Utlåtande
StoUU
2
2019 rd
Stora utskottet
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Att ytterligare stärka rättsstatsprincipen inom unionen – Läget idag och vägar framåt
Statsrådets utredning: Rättsstatsfrågor under Finlands ordförandeperiod i EU
Till statsrådet
INLEDNING
Remiss
I enlighet med 97 § i grundlagen har statsrådet lämnat riksdagen en utredning E 17/2019 rd och dessutom en kompletterande skrivelse EJ 17/2019 vp — E 17/2019 rd att ytterligare stärka rättsstatsprincipen inom unionen.  
Dessutom har statsrådet i enlighet med 97 § i grundlagen lämnat en utredning E 16/2019 rd till riksdagen: Rättsstatsfrågor under Finlands ordförandeperiod i EU. 
Stora utskottet beslutade den 25 oktober 2019 att behandla ärendena samtidigt. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
specialsakkunnig i EU-ärenden
Henriikka
Leppo
statsrådets kansli
enhetschef
Tia
Möller
justitieministeriet
direktör för människorättscentret
Sirpa
Rautio
Människorättscentret
professor
Kaarlo
Tuori.
UTREDNINGEN OCH DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN
Förslaget
Se EU-dokument COM(2019) final och statsrådets promemoria VNEUS2019-00400 6.6.2019. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument E 16/2019 rd och E 17/2019 rd
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet (SuVL 2/2019 vp). 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Stora utskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt i ärendena E 16/2019 rd och E 17/2019 rd med särskild tonvikt på synpunkterna i motiveringen ovan.  
Helsingfors 6.11.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Satu
Hassi
gröna
1. vice ordförande
Jani
Mäkelä
saf
2. vice ordförande
Merja
Kyllönen
vänst
medlem
Paavo
Arhinmäki
vänst
medlem
Ritva
Elomaa
saf
medlem
Sari
Essayah
kd
medlem
Hannakaisa
Heikkinen
cent
medlem
Eveliina
Heinäluoma
sd
medlem
Olli
Immonen
saf
medlem
Anne
Kalmari
cent
medlem
Ville
Kaunisto
saml
medlem
Kimmo
Kiljunen
sd
medlem
Antti
Kurvinen
cent
medlem
Suna
Kymäläinen
sd
medlem
Lulu
Ranne
saf
medlem
Arto
Satonen
saml
medlem
Iiris
Suomela
gröna
medlem
Sofia
Vikman
saml
medlem
Anne-Mari
Virolainen
saml
ersättare
Inka
Hopsu
gröna
ersättare
Pia
Kauma
saml
ersättare
Anders
Norrback
sv
ersättare
Jouni
Ovaska
cent
ersättare
Jenna
Simula
saf
ersättare
Hussein
al-Taee
sd.
Sekreterare var
utskottsråd
Anna
Sorto.
AVVIKANDE MENING
Motivering
Se det finska utlåtandet (SuVL 2/2019 vp). 
Avvikande mening
Vi föreslår
att stora utskottet meddelar att det omfattar statsrådets ståndpunkt med beaktande på synpunkterna i motiveringen ovan.  
Helsingfors 06.11.2019
Jani
Mäkelä
saf
Ritva
Elomaa
saf
Olli
Immonen
saf
Lulu
Ranne
saf
Jenna
Simula
saf
Senast publicerat 25-02-2020 13:45