Senast publicerat 27-01-2023 00:35

EU-ärenden (U, E, USP) under behandling i fackutskotten

NummerNyaste kompletterande skrivelseRubrik
grundlagsutskottet
U 100/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv samt rådets direktiv om standarder för likabehandlingsorgan
För eventuella åtgärder
U 5/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder mot transportföretag som underlättar eller ägnar sig åt människohandel eller smuggling av migranter i samband med olaglig inresa till Europeiska unionens territorium
U 84/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en gemensam ram för medietjänster på den inre marknaden (europeisk mediefrihetsakt) och om ändring av direktiv 2010/13/EU
E 133/2021 rdStatsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder mot transportföretag som underlättar eller ägnar sig åt människohandel eller smuggling av migranter i samband med olaglig inresa till Europeiska unionens territorium
utrikesutskottet
För utlåtande
U 41/2018 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om verkställande av de skyddsklausuler och andra mekanismer som ger möjlighet att tillfälligt upphäva förmåner i vissa avtal som ingåtts mellan Europeiska unionen och tredje länder
U 3/2020 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om uppsägning av de bilaterala investeringsavtal som har ingåtts mellan Finland och Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckiska republiken och Ungern (uppsägning av de investeringsavtal som har ingåtts mellan Finland och andra EU-medlemsstater)
För eventuella åtgärder
U 40/2018 rdUJ 41/2020 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna (förordning om skydd av EU:s budget vid rättsstatsbrister)
E 34/2017 rdEJ 9/2018 vpStatsrådets utredning: Att påverka EU:s kommande fleråriga budgetram för 2021-
E 53/2017 rd
E 58/2020 rdStatsrådets utredning: Meddelande om EU:s östliga partnerskap
E 33/2021 rdStatsrådets utredning: Ceta-avtalet mellan EU och Kanada; förhandlingar om ett avtal om ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer för arkitekter
För kännedom
E 68/2018 rdEJ 34/2018 vpStatsrådets utredning: Förklaring av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om de rättsliga påföljderna och investeringsskyddet i EU till följd av EU-domstolens s.k. Achmea-dom
E 79/2018 rdStatsrådets utredning: RIF; Meddelande från kommissionen: Bättre lagliga migrationsvägar till Europa: en nödvändig del av en balanserad och övergripande migrationsstrategi
finansutskottet
U 102/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning
U 103/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om förslagen till rådets direktiv och förordning (modernisering av mervärdesbeskattningen i den digitala tidsåldern)
För eventuella åtgärder
E 14/2020 rdEJ 10/2022 vpStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en bedomning av EU-samordningen av den ekonomiska politiken
förvaltningsutskottet
För utlåtande
U 90/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till omarbetning av Europaparlamentets och rådets skjutvapenförordning (omarbetning av skjutvapenförordningen)
U 98/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för en hög nivå av interoperabilitet inom den offentliga sektorn i hela unionen och en promemoria om förslaget (akten om ett interoperabelt Europa)
För eventuella åtgärder
E 89/2022 rdStatsrådets utredning: Förslag till ändring av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2018/1806 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Kuwait, Qatar)
E 156/2022 rdStatsrådets utredning: Finlands deltagande i Ebsi-samarbetet
E 158/2022 rdStatsrådets utredning: E-skrivelse om ett meddelande från kommissionen om revidering av förordningen om dataskydd för EU:s institutioner
För kännedom
E 157/2022 rdStatsrådets utredning: E-skrivelse om ett meddelande från kommissionen: Verkställande av EU-rätten för ett EU som levererar
lagutskottet
U 105/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets förordning om behörighet, tillämplig lag, erkännande av domar samt godkännande av officiella handlingar i samband med föräldraskap och om införande av ett europeiskt intyg om föräldraskap (föräldraskapsförordning)
För utlåtande
U 97/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställandet av brottsrekvisit och påföljder med avseende på överträdelser av unionens restriktiva åtgärder (sanktionsstraffdirektivet)
U 101/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av insolvenslagstiftningen (insolvensdirektiv II)
kommunikationsutskottet
För utlåtande
