Senast publicerat 27-01-2023 00:34

Propositioner (RP), berättelser (B), redogörelser (SRR) och meddelanden (SRM) under behandling i fackutskotten

NummerRubrikUtlåtandeSka lämnas senastKlart enligt utskottsrådets bedömning
grundlagsutskottet
För betänkande
RP 64/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av medborgarskapslagen
RP 192/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om karens i anslutning till uppdraget som medlem av statsrådet och lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
RP 254/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om kandidaters valfinansiering, partilagen, 112 och 143 l § i vallagen och 10 § i lagen om medborgarinitiativReU
RP 274/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sametingslagen och 40 kap. 11 § i strafflagenMmVL 34/2022 vp, JsUU 34/2022 rd,EkU,AjU
B 18/2022 rdRiksdagens justitieombudsmans berättelse år 2021SiVL 28/2022 vp, KuUU 28/2022 rd,UtU 31.1.2023
För utlåtande
RP 70/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av körkortslagenGrU
RP 108/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till kyrkolag och till lagar som har samband med denGrU 3.2.2023
RP 186/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om djurvälfärd och till lagar som har samband med denMiUU 44/2022 rd, YmVL 44/2022 vp,GrU 2.2.2023
RP 207/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller en omorganisering av den offentliga arbetskrafts- och företagsservicenEkUU 61/2022 rd, TaVL 61/2022 vp,GrU,FvU 27.1.2023
RP 208/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av integration och till lagar som har samband med denTyVL 17/2022 vp, AjUU 17/2022 rd, SiVL 26/2022 vp, KuUU 26/2022 rd,GrU 31.1.2023
RP 217/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av tvångsmedelslagen och förundersökningslagen och till vissa lagar som har samband med demGrU,FvU 7.2.2023
RP 224/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om automatiserat beslutsfattande i beskattnings- och tullärendenGrU 27.1.2023
RP 243/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation, 29 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten och 22 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhetFvUU 35/2022 rd, HaVL 35/2022 vp, FsUU 13/2022 rd, PuVL 13/2022 vp,GrU
RP 244/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till handelsregisterlag och näringsverksamhetslag samt vissa lagar som har samband med demGrU 2.2.2023
RP 246/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården och till lagar som har samband med denGrU 27.1.2023
RP 247/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av biobankslagenGrU 7.2.2023
RP 267/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland och 13 a kap. 2 och 3 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsserviceGrU 31.1.2023
RP 275/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polislagenGrU,LaU 7.2.2023
RP 289/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tidsbegränsat förbud mot laxfiske i Tana älvs vattendragGrU 31.1.2023
RP 299/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillsynen över social- och hälsovården och till vissa andra lagar som har samband med denGrU 10.2.2023
RP 301/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett register över bindningar och bisysslor samt till lagar som har samband med denGrU 14.2.2023
RP 320/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om tillfällig skatt på vinster inom elbranschen och sektorn för fossila bränslenGrU,EkU 10.2.2023
utrikesutskottet
För betänkande
RP 315/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av nordatlantiska fördraget och avtalet om status för Nordatlantiska fördragsorganisationen, nationella representanter och organisationens internationella personalTiVL 1/2022 vp, UndUU 1/2022 rd, FiUU 20/2022 rd, FsUU 15/2022 rd, VaVL 20/2022 vp, PuVL 15/2022 vp, GrUU 80/2022 rd, PeVL 80/2022 vp
För utlåtande
B 18/2022 rdRiksdagens justitieombudsmans berättelse år 2021SiVL 28/2022 vp, KuUU 28/2022 rd,UtU
finansutskottet
För betänkande
RP 224/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om automatiserat beslutsfattande i beskattnings- och tullärendenGrU
RP 279/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 10 § i inkomstskattelagen och om återkallande av reservationen mot artikel 9 i den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster samt lämnande av meddelanden27.01.2023
