Senast publicerat 15-08-2022 00:35

EU-ärenden (U, E, USP) under behandling i fackutskotten

NummerNyaste kompletterande skrivelseRubrik
grundlagsutskottet
E 79/2022 rdStatsrådets utredning: Förslag till ändring av Europeiska unionens fördrag
För eventuella åtgärder
U 34/2016 rdUJ 21/2021 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (procedurförordningen)
U 5/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder mot transportföretag som underlättar eller ägnar sig åt människohandel eller smuggling av migranter i samband med olaglig inresa till Europeiska unionens territorium
E 133/2021 rdStatsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder mot transportföretag som underlättar eller ägnar sig åt människohandel eller smuggling av migranter i samband med olaglig inresa till Europeiska unionens territorium
utrikesutskottet
U 52/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland
U 54/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen förhandlingar om ett avtal mellan Europeiska Unionen och Republiken Angola om underlättände av investeringar
E 79/2022 rdStatsrådets utredning: Förslag till ändring av Europeiska unionens fördrag
E 80/2022 rdStatsrådets utredning: Handlingsplan för solidaritetskorridorer mellan EU och Ukraina
E 90/2022 rdStatsrådets utredning: Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om exceptionellt makroekonomiskt stöd till Ukraina
För utlåtande
U 41/2018 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om verkställande av de skyddsklausuler och andra mekanismer som ger möjlighet att tillfälligt upphäva förmåner i vissa avtal som ingåtts mellan Europeiska unionen och tredje länder
U 3/2020 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om uppsägning av de bilaterala investeringsavtal som har ingåtts mellan Finland och Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckiska republiken och Ungern (uppsägning av de investeringsavtal som har ingåtts mellan Finland och andra EU-medlemsstater)
För eventuella åtgärder
U 40/2018 rdUJ 41/2020 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna (förordning om skydd av EU:s budget vid rättsstatsbrister)
E 34/2017 rdEJ 9/2018 vpStatsrådets utredning: Att påverka EU:s kommande fleråriga budgetram för 2021-
E 53/2017 rd
E 58/2020 rdStatsrådets utredning: Meddelande om EU:s östliga partnerskap
E 33/2021 rdStatsrådets utredning: Ceta-avtalet mellan EU och Kanada; förhandlingar om ett avtal om ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer för arkitekter
För kännedom
E 68/2018 rdEJ 34/2018 vpStatsrådets utredning: Förklaring av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om de rättsliga påföljderna och investeringsskyddet i EU till följd av EU-domstolens s.k. Achmea-dom
E 79/2018 rdStatsrådets utredning: RIF; Meddelande från kommissionen: Bättre lagliga migrationsvägar till Europa: en nödvändig del av en balanserad och övergripande migrationsstrategi
finansutskottet
U 58/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets direktiv om avdrag som görs på basis av lån och eget kapital i företagsbeskattningen och om begränsning av ränteavdragen
E 79/2022 rdStatsrådets utredning: Förslag till ändring av Europeiska unionens fördrag
E 80/2022 rdStatsrådets utredning: Handlingsplan för solidaritetskorridorer mellan EU och Ukraina
förvaltningsutskottet
U 57/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till direktiv om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning (omarbetning)
För utlåtande
U 28/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 514/2014 om allmänna bestämmelser för asyl-, migrations- och integrationsfonden och om ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 om inrättande av asyl-, migrations- och integrationsfonden och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1147 om inrättande av Asyl-, migrations- och integrationsfonden
U 30/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om sammanhållningspolitiska insatser för flyktingar i Europa (CARE)
U 34/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ökad förfinansiering med React-EU-medel och fastställandet av en enhetskostnad
U 36/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om införandet av direktivet om tillfälligt skydd för att möta situationen i Ukraina
