Senast publicerat 13-06-2022 11:00

Utlåtande KoUU 24/2022 rd RP 85/2022 rd Kommunikationsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § och temporär ändring av 5 b § i lagen om främjande av användningen av förnybara drivmedel för transport

Till ekonomiutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § och temporär ändring av 5 b § i lagen om främjande av användningen av förnybara drivmedel för transport (RP 85/2022 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för utlåtande till ekonomiutskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • specialsakkunnig Valtteri Härmälä 
  kommunikationsministeriet
 • specialsakkunnig Harri Haavisto 
  arbets- och näringsministeriet
 • specialsakkunnig Nicoleta Kaitazis 
  arbets- och näringsministeriet
 • ledande expert Aki Tilli 
  Transport- och kommunikationsverket
 • kommunikationschef Jukka Tolvanen 
  Automobilförbundet rf
 • verkställande direktör Mika Mäkilä 
  Linja-autoliitto
 • intressebevakningsdirektör Ari Herrala 
  Finlands Transport och Logistik SKAL rf.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

(1)Utskottet anser att propositionen är välkommen, behövlig och brådskande. Sakkunniga har varit nöjda med propositionen och den har i huvudsak ansetts vara en bra åtgärd som bidrar till att stödja tillgången till transport- och persontrafiktjänster i hela landet. En fördel med lagförslaget har också ansetts vara att det är till nytta för alla företag inom branschen på lika villkor. 

(2)I propositionsmotiven diskuteras förslagets konsekvenser bland annat för producenter av biodrivmedel och för utsläppsminskningarna. Sakkunniga har uttryckt oro över hur de förnybara drivmedlen ska räcka till och produceras i fortsättningen, när den temporära lättnaden slopas. Utskottet anser därför att det behöver utredas hur rena förnybara drivmedel ska finnas tillgängliga och räcka till framöver. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottet föreslår

att ekonomiutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 9.6.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Suna Kymäläinen sd 
 
medlem 
Pekka Aittakumpu cent 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Janne Heikkinen saml 
 
medlem 
Petri Huru saf 
 
medlem 
Juho Kautto vänst 
 
medlem 
Jari Kinnunen saml 
 
medlem 
Jouni Kotiaho saf 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Joonas Könttä cent 
 
medlem 
Sheikki Laakso saf 
 
medlem 
Jenni Pitko gröna 
 
medlem 
Paula Werning sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mika Boedeker.  
 

Avvikande mening

Motivering

I propositionen föreslås det att lagen om främjande av användningen av förnybara drivmedel för transport ändras. Enligt propositionen ska distributionsskyldigheten för förnybara drivmedel sänkas med 7,5 procentenheter för 2022. Distributionsskyldigheten föreslås därmed vara 12 procent år 2022. 

Dessutom lindras bestämmelserna om överskridande av distributionsskyldigheten temporärt i fråga om år 2022. Enligt förslaget ska den överskjutande delen år 2022 kunna beaktas i sin helhet vid beräkningen av distributionsskyldigheten för det följande kalenderåret. Propositionen hänför sig till den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2022 och avses bli behandlad i samband med den. 

Vi anser att förslaget är välkommet och behövligt. Detta särskilt eftersom Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 har haft en betydande inverkan särskilt på bränslepriserna. Bakom prisstegringen ligger också den ökade efterfrågan på grund av att covid-19-pandemin avtar. Men regeringen kan inte hävda att alla prishöjningar beror på händelser ute i världen. Regeringen är också själv skyldig till den här situationen, eftersom den har höjt bränslepriserna kraftigt under valperioden. Detta är ett faktum som regeringen inte kan förneka. 

Vi anser också att regeringen också i övrigt genom andra egna åtgärder, såsom en överdrivet stram klimatpolitik, har höjt kostnaderna för boende, vardagsliv och mobilitet. Också detta är ett faktum som regeringen inte kan förneka. 

I vilket fall som helst anser vi att prissänkningen nu är ytterst behövlig för transportbranschen och hela Finlands konkurrenskraft. Detta bland annat därför att den snabba och plötsliga höjningen av dieselpriset har raserat transportföretagens lönsamhet och det inte har varit möjligt att genom normala åtgärder inom företagsverksamheten bereda sig på så kraftiga kostnadsökningar. Dessutom bör vi minnas att transportbranschen i vårt land har hamnat i en kostnads- och lönsamhetskris. 

Likaså anser vi att det också med tanke på Finlands försörjningsberedskap är ytterst viktigt att Finland har en livskraftig transportbransch i inhemsk ägo. Det här är en hjärtesak för oss, och ett av våra motton är: ”Finländskt arbete och företagande i första hand, om man sedan har tid och pengar, så förbättrar man världen”. 

Å andra sidan påminner vi också om att den lindringsåtgärd som nu vidtagits kommer att bli ganska anspråkslös och kortvarig. Detta eftersom det i propositionsmotiven konstateras att distributionsskyldigheten i enlighet med klimatplanen på medellång sikt ska höjas senare till 34 procent och att de utsläppsminskningar som inte uppnås till följd av sänkningen av distributionsskyldigheten ska kompenseras genom snabbare höjningar fram till 2030 än vad de gällande bestämmelserna föreskriver. Det här kan vi sannfinländare inte godta. Vår grupp har föreslagit att hela distributionsskyldigheten slopas – åtminstone temporärt. På detta sätt kan vi hjälpa till exempel de inhemska transportföretagen på ett mer långvarigt sätt. 

Vi sannfinländare i utskottet anser precis som många andra sakkunniga att en sänkning av distributionsskyldigheten för 2023 borde ha införts redan nu, så som det föreslogs i det utkast som var på remiss. Det skulle ha gett bränslebolagen visshet om att sänkningen realiseras också 2023, och företagen skulle ha kunnat planera sin verksamhet i tid utifrån detta och även kunnat beakta de här två åren som helhet också i sin prissättning. 

Avslutningsvis konstaterar vi att om det var upp till oss så hade vi slopat distributionsskyldigheten helt och hållet – åtminstone temporärt – senast nu i denna halvtidsöversyn. 

Avvikande mening

Kläm 

Vi föreslår

att ekonomiutskottet beaktar det som sägs ovan. 
Helsingfors 9.6.2022
Sheikki Laakso saf 
 
Petri Huru saf 
 
Jouni Kotiaho saf