Senast publicerat 10-05-2022 10:30

Betänkande AjUB 3/2022 rd RP 225/2021 rd Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om behandling av kunduppgifter inom arbets- och näringsförvaltningen och om en serviceplattform

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om behandling av kunduppgifter inom arbets- och näringsförvaltningen och om en serviceplattform (RP 225/2021 rd): Ärendet har remitterats till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för betänkande och till grundlagsutskottet för utlåtande. 

Utlåtande

Utlåtande har lämnats av 

 • grundlagsutskottet 
  GrUU 14/2022 rd

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • regeringssekreterare Emmi Äijälä 
  arbets- och näringsministeriet
 • konsultativ tjänsteman Mikko Kuoppala 
  arbets- och näringsministeriet
 • budgetråd Taina Eckstein 
  finansministeriet
 • specialsakkunnig Amanda Mäkelä 
  justitieministeriet
 • undervisningsråd Tiina Polo 
  undervisnings- och kulturministeriet
 • jurist Antti Ristimäki 
  Folkpensionsanstalten
 • överinspektör Ari Sormunen 
  Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
 • utvecklingsdirektör Jaakko Westerlund 
  UF-centret
 • specialsakkunnig Mikko Mähönen 
  Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning
 • överinspektör Mia Murtomäki 
  Dataombudsmannens byrå
 • specialsakkunnig Tiina Valonen 
  Diskrimineringsombudsmannens byrå
 • jurist, direktoratstöd Tuomas Kallio 
  Nylands arbets- och näringsbyrå
 • TYP-nätverkschef Anna-Liisa Lämsä 
  Sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (TYP), Norra Österbotten
 • chef för invandrings- och sysselsättningsfrågor Ilkka Haahtela 
  Helsingfors stad
 • sysselsättningsdirektör Päivi Pöntinen 
  Jyväskylä stad
 • utvecklingschef Janne Taiponen 
  Tammerfors stad
 • projektsamordnare Jari Lindström 
  Finlands Kommunförbund
 • huvudförtroendeman Kari Reponen 
  Fackförbundet Pro rf
 • verkställande direktör Merru Tuliara 
  Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry
 • expert Tuomas Ylitalo 
  Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
 • verksamhetsledare Jukka Haapakoski 
  Työttömien Keskusjärjestö ry
 • verksamhetsledare Aki Villman 
  Arbetslöshetskassornas Samorganisation rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
 • STTK rf
 • Akava ry
 • Finlands näringsliv rf.

Inget yttrande av 

 • Företagarna i Finland rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår ändringar i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen, lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen och lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 

I lagstiftningen om behandling av kunduppgifter inom den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen föreslås det sådana ändringar som införandet av nya informationssystemtjänster inom arbets- och näringsförvaltningen förutsätter. De nya informationssystemtjänsterna innefattar en riksomfattande helhet av kundinformationssystem, en serviceplattform och en kundinformationsresurs. De ersätter den nuvarande helheten av kundinformationssystem vid arbets- och näringsbyråerna. Till den nya serviceplattformen anknyter dessutom en ny möjlighet att skapa och publicera jobbsökarprofiler samt en informationsresurs för dessa. 

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter ska utveckla och tillhandahålla nya informationssystemtjänster inom arbets- och näringsförvaltningen på samma sätt som för närvarande. Den svarar för den personuppgiftsansvariges skyldigheter i anslutning till dataskydd och datasäkerhet enligt den allmänna dataskyddsförordningen samt för de uppgifter som den myndighet som svarar för ett informationssystem har enligt lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen. De myndigheter som ansvarar för ordnande och produktion av offentlig arbetskrafts- och företagsservice, nämligen närings-, trafik- och miljöcentralerna och arbets- och näringsbyråerna samt de kommuner som deltar i kommunförsöket som gäller främjande av sysselsättningen, ska på samma sätt som för närvarande använda arbets- och näringsförvaltningens informationssystemtjänster för behandling av kunduppgifter. 

De mest betydande ändringarna i lagstiftningen är de nya bestämmelserna om möjligheten att skapa och publicera jobbsökarprofiler, behandlingen av uppgifter i jobbsökarprofiler, sökning av uppgifter i publicerade jobbsökarprofiler samt justeringar av aktörernas roller i anslutning till behandlingen av personuppgifter. Kommuner som deltar i kommunförsöket som gäller främjande av sysselsättningen samt Folkpensionsanstalten och kommuner som deltar i sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen ska utses till personuppgiftsansvariga i fråga om uppgifter som gäller deras egna kunder, för att fastställandet av ansvar ska motsvara deras faktiska roll som användare och producenter av uppgifter i sina lagstadgade uppgifter. I lagstiftningen föreslås dessutom en lagteknisk ändring så att den reglering som utgår från kundinformationssystemet ersätts med bestämmelser om uppgifter och användningsändamål. Det föreslås inga ändringar i fråga om de uppgifter som ska behandlas eller deras användningsändamål. Dessutom görs vissa smärre kompletteringar och korrigeringar i de lagar som ska ändras. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 2 maj 2022. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmänt

För att reformera statens arbets- och näringstjänster inleddes 2016 ett digitaliseringsprojekt för arbets- och näringstjänsterna. Syftet med projektet är att förbättra matchningen mellan arbetstagare och arbetsplatser samt utnyttjandet av digitalisering och artificiell intelligens inom offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Projektet ska också inom arbets- och näringsförvaltningen bygga upp helt nya, digitala myndighetstjänster för enskilda kunder, företagskunder och experter. De nya myndighetstjänsterna inom arbets- och näringsförvaltningen ersätter arbets- och näringsbyråns nuvarande kundinformationssystem, vars användningstid håller på att gå ut, samt e-tjänsterna för kunder och experter. 

I propositionen föreslås det att lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och tre andra lagar ändras i syfte att revidera bestämmelserna om behandling av kunduppgifter införa nya riksomfattande informationssystemstjänster inom arbets- och näringsförvaltningen. De nya informationssystemtjänsterna innefattar en riksomfattande helhet av kundinformationssystem, en serviceplattform (Arbetsmarknadstorget) och en kundinformationsresurs. Till den nya serviceplattformen hör en ny möjlighet att skapa och publicera jobbsökarprofiler samt en informationsresurs för dessa. Regeringen föreslår att de kommuner som deltar i kommunförsöket för främjande av sysselsättningen ska utses till sådana personuppgiftsansvariga som avses i den allmänna dataskyddsförordningen när det gäller uppgifter om de egna kunderna. Dessutom föreslås det att de myndigheter som ansvarar för sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen ska utses till personuppgiftsansvariga i fråga om kunduppgifter som anknyter till deras lagfästa uppgifter. 

Enligt propositionen ska utvecklings- och förvaltningscentret på samma sätt som för närvarande utveckla och tillhandahålla nya informationssystemtjänster inom arbets- och näringsförvaltningen. Centret svarar för den personuppgiftsansvariges skyldigheter i anslutning till dataskydd och datasäkerhet enligt den allmänna dataskyddsförordningen samt för de uppgifter som den myndighet som svarar för ett informationssystem har enligt lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen. De myndigheter som ansvarar för ordnande och produktion av offentlig arbetskrafts- och företagsservice samt de kommuner som deltar i kommunförsöket som gäller främjande av sysselsättningen, ska enligt propositionen på samma sätt som för närvarande använda arbets- och näringsförvaltningens informationssystemtjänster för behandling av kunduppgifter. 

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet anser att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet omfattar målen för propositionen. Utskottet tillstyrker lagförslagen, men med anmärkningarna och ändringsförslagen nedan. 

Rätt att få uppgifter

Grundlagsutskottet noterar i sitt utlåtande till arbets- och jämställdhetsutskottet (GrUU 14/2022 rd) att det i propositionen föreslås att 12 kap. 6 § 2 mom. i lagförslag 1, som gäller rätten att få information, ändras så att också de som producerar sådan service som stöder sysselsättning som avtalats i en sysselsättningsplan eller en plan som ersätter den och som ordnas av arbets- och näringsbyrån eller kommunen har den rätt att få de uppgifter som avses i momentet. I ljuset av motiveringen till bestämmelsen verkar det enligt grundlagsutskottet som om avsikten är att tillgången till information i praktiken endast ska omfatta den enskilda kundens namn- och kontaktuppgifter. Grundlagsutskottet konstaterar att om detta är syftet med regleringen, är det motiverat att begränsa bestämmelsens ordalydelse så att den endast omfattar dessa uppgifter. 

