Senast publicerat 29-09-2022 00:33

Propositioner (RP), berättelser (B), redogörelser (SRR) och meddelanden (SRM) under behandling i fackutskotten

NummerRubrikUtlåtandeSka lämnas senastKlart enligt utskottsrådets bedömning
grundlagsutskottet
För betänkande
RP 28/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om övervakning av underrättelseverksamheten 30.9.2022
RP 64/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av medborgarskapslagen höstperioden 2022
B 21/2021 rdRegeringens berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen 2021
B 19/2022 rdJustitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2021FvU,LaU,KoU,JsU,FsU,ShU,EkU,UndU,FrU,AjU
För utlåtande
RP 173/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till kompletterande lagstiftning om EU:s in- och utresesystem och EU-systemet för reseuppgifter och resetillståndGrU höstperioden 2022
RP 43/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av upphovsrättslagen och lagen om tjänster inom elektronisk kommunikationEkU,KoU,GrU höstperioden 2022
RP 72/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statistikcentralen och statistiklagenGrU,EkU 6.10.2022
RP 76/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till naturvårdslag och till ändring av vissa lagar som har samband med denJsU,GrU,FvU,LaU,EkU
RP 83/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till veterinärvårdslag och till vissa lagar som har samband med denGrU 5.10.2022
RP 88/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av statsunderstödslagen och lagen om statskontoretGrU,FvU 30.9.2022
RP 89/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om animaliska biprodukter, 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi och 1 § i lagen om verkställighet av böterGrU 13.10.2022
RP 98/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om öppenhetsregistretGrU,EkU,KuU
RP 103/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagenGrU
RP 106/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om lagring av straffregisteruppgifter och om utlämnande av sådana uppgifter mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen och lagar som har samband med denGrU,FvU 12.10.2022
RP 108/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till kyrkolag och till lagar som har samband med denGrU
RP 114/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av utlänningslagen och till vissa lagar som har samband med denAjU,GrU 9.11.2022
RP 118/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polisförvaltningslagenGrU 5.10.2022
RP 126/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gruvlagenMiU,GrU
RP 129/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stöd för boenderådgivning till kommunerna 2023–2027GrU 27.10.2022
utrikesutskottet
För betänkande
B 11/2022 rdNordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2021
B 17/2022 rdBerättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2021
finansutskottet
För betänkande
RP 88/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av statsunderstödslagen och lagen om statskontoretGrU,FvU
RP 105/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter07.10.2022
RP 123/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om inkomstdatasystemet och om upphävande av lagarna om ändring och temporär ändring av 13 § i lagen om inkomstdatasystemet07.10.2022
RP 124/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Konungariket Nederländerna för Nederländska Antillernas del om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar30.09.2022
RP 125/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Albanien för att undanröja dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående av skatt och skatteundandragande30.09.2022
revisionsutskottet
För betänkande
B 2/2022 rdRegeringens årsberättelse 2021FrUU 4/2022 rd, StoUU 12/2022 rd, UtUU 2/2022 rd, UaVL 2/2022 vp, SuVL 12/2022 vp, TuVL 4/2022 vp, PeVL 40/2022 vp, YmVL 36/2022 vp, MiUU 36/2022 rd, GrUU 40/2022 rd, SiVL 19/2022 vp, LaVL 21/2022 vp, VaVL 12/2022 vp, LiVL 25/2022 vp, FiUU 12/2022 rd, KuUU 19/2022 rd, LaUU 21/2022 rd, KoUU 25/2022 rd,FvU,JsU,FsU,ShU,EkU,AjU,StoU
förvaltningsutskottet
För betänkande
RP 134/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om interoperabilitet mellan Europeiska unionens informationssystemPeVL 33/2022 vp, GrUU 33/2022 rd28.09.2022
RP 173/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till kompletterande lagstiftning om EU:s in- och utresesystem och EU-systemet för reseuppgifter och resetillståndGrU väntas GrUU, october 2022
