Direkt till innehållet

GrUU 13/2016 rd

Senast publicerat 12-07-2016 15:36

Utlåtande GrUU 13/2016 rd U 13/2016 rd Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (informationsutbytet vad gäller tredjelandsmedborgare och Ecris-systemet)

Grundlagsutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Ärende

Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (informationsutbytet vad gäller tredjelandsmedborgare och Ecris-systemet) (U 13/2016 rd): Ärendet har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört: 

  • lagstiftningsrådTanjaInnanen
    justitieministeriet
  • professorTuomasOjanen

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

  • dataombudsmanReijoAarnio
    dataombudsmannens byrå
  • professor (emeritus)TeuvoPohjolainen

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument: Eutori EU/2016/0549, COM(2016) 7.  

Regeringens ståndpunkt

Se dokument U 13/2016 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDE

Se det finska dokumentet PeVL 13/2016 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Grundlagsutskottet meddelar,

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa preciseringar. 
Helsingfors 3.6.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
AnnikaLapintievänst
vice ordförande
TapaniTöllicent
medlem
Anna-MajaHenrikssonsv
medlem
HannuHoskonencent
medlem
AnttiHäkkänensaml
medlem
IlkkaKantolasd
medlem
KimmoKiveläsaf
medlem
JaanaLaitinen-Pesolasaml
medlem
MarkusLohicent
medlem
LeenaMerisaf
medlem
VilleNiinistögröna
medlem
UllaParviainencent

Sekreterare var

utskottsråd
MikaelKoillinen