Betänkande
MiUB
22
2018 rd
Miljöutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden, lag om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning samt vissa lagar som har samband med dem
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden, lag om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning samt vissa lagar som har samband med dem (RP 269/2018 rd): Ärendet har remitterats till miljöutskottet för betänkande och till ekonomiutskottet för utlåtande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
lagstiftningsdirektör
Riitta
Rönn
miljöministeriet
lagstiftningsråd
Sari
Rapinoja
miljöministeriet
lagstiftningsråd
Jari
Salila
justitieministeriet
lagstiftningsråd
Marietta
Keravuori-Rusanen
justitieministeriet
handelsråd
Tomi
Lounema
arbets- och näringsministeriet
jurist
Marko
Nurmikolu
​Finlands Kommunförbund
ledande expert
Satu
Räsänen
Finlands näringsliv rf
miljöjurist
Pasi
Kallio
Finlands naturskyddsförbund rf.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår att det stiftas en ny lag om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden. Tillståndsförfarandena samordnas genom en tidsmässig samordning av behandlingsfaserna för samtidigt anhängiga tillståndsansökningar och en sammanslagning av vissa uppgifter som hänför sig till dem. Syftet är att göra de tillståndsförfaranden som gäller projekt som påverkar miljön smidigare och snabbare. 
En förutsättning för samordningen av förfarandena är att det tillstånd som söks för ett projekt är ett miljötillstånd enligt miljöskyddslagen, ett tillstånd enligt vattenlagen eller ett tillstånd enligt marktäktslagen. Om det för projektet dessutom samtidigt söks undantagslov enligt naturvårdslagen, tillstånd enligt markanvändnings- och bygglagen, tillstånd enligt gruvlagen eller tillstånd enligt lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor, kan behandlingen av tillståndsansökningar samordnas på sökandens begäran. Det föreslås att det i de nämnda lagarna tas in behövliga bestämmelser om tillämpningen av den nya lagen. 
Det föreslås också att miljöskyddslagen, vattenlagen och naturvårdslagen kompletteras med bestämmelser som möjliggör att en ansökan om undantag från skyddet av arter eller naturtyper enligt naturvårdslagen behandlas vid Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet tillsammans med en tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen eller vattenlagen. 
I propositionen föreslås det också att lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och miljöskyddslagen ändras genom bestämmelser om möjligheten att i vissa situationer samordna hörandet om miljökonsekvensbeskrivningen och miljötillståndsansökan. Dessutom föreslås bestämmelser om en möjlighet att ordna hörande om komplettering av miljökonsekvensbeskrivningen i samband med hörande om en miljötillståndsansökan eller ansökan enligt vattenlagen. 
Propositionen innehåller också förslag till lagar om ändring av lagen om högsta förvaltningsdomstolen, domstolslagen och lagen om förvaltningsdomstolarna. Genom ändring av de nämnda lagarna förtydligas den reglering som gäller sammansättningen vid avgörande i situationer där den föreslagna gemensamma behandlingen tillämpas. 
Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2021. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Allmänt
Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Miljöutskottet tillstyrker lagförslaget, men med vissa ändringar. 
Propositionen syftar till en smidigare reglering, vilket är ett viktigt mål i programmet för statsminister Juha Sipiläs regering. Förutsättningen för att behandlingen av tillståndsärenden ska kunna samordnas är att det huvudsakliga tillstånd som söks för ett projekt är ett tillstånd enligt miljöskyddslagen, vattenlagen eller marktäktslagen. Utskottet har i tidigare betänkanden talat för en snabbare beredning av miljötillståndsbestämmelserna så att förfarandet blir smidigare och enklare, och även för reformer som syftar till att genomföra principen om ett enda serviceställe. Den nu aktuella propositionen är det sista ledet i detta beredningspaket. Utskottet har samtidigt understrukit att åtgärderna för att lätta upp förvaltningen inte får äventyra nivån på miljöskyddet och attmedborgarnas rätt att delta i beslutsfattande som gäller deras miljö måste tryggas. 
Utskottet anser att propositionen motsvarar dessa krav. Propositionen har inga konsekvenser för lagstiftningens materiella innehåll eller deltaganderätten, utan syftar till att samla de många olika tillståndsförfarandena, så att såväl den sökande som eventuella skadelidande bättre kan få en överblick över processen. En övergång till ett ansökningsförfarande som i första hand sker digitalt förbättrar inte bara myndigheternas verksamhetsbetingelser utan också möjligheterna för andra parter och för allmänheten att få information och delta i tillståndsprocessen. Avsikten är att samtidigt informera om och ordna hörande om ansökningar som gäller olika tillstånd, och därmed skapa en tydligare helhet av de olika tillståndsansökningarna och göra det lättare att förstå projektet i dess helhet och att rikta in deltagandet. Trots det kan materialets omfattning göra det svårt att sätta sig in i ett projekt. Utskottet anser dock att det är lättare att gestalta det hela i det föreslagna samordningsförfarandet, eftersom det nuvarande systemet, där det ordnas hörande många gånger i olika faser av ett projekt, är oklart också för kunderna och rentav upplevs som ansträngande. 
I detta sammanhang konstaterar utskottet att propositionen inte på något sätter påverkar myndigheternas rätt att söka ändring. Närings-, trafik- och miljöcentralens besvärsrätt har genom lag 230/2017 begränsats till ärenden som gäller planläggning, byggande och annan områdesanvändning och har verkningar som är riksomfattande eller betydande på landskapsnivå. Enligt miljöskyddslagen har NTM-centralen i uppgift att övervaka att bestämmelserna i lagen iakttas. I den rollen har NTM-centralen fortfarande besvärsrätt i de nämnda ärendena också när de inte är av betydelse på riksnivå eller landskapsnivå. 
De digitala tjänsterna grundar sig på statens och kommunernas nuvarande e-tjänster, som vid behov sammanförs till ett så kallat tjänstelager som sammanför olika e-tjänster. Utskottet framhåller behovet av att genom statlig budgetfinansiering göra långsiktiga satsningar på att utveckla och upprätthålla digitala tjänster. Det gynnar också möjligheterna till en snabbare behandling av tillstånd som kommunerna beslutar om. 
Målet med propositionen är att få tillståndsförfarandena för projekt som påverkar miljön att bli snabbare och smidigare. Det ska göras så att behandlingsfaserna för tillståndsansökningar som blivit anhängiga samtidigt samordnas tidsmässigt. Samordningen förutsätter att någon av tillståndsmyndigheterna sköter de uppgifter som ansluter sig till detta. Propositionen har beretts med sikte på den förvaltningsstruktur som avses bli infört genom landskapsreformen. Till följd av att landskapsreformens ikraftträdande försenas har miljöministeriet föreslagit att de uppgifter som avsågs ges till Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet i stället, utifrån den gällande förvaltningsstrukturen, anvisas regionförvaltningsverket. Därigenom kan samordningsförfarandet genomföras före 2021. Anpassningen kan göras genom tämligen små tekniska justeringar. Miljöutskottet föreslår att ändringarna görs på det sätt som närmare framgår av detaljmotiven. 