RP 31/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 40 och 48 § i räddningslagen höstperioden 2022
RP 53/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter, lagen om statliga affärsverk och lagen om statens tjänstekollektivavtal höstperioden 2022
RP 72/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statistikcentralen och statistiklagenGrU,EkU senast 2.12.2022
RP 73/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om grunderna för tillgången till statliga tjänster och placeringen av funktioner och 2 § i lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen vecka 41/2022
RP 99/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagenSiVL 21/2022 vp, KuUU 21/2022 rd,EkU väntas KuUB och EkUB, senast 2.12.2022
RP 100/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen november 2022
RP 103/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagenGrU väntas GrUU, october 2022
RP 108/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till kyrkolag och till lagar som har samband med denGrU väntas GrUU, höstperioden 2022
RP 114/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av utlänningslagen och till vissa lagar som har samband med denAjU,GrU väntas AjUU och GrUU, november 2022
RP 118/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polisförvaltningslagenGrU väntas GrUU, october/november 2022
RP 122/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ersättning till statsanställda för olycksfall som inträffat under förhållanden som hänför sig till distansarbete senast 2.12.2022
RP 132/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och till vissa lagar som har samband med den
RP 133/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om digital identitet
RP 135/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om främjande av integration och 14 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel
RP 145/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om automatiserat beslutsfattande inom den offentliga förvaltningen
RP 149/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om nödcentralsverksamhet och till lagar som har samband med den
RP 150/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lotterilagen
RP 151/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 kap. 1 och 10 § i polislagen och till vissa lagar som har samband med den
RP 155/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 21 och 32 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
SRR 11/2021 rdStatsrådets redogörelse om underrättelselagstiftningenLiVL 13/2022 vp, KoUU 13/2022 rd, PuVL 2/2022 vp, FsUU 2/2022 rd höstperioden 2022
För utlåtande
RP 76/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till naturvårdslag och till ändring av vissa lagar som har samband med denJsU,GrU,FvU,LaU,EkU vecka 40/2022
RP 88/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av statsunderstödslagen och lagen om statskontoretGrU,FvU vecka 39/2022
RP 106/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om lagring av straffregisteruppgifter och om utlämnande av sådana uppgifter mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen och lagar som har samband med denGrU,FvU vecka 40/2022
B 2/2022 rdRegeringens årsberättelse 2021FrUU 4/2022 rd, StoUU 12/2022 rd, UtUU 2/2022 rd, UaVL 2/2022 vp, SuVL 12/2022 vp, TuVL 4/2022 vp, PeVL 40/2022 vp, YmVL 36/2022 vp, MiUU 36/2022 rd, GrUU 40/2022 rd, SiVL 19/2022 vp, LaVL 21/2022 vp, VaVL 12/2022 vp, LiVL 25/2022 vp, FiUU 12/2022 rd, KuUU 19/2022 rd, LaUU 21/2022 rd, KoUU 25/2022 rd,FvU,JsU,FsU,ShU,EkU,AjU,StoU vecka 39/2022
B 19/2022 rdJustitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2021FvU,LaU,KoU,JsU,FsU,ShU,EkU,UndU,FrU,AjU
lagutskottet
RP 165/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om rökning i fängelselagen och häktningslagenGrUU 40/2020 rd, PeVL 40/2020 vp -
För betänkande
RP 7/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av strafflagen höstsession 2022
RP 172/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av äktenskapslagen och till lagar som har samband med den höstsession 2022
RP 87/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av den internationella konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden samt med förslag till lag om ändring av 11 kap. i strafflagen höstsession 2022
RP 93/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen om översyn av bestämmelserna om besvärsinstans i vissa lagar och vissa tekniska bestämmelserPeVL 39/2022 vp, GrUU 39/2022 rd höstsession 2022
