Senast publicerat 11-08-2022 00:35

Subsidiaritetsärenden under behandling i utskott

Stora utskottet
NummerRubrikCOM-nummerUtskottLämnatsFrist för fackutskottFrist för anmärkningar till EU:s institutioner
SÄ 51/2022 rdFörslag till RÅDETS DIREKTIV om fastställande av regler om ett avdrag i syfte att minska skattefördelen för finansiering med lån jämfört med finansiering med eget kapital och om begränsning av ränteavdragen i samband med bolagsbeskattningCOM(2022) 216FiU13.06.202225.07.202208.09.2022
SÄ 52/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ett europeiskt hälsodataområdeCOM(2022) 197ShU13.06.202225.07.202208.09.2022
SÄ 53/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2021/241 vad gäller REPowerEU-kapitel i planer för återhämtning och resiliens och om ändring av förordning (EU) 2021/1060, förordning (EU) 2021/2115, direktiv 2003/87/EG och beslut (EU) 2015/1814COM(2022) 231FiU14.06.202226.07.202209.09.2022
SÄ 54/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om återvinning och förverkande av tillgånga COM(2022) 245LaU23.06.202204.09.202218.09.2022
SÄ 55/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 1217/2009 vad gäller omvandling av informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter till ett informationssystem för jordbruksföretagens hållbarhetCOM(2022) 296JsU23.06.202204.09.202218.09.2022
SÄ 56/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning COM(2022) 650FvU23.06.202204.09.202218.09.2022
SÄ 57/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium och om en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat (omarbetning) COM(2022) 655FvU23.06.202204.09.202218.09.2022
SÄ 58/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om restaurering av naturCOM(2020) 683MiU29.06.202209.09.202223.09.2022
SÄ 59/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om hållbar användning av växtskyddsmedel och om ändring av förordning (EU) 2021/2115COM(2022) 305MiU29.06.202209.09.202223.09.2022
SÄ 60/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om särskilda och tillfälliga åtgärder, med anledning av Rysslands invasion av Ukraina, med avseende på förarhandlingar som utfärdats av Ukraina i enlighet med landets lagstiftningCOM(2022) 313KoU29.06.202209.09.202223.09.2022
SÄ 61/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om exceptionellt makroekonomiskt stöd till Ukraina COM(2022) 450UtU05.07.202216.09.202230.09.2022
SÄ 62/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 och förordning (EU) 2021/1060 vad gäller ytterligare flexibilitet för att hantera konsekvenserna av Ryska federationens militära angrepp Fast (flexibelt stöd till territorier) – Care COM(2022) 325FvU05.07.202216.09.202230.09.2022
SÄ 63/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 691/2011 vad gäller införandet av nya moduler för miljöräkenskaperCOM(2022) 329MiU12.07.202223.09.202207.10.2022
SÄ 64/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska unionens geografiska beteckningar för vin, spritdrycker och jordbruksprodukter samt kvalitetsordningar för jordbruksprodukter, om ändring av förordningarna (EU) nr 1308/2013, (EU) 2017/1001 och (EU) 2019/787 samt om upphävande av förordning (EU) nr 1151/2012COM(2022) 134JsU13.07.202224.09.202208.10.2022
SÄ 65/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om kvalitets- och säkerhetsstandarder för ämnen av mänskligt ursprung avsedda för användning på människor och om upphävande av direktiven 2002/98/EG och 2004/23/EG COM(2022) 338ShU18.07.202229.09.202213.10.2022
SÄ 66/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av regler för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn COM(2022) 209KoU19.07.202230.09.202214.10.2022
SÄ 67/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av instrumentet för förstärkning av den europeiska försvarsindustrin genom gemensam upphandling COM(2022) 349FsU19.07.202230.09.202214.10.2022
Grundlagsutskottet
Utrikesutskottet
NummerRubrikCOM-nummerUtskottLämnatsFrist för fackutskottFrist för anmärkningar till EU:s institutioner
SÄ 61/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om exceptionellt makroekonomiskt stöd till Ukraina COM(2022) 450UtU05.07.202216.09.202230.09.2022
Finansutskottet
NummerRubrikCOM-nummerUtskottLämnatsFrist för fackutskottFrist för anmärkningar till EU:s institutioner
