Senast publicerat 23-05-2022 00:32

Propositioner (RP), berättelser (B), redogörelser (SRR) och meddelanden (SRM) under behandling i fackutskotten

NummerRubrikUtlåtandeSka lämnas senastKlart enligt utskottsrådets bedömning
grundlagsutskottet
För betänkande
RP 28/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om övervakning av underrättelseverksamheten
RP 64/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av medborgarskapslagen
B 21/2021 rdRegeringens berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen 2021
För utlåtande
RP 134/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om interoperabilitet mellan Europeiska unionens informationssystemGrU vårperioden 2022
RP 173/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till kompletterande lagstiftning om EU:s in- och utresesystem och EU-systemet för reseuppgifter och resetillståndGrU vårperioden 2022
RP 41/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av direktivet om tillgänglighetskrav för produkter och tjänsterKoUU 19/2022 rd, LiVL 19/2022 vp,AjU,GrU,FvU 15.6.2022
RP 43/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av upphovsrättslagen och lagen om tjänster inom elektronisk kommunikationEkU,KoU,GrU syysistuntokausi 2022
RP 54/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av läropliktslagen och till vissa lagar som har samband med denGrU 9.6.2022
RP 58/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av postlagenGrU
RP 62/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning för att öka sysselsättningen bland personer som fyllt 55 årTyVL 6/2022 vp, AjUU 6/2022 rd,GrU 25.5.2022
RP 63/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av beredskapslagen och 79 § i värnpliktslagenTyVL 5/2022 vp, AjUU 5/2022 rd, EkUU 27/2022 rd, StVL 6/2022 vp, ShUU 6/2022 rd, LiVL 21/2022 vp, KoUU 21/2022 rd, TaVL 27/2022 vp, KuUU 13/2022 rd, SiVL 13/2022 vp,GrU,FvU 19.5.2022
utrikesutskottet
För betänkande
B 10/2022 rdBerättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i Europarådets parlamentariska församling 2021
finansutskottet
För betänkande
RP 65/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förvaltningen av, tillsynen över och granskningen av Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens samt till lag om ändring av 2 § i lagen om statskontoret och till lag om temporär ändring av 13 § i lagen om inkomstdatasystemet
SRR 2/2022 rdStatsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2023—2026TuVL 3/2022 vp, HaVL 16/2022 vp, FvUU 16/2022 rd, LaUU 18/2022 rd, TrVL 2/2022 vp, ReUU 2/2022 rd, UaVL 1/2022 vp, UtUU 1/2022 rd, LaVL 18/2022 vp, PuVL 4/2022 vp, FsUU 4/2022 rd, KuUU 12/2022 rd, FrUU 3/2022 rd, EkUU 26/2022 rd, TyVL 4/2022 vp, StVL 5/2022 vp, ShUU 5/2022 rd, KoUU 20/2022 rd, TaVL 26/2022 vp, MiUU 21/2022 rd, AjUU 4/2022 rd, LiVL 20/2022 vp, SiVL 12/2022 vp, YmVL 21/2022 vp,JsU,StoU,FvU,UndU14.06.2022
revisionsutskottet
För betänkande
B 14/2022 rdRevisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2021
B 15/2022 rdRevisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverkets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2021
B 16/2022 rdRevisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2021
För utlåtande
SRR 12/2021 rdStatsrådets redogörelse Utvecklingsprogram för bostadspolitiken 2021–2028VaVL 5/2022 vp, FiUU 5/2022 rd,ReU
förvaltningsutskottet
För betänkande
RP 19/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till kyrkolagPeVL 4/2020 vp, GrUU 4/2020 rd väntas ett ny RP
RP 35/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar förordningarna om användning av Schengens informationssystemGrUU 23/2022 rd, PeVL 23/2022 vp, PeVL 40/2021 vp, GrUU 40/2021 rd vårperioden 2022
RP 134/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om interoperabilitet mellan Europeiska unionens informationssystemGrU väntas GrUU, vårperioden 2022
RP 163/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton och lagen om centralen för utredning av penningtvättGrUU 10/2022 rd, PeVL 10/2022 vp, TaVL 5/2022 vp, EkUU 5/2022 rd maj 2022