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet konstaterar att syftet med bestämmelsen inte är att begränsa rätten att få uppgifter enbart till namn- och kontaktuppgifter. Som det sägs i propositionsmotiven är personens namn och kontaktuppgifter normalt nödvändiga uppgifter, men i vissa fall är det möjligt att också någon annan uppgift om en enskild kund är nödvändig för en producent av offentlig arbetskrafts- och företagsservice och sysselsättningsfrämjande service som avses i momentet. Följaktligen anser arbetslivs- och jämställdhetsutskottet att det inte är ändamålsenligt att begränsa rätten att få uppgifter enligt 12 kap. 6 § 2 mom. till enbart namn- och kontaktuppgifter. 

Behandling av personuppgifter

Grundlagsutskottet konstaterar i sitt utlåtande att de föreslagna bestämmelserna är betydelsefulla framför allt med avseende på skyddet för privatlivet och för personuppgifter i 10 § i grundlagen. Grundlagsutskottet anser att arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ännu bör försäkra sig om att regleringen innehållsmässigt är förenlig med EU:s allmänna dataskyddsförordning och fästa särskild uppmärksamhet vid avvikelsen från den i artikel 18 i dataskyddsförordningen avsedda rätten att begränsa behandlingen av uppgifter (13 kap. 5 § i lagförslag 1 och 9 a § i lagförslag 3). 

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet konstaterar att de föreslagna bestämmelserna motsvarar 13 kap. 4 § 2 mom. i den gällande lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, som för närvarande med stöd av 1 § 1 mom. i det kapitlet tillämpas också på kundregistret över sektorsövergripande samservice. I propositionen föreslås det att den registerspecifika regleringen slopas. Därför föreslås det att det till lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen fogas bestämmelser om kundinformationsmaterial och kundinformationssystem för sektorsövergripande samservice, inklusive en bestämmelse som motsvarar 13 kap. 4 § 2 mom. i den gällande lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, genom vilken man avviker från en persons rätt att begränsa behandlingen av sina uppgifter. 

Den gällande bestämmelsen, genom vilken man avviker från den rätt att begränsa behandlingen av sina uppgifter som avses i den allmänna dataskyddsförordningen, har fogats till 13 kap. 4 § 2 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice genom en ändringslag (447/2020). Bestämmelsens förenlighet med den allmänna dataskyddsförordningen bedömdes i propositionen om den bestämmelsen (RP 12/2020 rd) särskilt med beaktande av artikel 23.1 och 23.2 i den allmänna dataskyddsförordningen. 

Artikel 23.1 i den allmänna dataskyddsförordningen ger medlemsstaterna möjlighet att genom lagstiftning begränsa tillämpningsområdet för bland annat de skyldigheter och rättigheter som föreskrivs i artikel 18, om en sådan begränsning sker med respekt för andemeningen i de grundläggande rättigheterna och friheterna och utgör en nödvändig och proportionell åtgärd i ett demokratiskt samhälle i syfte att säkerställa till exempel en medlemsstats viktiga mål av generellt allmänt intresse. Undantagen från den rätt att begränsa behandlingen av uppgifter som avses i artikel 18 i den allmänna dataskyddsförordningen motiveras i propositionen (RP 12/2020 rd) på följande vis: ”Skötseln av en uppgift som anknyter till offentlig arbetskraftsservice, utkomstskydd för arbetslösa eller alterneringsledighet kan inte med beaktande av målen för uppgiften vara beroende av den registrerades beslut att begränsa behandlingen av uppgifter som gäller honom eller henne. Med tanke på förvaltningen av kundinformationssystemet samt utbetalning av utkomstskydd för arbetslösa och alterneringsersättning är det inte möjligt att en person skulle kunna begränsa behandlingen av uppgifter som gäller honom eller henne t.ex. under tiden för utredandet av den rättsliga grunden för den personuppgiftsansvariges behandling av uppgifter eller behandlingen av ett påstående om att uppgifterna eller behandlingen av dem är felaktig. Detta skulle kunna äventyra behandlingen av förmånsärendet och uppgifternas korrekthet. De registerförda uppgifterna ska vara korrekta och fullständiga, och de kan inte vara beroende av behandlingen av invändningar som gäller skydd av personuppgifter tills det har fattats ett beslut med anledning av ovan avsedda invändning. Om en persons uppgifter inte kan behandlas, kan inte heller tjänster ordnas för eller förmåner betalas till personen.” 

Motiveringen till 13 kap. 4 § 2 mom. i den gällande lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice konstaterar dessutom att förutsättningarna för begränsning av den registrerades rättigheter enligt artikel 23.1 i den allmänna dataskyddsförordningen uppfylls, eftersom begränsningen utgör en nödvändig och proportionell åtgärd för att uppfylla medlemsstatens mål gällande främjandet av sysselsättningen, utkomstskyddet för arbetslösa och alterneringsledighet. I begränsningen iakttas till centrala delar de grundläggande fri- och rättigheterna, eftersom det föreskrivs om behandlingen i lag och den registrerade har rätt att söka ändring i besluten. Även övriga garantier för god förvaltning har tillförsäkrats genom lag. Dessutom är kraven i artikel 23.2 i förordningen uppfyllda. 

I 13 kap. i den gällande lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice föreskrivs det om ändamålen med behandlingen och de kategorier av personuppgifter som ska behandlas. Dessutom har omfattningen av begränsningarna avgränsats till uppgifterna i registret över enskilda kunder. Bestämmelser om skyddsåtgärder (användarrättigheter samt beviljande, ändring och upphävande av dem) finns i 13 kap. 4 a, 5 och 5 a § i den gällande lagen. Dessutom ska sekretessbestämmelserna i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och bestämmelserna om tystnadsplikt och påföljder vid brott mot tystnadsplikten i dataskyddslagen samt bestämmelserna om informationssäkerhet i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen liksom också tillämpningen av de allmänna förvaltningslagarna betraktas som skyddsåtgärder som förhindrar missbruk och olaglig åtkomst till eller överföring av uppgifter. Dessutom innehåller lagen bestämmelser om personuppgiftsansvariga och förvaringstider. 

Också den föreslagna lagstiftningen innehåller bestämmelser om ändamålet med behandlingen av personuppgifter och de personuppgifter som får behandlas, och begränsningarna har avgränsats till uppgifter om enskilda kunder (13 kap. 2 § 1 mom.). Bestämmelser om skyddsåtgärder finns i 13 kap. 6—8 §. Med stöd av vad som anförts ovan anser arbetslivs- och jämställdhetsutskottet att de föreslagna bestämmelserna i 13 kap. 5 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och 9 a § i lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen är förenliga med EU:s allmänna dataskyddsförordning. 

Allmänna kommentarer om de riksomfattande informationssystemtjänsterna

I sitt utlåtande till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet noterar grundlagsutskottet på ett allmänt plan att en del av de funktioner som nämns i propositionen i själva verket verkar vara myndighetsuppgifter och att en del är förenade med förfaranden som kan inverka på arbetskraftsservicens kunders intressen, rättigheter och skyldigheter. Grundlagsutskottet konstaterar att när förvaltningens verksamhet utvecklas till exempel på de sätt som beskrivs i propositionen ska det ses till att utövningen av offentlig makt grundar sig på lag och att bestämmelser om grunderna för individens rättigheter och skyldigheter utfärdas genom lag. Grundlagsutskottet anser det vara viktigt att man vid beredningen av reformer gestaltar vad ärendet juridiskt handlar om och att det också redogörs för detta i beredningsmaterialet. Grundlagsutskottet konstaterar att det har förhållit sig restriktivt till att man i lagstiftningen ersätter etablerade begrepp som grundar sig på gällande rätt med nya begrepp som är klart mer diffusa och lätt kan leda till oklarheter vid tolkningen. 

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet konstaterar att det i grundlagsutskottets utlåtande i fråga om funktionerna hänvisas till en punkt i propositionen som behandlar propositionens ekonomiska konsekvenser (s. 33). Med funktion avses de tekniska funktionerna i det nya kundhanteringssystemet och i vilken ordning informationssystemets nya funktioner ska tas i bruk när det nya systemet införs stegvis. Funktionerna i kundhanteringssystemet baserar sig på skötseln av uppgifter som hänför sig till offentlig arbetskraftsservice enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, lagen om utkomstskydd för arbetslösa och vissa andra lagar, och systemets tekniska funktioner har utvecklats så att de stöder skötseln av myndigheternas lagstadgade uppgifter och gör det möjligt att fullgöra dessa uppgifter. 

