Propositioner (RP), berättelser (B), redogörelser (SRR) och meddelanden (SRM) under behandling i fackutskotten
NummerRubrikUtlåtandeSka lämnas senastKlart enligt utskottsrådets bedömning
grundlagsutskottet
För betänkande
RP 19/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av den avräkningsgrund som avses i självstyrelselagen för Åland FiU Höstperioden 2020
För utlåtande
RP 4/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldreGrU maj 2020
RP 6/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om effektivare förhindrande av kriminalitet under fängelsetiden och effektivare upprätthållande av anstaltssäkerhetenFvUU 2/2020 rd, HaVL 2/2020 vp,GrU maj 2020
RP 8/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kärnenergilagen, av 21 § i säkerhetsutredningslagen och av gruvlagenGrU maj 2020
RP 14/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassorGrU
RP 18/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om klinisk prövning av läkemedel och till vissa lagar som har samband med den KuUU 8/2020 rd, SiVL 8/2020 vp,GrU,LaU juni 2020
RP 23/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om laddningspunkter för elfordon och beredskap för sådana laddningspunkter i anslutning till byggnader samt om system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning och lag om ändring av 126 § i markanvändnings- och bygglagenGrU,EkU juni 2020
RP 31/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter och till vissa lagar som har samband med denFvU,GrU
RP 54/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning för en reform av förfarandena för punktbeskattning och bilbeskattning GrU
finansutskottet
För betänkande
RP 54/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning för en reform av förfarandena för punktbeskattning och bilbeskattning GrU16.06.2020
SRR 1/2020 rdStatsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2021-2024KuUU 7/2020 rd, ShUU 2/2020 rd, StVL 2/2020 vp, MiUU 3/2020 rd, YmVL 3/2020 vp, KoUU 2/2020 rd, LiVL 2/2020 vp, EkUU 8/2020 rd, TaVL 8/2020 vp, FvUU 5/2020 rd, HaVL 5/2020 vp, JsUU 7/2020 rd, MmVL 7/2020 vp, FrUU 2/2020 rd, TuVL 2/2020 vp, LaUU 3/2020 rd, LaVL 3/2020 vp,StoU
För utlåtande
RP 19/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av den avräkningsgrund som avses i självstyrelselagen för Åland FiU
revisionsutskottet
För betänkande
B 20/2019 rdStatens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Rapport om övervakningen av finanspolitiken 2019 Vår 2020
förvaltningsutskottet
För betänkande
RP 18/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen och till vissa lagar som har samband med denGrUU 7/2019 rd, PeVL 7/2019 vp juni 2020
RP 19/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till kyrkolagGrUU 4/2020 rd, PeVL 4/2020 vp väntar ett ny RP
RP 20/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statskontoret och lagen om Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning juni 2020
RP 63/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polisförvaltningslagen juni 2020
RP 65/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av utlänningslagenJsUU 9/2020 rd, MmVL 9/2020 vp vecka 22
För utlåtande
RP 31/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter och till vissa lagar som har samband med denFvU,GrU vecka 23
lagutskottet
För betänkande
RP 6/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om effektivare förhindrande av kriminalitet under fängelsetiden och effektivare upprätthållande av anstaltssäkerhetenFvUU 2/2020 rd, HaVL 2/2020 vp,GrU -
För utlåtande
RP 18/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om klinisk prövning av läkemedel och till vissa lagar som har samband med den KuUU 8/2020 rd, SiVL 8/2020 vp,GrU,LaU -
kommunikationsutskottet
För betänkande
RP 17/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen och till lagar som hänför sig till den
RP 34/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om överföring av telematikuppgifterna och personalen inom närings-, trafik- och miljöcentralernas vägtrafikstyrning och vägtrafikledning till Intelligent Traffic Management Finland Ab
försvarsutskottet
För betänkande
RP 31/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter och till vissa lagar som har samband med denFvU,GrU
social- och hälsovårdsutskottet
För betänkande
RP 4/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldreGrU Maj-juni 2020
RP 13/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfteAjUU 5/2020 rd Juni 2020
RP 14/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassorGrU Maj-juni 2020
RP 18/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om klinisk prövning av läkemedel och till vissa lagar som har samband med den KuUU 8/2020 rd, SiVL 8/2020 vp,GrU,LaU Juni 2020
ekonomiutskottet
För betänkande
RP 54/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna samt till lagar om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket och vissa andra lagarLaUU 4/2020 rd, LaVL 4/2020 vp, GrUU 12/2019 rd, PeVL 12/2019 vp
RP 8/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kärnenergilagen, av 21 § i säkerhetsutredningslagen och av gruvlagenGrU
RP 53/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen
För utlåtande
RP 23/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om laddningspunkter för elfordon och beredskap för sådana laddningspunkter i anslutning till byggnader samt om system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning och lag om ändring av 126 § i markanvändnings- och bygglagenGrU,EkU
miljöutskottet
För betänkande
RP 23/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om laddningspunkter för elfordon och beredskap för sådana laddningspunkter i anslutning till byggnader samt om system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning och lag om ändring av 126 § i markanvändnings- och bygglagenGrU,EkU16.06.2020
RP 60/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen02.06.2020
Senast publicerat 29-05-2020 00:31