Punkt i protokollet
PR
128
2020 rd
Plenum
Tisdag 13.10.2020 kl. 14.00—23.19
12
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skadeersättningar vid statliga tjänsteresor och lag om upphävande av 9 b § och 10 § 4 mom. i lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
[Debatt om ärendet tilläts i anslutning till ärende 6 på dagordningen] 
Senast publicerat 14-10-2020 10:10