RP 173/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till kompletterande lagstiftning om EU:s in- och utresesystem och EU-systemet för reseuppgifter och resetillståndGrU väntas GrUU, vårperioden 2022
RP 31/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 40 och 48 § i räddningslagen vårperioden 2022
RP 49/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen vecka 22/2022
RP 50/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av statstjänstemannalagen och lagen om Finlands Banks tjänstemän juni 2022
RP 53/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter, lagen om statliga affärsverk och lagen om statens tjänstekollektivavtal höstperioden 2022
RP 68/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av finansieringslagstiftningen i anslutning till reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendetShU vecka 24/2022
RP 72/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statistikcentralen och statistiklagen
RP 73/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om grunderna för tillgången till statliga tjänster och placeringen av funktioner och 2 § i lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen
SRR 11/2021 rdStatsrådets redogörelse om underrättelselagstiftningenLiVL 13/2022 vp, KoUU 13/2022 rd, PuVL 2/2022 vp, FsUU 2/2022 rd höstperioden 2022
För utlåtande
RP 41/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av direktivet om tillgänglighetskrav för produkter och tjänsterKoUU 19/2022 rd, LiVL 19/2022 vp,AjU,GrU,FvU vecka 22/2022
RP 63/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av beredskapslagen och 79 § i värnpliktslagenTyVL 5/2022 vp, AjUU 5/2022 rd, EkUU 27/2022 rd, StVL 6/2022 vp, ShUU 6/2022 rd, LiVL 21/2022 vp, KoUU 21/2022 rd, TaVL 27/2022 vp, KuUU 13/2022 rd, SiVL 13/2022 vp,GrU,FvU vecka 23/2022
RP 76/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till naturvårdslag och till ändring av vissa lagar som har samband med denJsU,FvU
SRR 2/2022 rdStatsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2023—2026TuVL 3/2022 vp, HaVL 16/2022 vp, FvUU 16/2022 rd, LaUU 18/2022 rd, TrVL 2/2022 vp, ReUU 2/2022 rd, UaVL 1/2022 vp, UtUU 1/2022 rd, LaVL 18/2022 vp, PuVL 4/2022 vp, FsUU 4/2022 rd, KuUU 12/2022 rd, FrUU 3/2022 rd, EkUU 26/2022 rd, TyVL 4/2022 vp, StVL 5/2022 vp, ShUU 5/2022 rd, KoUU 20/2022 rd, TaVL 26/2022 vp, MiUU 21/2022 rd, AjUU 4/2022 rd, LiVL 20/2022 vp, SiVL 12/2022 vp, YmVL 21/2022 vp,JsU,StoU,FvU,UndU vecka 20/2022
B 7/2022 rdDiskrimineringsombudsmannens berättelse till riksdagen 2022LaUU 16/2022 rd, LaVL 16/2022 vp,ShU,KuU,FvU15.06.2022
lagutskottet
RP 165/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om rökning i fängelselagen och häktningslagenGrUU 40/2020 rd, PeVL 40/2020 vp -
För betänkande
RP 7/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av strafflagen vårsession 2022
RP 132/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till föräldraskapslag och till lagar som har samband med denPeVL 26/2022 vp, GrUU 26/2022 rd vårsession
RP 172/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av äktenskapslagen och till lagar som har samband med den vårsession
RP 13/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om sexualbrottPeVL 20/2022 vp, GrUU 20/2022 rd vårsession
RP 42/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finlands deltagande i Europeiska åklagarmyndighetens (EPPO) verksamhetShUU 4/2022 rd, StVL 4/2022 vp -
För utlåtande
RP 220/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om transport av farliga ämnen och till lagar som har samband med denLaU -
RP 22/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett positivt kreditupplysningsregister och till lagar som har samband med denGrUU 28/2022 rd, PeVL 28/2022 vp,LaU maj-juni 2022
RP 47/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag och föreningslagenMiUU 20/2022 rd, YmVL 20/2022 vp,LaU25.05.2022
kommunikationsutskottet
För betänkande
RP 220/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om transport av farliga ämnen och till lagar som har samband med denLaU