U 94/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om typgodkännande av motorfordon och motorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon vad gäller utsläpp och batteriers hållbarhet (Euro 7) och om upphävande av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009
För eventuella åtgärder
E 156/2022 rdStatsrådets utredning: Finlands deltagande i Ebsi-samarbetet
jord- och skogsbruksutskottet
E 157/2022 rdStatsrådets utredning: E-skrivelse om ett meddelande från kommissionen: Verkställande av EU-rätten för ett EU som levererar
E 160/2022 rdStatsrådets utredning: Finlands riktlinjer för föregripande inflytande i fråga om EU:s kommande råvaruinitiativ
För eventuella åtgärder
E 102/2021 rdStatsrådets utredning: Strategi för att finansiera omställningen till en hållbar ekonomi
E 68/2022 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om REPowerEU-planen
E 128/2022 rdStatsrådets utredning: Förhandspåverkan: EU:s lag om frisk mark
E 146/2022 rdStatsrådets utredning: Kommissionens arbetsprogram 2023: En beslutsam och enad union
E 154/2022 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om att säkra tillgången till gödningsmedel till överkomligt pris
För kännedom
U 66/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till rådets förordning om ändring av bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (tillfälligt upphävande av tullar för råvaror för kvävegödselmedel)
E 2/2022 rdStatsrådets utredning: Konsekvenserna av de förslag i paketet Fit for 55 som berör sjötransport
E 85/2022 rdStatsrådets utredning: Kommissionens delegerade akter som antas med stöd av EU:s direktiv om förnybar energi och som fastställer regler för produktion av förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung med el från förnybara energikällor samt metoden för bedömning av minskningar av växthusgasutsläpp från vissa bränslen
försvarsutskottet
USP 38/2022 rdStatsrådets utredning: Utveckling av det nordiska försvarssamarbetet
USP 44/2022 rdStatsrådets utredning: Försvarsmaktens aktuella Nato-ärenden
USP 50/2022 rdStatsrådets utredning: Det bilaterala försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige
För eventuella åtgärder
E 47/2022 rdStatsrådets utredning: Gemensamt meddelande från kommissionen och den höga representanten: En EU-strategi för rymdtrafikledning – En EU-insats för en global utmaning
E 69/2022 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om investeringsunderskotten inom försvaret
E 145/2022 rdStatsrådets utredning: Förslag till rådets rekommendation om en samordnad strategi från unionens sida för att stärka den kritiska infrastrukturens motståndskraft
E 146/2022 rdStatsrådets utredning: Kommissionens arbetsprogram 2023: En beslutsam och enad union
USP 19/2022 rd
USP 26/2022 rdStatsrådets utredning: intensifiering av samarbetet mellan Finland och Förenta staterna
USP 49/2022 rdStatsrådets utredning: Finlands deltagande i det internationella samfundets krishanterings- och utvecklingssamarbete i Afghanistan 2001–2021
För kännedom
USP 8/2018 rdStatsrådets utredning: om Försvarsmaktens internationella övningsverksamhet
USP 4/2022 rdUTPJ 54/2022 vpStatsrådets utredning: Lämnande av internationellt bistånd till Ukraina
social- och hälsovårdsutskottet
För utlåtande
U 93/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kvalitets- och säkerhetsstandarder för ämnen av mänskligt ursprung avsedda för användning på människor och om upphävande av direktiven 2002/98/EG och 2004/23/EG
För eventuella åtgärder
E 150/2022 rdStatsrådets utredning: Förslag till rådets rekommendation om tillgång till långvarig vård och omsorg av god kvalitet och till rimlig kostnad
E 152/2022 rdStatsrådets utredning: En europeisk strategi för vård och omsorg
ekonomiutskottet
U 106/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag för att göra kapitalmarknaden i EU attraktivare för företag och underlätta noteringen för små och medelstora företag (Listing Act)
För utlåtande
U 82/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister och om skadeståndsansvar gällande AI
U 85/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förbud mot produkter som tillverkats genom tvångsarbete på unionens marknad (COM(2022) 453 final)
U 91/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag om att främja införandet av expressbetalningar (förordningen om expressbetalningar)
U 92/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till förordning om datainsamling och datadelning avseende korttidsuthyrning av boende och om ändring av förordning (EU) 2018/1724 (korttidsuthyrning)