Också undantagslov enligt naturvårdslagen omfattas av samordningsförfarandet. Närings-, trafik- och miljöcentralen kan enligt 31 § i naturvårdslagen avvika från förbudet att försvaga en särskild naturtyp, om detta inte allvarligt äventyrar syftet med skyddet eller om skyddet står i vägen för ett projekt eller en plan av ytterst stort allmänt intresse. NTM-centralen kan likaså enligt 49 § i naturvårdslagen bevilja tillstånd att, på de grunder som nämns i habitatdirektivet, avvika från det förbud som avses i samma paragraf. Eftersom utskottet föreslår att propositionens lagförslag på ovan nämnt sätt ändras så att de lämpar sig för den nuvarande förvaltningsstrukturen, får NTM-centralerna samma ställning i samordningsförfarandet som de andra behöriga myndigheter som avses i de lagar som nämns i 3 § i lagförslag 1, däribland Tukes och kommunenstillsynsmyndighet. 
Enligt lagförslag 1 i propositionen ska den samordnande myndigheten delge tillståndsansökningar genom offentlig kungörelse med iakttagande av 62 a § i förvaltningslagen. Kungörelsen och ansökningshandlingarna ska dock finnas offentligt tillgängliga i minst 30 dagar, medan motsvarande tid enligt 62 a § i förvaltningslagen är 14 dagar. Tryggandet av den skadelidandes ställningen och det allmännas skyldighet att värna miljön talar för den avvikande kungörelsetiden, som av tradition varit 30 dagar för miljöärenden. Enligt huvudregeln ska handlingarna finnas offentligt tillgängliga i internet, med undantag av exempelvis stora kartdokument som av datatekniska skäl inte alltid kan publiceras på myndighetens webbplats. Sådana handlingar ska finnas tillgängliga på en plats som anges av myndigheten. En motsvarande ändring har godkänts i 44 § i miljöskyddslagen i samband med proposition RP 268/2018 rd. Utskottet konstaterar ytterligare att exempelvis direktivet om industriutsläpp förutsätter att myndigheten aktivt och systematiskt delger allmänheten miljöinformation i synnerhet genom internet. 
Enligt 44 a § i lagförslag 2 kan hörande om tillståndsansökan och om en miljökonsekvensbeskrivning samordnas, under vissa förutsättningar. Enligt miljöskyddslagen förlängs den föreskrivna tiden för gemensamt hörande om tillståndsansökningar så att den inte får vara kortare än 45 eller längre än 60 dagar. Inom denna tidsrymd avgör myndigheten tiden för hörande. I fråga om smärre projekt vore det inte ändamålsenligt med en längre tid än 60 dagar för hörandet. Utskottet framhåller att myndigheten ska bedöma hur lång tid hörandet kräver ur kundens perspektiv. Målet är att trygga ett så brett deltagande som möjligt. Om hörandet infaller exempelvis under sommarens semesterperiod, kan det finnas anledning att förlänga hörandet med en eller två veckor, om de givna gränserna tillåter det. Utskottet konstaterar att hörandet om en miljökonsekvensbeskrivning ska kunna sammanslås med hörandet om en tillståndsansökan endast om det ansöks om miljötillstånd för ett projekt eller en ändring av ett projekt där det med tanke på projektets läge, omfattning eller tekniska egenskaper inte finns något annat genomförbart alternativ. Enligt propositionsmotiven uppfylls kravet på alternativlöshet sannolikt oftast i ändringsprojekt. I genomsnitt har färre än tio konsekvensbedömningsförfaranden i sådana projekt anhängiggjorts per år. 
Detaljer i samordningsförfarandet
Enligt 8 § i propositionens lagförslag 1 (förslaget till samordningslag) ska den samordnande myndigheten i samarbete med de behöriga tillståndsmyndigheterna beräkna en målsatt handläggningstid och utifrån den ange en uppskattad tidpunkt för när besluten i tillståndsärendena kommer att meddelas. Ekonomiutskottet ansåg i sitt utlåtande att den föreslagna regleringen går i rätt riktning men är otillräcklig på den här punkten. Ekonomiutskottet föreslår att de tidsfrister som myndigheten ställer upp för sig själv ska vara bindande. Miljöutskottet anser att samordningen av olika tillstånd grundar sig på en närmare växelverkan mellan myndigheterna. Det är sannolikt att en mer koncis, samlad granskning ger en smidigare tillståndsbehandling. Syftet med reformen är i synnerhet att förenkla tillståndsförfarandet för den sökandes del, så att kontakterna med olika myndigheter kan ske på ett och samma ställe. Det huvudsakliga målet är alltså inte att påskynda tillståndsbehandlingen, utan att få till stånd en mer koncis process och göra det lättare att sköta tillståndsärendena hos myndigheterna. 
Enligt 9 § i lagförslag 1 om komplettering av ansökningar ska den behöriga tillståndsmyndigheten meddela den samordnande myndigheten till vilka delar tillståndsansökan i förekommande fall ska kompletteras. Förvaltningslagen utgår från att den behöriga tillståndsmyndigheten ser till att ärendet utreds tillräckligt och på behörigt sätt och uppmanar avsändaren att inom utsatt tid komplettera en handling, om det inte är onödigt med tanke på avgörandet av ärendet. Utskottet konstaterar att samordningslagen till denna del avsiktligt avviker från förvaltningslagen, enligt vilken den behöriga myndigheten ska se till att ett ärende utreds tillräckligt och på behörigt sätt. Den behöriga myndigheten svarar också i detta fall för prövningen, men den samordnande myndigheten informerar samlat kunden om vad som bör kompletteras. 
Enligt 11 § i propositionens lagförslag 1 ska den samordnande myndigheten delge tillståndsansökningarna. Den samordnande myndigheten kan alltså vara en annan än den myndighet som avgöra tillståndsärendet. Utskottet konstaterar att regleringen också på den här punkten avsiktligt avviker från förvaltningslagen. Regleringen innebär samtidigt att förfarande för delgivning av tillståndsansökningar kommer att se annorlunda ut i sina detaljer, beroende på om ärendet omfattas av samordningsförfarandet eller inte. Det är enligt utskottet ändamålsenligt, och justitieministeriet har konstaterat att det i sig inte finns något juridiskt hinder för regleringsmetoden. 
