Underpunkt i budgeten
PR
86
2019 rd
Plenum
Torsdag 19.12.2019 kl. 10.00—21.03
2.3
Huvudtitel 27 Försvarsministeriets förvaltningsområde
Talman Matti Vanhanen
Nu följer detaljbehandling av huvudtitel 27, det vill säga försvarsministeriets förvaltningsområde. 
Följande ändringsförslag till huvudtiteln, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior, framställdes:  
1. Kai Mykkänen saml understödd av Timo Heinonen saml 27.01.01: Anslaget för försvarsministeriets politiska stab minskas med 67 000 euro. (BM 385) 
2. Ville Vähämäki saf understödd av Sami Savio saf 27.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att försvarsförvaltningen decentraliseras bland annat genom att garnisonerna i Kontiolahti och Kauhava öppnas på nytt." (Reservation 1) 
3. Jukka Kopra saml understödd av Timo Heinonen saml 27.10.01: Momentet ökas med 2 000 000 euro för försvarsmaktens rekrytering av avtalsbundna soldater. (BM 151) 
4. Ville Vähämäki saf understödd av Sami Savio saf 27.10.01: Momentet ökas med 2 000 000 euro för rekrytering av avtalsbundna soldater och för utbildningsändamål. (Reservation 1) 
5. Timo Heinonen saml understödd av Sari Multala saml 27.10.01: Momentet ökas med 3 000 000 euro för att öka antalet avtalsbundna soldater i syfte att säkerställa ett tillräckligt antal utbildare för beväringarna och för att säkerställa finansieringen av repetitionsövningarna så att 19 200 reservister deltar i repetitionsövningar år 2020. (Reservation 2) 
6. Ville Vähämäki saf understödd av Sami Savio saf 27.10.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att inrätta fasta tjänster inom Försvarsmakten så att personalbristen och utbildarbristen kan åtgärdas på ett bestående sätt." (Reservation 1) 
7. Ville Vähämäki saf understödd av Sami Savio saf 27.10.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen avsätter tillräckligt stora resurser för att hålla kvaliteten och kvantiteten för repetitionsövningar på tillräckligt hög nivå." (Reservation 1) 
8. Ville Vähämäki saf understödd av Sami Savio saf 27.10.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att stödja idrottsaktiviteter för unga och i samarbete med försvarsorganisationerna försöka höja konditionen på dem som rycker in." (Reservation 1) 
9. Ville Vähämäki saf understödd av Sami Savio saf 27.10.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för ett finländskt utträde ur Ottawakonventionen som förbjuder infanteriminor." (Reservation 1) 
10. Ville Vähämäki saf understödd av Sami Savio saf 27.10.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att höja beväringarnas dagpenning." (Reservation 1) 
11. Ville Vähämäki saf understödd av Sami Savio saf 27.10.18: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen i så stor utsträckning som möjligt riktar in upphandlingar inom försvarsmakten på produkter som tillverkas i Finland för att främja sysselsättning, företagande och försörjningsberedskap." (Reservation 1) 
12. Ville Vähämäki saf understödd av Sami Savio saf 27.10.19: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar riksdagen en redogörelse om finansieringen av anskaffningen av HX-jaktplan som motsvarar Hornet-jaktplanens prestanda." (Reservation 1) 
13. Jari Koskela saf understödd av Sami Savio saf 27.10.50: Momentet ökas med 50 000 euro för att stödja verksamheten i de försvarsorganisationer som är verksamma i Egentliga Finland. (BM 85) 
Betänkandet ”ja”, Kai Mykkänens förslag nr 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 107 ja, 77 nej; 15 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 142 ja, 41 nej, 1 avstår; 15 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Talman Matti Vanhanen
Jukka Kopras förslag nr 3 och Ville Vähämäkis förslag nr 4 med samma innehåll samt Timo Heinonens förslag nr 5 gäller samma anslag. Först ställs Timo Heinonens förslag nr 5 mot Jukka Kopras förslag nr 3 och Ville Vähämäkis förslag nr 4 och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
1) Jukka Kopras förslag nr 3 och Ville Vähämäkis förslag nr 4 ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 5 ”nej”.
Omröstningsresultat: 147 ja, 36 nej, 2 avstår; 14 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Jukka Kopras och Ville Vähämäkis förslag. 
2) Betänkandet ”ja”, Jukka Kopras förslag nr 3 och Ville Vähämäkis förslag nr 4 ”nej”.
Omröstningsresultat: 108 ja, 76 nej; 15 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 6 ”nej”.
Omröstningsresultat: 109 ja, 76 nej; 14 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 7 ”nej”.
Omröstningsresultat: 109 ja, 75 nej; 15 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 8 ”nej”.
Omröstningsresultat: 133 ja, 51 nej, 1 avstår; 14 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 9 ”nej”.
Omröstningsresultat: 125 ja, 53 nej, 2 avstår; 19 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 10 ”nej”.
Omröstningsresultat: 113 ja, 53 nej, 5 avstår; 28 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 11 ”nej”.
Omröstningsresultat: 109 ja, 76 nej; 14 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 12 ”nej”.
Omröstningsresultat: 142 ja, 40 nej, 1 avstår; 16 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Jari Koskelas förslag nr 13”nej”.
Omröstningsresultat: 130 ja, 44 nej, 4 avstår; 21 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände huvudtitel 27 enligt betänkandet. 
Senast publicerat 03-03-2020 10:33