U 95/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till kommissionens förordning om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse (de minimis-förordningen)
För eventuella åtgärder
U 71/2021 rdUJ 26/2022 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag (utkast) till kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (ändring av den allmänna gruppundantagsförordningen angående statligt stöd)
U 101/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av insolvenslagstiftningen (insolvensdirektiv II)
E 14/2020 rdEJ 10/2022 vpStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en bedomning av EU-samordningen av den ekonomiska politiken
E 9/2021 rdEJ 3/2022 vpStatsrådets utredning: Europeiska centralbankens rapport om en digital euro
E 112/2021 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om stigande energipriser
E 31/2022 rdEJ 12/2022 vpStatsrådets utredning: Kommissionens förslag till tillfällig ram för statligt stöd i kristider för att stödja ekonomin efter Rysslands invasion i Ukraina
E 35/2022 rdStatsrådets utredning: E-skrivelse; begäran om samråd från kommissionen för konsekvensbedömning av initiativet om hållbar konsumtion av varor
E 57/2022 rdStatsrådets utredning: Samråd med kommissionen: krisinstrument för den inre marknaden
E 58/2022 rdStatsrådets utredning: Översyn av paketresedirektivet
E 68/2022 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om REPowerEU-planen
E 79/2022 rdStatsrådets utredning: Förslag till ändring av Europeiska unionens fördrag
E 80/2022 rdStatsrådets utredning: Handlingsplan för solidaritetskorridorer mellan EU och Ukraina
E 85/2022 rdStatsrådets utredning: Kommissionens delegerade akter som antas med stöd av EU:s direktiv om förnybar energi och som fastställer regler för produktion av förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung med el från förnybara energikällor samt metoden för bedömning av minskningar av växthusgasutsläpp från vissa bränslen
E 93/2022 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Kortsiktiga interventioner på energimarknaden och långsiktiga förbättringar av elmarknadens utformning – en handlingslinje
E 94/2022 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om EU:s plan för energibesparing
E 95/2022 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om EU:s externa energiengagemang i en föränderlig värld
E 109/2022 rdStatsrådets utredning: En ny europeisk agenda för innovation
E 118/2022 rdStatsrådets utredning: Om ändring av kommissionens förfaranden för statligt stöd till att motsvara kraven i konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen, FördrS 122/2004)
E 119/2022 rdStatsrådets utredning: E-skrivelse om godkännande av kommissionens delegerade förordning och OECD:s exportkreditarrangemang som utgör bilaga till den
E 145/2022 rdStatsrådets utredning: Förslag till rådets rekommendation om en samordnad strategi från unionens sida för att stärka den kritiska infrastrukturens motståndskraft
E 146/2022 rdStatsrådets utredning: Kommissionens arbetsprogram 2023: En beslutsam och enad union
E 149/2022 rdStatsrådets utredning: Förhandspåverkan: Resor – bättre skydd av passagerare och deras rättigheter
E 159/2022 rd
E 160/2022 rdStatsrådets utredning: Finlands riktlinjer för föregripande inflytande i fråga om EU:s kommande råvaruinitiativ
För kännedom
E 98/2022 rdStatsrådets utredning: Kommissionens förslag till ett paket för att spara gas inför vinter
E 120/2022 rdStatsrådets utredning: Åtgärder av Finlands regering i EU-domstolsärenden och i EU-överträdelseärenden 1.1–30.6.2022
E 133/2022 rdStatsrådets utredning: Aktuell översikt över regleringen av internationella informationsflöden i EU
framtidsutskottet
För eventuella åtgärder
E 156/2022 rdStatsrådets utredning: Finlands deltagande i Ebsi-samarbetet
För kännedom
E 93/2018 rdStatsrådets utredning: Finlands EU-ordförandeskap 2019; rådets 18-månadersprogram 1.1.2019–30.6.2020
arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
För utlåtande
U 100/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv samt rådets direktiv om standarder för likabehandlingsorgan
miljöutskottet
U 104/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om förhandlingarna om ett tillämpningsavtal till Förenta nationernas havsrättskonvention om bevarande och hållbar användning av marin biologisk mångfald i områden utanför nationell jurisdiktion
E 160/2022 rdStatsrådets utredning: Finlands riktlinjer för föregripande inflytande i fråga om EU:s kommande råvaruinitiativ
För eventuella åtgärder
E 128/2022 rdStatsrådets utredning: Förhandspåverkan: EU:s lag om frisk mark