RP 38/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av spårtrafiklagen18.05.2022
RP 58/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av postlagenGrU
RP 70/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av körkortslagen
För utlåtande
RP 43/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av upphovsrättslagen och lagen om tjänster inom elektronisk kommunikationEkU,KoU,GrU18.05.2022
jord- och skogsbruksutskottet
För betänkande
RP 32/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen till riksdagen med förslag till lag om gödselmedel och till lagar som har samband med den
För utlåtande
RP 76/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till naturvårdslag och till ändring av vissa lagar som har samband med denJsU,FvU
SRR 2/2022 rdStatsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2023—2026TuVL 3/2022 vp, HaVL 16/2022 vp, FvUU 16/2022 rd, LaUU 18/2022 rd, TrVL 2/2022 vp, ReUU 2/2022 rd, UaVL 1/2022 vp, UtUU 1/2022 rd, LaVL 18/2022 vp, PuVL 4/2022 vp, FsUU 4/2022 rd, KuUU 12/2022 rd, FrUU 3/2022 rd, EkUU 26/2022 rd, TyVL 4/2022 vp, StVL 5/2022 vp, ShUU 5/2022 rd, KoUU 20/2022 rd, TaVL 26/2022 vp, MiUU 21/2022 rd, AjUU 4/2022 rd, LiVL 20/2022 vp, SiVL 12/2022 vp, YmVL 21/2022 vp,JsU,StoU,FvU,UndU
försvarsutskottet
För betänkande
RP 63/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av beredskapslagen och 79 § i värnpliktslagenTyVL 5/2022 vp, AjUU 5/2022 rd, EkUU 27/2022 rd, StVL 6/2022 vp, ShUU 6/2022 rd, LiVL 21/2022 vp, KoUU 21/2022 rd, TaVL 27/2022 vp, KuUU 13/2022 rd, SiVL 13/2022 vp,GrU,FvU
kulturutskottet
För betänkande
RP 43/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av upphovsrättslagen och lagen om tjänster inom elektronisk kommunikationEkU,KoU,GrU
RP 54/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av läropliktslagen och till vissa lagar som har samband med denGrU juni
RP 55/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet vecka 21
För utlåtande
RP 74/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och till lagar som har samband med denKuU
B 1/2022 rdJämställdhetsombudsmannens berättelse till riksdagen 2022KuU
B 7/2022 rdDiskrimineringsombudsmannens berättelse till riksdagen 2022LaUU 16/2022 rd, LaVL 16/2022 vp,ShU,KuU,FvU vecka 21
social- och hälsovårdsutskottet
För betänkande
RP 56/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagstiftningen om social- och hälsovården och räddningsväsendet samt av vissa andra lagar med anledning av lagstiftningen om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendetPeVL 18/2022 vp, GrUU 18/2022 rd, HaVL 28/2021 vp, FvUU 28/2021 rd
RP 231/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av socialvårdslagen och lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre samt till lagar som har samband med demGrUU 24/2022 rd, PeVL 24/2022 vp
RP 62/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning för att öka sysselsättningen bland personer som fyllt 55 årTyVL 6/2022 vp, AjUU 6/2022 rd,GrU
RP 74/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och till lagar som har samband med denKuU
RP 75/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en extra indexjustering år 2022 av vissa förmåner som är bundna till folkpensionsindex
För utlåtande
RP 48/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konsumentskyddslagenKuUU 14/2022 rd, SiVL 14/2022 vp,ShU
RP 68/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av finansieringslagstiftningen i anslutning till reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendetShU
B 7/2022 rdDiskrimineringsombudsmannens berättelse till riksdagen 2022LaUU 16/2022 rd, LaVL 16/2022 vp,ShU,KuU,FvU
ekonomiutskottet
För betänkande
RP 236/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och 3 och 20 b § i lagen om FinansinspektionenHaVL 11/2022 vp, GrUU 21/2022 rd, FvUU 11/2022 rd, PeVL 21/2022 vp, LaVL 7/2022 vp, LaUU 7/2022 rd vecka 24
