EU-ärenden (U, E, USP) under behandling i fackutskotten

NummerNyaste kompletterande skrivelseRubrik
grundlagsutskottet
För eventuella åtgärder
U 34/2016 rdUJ 40/2020 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (procedurförordningen)
U 2/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (rättsakten om digitala tjänster)
utrikesutskottet
U 10/2011 rdUJ 2/2021 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen angående förhandlingarna om ett ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Thailand, å andra sidan (Partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Thailand, å andra sidan)
E 20/2021 rdStatsrådets utredning: Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande för kommissionen att inleda förhandlingar om ett avtal mellan Europeiska unionen och Island, Norge och Liechtenstein om framtida finansiella bidrag från EES- och Eftastaterna till främjande av ekonomisk och social sammanhållning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
E 24/2021 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Det europeiska ekonomiska och finansiella systemet: främja öppenhet, styrka och motståndskraft
E 26/2021 rdStatsrådets utredning: Multilaterala initiativ inom WTO; lägesrapport
E 31/2021 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en översyn av handelspolitiken — En öppen, hållbar och bestämd handelspolitik
E 32/2021 rd
E 33/2021 rdStatsrådets utredning: Ceta-avtalet mellan EU och Kanada; förhandlingar om ett avtal om ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer för arkitekter
E 38/2021 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Att stärka samarbetet kring återvändande och återtagande som en del av en rättvis, effektiv och övergripande migrationspolitik för EU
För utlåtande
U 41/2018 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om verkställande av de skyddsklausuler och andra mekanismer som ger möjlighet att tillfälligt upphäva förmåner i vissa avtal som ingåtts mellan Europeiska unionen och tredje länder
U 3/2020 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om uppsägning av de bilaterala investeringsavtal som har ingåtts mellan Finland och Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckiska republiken och Ungern (uppsägning av de investeringsavtal som har ingåtts mellan Finland och andra EU-medlemsstater)
U 12/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen avseende förhandlingarna om ett investeringsavtal mellan EU och Folkrepubliken Kina (investeringsavtal som ingås med Kina)
För eventuella åtgärder
U 59/2016 rdUJ 11/2018 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av samt teknisk assistans för produkter med dubbla användsningsområden (förordning om produkter med dubbla användsningsområden)
U 40/2018 rdUJ 41/2020 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna (förordning om skydd av EU:s budget vid rättsstatsbrister)
U 83/2018 rdUJ 40/2018 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Europeiska försvarsfonden)
E 91/2015 rdEJ 20/2017 vpStatsrådets utredning: Rekommendation från kommissionen till rådet om bemyndigande för kommissionen och unionens höga representant för utrikesfrågor och säkehrhetspolitik att inleda förhandlingar och förhandla på Europeiska unionens vägnar om modernisering av den globala överenskommelsen mellan Europeiska unionen och Mexico
E 130/2016 rdEJ 36/2018 vpStatsrådet utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet,rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkomittén Nästa steg för en hållbar europeisk framtid - EU-åtgärder för hållbarhet
E 34/2017 rdEJ 14/2018 vpStatsrådets utredning: Att påverka EU:s kommande fleråriga budgetram för 2021-
E 53/2017 rd
E 87/2017 rdEJ 2/2019 vpStatsrådets utredning: Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett frihandelsavtal med Australien
E 88/2017 rdEJ 3/2019 vpStatsrådets utredning: Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett frihandelsavtal med Nya Zeeland
E 111/2017 rd
E 52/2018 rd
E 80/2018 rdStatsrådets utredning: Rättsstatsprincipen i Polen: Europaparlamentets förslag till rådets beslut
E 122/2018 rdStatsrådets utredning: Kommissionens rekommendation till rådet om att inleda förhandlingar om ett avtal med Amerikas förenta stater om bedömning av överensstämmelse
E 125/2018 rdStatsrådets utredning: Förenade kungarikets anslutning till WTO:s avtal om offentlig upphandling
E 133/2018 rdStatsrådets utredning: Aktuella arktiska frågor inom EU
E 1/2019 rdStatsrådets utredning: EU/USP/INFORMATION TILL RIKSDAGEN: Meddelande från kommissionen och utrikestjänsten om förbindelserna mellan EU och Kina
E 4/2019 rdStatsrådets utredning: Meddelande från Europeiska unionen: ”Europeiska unionen, Latinamerika och Västindien: Med gemensamma krafter mot en gemensam framtid”