U 48/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av vissa av Europaparlamentets förordningar, rådets förordningar samt konventionen om tillämpning av Schengenavtalet vad gäller digitaliseringen av viseringsförfarandet
För eventuella åtgärder
E 78/2022 rdStatsrådets utredning: EU/RIF; fullständig tillämpning av Schengenregelverket i Rumänien, Bulgarien och Kroatien
lagutskottet
U 50/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om industriutsläpp (ändring av industriutsläppsdirektivet)
U 51/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anmälan av näringsinrättningars miljöuppgifter och inrättande av en portal för industriutsläpp (utsläppsportalförordningen)
U 53/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till rådets beslut om utvidgning av EU:s förteckning över straffbara gärningar till brott mot begränsningsåtgärder (EU:s brott mot begränsningsåtgärder) och tillhörande meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet
U 55/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som deltar i den offentliga debatten mot uppenbart ogrundade rättsprocesser och rättegångsmissbruk (strategiska rättsprocesser för att hindra offentlig debatt)
E 79/2022 rdStatsrådets utredning: Förslag till ändring av Europeiska unionens fördrag
kommunikationsutskottet
U 60/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till särskilda och tillfälliga åtgärder med avseende på ukrainska körkort och yrkeskompetenser för buss- och lastbilsförare
E 80/2022 rdStatsrådets utredning: Handlingsplan för solidaritetskorridorer mellan EU och Ukraina
jord- och skogsbruksutskottet
För utlåtande
U 43/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en reform av reglerna om EU:s geografiska beteckningar
För eventuella åtgärder
U 50/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om industriutsläpp (ändring av industriutsläppsdirektivet)
U 51/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anmälan av näringsinrättningars miljöuppgifter och inrättande av en portal för industriutsläpp (utsläppsportalförordningen)
E 102/2021 rdStatsrådets utredning: Strategi för att finansiera omställningen till en hållbar ekonomi
E 68/2022 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om REPowerEU-planen
För kännedom
E 2/2022 rdStatsrådets utredning: Konsekvenserna av de förslag i paketet Fit for 55 som berör sjötransport
försvarsutskottet
För eventuella åtgärder
E 122/2021 rdStatsrådets utredning: Kommissionens arbetsprogram 2022
E 47/2022 rdStatsrådets utredning: Gemensamt meddelande från kommissionen och den höga representanten: En EU-strategi för rymdtrafikledning – En EU-insats för en global utmaning
E 69/2022 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om investeringsunderskotten inom försvaret
USP 35/2018 rd
USP 15/2019 rdStatsrådets utredning: Försvarsmaktens deltagande i internationellt övningssamarbete 2020
USP 29/2021 rdUTPJ 24/2022 vpStatsrådets utredning: Försvarsmaktens internationella övningssamarbete
USP 19/2022 rd
För kännedom
USP 8/2018 rdStatsrådets utredning: om Försvarsmaktens internationella övningsverksamhet
USP 11/2020 rdUTPJ 14/2022 vpStatsrådets utredning: Strategisk utvärdering och styrning av EU:s säkerhets- och försvarssamarbete (strategisk kompass)
social- och hälsovårdsutskottet
E 79/2022 rdStatsrådets utredning: Förslag till ändring av Europeiska unionens fördrag
ekonomiutskottet
U 56/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/83/EU om avtal om finansiella tjänster som ingåtts på distans samt om upphävande av direktiv 2002/65/EG
För utlåtande
U 33/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om ett paket om en rättsakt om halvledare för Europa: kommissionens (1) meddelande om en rättsakt om halvledare, (2) förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram med åtgärder för att stärka Europas halvledarekosystem (förordning om halvledare), (3) förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU) 2021/2085 om bildande av gemensamma företag inom ramen för Horisont Europa vad gäller det gemensamma företaget för halvledare samt (4) kommissionens rekommendation om en gemensam unionsverktygslåda för att åtgärda bristen på halvledare och en EU-mekanism för att övervaka ekosystemet för halvledare
U 44/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för hållbara produkter och om upphävande av direktiv 2009/125/EG