Serviceplattformen

Vid arbetslivs- och jämställdhetsutskottets sakkunnigutfrågning uttrycktes oro över hur automatiserat beslutsfattande påverkar jämlikheten och rättsskyddet. Utifrån inkommen utredning konstaterar utskottet för tydlighetens skull att propositionen inte innehåller några förslag om automatiserat beslutsfattande. 

I dataombudsmannens byrås yttrande till utskottet konstateras det i anslutning till matchningsfunktionen att det är fråga om en profileringsfunktion som i betydande grad kan påverka den registrerade och ha rättsverkningar för honom eller henne. Ibruktagandet kan bedömas förutsätta nya bestämmelser bland annat om matchningsfunktionen och publicering av dess uppgifter för den registrerade. Dataombudsmannens byrå anser att det borde ha funnits bestämmelser om detta i lagförslaget. 

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet konstaterar att serviceplattformens nya matchningsfunktion utnyttjar profilering. Serviceplattformens profilering används dock inte som grund för beslutsfattande och det är inte heller fråga om automatiskt beslutsfattande. Profileringen medför inga skyldigheter för personen, såsom att reagera på jobberbjudandena, och det att jobbsökarprofilen syns för arbetsgivaren i listan över de lämpligaste profilerna medför inte heller några rättsverkningar för den som skapat profilen. Utskottet konstaterar dessutom att grundlagsutskottet i sitt utlåtande inte förutsätter bestämmelser om profileringens funktion. Med stöd av vad som anförts ovan anser arbetslivs- och jämställdhetsutskottet att införandet av matchningsfunktionen inte förutsätter några nya bestämmelser. 

Under sakkunnigutfrågningen framfördes att en jobbsökningsprofil inte får vara en förutsättning för att få högklassig service som stöder jobbsökningen. Utskottet instämmer i detta. Det ansågs också viktigt att man även utan att utarbeta en profil kan utnyttja matchningsfunktionen. Utifrån inkommen utredning konstaterar utskottet att utarbetandet av en jobbsökarprofil inte är en förutsättning för att jobbsökningen ska inledas eller för att kunden annars ska kunna uträtta ärenden hos arbets- och näringstjänsterna, och att detta inte inverkar på den service som erbjuds kunden. Kunden har också i fortsättningen möjlighet att uträtta ärenden hos arbets- och näringsbyrån eller, under tiden för kommunförsöket för främjande av sysselsättningen, hos försökskommunen. Utskottet konstaterar dessutom att jobbsökningsprofilen är ett nytt verktyg för att söka och hitta ett lämpligt jobb eller en lämplig arbetstagare. Jobb kan sökas enligt olika kriterier, även om man inte utarbetar en jobbsökningsprofil. Matchningsfunktionen förenar de sökandes profiler och platsannonser, vilket innebär att det krävs en profil för att den ska kunna utnyttjas. 

Sakkunniga ansåg att stark digital autentisering är motiverad med tanke på individens informationssäkerhet, men konstaterade samtidigt att autentiseringen väcker frågor om lika tillgång till tjänster. Diskrimineringsombudsmannen konstaterade i sitt yttrande angående stark autentisering att det är viktigt att man till exempel i den pågående lagstiftningsreformen avseende identitetsbeteckningar främjar och gör det smidigare för bland andra utlänningar att få personbeteckning. Diskrimineringsombudsmannen konstaterade dessutom i sitt utlåtande att stark autentisering måste säkerställas på lika villkor för alla också genom behövlig lagstiftning och praktisk styrning. Stark autentisering krävs för att man ska kunna försäkra sig om att profilen har utarbetats av personen själv. Stark autentisering används också för enskilda kunder i den nuvarande webbtjänsten Mina e-tjänster. Utskottet anser det vara viktigt att arbets- och näringsministeriet följer hur de projekt för identifiering av personer som är under beredning framskrider och vilka konsekvenser de kan ha för förvaltningsområdet. Utskottet betonar dessutom att tillgängligheten till serviceplattformen bör innefatta bland annat olika språkversioner och lämplighet för invandrare samt att serviceplattformen bör svara mot olika branschspecifika behov (t.ex. matchningsfunktioner för konst- och kulturbranschen och de kreativa branscherna). 

Övervakning av användningen av serviceplattformen

Grundlagsutskottet konstaterar att enligt 13 a kap. 2 § i lagförslag 1 kan en jobbsökarprofil upprättas om användningsvillkoren för plattformen har godkänts. Den myndighet som förvaltar plattformen kan enligt 5 § i samma kapitel uppmana den som använder plattformen att inom utsatt tid radera innehåll som strider mot lag, användningsvillkor eller god sed från det innehåll som användaren publicerat. I lagen föreslås inga bestämmelser om innehållet i användningsvillkoren. I ljuset av lagförslaget och motiven till det förblir det också tämligen oklart vad som kan anses strida mot god sed. Grundlagsutskottet konstaterar i sitt utlåtande att den föreslagna regleringen således inte verkar helt problemfri och att den bör preciseras med tanke på det som i 2 § 3 mom. i grundlagen föreskrivs om att all utövning av offentlig makt skall bygga på lag. Med stöd av vad som anförts ovan föreslår arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ändringar i 13 kap. 5 § 1 och 2 mom. i lagförslag 1. Ändringarna beskrivs närmare i detaljmotiven nedan. 

Ibruktagande av det nya kundinformationssystemet

Under utskottets sakkunnigutfrågning uttryckte flera aktörer oro över att den första införandefasen för systemhelheten infaller vid samtidigt som den nya modellen för arbetskraftsservice införs. Dessutom ansåg de sakkunniga att det måste avsättas tillräckliga resurser för utbildning i det stegvisa införandet av det nya kundinformationssystemet, så att kunderna inte orsakas onödiga dröjsmål eller direkta fel i behandlingen av deras ärenden. Med tanke på det praktiska myndighetsarbetet krävs det utbildning också i anknytning till informationsledning, statistikföring och upphandling av tjänster. För kommunernas del framhävs särskilt behovet av tillräckligt stöd i rätt tid från utvecklings- och förvaltningscentret i samband med omläggningen och ibruktagandet av det nya systemet. Utskottet anser det viktigt att fästa uppmärksamhet vid dessa omständigheter och betonar att statsrådet bör säkerställa tillräckliga resurser för ibruktagandet av kundinformationssystemet, tillräcklig kommunikation och introduktion i rätt tid samt omsorg om personalens ork särskilt under övergångsperioden. Utskottet betonar att det med tanke på tillgodoseendet av kundernas grundläggande fri- och rättigheter är nödvändigt att deras ärenden behandlas och eventuella fel korrigeras utan dröjsmål också under ibruktagningsprocessen. 

DETALJMOTIVERING

1. Lagen om ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

1 kap. Allmänna bestämmelser

9 §. Pendlingsregion.

Efter att propositionen lämnades har paragrafen ändrats genom ändringslag 1379/2021 (RP 167/2021 rd), som träder i kraft den 2 maj 2022. Utskottet föreslår därför att paragrafen inte ändras på det sätt som föreslås i propositionen (RP 225/2021 rd), utan att den förblir i samma form som den är i ändringslagen 1379/2021. 

2 kap. Arbetssökande

1 §. Inledande av jobbsökning och jobbsökningens giltighet.

Utskottet föreslår lagtekniska justeringar med anledning av de ändringar som gjorts genom ändringslag 1379/2021

3 kap. Arbetsförmedling

3 §. Att vägra ta emot en platsanmälan och att ta bort en anmälan.

Till följd av de ändringar som gjorts i kapitlet genom ändringslagen 1379/2021 föreslår utskottet att de ändringar som föreslås i propositionen görs i det inledande stycket i 8 § 1 mom. 

8 §. Att vägra ta emot en platsanmälan och att ta bort en anmälan.

I enlighet med vad som konstateras i motiveringen till 3 § föreslås det att ändringarna görs i det inledande stycket i 8 § 1 mom. 

12 kap. Genomförande av offentlig arbetskrafts- och företagsservice och tillhörande samarbete

6 §. Rätt att få uppgifter.

