktörer. Anslaget kan också användas när avtal om projekt för hälsofrämjande ingås med statliga inrättningar. Anslaget får användas också till betalning av kostnader för förvaltning av anslaget. 
51.Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 900 000 euro. 
Anslaget får med stöd av 3 a § i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (159/1978) användas till ersättning av kostnader som orsakas av utbildningen av specialister i företagshälsovård. 
52.Statsunderstöd för verksamheten vid UKK-instituutti (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 928 000 euro. 
Anslaget får användas för beviljande av statsunderstöd till UKK-instituutti som upprätthålls av stiftelsen Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiö (lagen om statsbidrag till stiftelsen Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiö (1284/2010), 2 §). 

80.Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare

40.Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 117 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 37 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996) betalas till kommunerna för de driftskostnader för avbytarservice som avses i 35 § i den lagen 
2) till ett belopp av högst 182 000 euro till ersättning för de nettokostnader som läroavtalsutbildningen för lantbruksavbytare medfört för de lokala enheterna. 
41.Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 900 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statlig ersättning till avbytarverksamhetens lokala enheter för de driftskostnader för avbytarservice för pälsdjursuppfödare som avses i 25 § i lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare (1264/2009). 
42.Statlig ersättning för kostnaderna för vikariehjälp för renskötare (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 350 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 16 § i lagen om vikariehjälp för renskötare (1238/2014) betalas för kostnader för vikariehjälp. 
50.Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 19 140 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 31 och 32 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996) betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och kommunerna för förvaltningskostnaderna för avbytarservicen 
2) för betalning till lokala enheter av ett belopp på högst 94 000 euro av sådan behovsprövad tilläggsersättning som avses i 12 § 3 mom. i lagen 
3) till förvaltningskostnaderna för servicen med stöd av 24 § i lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare (1264/2009) och med stöd av lagen om vikariehjälp för renskötare (1238/2014) 
4) till ett belopp av 2 000 000 euro för ett projekt som genomförs av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt i syfte att stödja lantbruksföretagare så att de orkar med sitt arbete. 

90.Understöd för främjande av hälsa och social välfärd

50.Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 362 440 000 euro. 
Anslaget får användas för ändamål som nämns i 17 b § 1 mom. i lotterilagen (1047/2001). 

Huvudtitel 35MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Miljöförvaltningens omkostnader

01.Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 35 163 000 euro. 
Anslaget får användas även för ersättningar som betalas ut till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) för följande marknadskontrolluppgifter som grundar sig på EU-förordningar och EU-direktiv: 
1) för att begränsa användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter, förpackningar, batterier och ackumulatorer samt för att kontrollera förpackningarnas grundkrav, tungmetallhalter och märkningar 
2) marknadsföringsförbud och märkningskrav som gäller vissa plastprodukter 
3) övervakning av skyldigheten att lämna uppgifter om särskilt farliga ämnen samt rådgivning och information i anslutning till den samt myndighetssamarbete med Europeiska kemikaliemyndigheten 
4) sådan övervakning av förbud och begränsningar gällande produktion och utsläppande på marknaden av produkter med kvicksilver tillsatt som förutsätts i Europeiska unionens förordning (EU) 2017/852 om kvicksilver 
5) för konstaterande, registrering och kontroll av behörigheten hos personer som utför underhåll på anläggningar, vilket förutsätts enligt Europeiska unionens förordningar (EG) nr 1005/2009 och (EU) nr 517/2014 om ämnen som bryter ned ozonskiktet och om fluorerade växthusgaser 
6) byggprodukter 
7) ekologisk planering och energimärkning av byggprodukter. 
Dessutom får anslaget användas till ersättningar till Ympäristömerkintä Suomi Oy för skötseln av uppgifter enligt Europeiska unionens program för tilldelning av miljömärke, till ersättningar till Tukes för marknadskontrollen av ej CE-märkta produkter samt till betalning av statsunderstöd till universitet, högskolor och andra motsvarande sammanslutningar som bedriver forskningsverksamhet för sådan forskningsverksamhet som stöder miljöministeriets strategiska mål samt till intressentgrupper för kommunikation och resebidrag som stöder miljöministeriets strategiska mål. 