RP 280/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om punktskatt på läskedrycker27.01.2023
RP 281/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om gruvmineralskatt27.01.2023
RP 310/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen och till vissa andra lagar03.02.2023
RP 317/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om betaltjänstleverantörers skyldighet att lämna uppgifter
RP 320/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om tillfällig skatt på vinster inom elbranschen och sektorn för fossila bränslenGrU,EkU
revisionsutskottet
För betänkande
B 23/2022 rdStatens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid välfärdsområdesvalet 2022
B 25/2022 rdStatens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Valperiodsrapport om övervakningen och granskningen av finanspolitiken 2019–2022
För utlåtande
RP 254/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om kandidaters valfinansiering, partilagen, 112 och 143 l § i vallagen och 10 § i lagen om medborgarinitiativReU
SRR 9/2022 rdStatsrådets redogörelse till riksdagen om Senatkoncernen och statens verksamhetslokalförvaltningEkUU 68/2022 rd, TaVL 68/2022 vp, FsUU 14/2022 rd, PuVL 14/2022 vp,ReU
SRR 16/2022 rdStatsrådets framtidsredogörelse, del 1 och 2 Utblick över kommande generationers FinlandKuU,MiU,StoU,ReU,FvU,KoU,JsU,ShU,AjU
förvaltningsutskottet
För betänkande
RP 31/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 40 och 48 § i räddningslagen senast 20.2.2023
RP 53/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter, lagen om statliga affärsverk och lagen om statens tjänstekollektivavtal senast 20.2.2023
RP 103/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagenPeVL 44/2022 vp, GrUU 44/2022 rd januari-februari 2023
RP 108/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till kyrkolag och till lagar som har samband med denGrU väntas GrUU, februari 2023
RP 114/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av utlänningslagen och till vissa lagar som har samband med denPeVL 74/2022 vp, GrUU 74/2022 rd, TyVL 14/2022 vp, AjUU 14/2022 rd vecka 5
RP 132/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och till vissa lagar som har samband med denPeVL 87/2022 vp, GrUU 87/2022 rd väntas GrUU, februari 2023
RP 133/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om digital identitetGrUU 83/2022 rd, PeVL 83/2022 vp februari 2023
RP 145/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om automatiserat beslutsfattande inom den offentliga förvaltningenGrUU 81/2022 rd, PeVL 81/2022 vp februari 2023
RP 149/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om nödcentralsverksamhet och till lagar som har samband med denPeVL 55/2022 vp, GrUU 55/2022 rd vecka 6
RP 184/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av räddningslagen och lagen om RäddningsinstitutetGrUU 76/2022 rd, PeVL 76/2022 vp februari 2023
RP 208/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av integration och till lagar som har samband med denTyVL 17/2022 vp, AjUU 17/2022 rd, SiVL 26/2022 vp, KuUU 26/2022 rd,GrU väntas GrUU och AjUU, februari 2023
RP 255/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lotterilagenKuUU 33/2022 rd, SiVL 33/2022 vp vecka 5
RP 273/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhetGrUU 84/2022 rd, PeVL 84/2022 vp,LaU väntas LaUU, senast 20.2.2023
RP 275/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polislagenGrU,LaU väntas GrUU och LaUU, senast 20.2.2023
RP 276/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om begäran om omprövning som gäller automatiserat beslutsfattande vid Migrationsverket februari 2023
RP 294/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete och av utlänningslagen februari 2023
SRR 11/2021 rdStatsrådets redogörelse om underrättelselagstiftningenLiVL 13/2022 vp, KoUU 13/2022 rd, PuVL 2/2022 vp, FsUU 2/2022 rd vecka 4-5
SRR 9/2022 rdStatsrådets redogörelse till riksdagen om Senatkoncernen och statens verksamhetslokalförvaltningEkUU 68/2022 rd, TaVL 68/2022 vp, FsUU 14/2022 rd, PuVL 14/2022 vp,ReU väntas ReUU, februari 2023
B 12/2022 rdVerksamhetsberättelse 2021 dataombudsmannens byrå februari 2023
För utlåtande
RP 207/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller en omorganisering av den offentliga arbetskrafts- och företagsservicenEkUU 61/2022 rd, TaVL 61/2022 vp,GrU,FvU vecka 5
RP 217/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av tvångsmedelslagen och förundersökningslagen och till vissa lagar som har samband med demGrU,FvU vecka 5
