Senast publicerat 15-06-2022 11:30

Betänkande KoUB 7/2022 rd B 6/2022 rd Kommunikationsutskottet Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2021

INLEDNING

Remiss

Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2021 (B 6/2022 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • ordförande Arto Satonen 
    Rundradions förvaltningsråd
  • verkställande direktör Merja Ylä-Anttila 
    Rundradion.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

(1)Utskottet betonar vikten av Rundradions skyldighet att tillhandahålla allmännyttiga tjänster och understryker att Rundradions betydelse som producent och distributör av tillförlitlig och aktuell information och inhemskt medieinnehåll accentueras ytterligare under exceptionella och instabila förhållanden. Utskottet anser också att Rundradion fyller en kärnfunktion när det gäller att upprätthålla den inhemska kulturen och tillgodose behoven hos de i lag angivna språkliga och andra minoritets- och specialgrupper och bland annat regionala behov. 

(2)Enligt enkätundersökningar är tillfredsställelsen med Rundradions tjänster och förtroendet för dess verksamhet synnerligen höga bland medborgarna. Utskottet anser utifrån inkommen utredning att Rundradion har lyckats bra i sina uppgifter. Utskottet anser det också vara bra att Rundradion har kunnat anpassa sin verksamhet efter behov och svara mot förväntningarna i samband med exceptionella omständigheter, teknisk utveckling och förändringar i mediebranschens verksamhetsbetingelser. 

(3)Utskottet har redan flera gånger i sina betänkanden fäst uppmärksamhet vid att det skulle underlätta riksdagsbehandlingen av förvaltningsrådets berättelse, om berättelsen gavs redan tidigare under våren. Utskottet anser att det vid nästa bedömning av ändringsbehoven i lagen om Rundradion (1380/1993) också är nödvändigt att bedöma möjligheten att förvaltningsrådet lämnar berättelse till riksdagen vartannat år. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner ett ställningstagande med anledning av berättelse B 6/2022 rd. 

Utskottets förslag till ställningstagande

Riksdagen har ingenting att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 9.6.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Suna Kymäläinen sd 
 
medlem 
Pekka Aittakumpu cent 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Janne Heikkinen saml 
 
medlem 
Petri Huru saf 
 
medlem 
Juho Kautto vänst 
 
medlem 
Jari Kinnunen saml 
 
medlem 
Jouni Kotiaho saf 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Joonas Könttä cent 
 
medlem 
Sheikki Laakso saf 
 
medlem 
Jenni Pitko gröna 
 
medlem 
Paula Werning sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Juha Perttula.