Dessutom får anslaget också användas för kostnader i anslutning till åtgärdsprogrammet Sunda lokaler 2028. 
Dessutom får anslaget även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder, av projektspecifika Life-bidrag och av understöd för beredning av Life-projekt. 
04.Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 23 975 000 euro. 
Anslaget får också användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder, överföringsutgifter som ingår i finansieringsandelarna för samfinansierade projekt som Finlands Akademi finansierar och till betalning av överföringsutgifter till de länder där det pågår utvecklingssamarbete i syfte att genomföra projekt enligt lagen om statliga ämbetsverks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989), förutsatt att motsvarande utgift debiteras från anslaget under moment 24.30.66. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 9 435 000 euro. 
65.Understöd till organisationer och miljövård (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 830 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till understöd till riksomfattande naturskydds- och miljöorganisationer 
2) till understöd till riksomfattande organisationer inom bostads- och byggnadsbranschen 
3) till bidrag enligt 12 § i lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981) för projekt som främjar miljövården i skärgården 
4) för stödjande av verksamhet som främjar avfallshanteringen i skärgårds- och fjällområden 
5) för stödjande av sådan nationellt och regionalt betydande verksamhet av projektnatur som främjar en hållbar utveckling, värnar om kulturmiljön och främjar annan miljöfostran och miljöupplysning. 

10.Miljö- och naturvård

20.Bekämpning av miljöskador (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 900 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till utgifter som föranleds av förebyggande, begränsning och ordnande av bekämpning av miljöskador, undersökningar och utredningar som direkt anknyter till dessa åtgärder samt av rättegångar och konkursförfaranden till följd av återkrav av understöd 
2) till utgifter som föranleds den behöriga myndigheten på grund av att olagliga internationella avfallstransporter sänds tillbaka eller hanteras på korrekt sätt och alla kostnader inte alltid genast kan återkrävas hos den som fört ut avfallet 
3) till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken. 
21.Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 38 340 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för beredning och genomförande av livsmiljöprogrammet Helmi samt inventering, märkning, skötsel och stöd för skötseln av privata naturskyddsområden och andra områden som är värdefulla med tanke på den biologiska mångfalden och av landskapsområden 
2) för främjande av genomförandet av handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) 
3) för uppföljning, skydd och vård av hotade arter, och för därmed relaterade arbetsgruppers verksamhet, för förebyggande av skador orsakade av fredade arter och för ordnande av vård för skadade vilda djur i naturtillstånd och den vård av djur som EU:s CITES-förordning förutsätter 
4) för naturskyddsplanering och för planering och iståndsättning i anslutning till tillämpningen av marktäktslagen 
5) till avlöning av personal motsvarande högst 120 årsverken i uppgifter för viss tid enligt motiveringen ovan 
6) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder. 
Anslaget får i punkterna 1—3 även användas till betalning av understöd och andra stöd. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
22.Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 24 435 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för skyddet av Östersjön och för vattenskydd samt för att främja de vatten- och havsförvaltningsplaner som styr skyddet av Östersjön och vattenskyddet och för att främja verkställandet av planerna samt för att utveckla bedömningen av miljöns tillstånd och effekterna 
2) för att skydda mångfalden i den marina undervattensmiljön och främja ett hållbart nyttjande av den marina undervattensmiljön 
3) för att främja återvinningen av näringsämnen i syfte att minska eutrofieringen av vattendragen 
4) för att utveckla forskningen, riskbedömningen och riskhanteringen i samband med markskydd och miljösanering samt för uppföljning 
5) för att upphandla provtagning, laboratorietjänster, informationshantering och andra tjänster som gäller miljöuppgifter 
6) för att producera miljöinformation 
7) för gemensamma utvecklingsprojekt och ordnande av utbildning som gäller miljöuppgifter 
8) för utredningar i anslutning till utsläppsminskningsmålen och internationella klimatförhandlingar samt för åtgärder för att utveckla och verkställa klimatpolitiken 
9) för att främja bekämpningen av klimatförändringen i områdesanvändningen 
10) för utvecklingsuppgifter och projekt som främjar bioekonomin och den cirkulära ekonomin 
11) för beredning av lagstiftning och lösningar som främjar återvinning 
12) för avlönande av personal motsvarande högst 180 årsverken, varav visstidsanställd personal motsvarande högst 22 årsverken för uppgifter som anges i punkt 7 och visstidsanställd personal motsvarande högst 158 årsverken för uppgifter som anges i de övriga punkterna 
13) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen av projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder 
14) för kostnader i anslutning till pilotförsök med ekologisk kompensation. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
Anslaget får även användas till betalning av understöd och andra stöd. 