U 47/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till översyn av förordningen om värdepapperscentraler (reform av förordningen om värdepapperscentraler)
För eventuella åtgärder
U 50/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om industriutsläpp (ändring av industriutsläppsdirektivet)
U 51/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anmälan av näringsinrättningars miljöuppgifter och inrättande av en portal för industriutsläpp (utsläppsportalförordningen)
E 9/2021 rdEJ 3/2022 vpStatsrådets utredning: Europeiska centralbankens rapport om en digital euro
E 112/2021 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om stigande energipriser
E 24/2022 rdStatsrådets utredning: Riktlinjer för statligt stöd för järnvägstransport
E 31/2022 rdEJ 6/2022 vpStatsrådets utredning: Kommissionens förslag till tillfällig ram för statligt stöd i kristider för att stödja ekonomin efter Rysslands invasion i Ukraina
E 35/2022 rdStatsrådets utredning: E-skrivelse; begäran om samråd från kommissionen för konsekvensbedömning av initiativet om hållbar konsumtion av varor
E 57/2022 rdStatsrådets utredning: Samråd med kommissionen: krisinstrument för den inre marknaden
E 58/2022 rdStatsrådets utredning: Översyn av paketresedirektivet
E 60/2022 rdStatsrådets utredning: Stärkande av EU:s krisberedskap och resiliens; Finlands synpunkter
E 68/2022 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om REPowerEU-planen
E 79/2022 rdStatsrådets utredning: Förslag till ändring av Europeiska unionens fördrag
E 80/2022 rdStatsrådets utredning: Handlingsplan för solidaritetskorridorer mellan EU och Ukraina
För kännedom
E 10/2022 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en konkurrenspolitik som är anpassad till nya utmaningar
framtidsutskottet
För eventuella åtgärder
E 97/2021 rdStatsrådets utredning: Meddelande om 55 %-paketet (”Fit for 55”): nå EU:s klimatmål 2030 för klimatneutralitet
E 47/2022 rdStatsrådets utredning: Gemensamt meddelande från kommissionen och den höga representanten: En EU-strategi för rymdtrafikledning – En EU-insats för en global utmaning
För kännedom
U 70/2018 rdUJ 34/2020 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till (1) Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation, och om dess regler för deltagande och spridning (2021–2027), (2) Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation (2021–2027), (3) rådets förordning om inrättande av Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram för perioden 2021-2025 som kompletterar Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation, (4) rådets beslut om ändring av beslut 2007/198/Euratom om inrättande av ett europeiskt gemensamt företag för ITER och utveckling av fusionsenergi samt om beviljande av förmåner till detta företag, samt en promemoria om förslagen, och (5) Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå och om upphävande av förordningarna (EU) nr 912/2010, (EU) nr 1285/2013, (EU) nr 377/2014 och beslut 541/2015/EU
E 93/2018 rdStatsrådets utredning: Finlands EU-ordförandeskap 2019; rådets 18-månadersprogram 1.1.2019–30.6.2020
E 21/2022 rdStatsrådets utredning: Kommissionens försvarspaket: kommissionens bidrag till det europeiska försvaret och färdplan för kritisk teknik för säkerhet och försvar
E 43/2022 rdStatsrådets utredning: Finlands nationella reformprogram 2022
arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
U 59/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2011/98 om ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium och om en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat
E 79/2022 rdStatsrådets utredning: Förslag till ändring av Europeiska unionens fördrag
miljöutskottet
För utlåtande
U 44/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för hållbara produkter och om upphävande av direktiv 2009/125/EG
U 50/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om industriutsläpp (ändring av industriutsläppsdirektivet)
U 51/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anmälan av näringsinrättningars miljöuppgifter och inrättande av en portal för industriutsläpp (utsläppsportalförordningen)
För eventuella åtgärder
E 67/2022 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om EU:s strategi för hållbara och cirkulära textilier