SRR 8/2022 rdStatsrådets redogörelse om försörjningsberedskapenLiVL 35/2022 vp, JsUU 31/2022 rd, MmVL 31/2022 vp, TrVL 4/2022 vp, SiVL 27/2022 vp, PuVL 10/2022 vp, ReUU 4/2022 rd, FsUU 10/2022 rd, KoUU 35/2022 rd, KuUU 27/2022 rd,FvU,ShU februari 2023
SRR 10/2022 rdStatsrådets redogörelse Finlands digitala kompassEkUU 69/2022 rd, TaVL 69/2022 vp, KuUU 34/2022 rd, SiVL 34/2022 vp,FvU februari 2023
SRR 16/2022 rdStatsrådets framtidsredogörelse, del 1 och 2 Utblick över kommande generationers FinlandKuU,MiU,StoU,ReU,FvU,KoU,JsU,ShU,AjU
lagutskottet
För betänkande
RP 172/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av äktenskapslagen och till lagar som har samband med den vecka 4
RP 98/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om öppenhetsregistretGrUU 86/2022 rd, PeVL 86/2022 vp, TaVL 46/2022 vp, EkUU 46/2022 rd, SiVL 22/2022 vp, KuUU 22/2022 rd höstsession 2022
RP 217/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av tvångsmedelslagen och förundersökningslagen och till vissa lagar som har samband med demGrU,FvU februari 2023
RP 251/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om företagssanering och till lagar som har samband med den februari 2023
RP 271/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om förebyggande av terrorism samt med förslag till lag om ändring av 34 a kap. 1 och 4 b § i strafflagen februari 2023
SRR 13/2022 rdStatsrådets redogörelse för rättsvården20.02.2023
För utlåtande
RP 273/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhetGrUU 84/2022 rd, PeVL 84/2022 vp,LaU februari 2023
RP 275/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polislagenGrU,LaU januari 2023
kommunikationsutskottet
För betänkande
RP 220/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om transport av farliga ämnen och till lagar som har samband med denLaUU 31/2022 rd, LaVL 31/2022 vp01.02.2023
RP 70/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av körkortslagenGrU
RP 243/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation, 29 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten och 22 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhetFvUU 35/2022 rd, HaVL 35/2022 vp, FsUU 13/2022 rd, PuVL 13/2022 vp,GrU
RP 291/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av fordonslagen och till lagar som har samband med den08.02.2023
RP 293/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lotsningslag och till ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter02.02.2023
SRR 10/2022 rdStatsrådets redogörelse Finlands digitala kompassEkUU 69/2022 rd, TaVL 69/2022 vp, KuUU 34/2022 rd, SiVL 34/2022 vp,FvU15.02.2023
För utlåtande
SRR 16/2022 rdStatsrådets framtidsredogörelse, del 1 och 2 Utblick över kommande generationers FinlandKuU,MiU,StoU,ReU,FvU,KoU,JsU,ShU,AjU
jord- och skogsbruksutskottet
För betänkande
RP 96/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket och av 7 och 37 § i universitetslagenSiVL 20/2022 vp, KuUU 20/2022 rd
RP 186/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om djurvälfärd och till lagar som har samband med denMiUU 44/2022 rd, YmVL 44/2022 vp,GrU
RP 260/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om understöd för främjande av hästuppfödning och hästsport
RP 283/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av livsmedelsmarknadslagen
RP 286/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om djursjukdomar
RP 287/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av växtskyddslagen
RP 288/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen om ändring av 41 a § i jaktlagen
RP 289/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tidsbegränsat förbud mot laxfiske i Tana älvs vattendragGrU
SRR 7/2022 rdStatsrådets redogörelse om en klimatplan för markanvändningssektornYmVL 46/2022 vp, MiUU 46/2022 rd, EkUU 66/2022 rd, TaVL 66/2022 vp
SRR 15/2022 rdStatsrådets redogörelse om den nationella planen för anpassning till klimatförändringar till 2030 Välbefinnande och säkerhet i ett föränderligt klimatMiU
För utlåtande
SRR 16/2022 rdStatsrådets framtidsredogörelse, del 1 och 2 Utblick över kommande generationers FinlandKuU,MiU,StoU,ReU,FvU,KoU,JsU,ShU,AjU
B 24/2022 rdKlimatårsberättelse 2022KoUU 37/2022 rd, LiVL 37/2022 vp,JsU,EkU
kulturutskottet
För betänkande
RP 43/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av upphovsrättslagen och lagen om tjänster inom elektronisk kommunikationLiVL 41/2022 vp, KoUU 41/2022 rd, TaVL 43/2022 vp, PeVL 58/2022 vp, GrUU 58/2022 rd, EkUU 43/2022 rd