Under momentet nettobudgeteras de sjukdagpenningar och moderskapspenningar som betalas till arbetsgivaren. 
52.Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 67 942 000 euro. 
Anslaget får användas för de offentliga förvaltningsuppgifter som Forststyrelsen utför under ledning av miljöministeriet enligt följande: 
1) för utgifter för användning, skötsel, restaurering och uppföljning av och guidning i de nationalparker, övriga naturskyddsområden och naturskyddsobjekt och ödemarksområden som Forststyrelsen besitter samt kulturobjekt vars förvaltning hör till de offentliga förvaltningsuppgifterna samt för utgifter för skötsel av privata skyddsområden 
2) för sådant byggande inom naturskyddsområden och naturskyddsobjekt som tjänar skyddsändamålet och för betalning av utgifter för ombyggnad, reparation, underhåll och rivning av befintliga byggnader, konstruktioner, vägar och vägavsnitt samt för köp av byggnader som är belägna inom naturskyddsområden eller som är nödvändiga för dem 
3) för anskaffning av maskiner, apparatur och utrustning vars ekonomiska livslängd överstiger tre år 
4) för utveckling och förvaltning av informationssystem, inklusive de ULJAS-system för geografisk information som är gemensamma för naturvårdsförvaltningen. 
Dessutom får Forststyrelsen för dessa offentliga förvaltningsuppgifter använda sådana inkomster från offentliga förvaltningsuppgifter som inflyter till Forststyrelsen och som hör till miljöministeriets ansvarsområde. 
Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder. 
Verksamhetens effektmål inom miljöministeriets ansvarsområde är följande: 
 • Skyddsnivån för arter och naturtyper förbättras med hjälp av åtgärder som prioriteras utifrån aktuell information 
 • Tillståndet för naturvärdena inom nätverket Natura 2000 och nätverket av naturskyddsområden förbättras 
 • Den kulturhistoriska fastighetsförmögenhetens värde bibehålls 
 • Rekreation i naturen ökar välbefinnandet och uppskattningen för naturen, vilket stöds genom aktiv information. 
60.Överföring till oljeskyddsfonden (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 4 000 000 euro. 
Anslaget får användas till ersättningar som avses i 10 § och 17 § 1 mom. 2 punkten i lagen om oljeskyddsfonden (1406/2004) och till betalning av utgifter som hänför sig till upprätthållandet av räddningsverkens oljebekämpningsberedskap. 
61.Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 19 067 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för understöd och stöd för genomförandet av åtgärder som ingår i vatten- och havsförvaltningsplanerna enligt lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) samt för utgifterna för beviljande av understöd och stöd 
2) för betalning av de understöd som avses i lagen om stödjande av sanering av förorenade områden (246/2019) för utredning av den risk eller olägenhet för hälsan eller miljön som förorening av mark, grundvatten eller sediment orsakar och för sanering av förorenade områden samt slutförande av statens anhängiga avfallshanteringsarbeten som avses i 35 § i den sedermera upphävda avfallslagen (1072/1993) 
3) för betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 32 årsverken och av andra konsumtionsutgifter som föranleds av projekten 
4) för åtgärder som är nödvändiga för att förhindra miljöskador 
5) för betalning av utgifter som föranleds av programmet för träbyggande, genom vilket utbudet av trä utökas och trä används på ett mångsidigare sätt 
6) för betalning av de utgifter som orsakas av programmet Hållbara städer, som främjar en hållbar stadsutveckling 
7) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen av projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder 
8) för understöd till Villmanstrands stad för genomförandet av temaåret European Green Leaf 2021. 
Avtal får ingås om att ett arbete som finansierats med anslaget och som inletts och slutförts som statens arbete överlåts till kommunen eller en annan samarbetspartner. Samtidigt ska det avtalas om de villkor som den som tar emot arbetet ska följa efter överlåtelsen. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt 
För genomförandet av Gipsprojektet inom programmet för effektiviserat vattenskydd får det ingås avtal och avges förbindelser som åren efter budgetåret föranleder utgifter till ett sammanlagt belopp av högst 3 500 000 euro. 