SÄ 51/2022 rdFörslag till RÅDETS DIREKTIV om fastställande av regler om ett avdrag i syfte att minska skattefördelen för finansiering med lån jämfört med finansiering med eget kapital och om begränsning av ränteavdragen i samband med bolagsbeskattningCOM(2022) 216FiU13.06.202225.07.202208.09.2022
SÄ 53/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2021/241 vad gäller REPowerEU-kapitel i planer för återhämtning och resiliens och om ändring av förordning (EU) 2021/1060, förordning (EU) 2021/2115, direktiv 2003/87/EG och beslut (EU) 2015/1814COM(2022) 231FiU14.06.202226.07.202209.09.2022
Revisionsutskottet
Förvaltningsutskottet
NummerRubrikCOM-nummerUtskottLämnatsFrist för fackutskottFrist för anmärkningar till EU:s institutioner
SÄ 56/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning COM(2022) 650FvU23.06.202204.09.202218.09.2022
SÄ 57/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium och om en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat (omarbetning) COM(2022) 655FvU23.06.202204.09.202218.09.2022
SÄ 62/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 och förordning (EU) 2021/1060 vad gäller ytterligare flexibilitet för att hantera konsekvenserna av Ryska federationens militära angrepp Fast (flexibelt stöd till territorier) – Care COM(2022) 325FvU05.07.202216.09.202230.09.2022
Lagutskottet
NummerRubrikCOM-nummerUtskottLämnatsFrist för fackutskottFrist för anmärkningar till EU:s institutioner
SÄ 54/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om återvinning och förverkande av tillgånga COM(2022) 245LaU23.06.202204.09.202218.09.2022
Kommunikationsutskottet
NummerRubrikCOM-nummerUtskottLämnatsFrist för fackutskottFrist för anmärkningar till EU:s institutioner
SÄ 60/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om särskilda och tillfälliga åtgärder, med anledning av Rysslands invasion av Ukraina, med avseende på förarhandlingar som utfärdats av Ukraina i enlighet med landets lagstiftningCOM(2022) 313KoU29.06.202209.09.202223.09.2022
SÄ 66/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av regler för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn COM(2022) 209KoU19.07.202230.09.202214.10.2022
Jord- och skogsbruksutskottet
NummerRubrikCOM-nummerUtskottLämnatsFrist för fackutskottFrist för anmärkningar till EU:s institutioner
SÄ 55/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 1217/2009 vad gäller omvandling av informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter till ett informationssystem för jordbruksföretagens hållbarhetCOM(2022) 296JsU23.06.202204.09.202218.09.2022
SÄ 64/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska unionens geografiska beteckningar för vin, spritdrycker och jordbruksprodukter samt kvalitetsordningar för jordbruksprodukter, om ändring av förordningarna (EU) nr 1308/2013, (EU) 2017/1001 och (EU) 2019/787 samt om upphävande av förordning (EU) nr 1151/2012COM(2022) 134JsU13.07.202224.09.202208.10.2022
Försvarsutskottet
NummerRubrikCOM-nummerUtskottLämnatsFrist för fackutskottFrist för anmärkningar till EU:s institutioner
SÄ 67/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av instrumentet för förstärkning av den europeiska försvarsindustrin genom gemensam upphandling COM(2022) 349FsU19.07.202230.09.202214.10.2022
Kulturutskottet
Social- och hälsovårdsutskottet
NummerRubrikCOM-nummerUtskottLämnatsFrist för fackutskottFrist för anmärkningar till EU:s institutioner
SÄ 52/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ett europeiskt hälsodataområdeCOM(2022) 197ShU13.06.202225.07.202208.09.2022
SÄ 65/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om kvalitets- och säkerhetsstandarder för ämnen av mänskligt ursprung avsedda för användning på människor och om upphävande av direktiven 2002/98/EG och 2004/23/EG COM(2022) 338ShU18.07.202229.09.202213.10.2022
Ekonomiutskottet
Underrättelsetillsynsutskottet
Framtidsutskottet
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Miljöutskottet
NummerRubrikCOM-nummerUtskottLämnatsFrist för fackutskottFrist för anmärkningar till EU:s institutioner
SÄ 58/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om restaurering av naturCOM(2020) 683MiU29.06.202209.09.202223.09.2022
SÄ 59/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om hållbar användning av växtskyddsmedel och om ändring av förordning (EU) 2021/2115COM(2022) 305MiU29.06.202209.09.202223.09.2022
SÄ 63/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 691/2011 vad gäller införandet av nya moduler för miljöräkenskaperCOM(2022) 329MiU12.07.202223.09.202207.10.2022