Under utskottets sakkunnigutfrågning föreslogs det att propositionens förslag till 12 kap. 6 § 2 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice ändras så att orden ”och som ordnas av arbets- och näringsbyrån eller kommunen” stryks ur momentet. Enligt momentets ordalydelse har således de som producerar sådan service som stöder sysselsättning som avtalats i en sysselsättningsplan eller en plan som ersätter den rätt att få information. Utifrån inkommen utredning konstaterar utskottet att den ändring som föreslås i 12 kap. 6 § 2 mom. hänför sig till 9 kap. 1 § 3 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, som temporärt ändrats under tiden för kommunförsöket. Enligt det senare momentet kan arbets- och näringsbyrån bevilja kostnadsersättning till enskilda kunder som deltar i sysselsättningsfrämjande service som överenskommits i sysselsättningsplanen eller i en plan som ersätter sysselsättningsplanen. Propositionens förslag till 12 kap. 6 § 2 mom. avviker till sin ordalydelse från 9 kap. 1 § 3 mom. i den gällande lagen. Eftersom ändringen av rätten att få uppgifter har ett direkt samband med nämnda 9 kap. 1 § 3 mom. och eftersom det i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice inte föreskrivs om tjänster som ordnas av kommunerna, föreslår utskottet att ordalydelsen i 2 mom. ändras så att passusen ”och som ordnas av arbets- och näringsbyrån eller kommunen” stryks. 

13 kap. Behandling av kunduppgifter

1 §. Användningsändamål.

I samband med godkännandet av regeringens proposition om aktiebolaget Jobbkanalen Ab (RP 198/2021 rd) godkändes samtidigt att 13 kap. 1 § 1 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice ändras genom ändringslag 244/2022, som träder i kraft den 1 juli 2022. Utskottet föreslår att ändringen beaktas i 1 mom. 2 punkten. 

1 a §. Användning av kundinformation i försöket med rekryteringsstöd (Ny).

Efter att propositionen lämnades har det genom ändringslag 21/2022 (RP 160/2021 rd) temporärt till kapitlet fogats en ny 1 a §, där det föreskrivs om användning av kundinformationssystemet i försöket med rekryteringsstöd. Eftersom 13 kap. nu ändras i sin helhet föreslår utskottet att 1 a § på motsvarande sätt tas in i det. Paragrafens rubrik och ordalydelse bör dock samtidigt ändras så att de motsvarar det regleringssätt som föreslås i den nu aktuella propositionen. 

13 a kap. Serviceplattform

5 §. Övervakning av användningen av serviceplattformen.

Med anledning av grundlagsutskottets anmärkningar (övervakning av användningen av serviceplattformen) föreslår arbetslivs- och jämställdhetsutskottet att 1 och 2 mom. ändras så att omnämnandena av överensstämmelse med god sed stryks i båda momenten. Dessutom föreslår utskottet att 1 mom. kompletteras med bestämmelser om innehållet i användningsvillkoren och ett bemyndigande att utfärda förordning enligt vilket närmare bestämmelser om innehållet i villkoren får utfärdas genom förordning av statsrådet. 

Utskottet föreslår dessutom att hänvisningen i 3 mom. till 3 kap. 3 § ändras till en hänvisning till 3 kap. 8 §. 

14 kap. Sökande av ändring

2 §. Sökande av ändring i ett beslut om kostnadsersättning.

Efter att propositionen lämnades har paragrafens 1 mom. ändrats genom ändringslag 1379/2021 (RP 167/2021 rd), som träder i kraft den 2 maj 2022. Utskottet föreslår därför att 1 mom. inte ändras på det sätt som föreslås i propositionen (RP 225/2021 rd), utan att det förblir i samma form som i ändringslagen 1379/2021. 

Ikraftträdandebestämmelsen.

Riksdagen har godkänt (RSv 25/2022 rd) regeringens proposition med förslag till lagstiftning om förlängning av giltighetstiden för ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (RP 17/2022 rd), genom vilken giltighetstiden för lagen om kommunförsöket förlängs till den 31 december 2024. I den nu aktuella propositionen föreslås det att 12 kap. 6 § 2 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice ändras temporärt så att den föreslagna temporära ändringen gäller till den 30 juni 2023. Den föreslagna ändringen och dess temporära karaktär hänför sig till kommunförsöken. Utskottet föreslår därför att 1 mom. i ikraftträdandebestämmelsen ändras så att också 12 kap. 6 § 2 mom. gäller till den 31 december 2024. 

Dessutom föreslår utskottet att 1 mom. i ikraftträdandebestämmelsen kompletteras så att 13 kap. 1 a § gäller temporärt. 

2. Lagen om ändring av 14 och 18 § i lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen

14 §. Behandling av kunduppgifter.

Utskottet föreslår en lagteknisk ändring i fråga om den förordning som nämns i 3 mom. 

3. Lagen om ändring av lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen

9 §. Uppgifter om arbetslösa och uppgifternas användningsändamål.

Utskottet föreslår en lagteknisk ändring i fråga om den förordning som nämns i 3 mom. Ändringen påverkar inte den svenska språkdräkten. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 4 i proposition RP 225/2021 rd utan ändringar. Riksdagen godkänner lagförslag 1—3 i proposition RP 225/2021 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