RP 282/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagändringar inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde till följd av ändringen av lotterilagen
För utlåtande
SRR 16/2022 rdStatsrådets framtidsredogörelse, del 1 och 2 Utblick över kommande generationers FinlandKuU,MiU,StoU,ReU,FvU,KoU,JsU,ShU,AjU
social- och hälsovårdsutskottet
För betänkande
RP 110/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Genomcentret
RP 138/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvårdPeVL 60/2022 vp, GrUU 60/2022 rd
RP 191/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om funktionshinderservice och till vissa lagar som har samband med denGrUU 79/2022 rd, PeVL 79/2022 vp
RP 246/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården och till lagar som har samband med denGrU
RP 247/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av biobankslagenGrU
RP 269/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om finansiering av föreningar och stiftelser inom social- och hälsovården
RP 299/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillsynen över social- och hälsovården och till vissa andra lagar som har samband med denGrU
RP 300/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om patientombud och socialombud samt till lag om ändring av 53 § i lagen om småbarnspedagogik
RP 301/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett register över bindningar och bisysslor samt till lagar som har samband med denGrU
RP 309/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 35 och 35 a § i lagen om välfärdsområdenas finansieringHaVL 33/2022 vp, FvUU 33/2022 rd
RP 314/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av läkemedelslagen och sjukförsäkringslagen
RP 319/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 59 § i lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen samt till vissa andra lagar
RP 322/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om välfärdsområdenas finansiering
B 8/2022 rdVerksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2021
För utlåtande
SRR 8/2022 rdStatsrådets redogörelse om försörjningsberedskapenLiVL 35/2022 vp, JsUU 31/2022 rd, MmVL 31/2022 vp, TrVL 4/2022 vp, SiVL 27/2022 vp, PuVL 10/2022 vp, ReUU 4/2022 rd, FsUU 10/2022 rd, KoUU 35/2022 rd, KuUU 27/2022 rd,FvU,ShU
SRR 16/2022 rdStatsrådets framtidsredogörelse, del 1 och 2 Utblick över kommande generationers FinlandKuU,MiU,StoU,ReU,FvU,KoU,JsU,ShU,AjU
ekonomiutskottet
För betänkande
RP 236/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och 3 och 20 b § i lagen om FinansinspektionenPeVL 21/2022 vp, HaVL 11/2022 vp, GrUU 21/2022 rd, FvUU 11/2022 rd, LaVL 7/2022 vp, LaUU 7/2022 rd
RP 48/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konsumentskyddslagenStVL 9/2022 vp, ShUU 9/2022 rd, SiVL 14/2022 vp, KuUU 14/2022 rd
RP 109/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om inlösningstillstånd för vissa projekt som påverkar användningen av miljön och 1 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter
RP 115/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlig upphandling och koncession, lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster och 6 b § i straffregisterlagen
RP 126/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gruvlagenPeVL 61/2022 vp, GrUU 61/2022 rd, YmVL 42/2022 vp, MiUU 42/2022 rd
RP 218/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av konsumentskyddslagen, 13 § i lagen om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna och 5 kap. 3 § i rättegångsbalken vecka 5
RP 244/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till handelsregisterlag och näringsverksamhetslag samt vissa lagar som har samband med demGrU
RP 267/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland och 13 a kap. 2 och 3 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsserviceGrU
RP 278/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om investeringstjänster och lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet och till lagar som har samband med dem
RP 296/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Estland om solidaritetsåtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas
RP 297/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om främjande av användningen av biobrännolja och lagen om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen
