Senast publicerat 27-06-2022 09:00

Föredragningslista FsUD 61/2022 rd Försvarsutskottet Måndag 27.6.2022 kl. 10.00

1. Namnupprop

2. Beslutförhet

3. Statsrådets utredning: Förslag till ändring av Europeiska unionens fördrag

Statsrådets E-utredningE 79/2022 rd

Ärendet har lämnats till försvarsutskottet för eventuella åtgärder. 

4. Valtioneuvoston selvitys: Suomen ja Iso-Britannian puolustusyhteistyötä koskevan puitejärjestelyn päivittäminen

Statsrådets USP-utredningUSP 19/2022 rd

Det beslutas att inga åtgärder vidtas med anledning av ärende. 

5. Statsrådets utredning: Försvarsmaktens internationella övningssamarbete

Statsrådets USP-utredningUSP 29/2021 rd

Det beslutas att inga åtgärder vidtas med anledning av ärende UTPJ 24/20221 vp. 

6. Strategiska projekt för att stärka prestationsförmågan

Utskottets eget ärendeEÄ 22/2019 rd

Hyväksytään pöytäkirjalausuma. 

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om frivilligt försvar och 17 § i skjutvapenlagen

Regeringens propositionRP 80/2022 rd
Utskottets utlåtandeGrUU 36/2022 rd

Grundlagsutskottet:. 

Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 

  • inrikesministerietbilaga

Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 

Utkast till betänkande presenteras. 

Som grund för behandlingen ligger utkast till betänkande utdelat 23.6.2022. 

Allmän debatt. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av beredskapslagen och 79 § i värnpliktslagen

Regeringens propositionRP 63/2022 rd
Utskottets utlåtandeKuUU 13/2022 rd
Utskottets utlåtandeEkUU 27/2022 rd
Utskottets utlåtandeKoUU 21/2022 rd
Utskottets utlåtandeShUU 6/2022 rd
Utskottets utlåtandeAjUU 5/2022 rd
Utskottets utlåtandeGrUU 29/2022 rd
Utskottets utlåtandeFvUU 19/2022 rd

Som grund för behandlingen ligger utkast till betänkande utdelat pp.kk.vvvv. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

9. Övriga ärenden

10. Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är på tisdagen 28.6.2022 kl 8.00 - TBC