1. Lag om ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) 12 kap. 6 § 4 mom., sådant det lyder i lag 1456/2016, 
ändrasUtskottet föreslår en strykning 1 kap. 9 §,  Slut på strykningsförslaget2 kap. 1 § 1 mom., det inledande stycket i 3 kap. Utskottet föreslår en ändring 8 Slut på ändringsförslaget § 1 mom., 12 kap. 6 § 1 mom., temporärt 12 kap. 6 § 2 mom.Utskottet föreslår en ändring ,  Slut på ändringsförslaget12 kap. 6 § 3 mom.Utskottet föreslår en ändring  samt Slut på ändringsförslaget 13 kap.Utskottet föreslår en strykning  och 14 kap. 2 § 1 mom. Slut på strykningsförslaget
av dem Utskottet föreslår en strykning 1 kap. 9 § sådan den lyder i lag 1452/2016, Slut på strykningsförslagetUtskottet föreslår en ändring 2 kap. 1 § 1 mom. och det inledande stycket i 3 kap. 8 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1379/2021 samt  Slut på ändringsförslaget12 kap. 6 § 1–3 mom. sådana de lyder i lag 1456/2016Utskottet föreslår en strykning  och 14 kap. 2 § 1 mom. sådant det lyder i lag 422/2021 Slut på strykningsförslaget, och 
fogas till lagen ett nytt 13 a kap. som följer: 
Utskottet föreslår en strykning 1 kap. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Allmänna bestämmelser Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 9 § Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Pendlingsregion Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Pendlingsregionen sträcker sig 80 kilometer från personens faktiska bostad. Om det inte finns skäl att göra någon annan bedömning, betraktas som personens faktiska bostad den adress som antecknats för personen i den riksomfattande informationsresurs som avses i 13 kap. 3 §. Slut på strykningsförslaget 
2 kap. 
Utskottet föreslår en ändring Serviceprocessen för a Slut på ändringsförslagetrbetssökande 
1 § 
Inledande av jobbsökningUtskottet föreslår en strykning  och jobbsökningens giltighet Slut på strykningsförslaget 
En enskild kunds jobbsökning inleds den dag då kunden elektroniskt begär det via den för ändamålet avsedda nättjänsten eller personligen på arbets- och näringsbyrån och han eller hon registreras som arbetssökande i den riksomfattande informationsresurs som avses i 13 kap. 3 §. Arbets- och näringsmyndigheterna kan också godkänna en begäran som framförts på annat sätt. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3 kap. 
Arbetsförmedling 
Utskottet föreslår en ändring 8 Slut på ändringsförslaget § 
Att vägra ta emot en platsanmälan och att ta bort en anmälan 
Arbets- och näringsmyndigheten kan vägra ta emot en platsanmälan om en ledig anställning och kan ta bort en anmälan från den riksomfattande serviceplattform som avses i 13 kap. 3 mom. om det utifrån anmälan är uppenbart eller utifrån arbetsgivarens tidigare handlande eller i övrigt finns grundad anledning att misstänka att 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
12 kap. 
Genomförande av offentlig arbetskrafts- och företagsservice och tillhörande samarbete 
6 § 
Rätt att få uppgifter 
Arbets- och näringsbyrån, arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter, närings-, trafik- och miljöcentralen och närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter har oberoende av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar av rätten att få uppgifter rätt att avgiftsfritt av andra statliga myndigheter, kommunala myndigheter, Folkpensionsanstalten, arbetslöshetskassorna, Pensionsskyddscentralen, Sysselsättningsfonden, dem som producerar offentlig arbetskrafts- och företagsservice och dem som anordnar arbetsprövning som anges i 4 kap. 5 § få de uppgifter som är nödvändiga för att genomföra den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen. 
De som producerar offentlig arbetskrafts- och företagsservice och de som producerar sådan service som stöder sysselsättning som avtalats i en sysselsättningsplan eller en plan som ersätter den Utskottet föreslår en strykning och som ordnas av arbets- och näringsbyrån eller kommunen  Slut på strykningsförslagethar oberoende av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar av rätten att få uppgifter rätt att avgiftsfritt av arbets- och näringsbyrån, arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter och närings-, trafik- och miljöcentralen få de uppgifter om enskilda kunder som är nödvändiga för att ordna servicen. 
Arbetsgivaren har för att fullgöra skyldigheten enligt de lagar som gäller arbetsavtals- och tjänsteförhållanden att återanställa uppsagda arbetstagare, tjänstemän och tjänsteinnehavare, oberoende av sekretessbestämmelserna och av andra begränsningar av rätten att få uppgifter, rätt att avgiftsfritt av arbets- och näringsmyndigheterna få information om huruvida en person som arbetsgivaren namngett är arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån. Arbetsgivaren har dessutom, för att uppfylla den förutsättning för beviljande av lönesubvention som anges i 7 kap. 3 § 3 mom., rätt få information om huruvida en person som arbetsgivaren namngett och vars anställningsförhållande upphört under de 12 månader som föregått ansökan om lönesubvention är arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån. 
13 kap. 
Behandling av kunduppgifter 
1 § 
Användningsändamål 
Uppgifter om kunder och producenter av offentlig arbetskrafts- och företagsservice får användas för 
1) ordnande och produktion av service och uppgifter som avses i denna lag, 
2) utförande av uppgifter som ålagts arbets- och näringsbyrån eller arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter enligt lagen om främjande av integration, lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om alterneringsledighet, lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfteUtskottet föreslår en ändring ,  Slut på ändringsförslagetlagen om yrkesutbildningUtskottet föreslår en ändring  och lagen om Jobbkanalen Ab (242/2022) Slut på ändringsförslaget, 
3) utförande av uppgifter som ålagts arbets- och näringsministeriet enligt lagen om sociala företag, 
4) övervakning, utveckling, uppföljning, statistikföring, prognostisering och styrning i fråga om de uppgifter som avses i 1–3 punkten. 
Bestämmelser om behandling av personuppgifter finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan den allmänna dataskyddsförordningen, och i dataskyddslagen (1050/2018). 
Bestämmelser om kundinformationssystemet för företagstjänster finns i lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster (293/2017). 
Utskottet föreslår en ändring 1 a § (Ny) Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Användning av kunduppgifter i försöket med rekryteringsstöd Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Utöver vad som föreskrivs i 1 § 1 mom. får uppgifter om kunder och producenter av offentlig arbetskrafts- och företagsservice användas vid verkställigheten av lagen om ett försök med rekryteringsstöd (20/2022). Slut på ändringsförslaget 
2 § 
Uppgifter som behandlas 
I fråga om enskilda kunder får följande uppgifter behandlas: 
1) namn, personbeteckning och kontaktuppgifter, 
2) uppgifter som har samband med kundrelationen till arbets- och näringsbyrån, anlitandet av service vid byrån och eventuella specialarrangemang som anlitandet av servicen kräver, 
3) uppgifter om utbildning, anställningar och yrkeskunnande samt andra uppgifter som används vid arbetsförmedling, 
4) uppgifter om servicebehov, planer och genomförande av planer, 
5) uppgifter om arbets- och utbildningserbjudanden och presentationer för arbetsgivare, 
6) uppgifter om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och annan sysselsättningsfrämjande service samt sakkunnigbedömningar, 
7) sådana uppgifter om och bedömningar av hälsotillståndet och arbets- och funktionsförmågan som har inverkan på personens sysselsättning och som är nödvändiga för att tillhandahålla personen service, 
8) utredningar och arbetskraftspolitiska utlåtanden som gäller utkomstskydd för arbetslösa eller alterneringsledighet, 
9) uppgifter om förmåner som hör till den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen. 
I fråga om arbetsgivare eller företag som ansöker om eller får offentlig arbetskrafts- och företagsservice får följande uppgifter behandlas: 
1) uppgifter för identifiering, 
2) uppgifter som har samband med kundrelationen till arbets- och näringsbyrån och anlitandet av service vid byrån, 
3) uppgifter om verksamhet och servicebehov, 
4) uppgifter om arbeten och deras tillsättande, 
5) beslut om lönesubvention och tillhörande uppgifter om uppföljning och utbetalning, 
6) avtal om arbetsprövning, 
7) andra uppgifter som behövs för planeringen, ordnandet, genomförandet och uppföljningen av den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen än de som avses i 1–6 punkten, 
I fråga om dem som producerar offentlig arbetskrafts- och företagsservice får följande uppgifter behandlas: 
1) uppgifter för identifiering av serviceproducenten, 
2) uppgifter som har samband med anlitandet av service vid arbets- och näringsbyrån, 
3) upphandlingsavtal som ingåtts med serviceproducenten och tillhörande uppgifter om utbetalning, 
4) uppgifter om den service som anskaffats, 
5) uppgifter om ansökning och antagning till servicen samt om uppföljning av servicen, 
6) andra uppgifter om serviceproducenten som behövs för planeringen och ordnandet av offentlig arbetskrafts- och företagsservice än de som avses i 1–5 punkten, 
7) uppgifter om arbetskraftsutbildning enligt lagen om yrkesutbildning och utbildningsanordnaren samt uppgifter om ansökan, urval och uppföljning i anslutning till utbildningen. 
3 § 
Arbets- och näringsförvaltningens riksomfattande informationssystemtjänster 
Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter utvecklar och förvaltar en riksomfattande helhet av kundinformationssystem, och en riksomfattande serviceplattform och informationsresurs. 
4 § 
Personuppgiftsansvariga 
Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter och arbets- och näringsbyråerna är gemensamt personuppgiftsansvariga för de uppgifter som avses i 2 §. Arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter är ett i den allmänna dataskyddsförordningen avsett personuppgiftsbiträde. 
Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter ansvarar i fråga om i 3 § avsedda informationssystemtjänster enligt den allmänna dataskyddsförordningen för 
1) inbyggt dataskydd och dataskydd som standard enligt artikel 25 i den förordningen, 
2) säkerhet i samband med behandlingen enligt artikel 32 i den förordningen, 
3) konsekvensbedömning avseende dataskydd enligt artikel 35 i den förordningen, 
4) förhandssamråd enligt artikel 36 i den förordningen, 
5) den personuppgiftsansvariges skyldigheter enligt artikel 12.1 och 12.2 i den förordningen och sådana andra skyldigheter med anknytning till informationssystemets informationssäkerhet som den personuppgiftsansvarige har enligt den förordningen. 
Arbets- och näringsbyråerna ansvarar för den personuppgiftsansvariges andra skyldigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen än de som avses i 2 mom. avsedda skyldigheter. Varje arbets- och näringsbyrå ansvarar för den personuppgiftsansvariges uppgifter för sina kunders del. 
5 § 
Registrering, radering och arkivering av uppgifter 
Arbets- och näringsbyrån, arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter och närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter ska registrera de i 2 § avsedda uppgifterna i den riksomfattande informationsresursen med hjälp av ett kundinformationssystem som hör till den riksomfattande helheten av kundinformationssystem. Uppgifterna kan dock bevaras i ett från informationsresursen separat ärendehanteringssystem, om det är nödvändigt av tekniska skäl. Om en personuppgift som registreras har erhållits på något annat sätt än av den som registreras, ska det i personens uppgifter antecknas var uppgiften har erhållits och vem som har antecknat den. 
Den registrerade har inte en i artikel 18 i den allmänna dataskyddsförordningen avsedd rätt att begränsa behandlingen av uppgifter som avses i 2 § 1 mom. 
Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter ska radera alla uppgifter om kunden eller serviceproducenten när fyra år har förflutit från den dag då kundrelationen eller avtalsförhållandet upphörde. En uppgift behöver dock inte raderas, om den behövs för skötseln av ett uppdrag som baserar sig på bestämmelser eller ett ärende som fortfarande är anhängigt. 
Bestämmelser om arkivering av uppgifter finns i arkivlagen (831/1994). 
6 § 
Användarrättigheter 
För att använda ett kundinformationssystem som hör till den riksomfattande helheten av kundinformationssystem krävs det personliga användarrättigheter. Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter svarar för skötseln av uppgifter som hänför sig till kontrollen av användarrättigheterna och för insamling av logginformation. Uppgifterna om gällande användarrättigheter ska hållas uppdaterade. 
Användarrättigheterna ska till sitt innehåll, sin omfattning, sina behörigheter och sin varaktighet begränsas till vad som är nödvändigt för att en person ska kunna sköta sina uppgifter. 
Den som beviljats användarrättigheter får behandla endast sådana i 2 § avsedda uppgifter som är nödvändiga för skötseln av hans eller hennes uppgifter och endast på det sätt som är nödvändigt för skötseln av uppgifterna. 
7 § 
Beviljande av användarrättigheter 
Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter beviljar användarrättigheter till det kundinformationssystem som hör till den riksomfattande helheten av kundinformationssystem på ansökan av arbets- och näringsbyrån, arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter, närings-, trafik- och miljöcentralen eller arbets- och näringsministeriet. Ansökan ska innehålla de uppgifter som behövs för beviljande av användarrättigheter och bestämmande av användarrättigheternas giltighetstid. 
Användarrättigheter kan beviljas en tjänsteman som är anställd vid någon av de i 1 mom. nämnda myndigheterna och som sköter 
1) uppgifter enligt denna lag, 
2) sådana uppgifter enligt lagen om främjande av integration som anknyter till offentlig arbetskrafts- och företagsservice, 
3) sådana uppgifter enligt lagen om yrkesutbildning som anknyter till arbetskraftsutbildning, 
4) uppgifter enligt lagen om sociala företag, 
5) uppgifter enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 
6) uppgifter enligt lagen om alterneringsledighet, 
7) tillsyns-, utvecklings-, uppföljnings-, statistikförings-, prognostiserings- eller styruppgifter som anknyter till sådana tjänster, stöd eller kundprocesser som avses i 1–4 punkten eller till systemet för utkomstskydd för arbetslösa eller systemet för alterneringsledighet, 
8) uppgifter för personuppgiftsansvariga eller uppgifter som anknyter till kontroll av användarrättigheter eller insamling av logginformation. 
Användarrättigheter kan dessutom beviljas en person 
1) som är anställd hos och sköter utvärderings-, gransknings- eller utredningsuppgifter hos en sådan aktör som antingen på uppdrag av arbets- och näringsministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralen eller närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter utför separat utvärdering, granskning eller utredning, 
2) som är anställd hos och sköter sådana utvecklings- eller förvaltningsuppgifter hos en sådan aktör som på uppdrag av närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter utför uppgifter som anknyter till utveckling eller förvaltning av de i 3 § avsedda informationssystemtjänsterna, 