RP 307/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om försäkringsgaranti för undantagsförhållanden
RP 311/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statens specialfinansieringsbolag och lagar som har samband med den
RP 318/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av elmarknadslagen och till lagar som har samband med den
SRR 6/2022 rdStatsrådets redogörelse Klimatneutralt Finland 2035 – den nationella klimat- och energistrateginYmVL 45/2022 vp, MiUU 45/2022 rd, JsUU 33/2022 rd, MmVL 33/2022 vp, LiVL 33/2022 vp, KoUU 33/2022 rd
SRR 8/2022 rdStatsrådets redogörelse om försörjningsberedskapenLiVL 35/2022 vp, JsUU 31/2022 rd, MmVL 31/2022 vp, TrVL 4/2022 vp, SiVL 27/2022 vp, PuVL 10/2022 vp, ReUU 4/2022 rd, FsUU 10/2022 rd, KoUU 35/2022 rd, KuUU 27/2022 rd,FvU,ShU
SRR 12/2022 rdStatsrådets framtidsredogörelse för handeln
För utlåtande
RP 274/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sametingslagen och 40 kap. 11 § i strafflagenMmVL 34/2022 vp, JsUU 34/2022 rd,EkU,AjU
RP 320/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om tillfällig skatt på vinster inom elbranschen och sektorn för fossila bränslenGrU,EkU
B 24/2022 rdKlimatårsberättelse 2022KoUU 37/2022 rd, LiVL 37/2022 vp,JsU,EkU
framtidsutskottet
För betänkande
SRR 16/2022 rdStatsrådets framtidsredogörelse, del 1 och 2 Utblick över kommande generationers FinlandKuU,MiU,StoU,ReU,FvU,KoU,JsU,ShU,AjU
arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
För betänkande
RP 35/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om integritetsskydd i arbetslivet senast Februari 2023
RP 175/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och vissa lagar som har samband med den och förslag till lag om upphävande av lagen om sociala företagPeVL 68/2022 vp, GrUU 68/2022 rd veckan 6/7
RP 207/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller en omorganisering av den offentliga arbetskrafts- och företagsservicenEkUU 61/2022 rd, TaVL 61/2022 vp,GrU,FvU GrUU, FVUU och EkUU, veckan 7
RP 215/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 kap 1 § i arbetsavtalslagen och 13 kap 15 § i lagen om sjöarbetsavtal veckan 5/6
RP 303/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen veckan 5
För utlåtande
RP 274/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sametingslagen och 40 kap. 11 § i strafflagenMmVL 34/2022 vp, JsUU 34/2022 rd,EkU,AjU31.01.2023
SRR 16/2022 rdStatsrådets framtidsredogörelse, del 1 och 2 Utblick över kommande generationers FinlandKuU,MiU,StoU,ReU,FvU,KoU,JsU,ShU,AjU veckan 6
miljöutskottet
För betänkande
RP 139/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till bygglag och till vissa lagar som har samband med denPeVL 64/2022 vp, GrUU 64/2022 rd, EkUU 51/2022 rd, TaVL 51/2022 vp09.02.2023 09.02.2023
RP 140/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om datasystemet för den byggda miljön och om ändring av markanvändnings- och bygglagenPeVL 82/2022 vp, GrUU 82/2022 rd, PuVL 9/2022 vp, FsUU 9/2022 rd09.02.2023 09.02.2023
RP 248/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån och av vissa lagar som har samband med den02.02.2023
RP 249/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om påvisande av kompetensen hos personer som utför projekterings- eller arbetsledningsuppgifter inom byggande09.02.2023
RP 250/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsaktiebolag08.02.2023
RP 270/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om ändring av lagar om naturparker, nationalparker och vissa naturskyddsområden som inrättats med stöd av 1923 års lag om naturskydd16.02.2023
RP 308/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om utvidgning av Tiilikkajärvi nationalpark16.02.2023
RP 321/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen08.02.2023
SRR 4/2022 rdStatsrådets redogörelse Klimatpolitisk plan på medellång sikt Mot ett klimatneutralt samhälle 2035JsUU 32/2022 rd, EkUU 65/2022 rd, TaVL 65/2022 vp, MmVL 32/2022 vp, LiVL 32/2022 vp, KoUU 32/2022 rd15.02.2023
B 24/2022 rdKlimatårsberättelse 2022KoUU 37/2022 rd, LiVL 37/2022 vp,JsU,EkU09.02.2023
För utlåtande
SRR 15/2022 rdStatsrådets redogörelse om den nationella planen för anpassning till klimatförändringar till 2030 Välbefinnande och säkerhet i ett föränderligt klimatMiU
SRR 16/2022 rdStatsrådets framtidsredogörelse, del 1 och 2 Utblick över kommande generationers FinlandKuU,MiU,StoU,ReU,FvU,KoU,JsU,ShU,AjU