Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.17

Lakialoite LA 75/2017 vp 
Jari Ronkainen ps ym. 
 
Lakialoite laiksi työtapaturma- ja ammattitautilain 121 §:n ja vakuutusoikeudesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa ehdotetaan muutettavaksi työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) 121 §:ään sisältyvää lääkäriasiantuntijan osallistumista korvausasian käsittelyyn koskevaa säännöstä siten, että vakuutuslaitoksen lääkärillä ei olisi oikeutta merkitä arviotansa asiakirjoihin noudattamatta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 §:ssä säädettyjä lääkintölaillisia todistuksia ja lausuntoja koskevia muotovaatimuksia. Kysymys on kumotun tapaturmavakuutuslain (608/1948) 41 d §:ään (545/2004) sisältyneestä asiallisesti pitkälle samansisältöisen säännöksen muuttamisesta, jonka mukaan vakuutuslaitoksen lääkäri voi merkitä kannanottonsa asiakirjoihin noudattamatta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 23 §:ssä säädettyjä lääkintölaillisia todistuksia ja lausuntoja koskevia muotovaatimuksia. Tätä asiantilaa on pidetty vakuutuslääkärijärjestelmän yhtenä ongelmana. 

Lähtökohtana tällöin on tapaturma- ja ammattitautilain 16 §:n mukaisesti, että vahinkotapahtuman korvaamisen edellytyksenä on lähtökohtaisesti todennäköinen lääketieteellinen syy-yhteys vahinkotapahtuman ja vamman tai sairauden välillä. Syy-yhteyden arvioinnissa otetaan huomioon erityisesti lääketieteelliset löydökset ja havainnot, vahingon sattumistapa sekä aikaisemmat vammat ja sairaudet. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 §:n mukaisesti laillistetun lääkärin ja hammaslääkärin olisi, antaessaan lääkintölaillisia todistuksia ja lausuntoja sekä muita todistuksia, jotka on tarkoitettu esitettäväksi tuomioistuimelle tai muulle julkiselle viranomaiselle, vahvistettava ne sanoilla "minkä kunniani ja omantuntoni kautta vakuutan". 

Toiseksi ehdotetaan oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annettuun lakiin (677/2016) uutta säännöstä todistelusta, jonka mukaan vakuutusoikeudessa käsiteltävissä lainkäyttöasioissa vakuutusyhtiön on näytettävä ne seikat, joihin vakuutusyhtiön vastustaminen perustuu. Seikan asettaminen tuomion perustaksi edellyttää, että vakuutusyhtiö on esittänyt siitä uskottavan näytön.  

Tämä säännös tulisi sovellettavaksi asian käsittelyssä vakuutusoikeudessa hallintolainkäyttölain (586/1996) sijasta. Ehdotettava säännös merkitsisi, että vakuutusyhtiöiden lääkäreillä ei olisi mahdollisuus evätä korvausta, elleivät he kykene lääketieteellisin perustein todistamaan korvaushakemusta olennaisilta osin virheelliseksi. Korvaustilanteissa tulee soveltaa käännettyä todistustaakkaa vakuutusyhtiöihin. Vakuutusyhtiö voi vapautua korvauksen maksamisesta vain, jos se kykenee todistamaan diagnoosin, jolla korvaus vakuutetulle maksettaisiin, olennaisilta osin virheelliseksi.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavat lakiehdotukset: 

1. Laki työtapaturma- ja ammattitautilain 121 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
mutetaan työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) 121 § seuraavasti: 
121 § 
Lääkäriasiantuntijan osallistuminen korvausasian käsittelyyn 
Jos vakuutuslaitoksessa käsiteltävä korvausasia koskee lääketieteellisen seikan arviointia, laillistetun lääkärin on osallistuttava asian valmisteluun ja merkittävä perusteltu arvionsa asiakirjoihin.  
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 

2. Laki oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudesta annettuun lakiin (677/2016) uusi 12 a § seuraavasti: 
12 a § 
Todistelusta 
Vakuutusoikeudessa käsiteltävissä lainkäyttöasioissa vakuutusyhtiön on näytettävä ne seikat, joihin vakuutusyhtiön vastustaminen perustuu. Seikan asettaminen tuomion perustaksi edellyttää, että vakuutusyhtiö on esittänyt siitä uskottavan näytön. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 27.10.2017 
Jari Ronkainen ps 
Rami Lehto ps 
Markku Pakkanen kesk 
Jani Mäkelä ps 
Tom Packalén ps 
Olli Immonen ps 
Juho Eerola ps 
Mika Raatikainen ps 
Sami Savio ps 
Mika Niikko ps 
Toimi Kankaanniemi ps 
Arja Juvonen ps 
Laura Huhtasaari ps 
Teuvo Hakkarainen ps 
Ritva Elomaa ps 
Leena Meri ps 
Sari Tanus kd 
Antero Laukkanen kd 
Ville Vähämäki ps 
Mikko Kärnä kesk 
Petri Honkonen kesk 
Peter Östman kd 
Kari Kulmala si 
Anne Kalmari kesk 
Sanna Lauslahti kok 
Martti Mölsä si 
Harry Wallin sd 
Lea Mäkipää si 
Satu Taavitsainen sd 
Tiina Elovaara si 
Jari Myllykoski vas 
Pentti Oinonen si 
Reijo Hongisto si 
Mikko Alatalo kesk 
Kimmo Kivelä si 
Katja Taimela sd 
Suna Kymäläinen sd 
Timo Heinonen kok 
Jyrki Kasvi vihr 
Eeva-Maria Maijala kesk 
Touko Aalto vihr 
Olli-Poika Parviainen vihr 
Mirja Vehkaperä kesk 
Jukka Kopra kok 
Pauli Kiuru kok 
Silvia Modig vas 
Matti Semi vas 
Veera Ruoho kok 
Ville Tavio ps 
Vesa-Matti Saarakkala si 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
Krista Mikkonen vihr 
Hanna Halmeenpää vihr 
Hanna Sarkkinen vas 
Mats Nylund 
Katja Hänninen vas 
Satu Hassi vihr