I 14 § i den föreslagna samordningslagen föreskrivs om meddelande tillståndsbeslut. I 1 mom. föreskrivs det att när tillräckliga utredningar erhållits i tillståndsärendena ska den samordnande myndigheten och de andra behöriga tillståndsmyndigheterna komma överens om en målsatt tid när besluten ska meddelas. Dessutom ska det säkerställas att tillståndsbestämmelserna är förenliga med varandra. Förvaltningslagens 23 § utgår från att ärendena ska behandlas utan ogrundat dröjsmål. I praktiken torde tidpunkten för beslutet bestämmas utifrån det tillståndsförfarande som kräver längst tid, vilket innebär att beslut om ärenden som är klara för avgörande inte kan fattas tidigare. Utskottet anser att det främsta målet med regleringen, det vill säga samordningen av förfarandena, inte kan uppnås utan den konsekvensen. Det återstår att se hur samordningsförfarandet kommer att fungera i praktiken och om det kommer att ge de önskade resultaten och exempelvis förkorta den totala handläggningstiden. Eftersom en sammanslagning inte påverkar förfarandet för sökande av ändring, anser utskottet att avvikelsen från förvaltningslagen inte är negativ heller på denna punkt. Utskottet påpekar att förfarandet är frivilligt, så eventuella svårigheter i anknytning till samordningen kan leda till att verksamhetsutövarna väljer att avstå från samordning. Den sökande kan enligt 13 § också begära att samordningen avbryts, och denna begäran kan också gälla en del av tillståndsansökningarna. 
Enligt 14 § 2 mom. i propositionens lagförslag 1 ska kungörelsen om tillståndsbeslutet också nämna besvärstiden. Någon motsvarande bestämmelse finns inte 62 a § i förvaltningslagen, utan besvärstiden och vad som ska ingå i besvären samt till vilken instans de ska ställas framgår av anvisningen för sökande av ändring, som ska bifogas beslutet. Utskottet konstaterar att den avvikande regleringen har sin grund i den upphävda 84 § i miljöskyddslagen, som i anknytning till det lagfästa offentliggörandet etablerade en reglering som avviker från förvaltningslagen. En motsvarande ändring har godkänts i samband med proposition RP 268/2018 rd om ändring av miljöskyddslagen och vattenlagen. 
DETALJMOTIVERING
1. Lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden
3 §. Tillståndsförfaranden som kan samordnas.
Utskottet föreslår att 2 mom. stryks, eftersom det är obehövligt i och med den nedan föreslagna strykningen av de paragrafer som momentet hänvisar till. 
5 §. Samordnande myndighet.
Utskottet föreslår att hänvisningen till Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet ändras till en hänvisning till regionförvaltningsverket. 
10 §. Utlåtanden, anmärkningar och åsikter.
Utskottet föreslår att det i slutet av 2 mom. infogas en precisering enligt vilken anmärkningar och åsikter ska lämnas till den samordnande myndigheten. 
11 §. Delgivning av och information om tillståndsansökningar.
Utskottet föreslår att paragrafen preciseras så att uppgifterna ska raderas på myndigheten webbplats, inte i hela datanätet. Dessutom föreslår utskottet att ordet ”senast” stryks eftersom det annars är öppet när uppgifterna ska raderas. 
14 §. Meddelande och delgivning av tillståndsbeslut.
Utskottet föreslår samma ändring som i 11 §. 
15 §. Information om tillståndsbeslut.
Utskottet föreslår att paragrafens ordalydelse ändras så att det tydligare framgår att det är frågan om att informera om beslutet, inte om delgivning av beslutet. 
2. Lagen om ändring av miljöskyddslagen
44 a §. Hörande om tillståndsansökan och om en miljökonsekvensbeskrivning.
Utskottet föreslår att hänvisningen till Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet ersätts med en hänvisning till regionförvaltningsverket. Enligt 21 § 3 mom. i miljöskyddslagen är regionförvaltningsverket statlig miljötillståndsmyndighet. 
47 b §. Gemensam behandling av miljötillståndsansökningar och ansökningar om undantagslov enligt naturvårdslagen.
Utskottet föreslår att paragrafen stryks, eftersom den hänvisar till undantagslov enligt naturvårdslagen. Undantagsloven faller dock utanför lagens tillämpningsområde, eftersom lagstiftningen kommer att tillämpas inom den nuvarande förvaltningsstrukturen och regionförvaltningsverket är samordnande myndighet. 
Övergångsbestämmelsen.
Övergångsbestämmelsen måste strykas som obehövlig till följd av att 47 b § stryks. 
3. Lagen om ändring av vattenlagen
11 kap. 12 a §. Gemensam behandling av tillståndsansökningar och ansökningar om undantagslov enligt naturvårdslagen.
Utskottet föreslår att paragrafen stryks på samma grunder som 47 b §. 
Övergångsbestämmelsen.
Övergångsbestämmelsen måste strykas som obehövlig till följd av att 12 a § stryks. 
4. Lagen om ändring av miljöskyddslagen
61 §. Besvär.
Utskottet föreslår att paragrafen stryks, eftersom de föreslagna ändringarna anknyter till Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet och till 72 a §, som utskottet föreslår ska strykas. 
72 a §. Gemensam behandling av vissa tillståndsansökningar.
Paragrafen måste strykas som obehövlig, eftersom den hänvisar till sådana undantagslov enligt naturskyddslagen som ställs utanför lagens tillämpningsområde. 
Övergångsbestämmelsen.
Övergångsbestämmelsen måste strykas som obehövlig till följd av att 72 a § stryks. 
5. Lagen om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
22 a §. Samordning av ett förfarande för miljökonsekvensbedömning och ett tillståndsförfarande.
Utskottet föreslår att hänvisningen till Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet ersätts med en hänvisning till den statliga miljötillståndsmyndigheten. 
12. Lagen om ändring av 12 § i lagen om förvaltningsdomstolarna
12 §. Domförhet.
Utskottet föreslår tekniska ändringar i paragrafen, så att hänvisningar till paragrafer som utskottet strukit tas bort, däribland 47 b § i miljöskyddslagen, 11 kap. 12 a § i vattenlagen och 72 b § i naturvårdslagen. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Miljöutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslag 6—11 i proposition RP 269/2018 rd utan ändringar. 
Riksdagen godkänner lagförslag 1—5 och 12 i proposition RP 269/2018 rd med ändringar.(Utskottets ändringsförslag) 
Utskottets ändringsförslag
1. 
Lag 
om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 kap. 
Allmänna bestämmelser 
1 § 
Mål 
Syftet med denna lag är att samordna och påskynda tillståndsförfarandena för projekt som påverkar miljön. 
2 § 
Lagens tillämpningsområde 
Denna lag tillämpas på behandlingen av tillståndsärenden enligt miljöskyddslagen (527/2014), vattenlagen (587/2011), marktäktslagen (555/1981), gruvlagen (621/2011), naturvårdslagen (1096/1996), markanvändnings- och bygglagen (132/1999) och lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005). 