E 5/2019 rdStatsrådets utredning: Inledning av multilaterala förhandlingar om e-handel i WTO
E 6/2019 rdStatsrådets utredning: Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EG och Ryska federationens regering
E 15/2019 rdStatsrådets utredning: Kommissionens utvidgningspaket 2019: den allmänna delen och landsspecifika bedömningar
E 56/2019 rdStatsrådets utredning: Rapporter från samarbets- och kontrollmekanismen för Rumänien och Bulgarien 22.10.2019; kommissionens rekommendation om att avsluta mekanismen för Bulgariens del
E 55/2020 rdStatsrådets utredning: Gemensamt meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om EU:s globala svar på covid-19-pandemin
E 58/2020 rdStatsrådets utredning: Meddelande om EU:s östliga partnerskap
E 156/2020 rdStatsrådets utredning: EU:s tredje handlingsplan för jämställdhet – En ambitiös agenda för jämställdhet och kvinnors egenmakt i EU:s yttre åtgärder
För kännedom
U 85/2008 rdUJ 48/2020 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till beslut av rådet (interimsavtal om ekonomiskt partnerskap, EPA)
E 171/2013 rdEJ 25/2020 vpStatsrådets utredning med anledning av en rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om ett avtal om den institutionella ramen för bilaterala förbindelser
E 68/2018 rdEJ 34/2018 vpStatsrådets utredning: Förklaring av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om de rättsliga påföljderna och investeringsskyddet i EU till följd av EU-domstolens s.k. Achmea-dom
E 79/2018 rdStatsrådets utredning: RIF; Meddelande från kommissionen: Bättre lagliga migrationsvägar till Europa: en nödvändig del av en balanserad och övergripande migrationsstrategi
E 127/2018 rdStatsrådets utredning: Utveckling av rådets arbetssätt under Finlands EU-ordförandeskap 2019; öppenhet, principer för bättre lagstiftning och utnyttjande av ny teknik i rådets arbete
E 130/2018 rdStatsrådets utredning: Unionens strategi för Indien
finansutskottet
För eventuella åtgärder
E 23/2021 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Ett år efter utbrottet av covid-19: finanspolitiska insatser
förvaltningsutskottet
U 60/2020 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inledande av sållning av tredjelandsmedborgare vid de yttre gränserna (sållningsförordningen)
E 38/2021 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Att stärka samarbetet kring återvändande och återtagande som en del av en rättvis, effektiv och övergripande migrationspolitik för EU
För utlåtande
U 71/2020 rdStatsrådets skrivelse om kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om motståndskraft hos kritiska enheter
U 14/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till förordningar om ändring av förordning (EU) 2016/794 om EU:s byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och av förordning (EU) 2018/1862 om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete
För eventuella åtgärder
E 13/2021 rdStatsrådets utredning: Utveckling av Schengenområdet
E 15/2021 rdStatsrådets utredning: En agenda för terrorismbekämpning för EU
E 16/2021 rdStatsrådets utredning: MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN: Handlingsplan för integration och inkludering för 2021–2027
lagutskottet
E 35/2021 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om översynen av Europeiska unionen enligt mekanismen för översyn av genomförandet inom ramen för Förenta nationernas konvention mot korruption
E 37/2021 rdStatsrådets utredning: Beslut om tolkningen av avtalet om en enhetlig patentdomstol och tillhörande protokoll
För eventuella åtgärder
U 2/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (rättsakten om digitala tjänster)
E 12/2021 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om EU:s handlingsplan för demokrati
kommunikationsutskottet
U 19/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om roaming i allmänna mobilnät i unionen
E 32/2021 rd
jord- och skogsbruksutskottet
E 29/2021 rdStatsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om statistik över insatsvaror och produktion i jordbruket och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1165/2008, (EG) nr 543/2009, (EG) nr 1185/2009 och rådets direktiv 96/16/EG
E 30/2021 rdStatsrådets utredning: Kommissionens förslag till en direkt tillämplig genomförandeakt för att skydda tumlare i Östersjöns huvudbassäng
E 32/2021 rd
För eventuella åtgärder
E 7/2021 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Rekommendationer till medlemsstaterna vad gäller deras strategiska planer för den gemensamma jordbrukspolitiken
försvarsutskottet
USP 2/2021 rdStatsrådets utredning: Natos utrikesministermöte 23-24.3.2021
USP 4/2021 rdStatsrådets utredning: Berättelse om den finländska statsförvaltningens deltagande i partnerskapssamarbetet med Nato 2020
