Utlåtande
LaUU
24
2018 rd
Lagutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (om ändring av bevisupptagningsförordningen)
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (om ändring av bevisupptagningsförordningen) (U 76/2018 rd): Ärendet har lämnats till lagutskottet för utlåtande till stora utskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
lagstiftningsråd
Kirsi
Pulkkinen
justitieministeriet
tingsdomare
Riitta
Mutanen
Helsingfors tingsrätt
enhetschef
Jouni
Vaahtera
Rättsregistercentralen
advokat
Eva
Storskrubb
Finlands Advokatförbund
professor
Johanna
Niemi.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
utrikesministeriet.
SKRIVELSEN
Förslaget
Se dokument COM(2018) 378 final och hänvisning till Eutori EU/2018/1153. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument U 76/2018 rd
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet (LaVL 24/2018 vp). 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Lagutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 25.10.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Kari
Tolvanen
saml
medlem
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
medlem
Katja
Hänninen
vänst
medlem
Ari
Jalonen
blå
medlem
Johanna
Karimäki
gröna
medlem
Pia
Kauma
saml
medlem
Suna
Kymäläinen
sd
medlem
Antero
Laukkanen
kd
medlem
Ilmari
Nurminen
sd
medlem
Juha
Pylväs
cent
medlem
Antti
Rantakangas
cent
medlem
Veera
Ruoho
saml
medlem
Mari-Leena
Talvitie
saml
medlem
Ville
Tavio
saf.
Sekreterare var
utskottsråd
Mikko
Monto.
Senast publicerat 19-03-2019 15:33