3 § 
Tillståndsförfaranden som kan samordnas 
Om det för genomförandet av ett projekt krävs miljötillstånd enligt miljöskyddslagen, tillstånd enligt vattenlagen eller tillstånd för täktverksamhet enligt marktäktslagen, kan behandlingen av tillståndsansökan på sökandens begäran samordnas med ansökningar om följande tillstånd: 
1) undantagslov enligt 31 och 48 § samt 49 § 3 mom. i naturvårdslagen, 
2) bygglov enligt 125 § i markanvändnings- och bygglagen samt åtgärdstillstånd enligt 126 §, rivningslov för byggnader enligt 127 § och tillstånd för miljöåtgärder enligt 128 § i den lagen, 
3) malmletningstillstånd enligt 9 § i gruvlagen samt gruvtillstånd enligt 16 § och guldvaskningstillstånd enligt 22 § i den lagen, 
4) tillstånd till omfattande industriell hantering och upplagring av en farlig kemikalie enligt 23 § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor samt tillstånd för tillverkning och upplagring av explosiva varor enligt 58 § i den lagen. 
Behandlingen av en ansökan om miljötillstånd eller ansökan om tillstånd enligt vattenlagen samordnas inte med en ansökan om undantagslov enligt 1 mom. 1 punkten, om ansökningarna behandlas gemensamt på det sätt som föreskrivs i 47 b § i miljöskyddslagen eller i 11 kap. 12 a § i vattenlagen. 
4 § 
Förhållande till annan lagstiftning 
Vid behandlingen av ett tillståndsärende ska utöver denna lag också det som föreskrivs i de lagar som nämns i 2 § iakttas. 
5 § 
Samordnande myndighet 
Statens tillstånds- och tillsynsmyndighetRegionförvaltningsverket är samordnande myndighet, om samordningen gäller behandlingen av ett tillstånd enligt vattenlagen eller ett sådant tillstånd enligt miljöskyddslagen som ska avgöras av den myndigheten. I andra fall är det den kommunala miljövårdsmyndigheten som är samordnande myndighet. 
Bestämmelser om den samordnande myndighetens uppgifter finns i 2 kap. 
6 § 
Rådgivning till sökande 
För att ordna den rådgivning som avses i 8 § i förvaltningslagen (434/2003) kan den samordnande myndigheten på sökandens begäran eller på eget initiativ ordna ett möte mellan sökanden och de myndigheter som är behöriga när det gäller behandlingen av projektet vid myndigheterna. 
2 kap. 
Samordning av behandlingen 
7 § 
Inledande av samordning 
Sökanden ska begära samordning av tillståndsförfarandena innan tillståndsansökan kungörs. 
Tillståndsansökningarna ska sändas elektroniskt till myndigheterna. Bestämmelser om hur ett tillståndsärende inleds och om innehållet i ansökan finns i de lagar som nämns i 2 §. 
8 § 
Handläggningstid 
Den samordnande myndigheten ska i samarbete med de behöriga tillståndsmyndigheterna beräkna en målsatt handläggningstid för de tillståndsansökningar som ska samordnas och utifrån den ange en uppskattad tidpunkt för när besluten i tillståndsärendena kommer att meddelas. 
9 § 
Komplettering av ansökningar 
Den behöriga tillståndsmyndigheten ska meddela den samordnande myndigheten till vilka delar tillståndsansökan ska kompletteras. Den samordnande myndigheten ska ge sökanden möjlighet att komplettera ansökan inom den tid som den samordnande myndigheten bestämmer. 
10 § 
Utlåtanden, anmärkningar och åsikter 
Den behöriga tillståndsmyndigheten ska informera den samordnande myndigheten om de utlåtanden som ska begäras om en tillståndsansökan. Den samordnande myndigheten ska begära att de som ger utlåtande lämnar in utlåtandena elektroniskt inom utsatt tid. 
Bestämmelser om de utlåtanden som ska begäras om tillståndsansökningar och om dem som ska ges tillfälle att framställa anmärkningar eller framföra åsikter finns i de lagar som nämns i 2 §. Sådana anmärkningar och åsikter som avses i de lagar som nämns i 2 § ska lämnas till den samordnande myndigheten. 
11 § 
Delgivning av och information om tillståndsansökningar 
Den samordnande myndigheten ska delge tillståndsansökningar genom offentlig kungörelse med iakttagande av 62 a § i förvaltningslagen. Kungörelsen och ansökningshandlingarna ska dock hållas tillgängliga i minst 30 dagar. Kungörelsen och ansökningshandlingarna kan trots bestämmelserna i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) innehålla verksamhetsutövarens namn och uppgifter om verksamhetens placeringsort. De personuppgifter som publicerats på en myndighets webbplats ska raderas i datanätetpå myndighetens webbplats senast när besluten i ärendet har vunnit laga kraft. 
Kungörelsen ska utöver vad som föreskrivs i 62 a § 3 mom. i förvaltningslagen innehålla en sammanfattning av projektet och tillståndsansökningarna samt andra uppgifter som kungörelsen ska innehålla enligt någon av de lagar som nämns i 2 § i denna lag. Om projektet omfattar ett tillstånd enligt markanvändnings- och bygglagen eller marktäktslagen, ska detta anges i kungörelsen. 
Information om kungörelsen ska dessutom i enlighet med 108 § i kommunallagen (410/2015) offentliggöras i kommunerna inom det område som påverkas av projektet samt publiceras på den behöriga myndighetens webbplats. Information om att kungörelsen offentliggörs ska publiceras i minst en tidning med allmän spridning inom det område som påverkas av projektet, om inte ärendet är av ringa betydelse eller det annars är onödigt att informera om saken. De behöriga tillståndsmyndigheterna ska se till att kungörelsen och ansökningshandlingarna finns tillgängliga elektroniskt också på den behöriga myndighetens webbplats åtminstone så länge kungörelsetiden varar. 
Den samordnande myndigheten ska separat lämna information om kungörelsen till de parter som saken särskilt berör. När det gäller delgivning av information till ett icke konstituerat delägarlag för en samfällighet tillämpas 11 kap. 11 § 2 mom. i vattenlagen. 
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1—4 mom., ska 133 § 1 mom. i markanvändnings- och bygglagen tillämpas i fråga om meddelanden och lämnande av information om att en tillståndsansökan enligt den lagen blivit anhängig. Bestämmelser om fogande av utredning om att grannarna hörts till en ansökan om marktäktstillstånd finns i 13 § 2 mom. i marktäktslagen. 
12 § 
Sökandens förklaring 
Den samordnande myndigheten ska ge sökanden tillfälle att elektroniskt ge en förklaring med anledning av de utlåtanden, anmärkningar och åsikter som framförts med anledning av ansökan. Bestämmelser om dem som också ska ges tillfälle att ge en förklaring finns i de lagar som nämns i 2 §. 
