Senast publicerat 05-10-2021 17:51

Punkt i protokollet PR 109/2021 rd Plenum Tisdag 5.10.2021 kl. 13.59—17.12

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av arbetspensionslagarna och folkpensionslagen samt till lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 66/2021 rd
LagmotionLM 36/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 23/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1—9 i proposition RP 66/2021 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 36/2020 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.