63.Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 56 130 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till köp och inlösen av jord- och vattenområden och byggnader för naturskyddsändamål och köp av områden som ska införlivas med ödemarksområden 
2) till betalning av ersättningar till markägare eller innehavare av särskilda rättigheter för ekonomiska förluster på grund av beslut eller avtal enligt 24, 25, 29 och 47 § i naturvårdslagen 
3) till ersättningar för de kostnader som staten med stöd av 53 § i naturvårdslagen, 197 § i markanvändnings- och bygglagen samt 7 a § i lagen om enskilda vägar påförs på grund av genomförandet av nätverket Natura 2000 
4) till ersättningar som föranleds av skydd enligt 8 och 26 § i marktäktslagen 
5) till ersättningar för olägenheter enligt 55 § 2 mom. i naturvårdslagen 
6) till utgifter som föranleds av bedömning av, lantmäteriförrättningar på och förvärvsuppgifter för områden som förvärvas till staten för naturskyddsändamål eller som inrättas som privata skyddsområden samt till utgifter som föranleds av anskaffning av tjänster för märkning av privata skyddsområden och dessutom till utgifter för fastighetsskötsel på områden som är i miljöministeriets besittning och till eventuella kostnader för ersättningsförrättningar 
7) till ett belopp av högst 80 000 euro till arvoden som betalas utifrån separat ingångna samarbetsavtal och genom vilka man främjar behandlingen av anbud som markägarna lämnat in i enlighet med handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) eller av anbud som främjar skyddet av myrmarker i enlighet med Helmi-programmet 
8) till betalning av ränta för periodiserade betalningsposter av köpesumman och ersättningarna då räntan motsvarar den ränta som fastställs i 95 § 1 mom. i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter 
9) till ersättningar som närings-, trafik- och miljöcentralerna betalar ut för skador orsakade av fridlysta sällsynta djur 
10) till kommunerna och till samfund som kommunerna bildat för förvärv av rekreationsområden för stödjande av förvärv av regionalt och nationellt betydelsefulla rekreationsområden med stöd av statsunderstödslagen; förvärven ska främja skyddet av den biologiska mångfalden 
11) till betalning enligt lagen om bekämpning av skogsskador av de utgifter som föranleds av ersättningar för de skogsskador som spritts från naturskyddsområden eller från områden i statens ägo som förvärvats för naturskyddsändamål och av bedömning av skadorna. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt 
För fullföljandet av de naturskyddsprogram som statsrådet har fastställt, nätverket Natura 2000, handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) och Helmi-programmet får det 2021 ingås avtal och avges förbindelser som åren efter 2021 föranleder kostnader på sammanlagt högst 10 000 000 euro. 
66.Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 762 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer och överenskommelser i anslutning till miljöministeriets ansvarsområde samt till andra betalningar till utlandet som föranleds av internationella förbindelser 
2) till stödjande av utvecklingsländernas representanters deltagande i internationella miljökonferenser, avtalsförhandlingar och expertseminarier. 

20.Samhällen, byggande och boende

01.Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 163 000 euro. 
Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder. 
04.Inrättande av ett digitalt register och en digital plattform för den byggda miljön (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 7 300 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till statens utgifter för projektet för digitalisering av den byggda miljön och till utgifter och avgifter för internationellt samarbete 
2) till betalning av understöd med stöd av statsunderstödslagen 
3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen av projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
30.Förebyggande av ekonomiska problem bland hyresgäster (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 750 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) med stöd av statsunderstödslagen för ett försöksprojekt som har som mål att förebygga ekonomiska problem bland hyresgäster som redan har sådana problem 
2) till betalning av konsumtionsutgifter i anslutning till resor, ordnande av evenemang och specialist- och forskningstjänster 
3) till betalning av utgifter för avlönande av en person motsvarande ett årsverke. 
Understödet uppgår till högst 50 % av de kostnader som orsakas av projektets ekonomiska rådgivning och boenderådgivning. Understödet uppgår till 100 % i fråga om utgifterna för projektchefen vid Garantistiftelsen. 