13 § 
Avbrytande av samordning 
Den samordnande myndigheten ska på sökandens begäran avbryta samordningen av behandlingen av tillståndsansökningarna. Avbrytandet kan också gälla en del av tillståndsansökningarna. Information om att samordnandet avbrutits ska lämnas elektroniskt i det allmänna datanätet på myndighetens webbplats. 
14 § 
Meddelande och delgivning av tillståndsbeslut 
När tillräckliga utredningar erhållits i tillståndsärendena ska den samordnande myndigheten och de andra behöriga tillståndsmyndigheterna komma överens om en målsatt tid när besluten ska meddelas. De behöriga tillståndsmyndigheterna meddelar sina beslut samtidigt. Myndigheterna ska i behövlig utsträckning samarbeta för att säkerställa att tillståndsbestämmelserna är förenliga med varandra. 
Den behöriga tillståndsmyndigheten ska genom offentlig kungörelse delge sitt tillståndsbeslut med iakttagande av 62 a § i förvaltningslagen. Utöver det som föreskrivs om kungörelsens innehåll i 62 a § i förvaltningslagen ska i kungörelsen om tillståndsbeslutet också nämnas besvärstiden. Kungörelsen och tillståndsbeslutet ska hållas tillgängliga under minst den tid inom vilken beslutet får överklagas genom besvär. Kungörelsen och beslutet får trots bestämmelserna i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet innehålla verksamhetsutövarens namn och uppgifter om verksamhetens placeringsort. Personuppgifter som publicerats på en myndighets webbplats ska raderas i datanätetpå myndighetens webbplats senast när den tillståndspliktiga verksamheten har upphört och när de åtgärder som hänför sig till upphörande av verksamheten enligt de lagar som nämns i 2 § har utförts. 
15 § 
Information om tillståndsbeslut 
Den samordnande myndigheten ska sända tillståndsbesluten till sökanden och dem som uttryckligen har begärt besluten samt till tillsynsmyndigheterna och de myndigheter som bevakar allmänt intresse i ärendet. Den samordnande myndigheten ska dessutom sända besluten för kännedom till de myndigheter av vilka utlåtande om ansökningarna har begärts. De som har framställt anmärkning eller framfört en åsikt i ärendet eller särskilt har begärt att bli underrättade samt de som har delgetts kungörelserna om tillståndsansökningarna separat ska underrättas om att besluten meddelats. Om en anmärkning har undertecknats av flera, kan beslutet eller underrättelsen om att beslutet meddelats sändas till endast den första undertecknaren. Den samordnande myndigheten ska dessutom se till att beslutet sänds med iakttagande av bestämmelserna i de lagar som nämns i 2 §. 
Den samordnande myndigheten ska se till att information om kungörelsen utan dröjsmål också offentliggörs i enlighet med 108 § i kommunallagen i kommunerna inom det område som påverkas av verksamheten. Dessutom ska information om offentliggörande av kungörelsen publiceras i minst en tidning med allmän spridning inom det område som påverkas av projektet, om inte ärendet är av ringa betydelse eller publicering annars är onödig. 
3 kap. 
Särskilda bestämmelser 
16 § 
Tillståndsavgifter 
Storleken på den avgift till staten som tas ut för samordningen av behandlingen av tillstånd enligt denna lag bestäms på det sätt som anges i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och en med stöd av den utfärdad förordning av statsrådet. Kommunens miljövårdsmyndighet kan ta ut en avgift för samordningen enligt grunder som bestäms i en av kommunen godkänd taxa. Bestämmelser i övrigt om de avgifter som tas ut för behandlingen av tillståndsansökningar finns i de lagar som nämns i 2 §. 
17 § 
Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
2. 
Lag 
om ändring av miljöskyddslagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 44 § i miljöskyddslagen (527/2014) ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., till lagen nya 44 a och 47 b § samtoch till 85 § ett nytt 4 mom. som följer: 
44 § 
Information om tillståndsansökan 
Om lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden ( / ) tillämpas på behandlingen av en tillståndsansökan, ska 11 § i den lagen tillämpas i stället för 1 och 2 mom. i denna paragraf. 
Närmare bestämmelser om kungörelse och offentliggörande av kungörelse samt om annat lämnande av information om tillståndsansökan får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
44 a § 
Hörande om tillståndsansökan och om en miljökonsekvensbeskrivning 
Om en sådan ansökan om miljötillstånd som ska avgöras av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighetden statliga miljötillståndsmyndigheten och ett sådant bedömningsförfarande enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning som gäller samma projekt är anhängiga samtidigt, kan tillståndsmyndigheten, under de förutsättningar som anges i 22 a § 2 mom. i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, när den informerar om tillståndsansökan ordna hörande om miljökonsekvensbeskrivningen med iakttagande av 20 § i den lagen. Åsikter och utlåtanden om miljökonsekvensbeskrivningen samt anmärkningar och åsikter om tillståndsansökan ska lämnas till tillståndsmyndigheten inom en i kungörelsen angiven tid som börjar den dag då kungörelsen offentliggörs och varar minst 45 och högst 60 dagar. 
Vad som i 1 mom. föreskrivs om hörande om en miljökonsekvensbeskrivning i samband med att det informeras om tillståndsansökan ska också tillämpas på hörande om sådan komplettering av en miljökonsekvensbeskrivning som avses i 27 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. 
47 b § 
Gemensam behandling av miljötillståndsansökningar och ansökningar om undantagslov enligt naturvårdslagen 
Om en verksamhet kräver ett sådant miljötillstånd som ska avgöras av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet och dessutom undantagslov enligt 31 §, 48 § eller 49 § 3 mom. i naturvårdslagen, ska de ansökningar som gäller dem behandlas tillsammans och avgöras genom samma beslut, om detta inte av särskilda skäl ska anses vara onödigt. 
Om det vid behandlingen av ett miljötillståndsärende framgår att det för verksamheten också behövs ett sådant lov enligt naturvårdslagen som avses i 1 mom., ska sökanden inom en av tillståndsmyndigheten utsatt skälig tid lämna in en ansökan om undantag. I annat fall kan den tillståndsansökan som är anhängig lämnas utan prövning. 
85 § 
Delgivning av och information om tillståndsbeslut 
Om lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden tillämpas på ett tillståndsbeslut, ska 14 och 15 § i den lagen tillämpas i stället för denna paragraf. 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Ett tillståndsärende som blivit anhängigt före ikraftträdandet av denna lag ska behandlas med iakttagande av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
Om en fullföljdsdomstol upphäver ett tillståndsbeslut på vilket bestämmelser som gällde när 47 b § trädde i kraft ska tillämpas och återförvisar ärendet i sin helhet för att behandlas på nytt, ska ärendet behandlas och avgöras enligt bestämmelserna i denna lag. 
3. 
Lag 
om ändring av vattenlagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i vattenlagen (587/2011) 11 kap. 3 §, sådan den lyder i lag 257/2017, och 
fogas till 11 kap. nya 11 a, 12 a och 24 a § som följer: 
11 kap. 
