Propositioner (RP), berättelser (B), redogörelser (SRR) och meddelanden (SRM) under behandling i fackutskotten
NummerRubrikUtlåtandeSka lämnas senastKlart enligt utskottsrådets bedömning
grundlagsutskottet
För betänkande
B 2/2019 rdJustitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2018 februari 2020
För utlåtande
RP 19/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till kyrkolagGrU februari 2020
RP 88/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förteckningar och ett register över dem som i sitt yrke är exponerade för ämnen och processer som medför risk för cancersjukdomGrU februari 2020
finansutskottet
För betänkande
RP 97/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
RP 98/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen om uppsägning av vissa avtal om beskattning av inkomster från sparande och med förslag till lagar om upphävande av lagarna om godkännande av vissa bestämmelser i avtalen och upphävande av 4 § 4 mom. och 5 § 2 mom. i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning
revisionsutskottet
För betänkande
B 18/2019 rdStatens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2019
förvaltningsutskottet
För betänkande
RP 18/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen och till vissa lagar som har samband med denGrUU 7/2019 rd, PeVL 7/2019 vp vårsession
RP 19/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till kyrkolagGrU väntas GrUU, vårsession
RP 84/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster februari 2020
RP 90/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Islamiska republiken Iran om ömsesidigt bistånd och samarbete i tullfrågor februari 2020
lagutskottet
För utlåtande
RP 54/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna samt till lagar om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket och vissa andra lagarGrUU 12/2019 rd, PeVL 12/2019 vp,LaU vårsession 2020
försvarsutskottet
För betänkande
RP 92/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av bilagan om försörjningsberedskap mellan regeringarna i Finland, Norge och Sverige till avtalet mellan regeringarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige om samarbete på försvarsmaterielområdet samt med förslag till lag om ändring av 1 och 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige avseende stöd till industrisamarbete på försvarsmaterielområdet
kulturutskottet
För betänkande
RP 99/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering
social- och hälsovårdsutskottet
För betänkande
RP 87/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av socialtrygghets- och försäkringslagstiftningen med anledning av EU:s allmänna dataskyddsförordningGrUU 17/2019 rd, PeVL 17/2019 vp, EkUU 9/2019 rd, TaVL 9/2019 vp
ekonomiutskottet
För betänkande
RP 47/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Hansel Ab, 60 § i lagen om offentlig upphandling och koncession samt 64 § i lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänsterGrUU 15/2019 rd, PeVL 15/2019 vp
RP 54/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna samt till lagar om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket och vissa andra lagarGrUU 12/2019 rd, PeVL 12/2019 vp,LaU
arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
För betänkande
RP 88/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förteckningar och ett register över dem som i sitt yrke är exponerade för ämnen och processer som medför risk för cancersjukdomGrU saknas GrUU
miljöutskottet
För betänkande
B 17/2019 rdKlimatårsberättelse 2019JsUU 6/2019 rd, MmVL 6/2019 vp, KoUU 4/2019 rd, LiVL 4/2019 vp, EkUU 2/2019 rd, TaVL 2/2019 vp06.02.2020
Senast publicerat 02-02-2020 00:35