3) som är anställd hos och sköter uppgifter som anknyter till arbetskrafts- och företagsservice hos en producent av offentlig arbetskrafts- och företagsservice. 
8 § 
Ändring och upphävande av användarrättigheter 
Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter ska upphäva användarrättigheterna, om 
1) förutsättningarna enligt 7 § för beviljande av användarrättigheter inte längre uppfylls, 
2) det är nödvändigt att upphäva användarrättigheterna av något annat vägande skäl som hänför sig till skyddet av personuppgifter eller kundinformationssystemets informationssäkerhet än de som avses i 1 punkten. 
Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter kan upphäva användarrättigheterna, om de i 2 § avsedda uppgifterna har behandlats i strid med 6 § 3 mom., den allmänna dataskyddsförordningen eller dataskyddslagen. 
Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter ska ändra användarrättigheterna, om den användarrättighet som sökts eller beviljats inte längre till sitt innehåll, sin omfattning, sina behörigheter eller sin varaktighet motsvarar det syfte för vilket rättigheten har sökts eller beviljats. 
Arbets- och näringsbyrån, arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter, närings-, trafik- och miljöcentralen och arbets- och näringsministeriet samt en i 7 § 3 mom. avsedd aktör utanför arbets- och näringsförvaltningen ska utan dröjsmål informera närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter om grunder för upphävande eller ändring av användarrättigheter. 
9 § 
Samtycke till utlämnande av uppgifter till arbetsgivare 
Till arbetsgivare får det endast med den arbetssökandes skriftliga samtycke lämnas ut uppgifter som behövs för att tillsätta ett arbete. Samtycket eller uteblivet samtycke ska antecknas i uppgifterna om enskilda kunder. 
Behövliga uppgifter för att tillsätta ett arbete är 
1) arbetssökandens namn och kontaktuppgifter, modersmål, övriga språkkunskaper och medborgarskap, 
2) arbetssökandens utbildning och avlagda yrkesexamina och till behövliga delar deras innehåll och vitsord, 
3) tidigare anställningar plus uppgifterna i arbetsintyg, 
4) fullgjord värnplikt, 
5) specialkompetens, arbets- och utbildningsönskemål samt den arbetssökandes egenhändigt uppgjorda jobbsökarpresentation för arbetsgivare, 
6) information om att personen har varit arbetslös arbetssökande utan avbrott under de senaste 12 månaderna i syfte att utreda de förutsättningar för att ingå arbetsavtal för viss tid som avses i 1 kap. 3 a § i arbetsavtalslagen och i 1 kap. 4 a § i lagen om sjöarbetsavtal. 
Till arbetsgivare får det lämnas ut uppgifter om den arbetssökandes hälsotillstånd endast om den arbetssökande ger sitt specificerade skriftliga samtycke och om uppgifterna är nödvändiga för tillsättande av ett ledigt arbete eller uppfyllande av särskilda krav på hälsotillståndet inom branschen i fråga, eller för att främja sysselsättningen för en arbetssökande som har en skada eller sjukdom som försvårar sysselsättningen. 
10 § 
Särskilda bestämmelser om utlämnande av uppgifter 
Trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter är närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter skyldigt att utöver det som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) ur arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem på begäran avgiftsfritt lämna arbets- och näringsministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralen i 2 § avsedda uppgifter som är nödvändiga för att dessa ska kunna sköta sina i lag föreskrivna uppgifter. De uppgifter som behövs för upprättande av arbetsförmedlingsstatistik ska dock närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter lämna till arbets- och näringsministeriet på eget initiativ. 
Tillstånd enligt 28 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet att lämna ut i 2 § avsedda sekretessbelagda uppgifter för statistikföring, vetenskaplig forskning eller myndigheters planerings- eller utredningsarbete beviljas enligt beslut av närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter. 
13 a kap. 
Serviceplattform 
1 § 
Syfte 
På en sådan riksomfattande serviceplattform som avses i 13 kap. 3 § tillhandahålls det offentlig arbetskrafts- och företagsservice enligt denna lag. Serviceplattformen omfattar elektroniska tjänster för kunder och arbets- och näringsmyndigheter. Dessutom kan det på plattformen tillhandahållas andra myndighetstjänster som främjar arbetsmarknadens funktion samt arbetslivs- och utbildningstjänster. 
Serviceplattformen är dessutom en öppen tjänst där en person till stöd för sin sysselsättning kan skapa och publicera en presentation om sig själv (jobbsökarprofil). 
2 § 
Skapande av en jobbsökarprofil och uppgifter om den 
En person kan skapa en jobbsökarprofil utan att registrera sig som arbetssökande. Skapandet av en jobbsökarprofil förutsätter inloggning på serviceplattformen. Inloggningen förutsätter stark autentisering och godkännande av användningsvillkoren för plattformen. 
Den som skapar en jobbsökarprofil beslutar vilka uppgifter den ska innehålla. Jobbsökarprofilen kan innehålla uppgifter om personens utbildning, arbetserfarenhet, övriga kompetenser och arbetsönskemål. Dessutom kan den innehålla en fritt formulerad presentation av den som skapat profilen och länkar till tjänster utanför serviceplattformen. Profilen får inte innehålla uppgifter som enligt lag är sekretessbelagda. Innan en fritt formulerad presentation och länkar läggs till ska administratören för plattformen informera den som skapat profilen om de begränsningar som gäller för de uppgifter som ingår i dessa och om konsekvenserna för skyddet av hans eller hennes personuppgifter. 
Personen kan när som helst redigera eller radera uppgifter i sin jobbsökarprofil, eller radera en jobbsökarprofil som han eller hon har skapat. 
3 § 
Publicering av en jobbsökarprofil och sökning av profiler 
Det är frivilligt att publicera en jobbsökarprofil. Den som skapar en profil kan bestämma till vilka delar och för hur lång tid jobbsökarprofilen publiceras. Ett slutdatum ska fastställas för publiceringen. Den som skapar en profil kan när som helst återkalla publiceringen. 
Publicerade jobbsökarprofiler kan sökas och granskas endast av arbetsgivare som loggat in på serviceplattformen. Inloggning på serviceplattformen förutsätter stark autentisering och godkännande av användningsvillkoren för plattformen. 
Jobbsökarprofiler kan sökas endast med enskilda sökningar där åtminstone yrkesbeteckning, kunnande eller arbetsområde används som sökvillkor. 
4 § 
Informationsresurs för jobbsökarprofiler 
Uppgifterna i jobbsökarprofilerna används för att främja sysselsättningen och arbetsmarknadens funktion och för statistikföring. 
De i 2 § avsedda uppgifter som gäller jobbsökarprofiler registreras i en informationsresurs för jobbsökarprofiler som är separat från den informationsresurs som avses i 13 kap. 3 §. Uppgifterna raderas från informationsresursen för jobbsökarprofiler när personen raderar sin jobbsökarprofil från serviceplattformen, dock senast när det har gått ett år sedan personen sist loggade in på serviceplattformen. 
Om den person som har skapat en jobbsökarprofil registreras som arbetssökande, kan uppgifterna i jobbsökarprofilen med den arbetssökandes samtycke kopieras till den informationsresurs som avses i 13 kap. 3 § till den del det är fråga om sådana uppgifter som avses i 13 kap. 2 §. På radering och arkivering av kopierade uppgifter tillämpas bestämmelserna i 13 kap. 5 §. 
Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter är personuppgiftsansvarig för informationsresursen för jobbsökarprofiler. 
5 § 
Övervakning av användningen av serviceplattformen 
Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter utarbetar användningsvillkoren för serviceplattformen och övervakar användningen av plattformen samt övervakar att det innehåll som publiceras på plattformen överensstämmer med lagUtskottet föreslår en ändring  och Slut på ändringsförslaget användningsvillkorUtskottet föreslår en strykning  och god sed Slut på strykningsförslaget.Utskottet föreslår en ändring  Användningsvillkoren kan gälla användarens och administratörens ansvar, tekniska krav som ställs på användningen av serviceplattformen, specifikationer i anknytning till datasäkerheten och giltighetstiden för användningsvillkoren. Närmare bestämmelser om innehållet i användningsvillkoren får utfärdas genom förordning av statsrådet. Slut på ändringsförslaget 
Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter kan uppmana den som använder serviceplattformen att inom utsatt tid radera sådant innehåll som strider mot lagUtskottet föreslår en ändring  eller Slut på ändringsförslaget användningsvillkorUtskottet föreslår en strykning  eller god sed  Slut på strykningsförslagetfrån det innehåll som användaren publicerat. Om användaren inte iakttar uppmaningen inom utsatt tid, kan närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter radera innehållet i fråga. Om det innehåll som användaren publicerat på plattformen upprepade gånger strider mot lagUtskottet föreslår en ändring  eller Slut på ändringsförslaget användningsvillkorUtskottet föreslår en strykning  eller god sed Slut på strykningsförslaget, kan närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter förhindra användaren från att använda plattformen för viss tid. 
Vad som i 3 kap. Utskottet föreslår en ändring 8 Slut på ändringsförslaget § föreskrivs om att vägra ta emot en platsanmälan och om att ta bort en anmälan tillämpas på platsanmälningar som publiceras på serviceplattformen. Utöver vad som föreskrivs i den paragrafen kan även närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter ta bort en anmälan om en ledig anställning från serviceplattformen. 
Utskottet föreslår en strykning 14 kap. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Sökande av ändring Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 2 § Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Sökande av ändring i ett beslut om kostnadsersättning Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Med avvikelse från 1 § 1 mom. får ändring i ett beslut om sådan kostnadsersättning som avses i 9 kap. 1 § 3 mom. sökas hos besvärsnämnden för social trygghet. Ändring i beslut av besvärsnämnden för social trygghet får sökas hos försäkringsdomstolen. Försäkringsdomstolens beslut får inte överklagas genom besvär. Slut på strykningsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . Bestämmelserna i 12 kap. 6 § 2 mom. gäller till och med den Utskottet föreslår en ändring 31 december 2024 Slut på ändringsförslaget.Utskottet föreslår en ändring  Bestämmelserna i 13 kap. 1 a § gäller till och med den 31 december 2033. Slut på ändringsförslaget 
Arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem som var i bruk vid ikraftträdandet av denna lag kan användas till utgången av 2024. Vad som i denna eller någon annan lag föreskrivs om arbets- och näringsförvaltningens riksomfattande informationssystemtjänster tillämpas på arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem. 
Lagens 13 kap. 7 § 3 mom. 3 punkt tillämpas endast på beviljande av användarrättigheter till det kundinformationssystem som tas i bruk efter ikraftträdandet av denna lag. 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om ändring av 14 och 18 § i lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (1269/2020) 14 och 18 §, av dem 14 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 421/2021, som följer: 
14 § 
Behandling av kunduppgifter 
På behandling av kunduppgifter vid ordnande och produktion av uppgifter som avses i denna lag tillämpas vad som i 13 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice föreskrivs om behandling av kunduppgifter, om inte något annat föreskrivs i denna lag. 
Utöver vad som föreskrivs i 13 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice får uppgifter om kunder och producenter av offentlig arbetskrafts- och företagsservice användas för ordnande och produktion av tjänster och uppgifter som avses i denna lag samt för tillsyn, utveckling, uppföljning, statistikföring, prognostisering och styrning i fråga om uppgifter som avses i denna lag. 
Med avvikelse från 13 kap. 4 § 1 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice är det kommunerna inom försöksområdena som är gemensamt personuppgiftsansvariga tillsammans med närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter i fråga om uppgifter om kunder som hör till de kundgrupper som avses i denna lag. En kommun inom försöksområdet svarar för Utskottet föreslår en ändring sina kunders del för den personuppgiftsansvariges andra skyldigheter än de skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan  Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en ändring den allmänna dataskyddsförordningen Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en ändring , som avses i 13 kap. 4 § 2 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice Slut på ändringsförslaget. Arbets- och näringsbyrån ska se till att de uppgifter som registrerats om en kund i en sådan kommun inom försöksområdet som finns inom byråns verksamhetsområde är exakta och vid behov uppdaterade. 
Försöksområdenas kommuner ska när i denna lag avsedda uppgifter ordnas och produceras använda de riksomfattande informationssystemtjänster som avses i 13 kap. 3 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice för behandling av de uppgifter som anges i 2 § i det kapitlet. 
Vad som i 24 § 1 mom. 25 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) föreskrivs om sekretess för uppgifter som avser arbetsförvaltningens kunder tillämpas på de uppgifter som avser de i denna lag avsedda kunderna hos försöksområdenas kommuner. 
18 § 
Användarrättigheter för behandling av kunduppgifter 
Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter kan på ansökan av en kommun inom ett försöksområde eller av en samkommun som bildats av kommunerna inom ett försöksområde och som svarar för de uppgifter som avses i denna lag bevilja tjänsteinnehavare som hör till kommunens eller samkommunens personal användarrättigheter till ett sådant i 13 kap. 3 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och före-tagsservice avsett kundinformationssystem som hör till den riksomfattande helheten av kundinformationssystem. 
För beviljande av användarrättigheter till en tjänsteinnehavare som hör till kommunens eller samkommunens personal i en kommun inom ett försöksområde eller i en samkommun som bildats av kommunerna inom ett försöksområde och som svarar för de uppgifter som avses i denna lag förutsätts det att 
1) beviljandet av användarrättigheter är nödvändigt för skötseln av de uppgifter som avses i denna lag, 
2) skötseln av de uppgifter som avses i denna lag eller de tillsyns-, utvecklings-, uppföljnings-, statistikförings-, prognostiserings- eller styruppgifter som anknyter till den service, de stöd eller de kundprocesser som avses i denna lag utgör minst hälften av den arbetsbeskrivning som den som ansöker om användarrättigheterna har, och 
3) behovet av att använda kunduppgifter inte är sporadiskt eller sällsynt. 
Kommunerna inom ett försöksområde ska utan dröjsmål informera närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter om en i 13 kap. 8 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice avsedd grund för upphävande eller ändring av användarrättigheter. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