Ansökningsförfarande 
3 § 
Innehållet i tillståndsansökan 
Tillståndsansökan ska innehålla 
1) en sådan redogörelse för projektets syfte och projektets inverkan på allmänna intressen, enskilda intressen och miljön som är tillräckligt utförlig för att ärendet ska kunna avgöras, 
2) en plan över de åtgärder som är nödvändiga för att projektet ska kunna genomföras, 
3) en beräkning av den nytta och de förluster av förmåner som projektet medför för registerenheterna för mark- och vattenområden och deras ägare och för andra parter, 
4) en redogörelse för hur verksamhetens verkningar kontrolleras. 
Om ansökan gäller beviljande av tillstånd för ett projekt som avses i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, ska en miljökonsekvensbeskrivning enligt 19 § i den lagen och kontaktmyndighetens motiverade slutsats fogas till ansökningshandlingarna före beslutsfattandet. I den mån beskrivningen innehåller sådana uppgifter om miljökonsekvenserna som behövs för tillämpningen av denna lag behöver uppgifterna inte visas upp på nytt. Till ansökan ska vid behov fogas en bedömning som avses i 65 § i naturvårdslagen. 
Närmare bestämmelser om innehållet i tillståndsansökan och de uppgifter som ska fogas till ansökan får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
11 a § 
Hörande om tillståndsansökan och om komplettering av en miljökonsekvensbeskrivning 
Om en tillståndsansökan och en sådan komplettering av en miljökonsekvensbeskrivning enligt 27 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning som gäller samma projekt är anhängiga samtidigt, kan tillståndsmyndigheten i samband med ett hörande om tillståndsansökan ordna ett hörande om miljökonsekvensbeskrivningen med iakttagande av 20 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. Åsikter och utlåtanden om miljökonsekvensbeskrivningen samt anmärkningar och åsikter om tillståndsansökan ska lämnas till tillståndsmyndigheten minst 45 och högst 60 dagar efter ett datum som bestäms av tillståndsmyndigheten. 
12 a § 
Gemensam behandling av tillståndsansökningar och ansökningar om undantagslov enligt naturvårdslagen 
Om ett projekt kräver tillstånd enligt denna lag och dessutom undantagslov enligt 31 §, 48 § eller 49 § 3 mom. i naturvårdslagen, ska de ansökningar som gäller dem behandlas tillsammans och avgöras genom samma beslut, om detta inte av särskilda skäl ska anses vara onödigt. 
Om det vid behandlingen av ärendet framgår att det för projektet också behövs ett sådant lov enligt naturvårdslagen som avses i 1 mom., ska sökanden inom en av tillståndsmyndigheten utsatt skälig tid lämna in en ansökan om undantag. I annat fall kan den ansökan som är anhängig lämnas utan prövning. 
24 a § 
Tillämpning av lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden 
Om lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden ( / ) tillämpas på behandlingen av en tillståndsansökan, ska 11, 14 och 15 § i den lagen tillämpas i stället för 10 och 22 § i denna lag. 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Ett tillståndsärende som blivit anhängigt före ikraftträdandet av denna lag ska behandlas med iakttagande av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
Om en fullföljdsdomstol upphäver ett tillståndsbeslut på vilket bestämmelser som gällde när 11 kap. 12 a § trädde i kraft ska tillämpas och återförvisar ärendet i sin helhet för att behandlas på nytt, ska ärendet behandlas och avgöras enligt bestämmelserna i denna lag. 
4. 
Lag 
om ändring av naturvårdslagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i naturvårdslagen (1096/1996) 61 §, sådan den lyder i lag 1059/2015, och 
fogas till naturvårdslagen(1096/1996) en ny 72 a §, i stället för den 72 a § som upphävts genom lag 195/2016, och en ny 72 b § som följer: 
61 § 
Besvär 
Ett beslut av miljöministeriet med stöd av 50 § 3 mom. eller 52 § 2 mom. samt ett beslut av statsrådets allmänna sammanträde får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden ( / ). 
Andra beslut av miljöministeriet än sådana som avses i 1 mom. samt beslut av Forststyrelsen, Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet och Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet samt beslut som en kommunal myndighet fattat med stöd av 26 eller 28 § får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. När besvär anförs över Statens tillstånds- och tillsynsmyndighets beslut är den behöriga förvaltningsdomstolen dock den förvaltningsdomstol inom vars domkrets största delen av området i fråga är beläget. 
Besvärsrätt har den vars rätt eller fördel saken kan röra. I andra ärenden än sådana som gäller ersättning har även kommunen i fråga besvärsrätt. I andra ärenden än sådana som gäller ersättning samt undantagslov som avses i 31 § och 48 § 2 mom. föreligger besvärsrätt även för sådana registrerade lokala och regionala sammanslutningar vars syfte är att främja naturvården eller miljövården. I fråga om statsrådsbeslut om godkännande av ett naturskyddsprogram föreligger besvärsrätt också för riksomfattande sammanslutningar av det slag som nämnts samt riksomfattande sammanslutningar som bevakar markägarnas intressen. 
Vid gemensam behandling enligt 72 a § får ändring i ett beslut som fattats med stöd av miljöskyddslagen sökas på det sätt som föreskrivs i 190, 191, 196 och 197 § i miljöskyddslagen. På parterna tillämpas då vad som föreskrivs i 43 § 1 mom. i miljöskyddslagen. Vid gemensam behandling får ändring i ett beslut som fattats med stöd av vattenlagen sökas på det sätt som föreskrivs i 15 kap. 1—4 § i vattenlagen. På parterna tillämpas då vad som föreskrivs i 11 kap. 7 § 1 mom. i vattenlagen. 
Vid sökande av ändring iakttas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
72 a § 
Gemensam behandling av vissa tillståndsansökningar 
En ansökan om ett undantagslov enligt 31 §, 48 § eller 49 § 3 mom. och en till samma projekt hänförlig sådan ansökan om miljötillstånd enligt miljöskyddslagen som ska avgöras av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet eller tillståndsansökan enligt vattenlagen ska, om detta inte av särskilda skäl ska anses vara onödigt, behandlas tillsammans och avgöras genom samma beslut med iakttagande av det som i de lagarna föreskrivs om behandling av tillståndsansökningar och meddelande av tillståndsbeslut. 
72 a§ 
Tillämpning av lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden 
Om det för ett projekt krävs undantagslov enligt 31 §, 48 § eller 49 § 3 mom. samt miljötillstånd enligt miljöskyddslagen, tillstånd enligt vattenlagen eller tillstånd för täktverksamhet enligt marktäktslagen, iakttas vad som i lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden ( / ) föreskrivs om samordning av behandlingen av tillståndsansökningar. 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Ett sådant i 72 a § avsett ärende om undantagslov som blivit anhängigt före ikraftträdandet av denna lag ska behandlas med iakttagande av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
Om en fullföljdsdomstol upphäver ett beslut på vilket bestämmelser som gällde när 72 a § trädde i kraft ska tillämpas och återförvisar ärendet i sin helhet för att behandlas på nytt, ska ärendet behandlas och avgöras enligt bestämmelserna i denna lag. 
