AhvenanmaaKuva: Heidi Ikonen

​Ahvenanmaan itsehallintolain uudistaminen

Ahvenanmaan itsehallintolakia uudistettaessa tarkoituksena on huomioida yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia. Vuonna 2013 asetetun Ahvenanmaa-komitean tuli toimeksiantonsa mukaan ehdottaa uudistuksia itsehallintolakiin ja itsehallintojärjestelmään sekä valmistella ehdotus itsehallintoa koskevaksi moderniksi lainsäädännöksi. Komitean tuli myös ehdottaa, miten taloudellista itsehallintoa voitaisiin kehittää. Erityistä huomiota tuli kiinnittää siihen, miten maakunnan ja valtakunnan keskinäistä etua edistävää vuorovaikutusta voidaan aikaansaada.

Komitea julkaisi välimietinnön tammikuussa 2015. Välimietinnössä todettiin, että uudistetun itsehallintolain tulee määritellä Ahvenanmaan perustuslaillinen asema sekä itsehallinnon valtiosääntöiset takuut. Komitean tuli ehdottaa toimenpiteitä Ahvenanmaan taloudellisen itsehallinnon kehittämiseksi. Myös toimivallanjakoa maakunnan ja valtakunnan välillä haluttiin tarkastella ja ehdottaa muutoksia tulkintaongelmia aiheuttaneisiin toimivaltasäännöksiin. Komitean tuli myös arvioida, olisiko mahdollista saada kotiseutuoikeus ilman Suomen kansalaisuutta.

Komitean loppumietintö valmistui 16.6.2017. Komitea ehdottaa kokonaan uuden Ahvenanmaan itsehallintolain säätämistä. Uutta itsehallintolakia on muotoiltu vastaamaan vuonna 2000 voimaantullutta perustuslakia. Keskeisenä tavoitteena olisi luoda nykyistä joustavampi itsehallinto, joka mahdollistaisi tarvittaessa eri toimivalta-alueiden siirtämisen maakuntapäiville. Mallia on otettu Tanskan ja Färsaarten välisestä itsehallintojärjestelmästä. Valtioneuvostossa Ahvenanmaata koskevia periaatteellisia tai laaja-alaista merkitystä omaavia asioita ehdotetaan valmisteltavaksi toimivaltaisten ministerien sekä Ahvenanmaan maaneuvoksen kokoonpanossa pääministerin johdolla.

Uuden itsehallintolain säätäminen tulee tapahtumaan perustuslainsäätämisjärjestyksessä. Tarkoituksena oli, että kokonaisuudistukseen liittyvä hallituksen esitys annetaan eduskunnalle vaalikaudella 2015–2018. Kokonaisuudistus ei kuitenkaan tuolloin toteutunut. Helmikuussa 2019 eduskunnalle annettiin Ahvenanmaan maakunnan taloudenhoitoa koskeva hallituksen esitys HE 320/2018. Eduskunta hyväksyi 20.2.2019 lakiehdotuksen lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin. Vaalien jälkeen 13.12.2019 eduskunta hyväksyi lepäämään jätetyn lakiehdotuksen LJL 2/2019 mietinnön mukaisena. Lisäksi eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Hallituksen esitystä uudeksi Ahvenanmaan itsehallintolaiksi ei ole vielä annettu eduskunnalle.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelmassa todettiin, että Ahvenanmaan itsehallintoa uudistetaan yhteistyössä maakuntahallituksen kanssa. Pääministeri Sipilän hallituksen hallitusohjelmassa puolestaan todettiin, että uudistustyö Ahvenanmaan itsehallintolain parissa jatkuu. Myös pääministeri Marinin hallituksen hallitusohjelmassa todetaan, että itsehallintolain uudistaminen jatkuu.

Ahvenanmaan itsehallintolain kokonaisuudistus, Oikeusministeriön hanke OM016:00/2013, toimikausi: 19.9.2013–

Gunnar Janssonin johtaman komitean mietintö: Betänkande från parlamentariska kommittén om förslag till reformering av självstyrelsesystemet och självstyrelselagen för Åland. 29.10.2010.