3. Lag om ändring av lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (1369/2014) 9 §, sådan den lyder i lagarna 448/2020 ja 424/2021, och 
fogas till lagen nya 9 a och 9 b § som följer: 
9 § 
Uppgifter om arbetslösa och uppgifternas användningsändamål 
Arbets- och näringsbyrån, kommunen och Folkpensionsanstalten får behandla uppgifter om arbetslösa personer för att utföra uppgifter enligt denna lag. 
Följande uppgifter om arbetslösa får behandlas: 
1) namn, personbeteckning och kontaktuppgifter, 
2) uppgifter som har samband med kundrelationen vid sektorsövergripande samservice, anlitandet av den sektorsövergripande samservicen och eventuella specialarrangemang som anlitandet av servicen kräver, 
3) uppgifter om utbildning, anställningar och yrkeskunnande, 
4) sådana uppgifter om den sociala situationen som inverkar på sysselsättningen för personen, 
5) sådana uppgifter om och bedömningar av hälsotillstånd samt arbets- och funktionsförmåga som inverkar på sysselsättningen av honom eller henne och som är nödvändiga för att tillhandahålla service för honom eller henne, 
6) uppgifter om servicebehov, 
7) uppgifter om den sektorsövergripande sysselsättningsplanen och hur den genomförs, följs upp och revideras. 
Bestämmelser om behandling av personuppgifter finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan den allmänna dataskyddsförordningen, och i dataskyddslagen (1050/2018). 
9 a § 
Kundinformationsmaterial och kundinformationssystem för sektorsövergripande samservice 
Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter utvecklar och förvaltar kundinformationsmaterial och kundinformationssystem för sektorsövergripande samservice i syfte att genomföra sektorsövergripande samservice. 
Arbets- och näringsbyrån, kommunen och Folkpensionsanstalten ska föra in de i 9 § avsedda uppgifterna i kundinformationsmaterialet med hjälp av kundinformationssystemet för sektorsövergripande samservice. Uppgifter om arbetslösa får registreras i informationssystemet efter att den sektorsövergripande samservicen har inletts. Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter ska radera alla uppgifter om den arbetslösa när fyra år har förflutit från den dag då den sektorsövergripande samservicen upphörde. En uppgift behöver dock inte raderas, om den behövs för skötseln av ett uppdrag som baserar sig på bestämmelser eller ett ärende som fortfarande är anhängigt. 
Den registrerade har inte en i artikel 18 i den allmänna dataskyddsförordningen avsedd rätt att begränsa behandlingen av uppgifter som avses i 9 §. 
Användningen av kundinformationssystemet kräver personliga användarrättigheter. Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter kan bevilja användarrättigheter på ansökan av arbets- och näringsbyrån, kommunen, samkommunen eller Folkpensionsanstalten. Användarrättigheter kan beviljas en person som är anställd hos arbets- och näringsbyrån, kommunen, samkommunen eller Folkpensionsanstalten och som sköter uppgifter som avses i denna lag. 
9 b § 
Personuppgiftsansvariga 
Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter, arbets- och näringsbyråerna, kommunerna och Folkpensionsanstalten är gemensamt personuppgiftsansvariga för de uppgifter som avses i 9 §. 
Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter svarar i fråga om kundinformationssystem och informationsmaterial enligt den allmänna dataskyddsförordningen för 
1) inbyggt dataskydd och dataskydd som standard enligt artikel 25 i den förordningen, 
2) säkerhet i samband med behandlingen enligt artikel 32 i den förordningen, 
3) konsekvensbedömning avseende dataskydd enligt artikel 35 i den förordningen, 
4) förhandssamråd enligt artikel 36 i den förordningen, 
5) den personuppgiftsansvariges skyldigheter enligt artikel 12.1 och 12.2 i den förordningen och sådana andra skyldigheter med anknytning till informationssystemets och informationsmaterialets informationssäkerhet som den personuppgiftsansvarige har enligt den förordningen. 
Arbets- och näringsbyråerna, kommunerna och Folkpensionsanstalten svarar för den personuppgiftsansvariges andra än i 2 mom. avsedda skyldigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen i fråga om de uppgifter som de har registrerat i kundinformationsmaterialet. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

