Pöytäkirja
VaVP
2
2021 vp
Valtiovarainvaliokunta
Torstai 11.2.2021 klo 11.00—11.45
Läsnä
puheenjohtaja
Johannes
Koskinen
sd
varapuheenjohtaja
Arto
Pirttilahti
kesk
jäsen
Anders
Adlercreutz
r
jäsen
Timo
Heinonen
kok
jäsen
Inka
Hopsu
vihr (nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Esko
Kiviranta
vihr (nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Jari
Koskela
ps
jäsen
Katri
Kulmuni
kesk
jäsen
Elina
Lepomäki
vihr (nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Pia
Lohikoski
vas
jäsen
Matias
Marttinen
kok
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Pia
Viitanen
sd
jäsen
Ville
Vähämäki
ps
varajäsen
Sari
Essayah
kd
varajäsen
Mari
Holopainen
vihr
varajäsen
Saara
Hyrkkö
vihr (nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Katja
Hänninen
vihr (nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Juha
Pylväs
kesk
varajäsen
Lulu
Ranne
ps
varajäsen
Janne
Sankelo
kok
varajäsen
Jussi
Wihonen
ps
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Hellevi
Ikävalko
valiokuntaneuvos
Ilkka
Lahti
valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 18 jäsentä ja varajäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelma
Valtioneuvoston selonteko
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-348660
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelma
A 3
Talousvaliokunnan lausunto TaVL 1/2021 vp on saapunut valiokuntaan. 
Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 1/2021 vp on saapunut valiokuntaan. 
Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto MmVL 1/2021 vp on saapunut valiokuntaan. 
Ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 1/2021 vp on saapunut valiokuntaan. 
Merkitään tiedoksi, että mietintöluonnos on esitelty epävirallisessa etäkokouksessa 9.2.2021. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Merkitään tiedoksi, että yleiskeskustelu on aloitettu epävirallisessa etäkokouksessa 9.2.2021. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun loppuun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä päätettiin lisätä uusi kappale Yleistä-väliotsikon 4. kappaleeksi: "Ministerityöryhmä on lisäksi 10.2.2021 tarkentanut ohjelman sisältöä siten, että ohjelman tavoitteena on vähentää kasvihuonepäästöjä, kasvattaa tuottavuutta, nostaa työllisyysastetta, nopeuttaa hoitoon pääsyä sekä edistää alueellista, sosiaalista ja sukupuolten tasa-arvoa." 
Kappaleen 17 ensimmäinen virke päätettiin korjata kuulumaan seuraavasti: "Huomioon on myös otettava, että kilpailukykynsä parantamiseksi monet jäsenmaat tekevät kansallisella tasolla samansuuntaista, huomattavasti Suomea vahvempaa elvytystä, jolloin Suomen kilpailukyvyn nostaminen on haasteellista, mutta toisaalta avainsektoreille avautuu vientimahdollisuuksia.
Kappale 22 päätettiin korjata kuulumaan seuraavasti: "Selonteon mukaan ohjelmaan sisältyy kuusi painopistettä, joissa nostetaan esille muun muassa hankkeita, jotka vaikuttavat osaamiseen, työllisyyteen, kilpailukykyyn, ilmastonmuutoksen torjumiseen, nettopäästövähennyksiin, kiertotalouden vahvistamiseen sekä julkisen talouden kestävyyteen." 
Päätettiin myös lisätä uusi kappale Ohjelman painopisteet -väliotsikon 2. kappaleeksi: "Ministerityöryhmä on kuitenkin 10.2.2021 linjannut, että ohjelma rakentuu neljälle pilarille (vihreä siirtymä, digitalisaatio, työllisyys ja osaaminen, sosiaali- ja terveyspalvelut). Tästä huolimatta valiokunta käsittelee asiaa selonteon linjausten ja saatujen asiantuntijalausuntojen pohjalta." 
Kappaleen 23 ensimmäinen virke päätettiin korjata kuulumaan seuraavasti: "Selonteossa hankkeita ei ole priorisointu, joten toimenpiteitä on tässä vaiheessa paljon, ja niiden muodostamaa kokonaisuutta on vaikea hahmottaa." 
Kappaleen 28 ensimmäinen virke päätettiin korjata kuulumaan seuraavasti: "Valiokunta pitää selonteon tavoin perusteltuna lisätä korkeakoulutettujen määrää erityisesti niillä aloilla, jotka tukevat Suomen rakenteellisia uudistuksia, työllisyyttä ja kestävän kasvun ohjelmaa." 
Kappaleen 30 toinen virke päätettiin korjata kuulumaan seuraavasti: "On siksi tärkeää, että tukea kohdistetaan uusia ratkaisuja sekä liiketoimintamahdollisuuksia tuottavaan kansainvälisesti korkealaatuiseen tutkimukseen." 
Kappaleen 33 viimeinen virke päätettiin korjata kuulumaan seuraavasti: "Valiokunta painottaa myös Euroopan parlamentin 17.9.2020 julkaisemaa päätöslauselmaa, jossa komissiota ja jäsenmaita kehotetaan kohdistamaan kulttuurialalle ja luoville aloille niiden erityistarpeiden mukaisesti vähintään 2 prosenttia elpymis- ja palautumistukivälineen elvytysvaroista." 
Kappaleen 40 viimeinen virke päätettiin korjata kuulumaan seuraavasti: "Samalla on otettava huomioon ympäristökestävyys myös luontopohjaisten ratkaisujen osalta, sekä luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö.
Kappaleen 43 loppuun päätettiin lisätä uusi virke: "Myös toimialakohtaisten toimien koordinoinnista on huolehdittava." 
Kappaleen 49 viimeinen virke päätettiin korjata kuulumaan seuraavasti: "On myös tärkeää, että Suomi neuvottelee rahaston käytöstä ja maantieteellisestä laajentamisesta siten, että tukea voidaan kohdentaa kaikille niille alueille, joissa siirtymä vähähiilisyyteen aiheuttaa JTF-asetuksen mukaisia kielteisiä vaikutuksia." 
Kappaleen 54 alkuun päätettiin lisätä uusi virke ja muuttaa sitä seuraava virke kuulumaan seuraavasti: "Myös uusilla kasvuyrityksillä on suuri merkitys Suomen taloudellisen kasvupotentiaalin ja onnistumisen kannalta. Valiokunta korostaa siksi resurssien kohdentamista aloihin, joilla olemme kilpailukykyisiä sekä niihin, joilla on vientipotentiaalia." 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Heinonen ed. Essayahin kannattamana ehdotti, että valiokunta ehdottaisi eduskunnan hyväksyttäväksi vastalauseesta 2 (C 3) ilmenevän kannanoton. 
Ed. Vähämäki ed. Ranteen kannattamana ehdotti, että valiokunta ehdottaisi eduskunnan hyväksyttäväksi vastalauseesta 1 (B 3) ilmenevän kannanoton. 
Edustajien Heinonen ja Vähämäki ehdotuksista äänestettiin mietintöluonnosta vastaan. Ensin äänestettiin ed. Heinosen tekemästä ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13—4, 4 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen. 
Seuraavaksi äänestettiin ed. Vähämäen tekemästä ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13—4, 2 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Ilmoitettiin, että vastalauseet tulee jättää tänään klo 12.00 mennessä. 
Mietintöön jätettiin vastalause: (2 kpl) ps (B 3) sekä kok ja kd (C 3). 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Muut asiat
5
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 12.2.2021 klo 11.30 eduskuntatalon auditoriossa. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Hellevi
Ikävalko
Viimeksi julkaistu 2.3.2021 11.07