RP 97/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Förenta Nationerna om grundande av Helsingfors kriminalpolitiska institut, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, samt om tillämpning av överenskommelsen och i protokollet om ändring av överenskommelsen höstsession 2022
RP 98/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om öppenhetsregistretGrU,EkU,KuU höstsession 2022
RP 106/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om lagring av straffregisteruppgifter och om utlämnande av sådana uppgifter mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen och lagar som har samband med denGrU,FvU höstsession 2022
RP 111/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av direktivet om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressenEkU höstsession 2022
RP 142/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utsökningsbalken
RP 143/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning för effektivisering av besöksförbudet
RP 144/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 11 § i förundersökningslagen och 1 kap. 8 a § och 5 kap. 13 § i lagen om rättegång i brottmål
För utlåtande
RP 220/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om transport av farliga ämnen och till lagar som har samband med denLaU -
RP 76/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till naturvårdslag och till ändring av vissa lagar som har samband med denJsU,GrU,FvU,LaU,EkU oktober 2022
B 19/2022 rdJustitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2021FvU,LaU,KoU,JsU,FsU,ShU,EkU,UndU,FrU,AjU
kommunikationsutskottet
För betänkande
RP 220/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om transport av farliga ämnen och till lagar som har samband med denLaU
RP 58/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av postlagenPeVL 42/2022 vp, GrUU 42/2022 rd
RP 70/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av körkortslagen
För utlåtande
RP 43/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av upphovsrättslagen och lagen om tjänster inom elektronisk kommunikationEkU,KoU,GrU18.05.2022
SRR 4/2022 rdStatsrådets redogörelse Klimatpolitisk plan på medellång sikt Mot ett klimatneutralt samhälle 2035KoU,JsU,EkU
B 19/2022 rdJustitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2021FvU,LaU,KoU,JsU,FsU,ShU,EkU,UndU,FrU,AjU
jord- och skogsbruksutskottet
För betänkande
RP 83/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till veterinärvårdslag och till vissa lagar som har samband med denGrU
RP 89/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om animaliska biprodukter, 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi och 1 § i lagen om verkställighet av böterGrU
RP 90/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken
RP 96/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket och av 7 och 37 § i universitetslagenSiVL 20/2022 vp, KuUU 20/2022 rd
RP 165/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om vissa areal- och djurbaserade stöd
För utlåtande
RP 76/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till naturvårdslag och till ändring av vissa lagar som har samband med denJsU,GrU,FvU,LaU,EkU
SRR 4/2022 rdStatsrådets redogörelse Klimatpolitisk plan på medellång sikt Mot ett klimatneutralt samhälle 2035KoU,JsU,EkU
B 2/2022 rdRegeringens årsberättelse 2021FrUU 4/2022 rd, StoUU 12/2022 rd, UtUU 2/2022 rd, UaVL 2/2022 vp, SuVL 12/2022 vp, TuVL 4/2022 vp, PeVL 40/2022 vp, YmVL 36/2022 vp, MiUU 36/2022 rd, GrUU 40/2022 rd, SiVL 19/2022 vp, LaVL 21/2022 vp, VaVL 12/2022 vp, LiVL 25/2022 vp, FiUU 12/2022 rd, KuUU 19/2022 rd, LaUU 21/2022 rd, KoUU 25/2022 rd,FvU,JsU,FsU,ShU,EkU,AjU,StoU
B 19/2022 rdJustitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2021FvU,LaU,KoU,JsU,FsU,ShU,EkU,UndU,FrU,AjU
försvarsutskottet
För utlåtande
B 2/2022 rdRegeringens årsberättelse 2021FrUU 4/2022 rd, StoUU 12/2022 rd, UtUU 2/2022 rd, UaVL 2/2022 vp, SuVL 12/2022 vp, TuVL 4/2022 vp, PeVL 40/2022 vp, YmVL 36/2022 vp, MiUU 36/2022 rd, GrUU 40/2022 rd, SiVL 19/2022 vp, LaVL 21/2022 vp, VaVL 12/2022 vp, LiVL 25/2022 vp, FiUU 12/2022 rd, KuUU 19/2022 rd, LaUU 21/2022 rd, KoUU 25/2022 rd,FvU,JsU,FsU,ShU,EkU,AjU,StoU
B 19/2022 rdJustitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2021FvU,LaU,KoU,JsU,FsU,ShU,EkU,UndU,FrU,AjU
kulturutskottet
För betänkande
RP 43/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av upphovsrättslagen och lagen om tjänster inom elektronisk kommunikationEkU,KoU,GrU
RP 156/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd
RP 157/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om finansiering av nationella konstinstitutioner och om ändring av 29 § i lagen om Nationalgalleriet
RP 158/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och lagen om fritt bildningsarbete
RP 159/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
RP 160/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister och lagen om grundläggande konstundervisning
RP 161/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering
RP 162/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen om ändring av 26 § i lagen om grundläggande utbildning
För utlåtande
RP 98/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om öppenhetsregistretGrU,EkU,KuU
SRR 5/2022 rdStatsrådets redogörelse om jämställdhetspolitiken KuU
social- och hälsovårdsutskottet
För betänkande
RP 74/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och till lagar som har samband med denPeVL 38/2022 vp, GrUU 38/2022 rd, SiVL 18/2022 vp, KuUU 18/2022 rd
RP 102/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om pension för företagare och vissa andra lagar
RP 110/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Genomcentret
RP 112/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ordnande av social- och hälsovård, 2 § i lagen om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Nyland och 20 § i lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård
RP 127/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomststöd och till lagar som har samband med den
RP 136/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om social kreditgivning
RP 138/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård
RP 178/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen, socialvårdslagen och 52 § i socialvårdslagen
RP 179/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
RP 180/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 a och 4 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
RP 181/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner samt arbetspensionslagarna
För utlåtande
RP 84/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med lagar om ändring av lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen, lagen om främjande av integration och lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningenShU
B 2/2022 rdRegeringens årsberättelse 2021FrUU 4/2022 rd, StoUU 12/2022 rd, UtUU 2/2022 rd, UaVL 2/2022 vp, SuVL 12/2022 vp, TuVL 4/2022 vp, PeVL 40/2022 vp, YmVL 36/2022 vp, MiUU 36/2022 rd, GrUU 40/2022 rd, SiVL 19/2022 vp, LaVL 21/2022 vp, VaVL 12/2022 vp, LiVL 25/2022 vp, FiUU 12/2022 rd, KuUU 19/2022 rd, LaUU 21/2022 rd, KoUU 25/2022 rd,FvU,JsU,FsU,ShU,EkU,AjU,StoU
B 19/2022 rdJustitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2021FvU,LaU,KoU,JsU,FsU,ShU,EkU,UndU,FrU,AjU
ekonomiutskottet
För betänkande
RP 236/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och 3 och 20 b § i lagen om FinansinspektionenPeVL 21/2022 vp, HaVL 11/2022 vp, GrUU 21/2022 rd, FvUU 11/2022 rd, LaVL 7/2022 vp, LaUU 7/2022 rd
RP 41/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av direktivet om tillgänglighetskrav för produkter och tjänsterPeVL 34/2022 vp, LiVL 19/2022 vp, TyVL 8/2022 vp, HaVL 17/2022 vp, GrUU 34/2022 rd, AjUU 8/2022 rd, FvUU 17/2022 rd, KoUU 19/2022 rd
RP 48/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konsumentskyddslagenShUU 9/2022 rd, StVL 9/2022 vp, SiVL 14/2022 vp, KuUU 14/2022 rd
RP 51/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om mynt
RP 69/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder
RP 101/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som begränsar hushållens skuldsättning
RP 109/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om inlösningstillstånd för vissa projekt som påverkar användningen av miljön och 1 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter
RP 113/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om markstationer och vissa radaranläggningar, lag om ändring av lagen om rymdverksamhet och lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
RP 115/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlig upphandling och koncession, lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster och 6 b § i straffregisterlagen
RP 116/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statens helägda aktiebolag Klimatfonden Ab
RP 119/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning
RP 126/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gruvlagenMiU,GrU