Understödet beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet. 
Understöd kan inte beviljas om den som ansöker om understöd har beviljats annat understöd för samma kostnader. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
32.Understöd för avskaffande av bostadslöshet och utvecklande av statistikföringen av bostadslöshet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 3 300 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för utvecklande och stärkande av social- och hälsovårdstjänster som förebygger och minskar bostadslöshet med stöd av statsunderstödslagen 
2) för utvecklande av statistikföringen av bostadslöshet 
3) för betalning av konsumtionsutgifter för utredningar, informationssystem, anvisningar och ordnande av utbildningar i anslutning till förebyggande och statistikföring av bostadslöshet 
4) för betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst två årsverken. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
52.Understöd för främjande av sådan infrastruktur i bostadshus som krävs för eldrivna transporter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 500 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) med stöd av statsunderstödslagen till sammanslutningar som äger bostadshus för byggande av laddningsinfrastruktur för eldrivna transporter. Med byggande av laddningsinfrastruktur för eldrivna transporter avses ändringar i fastigheters elsystem för att möjliggöra en användbar funktionell beredskap för laddning av elbilar på minst fem bilplatser. Understöd kan också beviljas parkeringsbolag, om de ägs av sammanslutningar som äger bostadshus och de laddningsstationer som byggs med hjälp av understödet är avsedda att användas för boendeparkering 
2) till betalning av konsumtionsutgifterna för tryckning av instruktionsmaterial och anvisningar avsedda för dem som ansöker om understöd och till annan informationsförmedling, till de tjänsteresor som behövs för projektet samt till utgifter för datasystem i anknytning till beviljande och betalning av understöd 
3) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande två årsverken 
4) till kostnader i anslutning till laddningsanordningen, om laddningsanordningarna ägs direkt av den sammanslutning som söker understöd eller ägs av ett parkeringsbolag där den sammanslutning som söker understöd innehar aktier med tanke på parkeringen för sina boende. 
Understöd beviljas till 35 % av de faktiska mervärdesskattebelagda totalkostnaderna, dock högst 90 000 euro per sökande. Understöd kan beviljas till 50 % av de faktiska mervärdesskattebelagda totalkostnaderna, om minst 50 % av de laddningsstationer som ska byggas inom projektet byggs så att de har en effekt på minst 11 kilowatt, vilket laddning av en renodlad elbil kräver. Som kostnader som berättigar till understödet godkänns ändringar i en fastighets elanslutning, eldragningar, elcentral, rördragningar och kabling samt därtill hörande normala markbyggnadsarbeten som krävs för byggande av laddningsinfrastruktur för elbilar. Skäliga kostnader för behovsinventering och planering kan understödjas om själva åtgärden för förbättrande av laddningsinfrastrukturen genomförs. Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet fattar beslut om understöd utifrån kostnadskalkyler som baserar sig på en plan. Stödet betalas ut på basis av faktiska kostnader. 
Understödet beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet. 
Understöd kan inte beviljas om den som ansöker om understöd har beviljats annat understöd för samma ändamål. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
55.Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 6 250 000 euro. 
Anslaget får användas för understöd enligt lagen om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder (1087/2016) samt till understöd i anslutning till handlingsprogrammet för äldre personers boende och till konsumtionsutgifter för ordnande av evenemang, för specialisttjänster och för tjänsteresor. 
56.Understöd för att avstå från oljeuppvärmning av bostadshus (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 9 440 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till understöd som med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) beviljas småhusägare för slopande av oljeuppvärmningssystemet och för ändring av uppvärmningsformen från oljeuppvärmning till andra uppvärmningsformer på det sätt som föreskrivs i den förordning som ska utfärdas om att frångå oljeuppvärmning 
2) till betalning av sådana konsumtionsutgifter i anslutning till informationssystem, tjänsteresor och tryckning av handlednings- och instruktionsmaterial avsedda för dem som ansöker om understöd som behövs för beviljande av understöd, utbetalning och hantering av användningen av anslaget samt för information om understödet. 
Understödet beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralen och utbetalningen sköts av NTM-centralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings - och förvaltningscenter. 