5. 
Lag 
om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) 5, 25 och 27 §, samt 
fogas till lagen en ny 22 a § som följer: 
5 § 
Miljökonsekvensbedömning genom förfaranden enligt någon annan lag 
Miljökonsekvensbedömning av ett i 3 § 1 och 2 mom. avsett projekt eller en ändring av ett redan genomfört projekt kan utföras genom ett förfarande enligt 3 kap. i denna lag, i samband med utarbetandet av en plan på det sätt som föreskrivs i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) eller i ett förfarande enligt någon annan lag på det sätt som föreskrivs separat om detta. Om en miljökonsekvensbedömning görs i ett förfarande enligt någon annan lag, ska konsekvenserna utredas på det sätt som avses i 15–21, 23 och 24 § i denna lag. 
Hörande om ett program för miljökonsekvensbedömning eller en miljökonsekvensbeskrivning kan dessutom ordnas i samband med hörande enligt någon annan lag på det sätt som föreskrivs separat om detta. 
Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas inte på projekt som gäller kärnanläggningar enligt kärnenergilagen (990/1987). 
Den projektansvarige kan i ett initiativ till kontaktmyndigheten föreslå att förfarandet vid miljökonsekvensbedömning ersätts med ett förfarande enligt någon annan lag eller att ett sådant hörande som ingår i förfarandet ordnas genom ett förfarande enligt någon annan lag. Kontaktmyndigheten och den myndighet som ansvarar för förfarandet enligt den andra lagen kan komma överens om att miljökonsekvensbedömningen ska genomföras eller det hörande som ingår i förfarandet ordnas på det sätt som föreskrivs i den andra lagen. 
22 a § 
Samordning av ett förfarande för miljökonsekvensbedömning och ett tillståndsförfarande 
Utredningsbehoven inför en miljökonsekvensbedömning och behandlingen av en ansökan om tillstånd för ett projekt samordnas vid behov i programmet för miljökonsekvensbedömningen. Sådana utredningar som ska ingå i miljökonsekvensbeskrivningen och tillståndsansökan kan utarbetas tillsammans. 
Om ett förfarande för miljökonsekvensbedömning för ett projekt och en ansökan om miljötillstånd enligt miljöskyddslagen (527/2014) som ska avgöras av den statliga miljötillståndsmyndigheten är anhängiga samtidigt vid Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet kan hörandet om miljökonsekvensbeskrivningen ordnas i samband med tillståndsförfarandet på det sätt som föreskrivs i 44 a § i miljöskyddslagen. En förutsättning är att det med tanke på projektets läge, omfattning och tekniska egenskaper inte finns något annat genomförbart alternativ för projektet än det som anges i tillståndsansökan. 
25 § 
Beaktande av miljökonsekvensbedömningen i tillståndsförfarande 
Till en tillståndsansökan som gäller ett i denna lag avsett projekt ska det före beslutsfattandet fogas en miljökonsekvensbeskrivning och en motiverad slutsats. 
En myndighet får inte bevilja tillstånd för genomförande av ett projekt innan den har fått miljökonsekvensbeskrivningen och den motiverade slutsatsen samt i 29 § avsedda handlingar för internationellt hörande i fråga om projektets gränsöverskridande konsekvenser. 
27 § 
Uppdatering av den motiverade slutsatsen 
Tillståndsmyndigheten ska försäkra sig om att den motiverade slutsatsen är aktuell när tillståndsärendet avgörs. Kontaktmyndigheten ska på tillståndsmyndighetens begäran framföra sin åsikt om huruvida den motiverade slutsats som kontaktmyndigheten har sammanställt är aktuell och vid behov specificera till vilka delar den inte längre är det och till vilka delar miljökonsekvensbeskrivningen måste kompletteras för att den motiverade slutsatsen ska kunna uppdateras. Vid kompletteringen av miljökonsekvensbeskrivningen iakttas bestämmelserna i 20 § om hörande om miljökonsekvensbeskrivningen. Hörande om kompletteringen av miljökonsekvensbeskrivningen kan ordnas i samband med tillståndsförfarandet enligt miljöskyddslagen eller vattenlagen (587/2011) på det sätt som föreskrivs i 44 a § i miljöskyddslagen och 11 kap. 11 a § i vattenlagen. Kontaktmyndigheten ger därefter sin uppdaterade motiverade slutsats i enlighet med 23 §. 
Den projektansvarige kan innan tillståndsärendet blir anhängigt be kontaktmyndigheten framföra sin åsikt om huruvida dess motiverade slutsats är aktuell och vid behov specificera vilka uppgifter som behövs för uppdateringen av den motiverade slutsatsen. 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Bestämmelserna i 22 a § tillämpas inte på projekt beträffande vilka information om programmet för miljökonsekvensbedömning före lagens ikraftträdande har getts genom kungörelse med stöd av 17 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) eller med stöd av 8 a § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994). 
6. 
Lag 
om ändring av marktäktslagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till marktäktslagen (555/1981) en ny 4 c § som följer: 
4 c § 
Tillämpning av lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden 
Om lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden ( / ) tillämpas på behandlingen av en ansökan som gäller täktverksamhet, ska 11 § i den lagen tillämpas i stället för 13 § 1 mom. i denna lag och 14 och 15 § i den lagen tillämpas i stället för 19 § 1 och 2 mom. i denna lag. 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Ett tillståndsärende som blivit anhängigt före ikraftträdandet av denna lag ska behandlas med iakttagande av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
7. 
Lag 
om ändring av markanvändnings- och bygglagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) 134 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 958/2012, 41/2014 och 547/2014, och 
fogas till lagen en ny 148 §, i stället för den 148 § som upphävts genom lag 955/2012, som följer: 
134 § 
Behandling av ansökan om bygglov 
I samband med beviljande av bygglov godkänns de huvudritningar enligt vilka byggandet ska ske. 
Ett tillståndsärende kan också behandlas så att de allmänna förutsättningarna för byggandet bedöms på grundval av en annan utredning om byggnadens placering, dess ändamål, utnyttjandet av byggrätten samt inverkan på miljön än en sådan som avses i 131 § 1 mom. De ritningar som gäller byggnadsskedet i fråga ska dock lämnas in för godkännande innan arbetet som gäller detta skede påbörjas. 