B 9/2022 rdJubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2021
B 22/2022 rdRiksdagens bankfullmäktiges berättelse 2021
För utlåtande
RP 43/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av upphovsrättslagen och lagen om tjänster inom elektronisk kommunikationEkU,KoU,GrU
RP 72/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statistikcentralen och statistiklagenGrU,EkU
RP 76/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till naturvårdslag och till ändring av vissa lagar som har samband med denJsU,GrU,FvU,LaU,EkU
RP 98/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om öppenhetsregistretGrU,EkU,KuU
RP 99/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagenSiVL 21/2022 vp, KuUU 21/2022 rd,EkU
RP 111/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av direktivet om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressenEkU
RP 128/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om temporärt företräde för vissa projekt som gäller grön omställning vid tillståndsbehandling i regionförvaltningsverken 2023–2026 och vid förvaltningsdomstolarna 2023–2028EkU
SRR 4/2022 rdStatsrådets redogörelse Klimatpolitisk plan på medellång sikt Mot ett klimatneutralt samhälle 2035KoU,JsU,EkU
B 2/2022 rdRegeringens årsberättelse 2021FrUU 4/2022 rd, StoUU 12/2022 rd, UtUU 2/2022 rd, UaVL 2/2022 vp, SuVL 12/2022 vp, TuVL 4/2022 vp, PeVL 40/2022 vp, YmVL 36/2022 vp, MiUU 36/2022 rd, GrUU 40/2022 rd, SiVL 19/2022 vp, LaVL 21/2022 vp, VaVL 12/2022 vp, LiVL 25/2022 vp, FiUU 12/2022 rd, KuUU 19/2022 rd, LaUU 21/2022 rd, KoUU 25/2022 rd,FvU,JsU,FsU,ShU,EkU,AjU,StoU
B 19/2022 rdJustitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2021FvU,LaU,KoU,JsU,FsU,ShU,EkU,UndU,FrU,AjU
underrättelsetillsynsutskottet
För betänkande
B 13/2022 rdUnderrättelsetillsynsombudsmannens berättelse för år 2021
För utlåtande
B 19/2022 rdJustitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2021FvU,LaU,KoU,JsU,FsU,ShU,EkU,UndU,FrU,AjU
framtidsutskottet
För utlåtande
B 19/2022 rdJustitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2021FvU,LaU,KoU,JsU,FsU,ShU,EkU,UndU,FrU,AjU
arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
För betänkande
RP 35/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om integritetsskydd i arbetslivet höstperioden 2022
RP 84/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med lagar om ändring av lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen, lagen om främjande av integration och lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningenShU ShUU saknas, höstperioden 2022
SRR 5/2022 rdStatsrådets redogörelse om jämställdhetspolitiken KuU KuUU saknas
B 7/2022 rdDiskrimineringsombudsmannens berättelse till riksdagen 2022HaVL 20/2022 vp, FvUU 20/2022 rd, SiVL 17/2022 vp, StVL 7/2022 vp, KuUU 17/2022 rd, ShUU 7/2022 rd, LaVL 16/2022 vp, LaUU 16/2022 rd höstperioden 2022
För utlåtande
RP 114/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av utlänningslagen och till vissa lagar som har samband med denAjU,GrU
B 2/2022 rdRegeringens årsberättelse 2021FrUU 4/2022 rd, StoUU 12/2022 rd, UtUU 2/2022 rd, UaVL 2/2022 vp, SuVL 12/2022 vp, TuVL 4/2022 vp, PeVL 40/2022 vp, YmVL 36/2022 vp, MiUU 36/2022 rd, GrUU 40/2022 rd, SiVL 19/2022 vp, LaVL 21/2022 vp, VaVL 12/2022 vp, LiVL 25/2022 vp, FiUU 12/2022 rd, KuUU 19/2022 rd, LaUU 21/2022 rd, KoUU 25/2022 rd,FvU,JsU,FsU,ShU,EkU,AjU,StoU viimeistään 30.9.2022
B 19/2022 rdJustitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2021FvU,LaU,KoU,JsU,FsU,ShU,EkU,UndU,FrU,AjU
miljöutskottet
För betänkande
RP 76/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till naturvårdslag och till ändring av vissa lagar som har samband med denJsU,GrU,FvU,LaU,EkU29.11.2022
RP 117/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen12.10.2022
RP 120/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program och till lagar som har samband med dem12.10.2022
RP 128/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om temporärt företräde för vissa projekt som gäller grön omställning vid tillståndsbehandling i regionförvaltningsverken 2023–2026 och vid förvaltningsdomstolarna 2023–2028EkU27.10.2022
RP 129/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stöd för boenderådgivning till kommunerna 2023–2027GrU
SRR 4/2022 rdStatsrådets redogörelse Klimatpolitisk plan på medellång sikt Mot ett klimatneutralt samhälle 2035KoU,JsU,EkU
För utlåtande
RP 126/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gruvlagenMiU,GrU