RP 14/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av konsumentskyddslagen och lagen om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna samt till vissa andra lagarLaVL 8/2022 vp, LaUU 8/2022 rd viikko 22
RP 22/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett positivt kreditupplysningsregister och till lagar som har samband med denGrUU 28/2022 rd, PeVL 28/2022 vp,LaU vecka 24
RP 36/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om elektrifieringsstöd till den energiintensiva industrinYmVL 17/2022 vp, MiUU 17/2022 rd vecka 22
RP 41/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av direktivet om tillgänglighetskrav för produkter och tjänsterKoUU 19/2022 rd, LiVL 19/2022 vp,AjU,GrU,FvU
RP 44/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 56 a och 56 b § i lagen om utsläppshandel vecka 21
RP 47/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag och föreningslagenMiUU 20/2022 rd, YmVL 20/2022 vp,LaU vecka 23
RP 48/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konsumentskyddslagenKuUU 14/2022 rd, SiVL 14/2022 vp,ShU kevätistuntokausi 2022
RP 51/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om mynt kevätistuntokausi 2022
RP 67/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om deltagande i sparbankers och hypoteksföreningars möten och stämmor på distans vecka 23
RP 69/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder
B 9/2022 rdJubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2021
För utlåtande
RP 43/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av upphovsrättslagen och lagen om tjänster inom elektronisk kommunikationEkU,KoU,GrU vecka 23
underrättelsetillsynsutskottet
För utlåtande
SRR 2/2022 rdStatsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2023—2026TuVL 3/2022 vp, HaVL 16/2022 vp, FvUU 16/2022 rd, LaUU 18/2022 rd, TrVL 2/2022 vp, ReUU 2/2022 rd, UaVL 1/2022 vp, UtUU 1/2022 rd, LaVL 18/2022 vp, PuVL 4/2022 vp, FsUU 4/2022 rd, KuUU 12/2022 rd, FrUU 3/2022 rd, EkUU 26/2022 rd, TyVL 4/2022 vp, StVL 5/2022 vp, ShUU 5/2022 rd, KoUU 20/2022 rd, TaVL 26/2022 vp, MiUU 21/2022 rd, AjUU 4/2022 rd, LiVL 20/2022 vp, SiVL 12/2022 vp, YmVL 21/2022 vp,JsU,StoU,FvU,UndU
arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
För betänkande
RP 34/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 och 13 kap. i lagen om sjöarbetsavtal och till lagar som har samband med denGrUU 25/2022 rd, PeVL 25/2022 vp25.05.2022
RP 35/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om integritetsskydd i arbetslivet
RP 60/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av arbetsvillkorsdirektivet och lagstiftning som förbättrar ställningen för arbetstagare med varierande arbetstid veckan 22
RP 61/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om uppgifter i anslutning till utkomstskyddet för arbetslösa i de kommuner som deltar i kommunförsöket som gäller främjande av sysselsättningen veckan 22
B 1/2022 rdJämställdhetsombudsmannens berättelse till riksdagen 2022KuU KuUU saknas
B 7/2022 rdDiskrimineringsombudsmannens berättelse till riksdagen 2022LaUU 16/2022 rd, LaVL 16/2022 vp,ShU,KuU,FvU FvUU, KuUU, ShUU saknas; höstperioden 2022
För utlåtande
RP 41/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av direktivet om tillgänglighetskrav för produkter och tjänsterKoUU 19/2022 rd, LiVL 19/2022 vp,AjU,GrU,FvU veckan 23
miljöutskottet
För betänkande
RP 45/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om bostadssparpremier, lagen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad och lagen om statsborgen för ägarbostadslån08.06.2022
RP 46/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av avfallslagen och 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomiTaVL 28/2022 vp, EkUU 28/2022 rd01.06.2022
RP 71/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter
RP 76/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till naturvårdslag och till ändring av vissa lagar som har samband med denJsU,FvU
SRR 12/2021 rdStatsrådets redogörelse Utvecklingsprogram för bostadspolitiken 2021–2028VaVL 5/2022 vp, FiUU 5/2022 rd,ReU09.06.2022