Om miljötillstånd enligt miljöskyddslagen (527/2014) behövs för den verksamhet som byggandet avser och lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden ( / ) inte tillämpas på behandlingen av tillstånden, får avgörandet av bygglovsärendet uppskjutas till dess miljötillståndsärendet är avgjort, om det är motiverat med beaktande av byggnadens användningsmöjligheter eller den planerade verksamhetens miljökonsekvenser. 
148 § 
Tillämpning av lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden 
Om lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden tillämpas på behandlingen av en ansökan om bygglov, åtgärdstillstånd, rivningslov för byggnader eller tillstånd för miljöåtgärder, ska 14 och 15 § i den lagen tillämpas i stället för 142 § i denna lag. 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Ett tillståndsärende som blivit anhängigt före ikraftträdandet av denna lag ska behandlas med iakttagande av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
8. 
Lag 
om ändring av gruvlagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 40 § i gruvlagen (621/2011) ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., till 57 § ett nytt 3 mom. och till 58 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 915/2013, ett nytt 8 mom. som följer: 
40 § 
Information om tillståndsansökan 
Om lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden ( / ) tillämpas på behandlingen av en tillståndsansökan, ska 11 § i den lagen tillämpas i stället för 1—3 mom. i denna paragraf. 
Närmare bestämmelser om kungörelsens innehåll får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
57 § 
Meddelande av tillståndsbeslut 
Om lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden tillämpas på ett tillståndsbeslut, ska 14 § i den lagen tillämpas i stället för 1 och 2 mom. i denna paragraf. 
58 § 
Information om tillståndsbeslut 
Om lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden tillämpas på information om tillståndsbeslut, ska 15 § i den lagen tillämpas i stället för 1—6 mom. i denna paragraf. 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Ett tillståndsärende som blivit anhängigt före ikraftträdandet av denna lag ska behandlas med iakttagande av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
9. 
Lag 
om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor 
I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) en ny 104 e § som följer: 
12 a kap. 
Kungörelse och information om tillståndsärenden 
104 e § 
Tillämpning av lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden 
Om lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden tillämpas på behandlingen av en tillståndsansökan som gäller omfattande industriell hantering och upplagring av en farlig kemikalie eller tillverkning och upplagring av explosiva varor, ska 11 § i den lagen tillämpas i stället för 104 b § i denna lag. 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Ett tillståndsärende som blivit anhängigt före ikraftträdandet av denna lag ska behandlas med iakttagande av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
10. 
Lag 
om ändring av 11 § i lagen om högsta förvaltningsdomstolen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om högsta förvaltningsdomstolen (1265/2006) 11 §, sådan den lyder i lag 681/2016, som följer: 
11 § 
Vid högsta förvaltningsdomstolen deltar två miljösakkunnigråd i behandlingen av ett sådant ärende som har avgjorts vid ett förfarande enligt vattenlagen (587/2011), miljöskyddslagen (527/2014), lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004), den upphävda vattenlagen (264/1961) eller den upphävda miljöskyddslagen (86/2000). Miljösakkunnigråden deltar även i behandlingen av motsvarande mål och ärenden som gäller miljöskydd och vattenfrågor med avseende på Åland. 
Vid behandlingen av mål eller ärenden som gäller patent, nyttighetsmodellrätt eller kretsmönster för integrerade kretsar deltar två överingenjörsråd. 
Bestämmelser om sakkunnigledamöternas behörighetsvillkor, förordnande till uppdraget och ställning, rätt att kvarstå i uppdraget samt skyldighet att redogöra för sina bindningar finns i 17 kap. i domstolslagen. 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
11. 
Lag 
om ändring av 10 kap. 6 § i domstolslagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i domstolslagen (673/2016) 10 kap. 6 § som följer: 
10 kap. 
Behörighetsvillkor för domare 
6 § 
Behörighetsvillkor för förvaltningsrättsdomare som är förtrogna med vattenärenden och miljöskyddsärenden 
Behörighetsvillkor för ledamöter som deltar i behandlingen av ärenden som avgjorts vid ett förfarande enligt vattenlagen (587/2011) och miljöskyddslagen (527/2014) är, när det inte är fråga om lagfarna ledamöter, lämplig högre högskoleexamen inom det tekniska eller naturvetenskapliga området. Dessutom förutsätts att de är förtrogna med uppgifter som hör till området för den lagstiftning som ska tillämpas. 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
12. 
Lag 
om ändring av 12 § i lagen om förvaltningsdomstolarna 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om förvaltningsdomstolarna (430/1999) 12 § 2 mom., sådant det lyder i lag 616/2011, som följer: 
12 § 
Domförhet 
Vid behandlingen av ärenden enligt vattenlagen och miljöskyddslagen samt ärenden som ska avgöras vid gemensam behandling enligt 47, 47 a och 47 b § i miljöskyddslagen eller, 11 kap. 12 a § i vattenlagen, 4 a § i marktäktslagen och 72 b § i naturvårdslagen avgjorts vid gemensam behandling ska i sammansättningen med tre ledamöter ingå två lagfarna ledamöter och en ledamot som är förtrogen med det naturvetenskapliga eller tekniska området och vid behandlingen av ärenden som avses i 7 § två lagfarna ledamöter och en sakkunnigledamot. Om en fråga som ska avgöras i ett ärende på grund av sin natur kräver det, kan förvaltningsdomstolen avgöra ärendet även i en sammansättning med fyra ledamöter. I en sammansättning med fyra ledamöter ska i ärenden som avses i detta moment ingå minst två lagfarna ledamöter och i ärenden som avses i 7 § tre lagfarna ledamöter. Ärenden enligt vattenlagen och miljöskyddslagen och ärenden som ska avgöras vid gemensam behandling enligt 47, 47 a och 47 b § i miljöskyddslagen eller, 11 kap. 12 a § i vattenlagen, 4 a § i marktäktslagen och 72 b § i naturvårdslagen avgörs vid gemensam behandling kan avgöras i en utökad sammansättning, om ärendet på grund av sin särskilda natur eller omfattning kräver det. I sammansättningen ingår då utöver ordföranden ett behövligt antal ledamöter som är förtrogna med det naturvetenskapliga eller tekniska området och lika många lagfarna ledamöter. Ordföranden ska alltid vara en lagfaren ledamot. 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Helsingfors 26.2.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Satu
Hassi
gröna
vice ordförande
Silvia
Modig
vänst
medlem
Anders
Adlercreutz
sv
medlem
Petri
Honkonen
cent
medlem
Olli
Immonen
saf
medlem
Pauli
Kiuru
saml
medlem
Rami
Lehto
saf
medlem
Eeva-Maria
Maijala
cent
medlem
Hanna-Leena
Mattila
cent
medlem
Sari
Multala
saml
medlem
Riitta
Myller
sd
medlem
Saara-Sofia
Sirén
saml
medlem
Katja
Taimela
sd
medlem
Ari
Torniainen
cent.
Sekreterare var
utskottsråd
Marja
Ekroos.
Senast publicerat 28-02-2019 09:09