Viimeksi julkaistu 23.6.2022 15.54

Valiokunnan mietintö StVM 11/2022 vp HE 78/2022 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, vuosilomalain 7 §:n ja merimiesten vuosilomalain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, vuosilomalain 7 §:n ja merimiesten vuosilomalain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta (HE 78/2022 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut (etäkuuleminen): 

 • neuvotteleva virkamies Eva Ojala 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • asiantuntija Emmi Vettenranta 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • johtaja Hanna-Maija Kause 
  Hyvinvointiala HALI ry

Valiokunta on saanut kirjalliset lausunnot: 

 • Kansaneläkelaitos
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • Akava ry
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
 • STTK ry
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
 • Suomen Yrittäjät ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kolmea sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annettua lakia sekä vuosilomalakia ja merimiesten vuosilomalakia. Esityksen mukaan covid-19-tutkimuksen ja covid-19-taudilta suojaamiseksi annetun rokotteen rokottamistoimenpiteen korvattavuutta koskevien väliaikaisten säännösten voimassaoloa jatkettaisiin 31.12.2022 saakka. Vastaavasti jatkettaisiin myös sairausvakuutuslain perusteella myönnettävää tartuntatautipäivärahaa koskevan väliaikaisen säännöksen voimassaoloa sekä vuosilomalain ja merimiesten vuosilomalain työssäolon veroista aikaa koskevien säännösten voimassaoloa. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja viimeistään 29.6.2022. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Esityksessä ehdotetaan jatkettavaksi 30.6.2022 asti väliaikaisina voimassa olevia sairausvakuutuslain sekä vuosilomalain ja merimiesten vuosilomalain säännöksiä, jotka koskevat koronavirusrokotuksen rokottamistoimenpiteen kustannusten korvaamista, koronavirustestausta koskevan korvaustaksan asetuksenantovaltuutta ja tartuntatautipäivärahan maksamista ilman tartuntatautilääkärin eristämismääräystä luotettavasti todetun koronavirustartunnan johdosta. Säännösten voimassaoloa ehdotetaan jatkettavaksi 31.12.2022 saakka. Säännöksiin ei ehdoteta sisällöllisiä muutoksia.  

Väliaikaisten säännösten voimassaolon jatkamisen tavoitteena on osaltaan turvata koronavirusepidemian torjuntaa ja varautua epidemiatilanteen mahdolliseen pahenemiseen. Valiokunta pitää säännösten voimassaolon jatkamista tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja kannattaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.  

Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on kiinnitetty huomiota siihen, että tartuntatautipäivärahan maksaminen koronavirustartunnan johdosta ylläpitää laajan testauskapasiteetin ja terveydenhuollon palvelujen tarvetta, mikä sitoo sekä henkilö- että laboratorioresursseja. Lisäksi kuulemisessa on tuotu esille, että tartuntatautipäivärahan maksaminen koronavirustartunnan johdosta asettaa eri hengitystieinfektioita sairastavat henkilöt eriarvoiseen asemaan saamansa tulonmenetyksen suhteen. Valiokunta toistaa aikaisemmin sairausvakuutuslakiin koronavirusepidemian vuoksi ehdotettuja väliaikaisia muutoksia käsitellessään esittämänsä näkemyksensä (StVM 1/2022 vp) siitä, että väliaikaisten säännöksien voimassaolon kestoa on tarpeen arvioida uudelleen, jos epidemiatilanne olennaisesti muuttuu eikä säännöksille enää ole perusteita. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 78/2022 vp sisältyvät 1.—5. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 8.6.2022 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Markus Lohi kesk 
 
varapuheenjohtaja 
Mia Laiho kok 
 
jäsen 
Pekka Aittakumpu kesk 
 
jäsen 
Kaisa Juuso ps 
 
jäsen 
Arja Juvonen ps (osittain) 
 
jäsen 
Terhi Koulumies kok 
 
jäsen 
Hanna-Leena Mattila kesk 
 
jäsen 
Ilmari Nurminen sd 
 
jäsen 
Veronica Rehn-Kivi 
 
jäsen 
Minna Reijonen ps 
 
jäsen 
Heidi Viljanen sd 
 
jäsen 
Sofia Virta vihr 
 
varajäsen 
Aino-Kaisa Pekonen vas 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Sanna Pekkarinen