Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

FvUB 18/2020 rd

Senast publicerat 06-11-2020 09:52

Betänkande FvUB 18/2020 rd RP 147/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skadeersättningar vid statliga tjänsteresor och lag om upphävande av 9 b § och 10 § 4 mom. i lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen

Förvaltningsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skadeersättningar vid statliga tjänsteresor och lag om upphävande av 9 b § och 10 § 4 mom. i lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen (RP 147/2020 rd): Ärendet har remitterats till förvaltningsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört (distanskontakt) 

 • konsultativ tjänstemanHannuKoivurinta
  finansministeriet
 • personaldirektörKirstiPohjankukka
  utrikesministeriet
 • chef för juridiska ärendenPekkaSyrjänen
  Statskontoret
 • ordförandeJuhaParikka
  Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys UHVY ry

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • justitieministeriet
 • Fackförbundet Pro rf
 • Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf
 • Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om skadeersättningar vid statliga tjänsteresor ändras. Genom de föreslagna ändringarna preciseras lagens tillämpningsområde och företräde, så att den även omfattar vissa av utrikesministeriets kostnader för hälso- och sjukvård. 

Dessutom föreslås det att de bestämmelser i lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen som gäller ersättning för hälso- och sjukvård och hälso- och sjukvårdsresa för en tjänsteman och medföljande familjemedlemmar upphävs. 

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2021 och avses bli behandlad i samband med den. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2021. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Lagen om skadeersättningar vid statliga tjänsteresor (530/2017) trädde i kraft vid ingången av 2018. Genom den ändrades försäkringspraxis för statliga tjänstemäns och arbetstagares utlandsresor på så sätt att användningen av privata försäkringsbolags försäkringar slopades. Skadeståndsansvaret har överförts på staten som en del av Statskontorets verksamhet. 

Sedan lagen trädde i kraft har tjänstemän som är anställda vid utrikesförvaltningen och deras familjemedlemmar omfattats av två delvis överlappande ersättningssystem, eftersom också lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen (596/2006) har bestämmelser om ersättning för hälso- och sjukvård. Genom de nu föreslagna ändringarna elimineras denna överlappning, som tidvis orsakat oklarhet. Ersättningarna koncentreras också till denna del till Statskontoret. Utskottet anser det vara viktigt att tjänstemännen vid de utländska beskickningarna och deras medföljande familjemedlemmar i fortsättningen har samma ställning som andra statliga tjänstemän som är på tjänsteresa och som har sänts utomlands. 

I lagen föreslås också andra preciseringar som gäller tillämpningsområdet och omfattningen på försäkringsskyddet. Lagen gäller i fortsättningen exempelvis dem som avlägger praktik utomlands vid en statlig myndighet. De begränsningar som till vissa delar görs i ersättningsskyddet motsvarar enligt erhållen utredning allmän försäkringspraxis. Utskottet finner de föreslagna begränsningarna befogade och anser det inte nödvändigt att utvidga lagens tillämpningsområde till att omfatta exempelvis resor som motsvarar tjänsteresor för så kallade lokalt anställda. Utskottet konstaterar att konsekvenserna av ändringarna i lagens tillämpningsområde till exempel för det totala ersättningsbelopp som ska betalas bör kunna bedömas i tillräcklig utsträckning även i fortsättningen. 

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Förvaltningsutskottet tillstyrker lagförslagen utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Förvaltningsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 147/2020 rd utan ändringar. 
Helsingfors 5.11.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
RiikkaPurrasaf
medlem
TiinaElogröna
medlem
JussiHalla-ahosaf
jäsen
HannaHolopainengröna
medlem
HannaHuttunencent
medlem
Anna-KaisaIkonensaml
medlem
MikkoKärnäcent
medlem
AkiLindénsd
medlem
MauriPeltokangassaf
medlem
JuhaPylväscent
medlem
PirittaRantanensd
medlem
MattiSemivänst
medlem
HeidiViljanensd
medlem
BenZyskowiczsaml.

Sekreterare var

plenarråd
HenriHelo.