Understöd kan inte beviljas, om sökanden har beviljats annat understöd för samma ändamål eller om bostadsbyggnaden används för sådan ekonomisk verksamhet som avses i EU-rättens regler om statligt stöd. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
60.Överföring till Statens bostadsfond
Under momentet beviljas inget anslag. 
Räntestödslån och statliga borgensförbindelser 
År 2021 får lån enligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001) och enligt lagen om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus (574/2016) godkännas som av Statens bostadsfonds medel understödda räntestödslån till ett belopp av sammanlagt högst 1 800 000 000 euro. Lån enligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån omfattas dessutom av statens ansvar enligt fullmakten att godkänna lånen. 
År 2021 får lån enligt lagen om statsborgen för byggnadslån för hyresbostäder (856/2008) godkännas som borgenslån så att beloppet av det borgensansvar som föranleds staten är sammanlagt högst 285 000 000 euro. 
År 2021 får lån enligt lagen om statsborgen för ombyggnadslån för bostadsaktiebolag (941/2014) godkännas som borgenslån så att beloppet av det borgensansvar som föranleds staten är sammanlagt högst 100 000 000 euro. 
År 2021 får lån enligt lagen om statsborgen för återbetalning av aravalån (868/2008) godkännas som borgenslån så att beloppet av det borgensansvar som föranleds staten är sammanlagt högst 1 000 000 000 euro. 
Det totala beloppet av statsborgen enligt lagen om statsborgen för ägarbostadslån (204/1996) får i fritt finansierade lån och bsp-lån vara sammanlagt högst 2 700 000 000 euro vid utgången av 2021. 
Med medel ur Statens bostadsfond betalas räntestöd, räntegottgörelser och kreditreserveringsersättningar enligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån, lagen om räntestöd för hyresbostadslån (867/1980), lagen om räntestöd för bostadsrättshuslån (1205/1993), lagen om räntestöd för byggnadslån för hyresbostäder år 2009 och 2010 i syfte att främja sysselsättningen inom byggbranschen, lagen om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus, lagen om räntestöd för ägarbostadslån, lagen om räntestöd för lån för bostadsaktiebolagshus och lagen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad (639/1982). Av bostadsfondens medel täcks dessutom de statliga ansvarsförbindelserna enligt 9 och 9 a § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån, 10 § i lagen om räntestöd för bostadsrättshuslån, lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån, lagen om statsborgen för byggnadslån för hyresbostäder, lagen om räntestöd för byggnadslån för hyresbostäder år 2009 och 2010 i syfte att främja sysselsättningen inom byggbranschen, lagen om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus, lagen om statsborgen för återbetalning av aravalån, lagen om statsborgen för ägarbostadslån samt lagen om statsborgen för ombyggnadslån för bostadsaktiebolag. 
Uppskov, skuldsaneringar och ackord 
För att lindra svårigheter som uppstått oberoende av den som tagit ett personligt aravalån kan det 2021 med stöd av 46 § i aravalagen och 28 § i aravaförordningen (1587/1993) beviljas uppskov med betalningen av räntor eller amorteringar på lån eller bådadera till ett belopp av sammanlagt högst 10 000 euro. 
Statskontoret har rätt att i samband med den frivilliga skuldsanering som avses i 78 § i lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) och det frivilliga skuldarrangemang som avses i 97 § i lagen om företagssanering (47/1993) efterskänka en del av lånekapitalet och räntan på bostadslån som beviljats av statens medel och som ska betalas tillbaka till bostadsfonden. 
Statskontoret har rätt att på frivillig väg sälja en aravahyresbostad eller ett aravahyreshus i stället för att sälja det på exekutiv auktion och rätt att efterskänka en del av kapitalet för statliga bostadslån, om de kreditförluster som föranleds staten väntas bli mindre genom frivillig försäljning än genom exekutiv auktion. 
År 2021 får Statskontoret använda högst 300 000 euro av Statens bostadsfonds medel till tryggande av Statens bostadsfonds fordringar, såsom indrivning av fordringar och skötsel av säkerhetsegendomen, betalning av utgifter för utövande av regressrätten, betalning av ansvarsförsäkring för inteckningshavare, inköp av fastigheter eller annan egendom vid konkursauktioner, exekutiva auktioner eller andra realiseringsarrangemang, när det behövs för tryggande av bostadsfondens låne- eller borgensfordringar eller an