För eventuella åtgärder
E 3/2021 rdStatsrådets utredning: Gemensamt meddelande från den höga representanten och kommissionen: EU:s strategi för cybersäkerhet för ett digitalt decennium
E 4/2021 rdStatsrådets utredning: EU: Meddelande från kommissionen om råvaror av avgörande betydelse
USP 35/2018 rd
USP 15/2019 rdStatsrådets utredning: Försvarsmaktens deltagande i internationellt övningssamarbete 2020
USP 21/2020 rdUTPJ 1/2021 vpStatsrådets utredning: Försvarsmaktens deltagande i internationellt övningssamarbete 2021
För kännedom
USP 8/2018 rdStatsrådets utredning: om Försvarsmaktens internationella övningsverksamhet
kulturutskottet
E 27/2021 rdStatsrådets utredning: EU; Grönbok om åldrande: Främja solidaritet och ansvar mellan generationerna
För eventuella åtgärder
U 65/2018 rdUJ 51/2020 vp
E 149/2020 rdStatsrådets utredning: EU, Forskning, Kommissionens meddelande om en ny era för det europeiska forskningsområdet
E 158/2020 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en handlingsplan för återhämtning och digital omställning inom medier och den audiovisuella sektorn (”Den europeiska mediesektorn under det digitala decenniet”)
E 12/2021 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om EU:s handlingsplan för demokrati
För kännedom
U 70/2018 rdUJ 3/2021 vp
social- och hälsovårdsutskottet
För utlåtande
U 10/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om allvarliga gränsöverskridande hälsorisker samt om upphävande av beslut Nr 1082/2013/EU
U 11/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en förstärkt roll för Europeiska läkemedelsmyndigheten vid krisberedskap och krishantering avseende läkemedel och medicintekniska produkter
U 13/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 851/2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar
För eventuella åtgärder
U 55/2020 rdUJ 52/2020 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om förhandlingarna om ett nytt partnerskap mellan EU och Förenade kungariket
För kännedom
E 6/2020 rdEJ 16/2020 vpStatsrådets utredning: Förhandlingar om EU:s nya partnerskap med Förenade kungariket
E 27/2021 rdStatsrådets utredning: EU; Grönbok om åldrande: Främja solidaritet och ansvar mellan generationerna
ekonomiutskottet
För utlåtande
U 5/2020 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om förslagen att ändra den allmänna förordningen om EU:s struktur- och investeringsfonder, förordningen om Europeiska regionala utvecklingsfonden, förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden samt förordningen om solidaritetsfonden i syfte att hantera den situation som coronaviruset orsakat
U 70/2020 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till ändring av fördraget om upprättande av en energigemenskap
U 5/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer och om upphävande av beslut nr (EU) 347/2013
U 6/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europeiska unionens och rådets förordning (akt om digitala marknader)
För eventuella åtgärder
U 69/2018 rdUJ 31/2020 vp
U 33/2020 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2015/1017 vad gäller inrättandet av ett instrument för solvensstöd (instrumentet för solvensstöd)
U 12/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen avseende förhandlingarna om ett investeringsavtal mellan EU och Folkrepubliken Kina (investeringsavtal som ingås med Kina)
E 69/2020 rdEJ 17/2020 vp
E 104/2020 rdStatsrådets utredning: Statistiska överföringar i fråga om förnybar energi
E 4/2021 rdStatsrådets utredning: EU: Meddelande från kommissionen om råvaror av avgörande betydelse
E 6/2021 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Att utnyttja EU:s innovationspotential: En handlingsplan för immateriella rättigheter till stöd för EU:s återhämtning och resiliens
E 9/2021 rdStatsrådets utredning: Europeiska centralbankens rapport om en digital euro
E 34/2021 rdStatsrådets utredning: Fördjupa bankunionen och utveckla lagstiftningen om bankernas krishantering och insättningsgarantin
framtidsutskottet
För eventuella åtgärder
E 130/2020 rdStatsrådets utredning: Kommissionens strategiska framsynsrapport 2020 ”Strategisk framsyn – med riktning mot ett mer resilient Europa”
För kännedom
E 93/2018 rdStatsrådets utredning: Finlands EU-ordförandeskap 2019; rådets 18-månadersprogram 1.1.2019–30.6.2020
arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
E 21/2021 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: En jämlikhetsunion: EU:s strategiska ram för romers jämlikhet, inkludering och deltagande
E 27/2021 rdStatsrådets utredning: EU; Grönbok om åldrande: Främja solidaritet och ansvar mellan generationerna
E 32/2021 rd
Senast publicerat 11-04-2021 00:34