4. Lag om ändring av 11 kap. 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 11 kap. 4 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1457/2016, som följer: 
11 kap. 
Bestämmelser om verkställighet 
4 § 
Arbetskraftspolitiskt utlåtande 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter kan ge ett arbetskraftspolitiskt utlåtande enligt 1 kap. 4 § 3 mom. om de allmänna arbetskraftspolitiska förutsättningarna för att få förmåner enligt 2 kap. utan en arbetskraftspolitisk prövning samt rätta uppenbara skriv- eller räknefel eller andra jämförbara klara fel i arbets- och näringsbyråns arbetskraftspolitiska utlåtande. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Vid användning av arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem som var i bruk vid ikraftträdandet av denna lag, ska på arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenters behörighet att ge arbetskraftspolitiska utlåtanden tillämpas 11 kap. 4 § 2 mom. som gällde vid ikraftträdandet av denna lag. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 20.4.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Aino-Kaisa Pekonen vänst 
 
vice ordförande 
Katja Taimela sd 
 
medlem 
Bella Forsgrén gröna 
 
medlem 
Atte Kaleva saml 
 
medlem 
Tuomas Kettunen cent 
 
medlem 
Rami Lehto saf 
 
medlem 
Markus Lohi cent 
 
medlem 
Niina Malm sd 
 
medlem 
Hanna-Leena Mattila cent 
 
medlem 
Jukka Mäkynen saf 
 
medlem 
Anders Norrback sv 
 
medlem 
Arto Satonen saml 
 
medlem 
Ruut Sjöblom saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Miika Suves.  
 

Reservation

Motivering

I propositionen föreslås det ändringar i lagstiftningen om behandling av kunduppgifter inom den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen. Ändringarna föranleds av det införandet av nya informationssystemtjänster inom arbets- och näringsförvaltningen. 

Propositionen är problematisk med tanke på behovet av sysselsättningstjänster som är effektiva ur kommunernas synvinkel. 

Sakkunniga har framfört att enligt den föreslagna lagen kan en tjänsteproducent som staden utnyttjar fortfarande inte på samma sätt som de tjänsteproducenter som anges i lagen ge myndigheten information om hur servicen framskrider och vilka resultat den ger. Det kan inte anses vara ändamålsenligt eller eftersträvansvärt. 

Dessutom har exempelvis Tammerfors stad framfört att om rätten att få uppgifter grundar sig på uppgifternas behövlighet i stället för på uppgifternas nödvändighet, blir processen för kommunernas klientarbete smidigare och servicen till klienten snabbare. När det gäller tjänsteproducenterna underlättar en utvidgning av rätten att få uppgifter tillhandahållandet av tjänster riktade till kunderna 

Att lagstiftningen leder till en oskälig situation med tanke på informationsutbytet skulle vara problematiskt särskilt för de kunder som använder tjänsterna. 

Förslag

Kläm 

Vi föreslår

att riksdagen godkänner lagförslagen enligt betänkandet, men 12 kap. 6 § 1 mom. och 13 kap. 1 § 1 mom. i lagförslag 1 med ändringar. (Reservationens ändringsförslag) 

Reservationens ändringsförslag

Lagförslag 1

12 kap. 
Genomförande av offentlig arbetskrafts- och företagsservice och tillhörande samarbete 
6 § 
Rätt att få uppgifter 
Arbets- och näringsbyrån, arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter, närings-, trafik- och miljöcentralen och närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter har oberoende av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar av rätten att få uppgifter rätt att avgiftsfritt av andra statliga myndigheter, kommunala myndigheter, Folkpensionsanstalten, arbetslöshetskassorna, Pensionsskyddscentralen, Sysselsättningsfonden, dem som producerar offentlig arbetskrafts- och företagsserviceUtskottet föreslår en ändring , dem som producerar sådan service som stöder sysselsättning som avtalats i en sysselsättningsplan eller en plan som ersätter den Slut på ändringsförslaget och dem som anordnar arbetsprövning som anges i 4 kap. 5 § få de uppgifter som Utskottet föreslår en ändring behövs Slut på ändringsförslaget för att genomföra den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen. 
(2 och 3 mom. som AjUB) 
13 kap. 
Behandling av kunduppgifter 
1 § 
Användningsändamål 
Uppgifter om kunderUtskottet föreslår en ändring ,  Slut på ändringsförslagetproducenter av offentlig arbetskrafts- och företagsserviceUtskottet föreslår en ändring  och producenter av sysselsättningsstödjande service Slut på ändringsförslaget får användas för 
1) ordnande och produktion av Utskottet föreslår en ändring sysselsättningsstödjande  Slut på ändringsförslagetservice och uppgifter som avses i denna lag, 
(2—4 punkten som i AjUB) 
(2 och 3 mom. som i AjUB) 
Helsingfors 20.4.2022
Arto Satonen saml 
 
Ruut Sjöblom saml 
 
Atte Kaleva saml