Alec Aallon johtaman työryhmän mietintö: Ålands självstyrelse i utveckling : Ålandskommitténs 2013 delbetänkande – Ahvenanmaan itsehallinnon kehittäminen : Ahvenanmaa-komitean 2013 välimietintö. 24.01.2013. Oikeusministeriön julkaisu 4/2013. 

Roger Janssonin johtaman työryhmän mietintö: Slutrapport från parlamentariska kommittén för fortsatt arbete med ett nytt självstyrelsesystem. 29.3.2013.

Presidentti Tarja Halosen johtama parlamentaarinen komitea asetettiin 19.9.2013 OM016:00/2013.
Komitean varapuheenjohtajina toimivat Gunnar Jansson ja Teija Tiilikainen.
– Komitean välimietintö ”Ålands självstyrelse i utveckling– Ahvenanmaan itsehallinnon kehittäminen” valmistui tammikuussa 2015. Komitean välimietinnöstä annetut lausunnot löytyvät hankkeen sivuilta kohdasta asiakirjat.
– Komitean loppumietintö valmistui kesäkuussa 2017. Ålands självstyrelse i utveckling. Ålandskommitténs 2013 slutbetänkande – Ahvenanmaan itsehallinnon kehittäminen. Ahvenanmaa-komitean 2013 loppumietintö, 16.6.2017.

Loppumietintö oli kommentoitavana Lausuntopalvelussa.

Yhteenvetoa Ahvenanmaa-komitean loppumietinnöstä annetusta lausuntopalautteesta / Maiju Tuominen ja Janina Groop-Bondestam 13.10.2017.

Oikeusministeriö asetti joulukuussa 2017 korkean tason työryhmän jatkamaan itsehallintolakiuudistuksen valmistelua. Työryhmän raportti valmistui huhtikuussa 2018.
Ålands självstyrelse i utveckling. Självstyrelselagsarbetsgruppens 2018 riktlinjeförslag – Ahvenanmaan itsehallinnon kehittäminen. Itsehallintolakityöryhmän 2018 linjausehdotukset. Mietintöjä ja lausuntoja / Oikeusministeriö, 14/2018.

Hallituksen esitys eduskunnalle uudeksi Ahvenanmaan itsehallintolaiksi (Luonnos 2.7.2021)

Lausuntopalvelu.fi. Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle uudeksi Ahvenanmaan itsehallintolaiksi

Lausuntoyhteenveto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle uudeksi Ahvenanmaan itsehallintolaiksi 12.11.2021

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto oikeusministeriölle hallituksen esityksen luonnoksesta uudeksi Ahvenanmaan itsehallintolaiksi, 29.4.2022.

​Käsittely eduskunnassa

Hallituksen esitystä uudeksi Ahvenanmaan itsehallintolaiksi ei ole vielä annettu eduskunnalle.

Vaalikausi 2015–2018

Alun perin tarkoituksena oli, että kokonaisuudistukseen liittyvä hallituksen esitys annetaan eduskunnalle vaalikaudella 2015–2018. Kokonaisuudistus ei kuitenkaan tuolloin toteutunut. Taloudenhoitoa koskevaa itsehallintolain muutosta valmisteltiin oikeusministeriössä (OM046:00/2018). Helmikuussa 2019 eduskunnalle annettiin asiaa koskeva hallituksen esitys HE 320/2018. Eduskunta hyväksyi 20.2.2019 lakiehdotuksen lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin. Samalla eduskunta hyväksyi perustuslakivaliokunnan lausumaehdotuksen, jonka mukaan hallituksen tulee ryhtyä pikaisiin toimiin Ahvenanmaan itsehallintolain kokonaisuudistuksen toteuttamiseksi.

​Oikeusvertailevaa aineistoa

Sääntely muissa maissa

Euroopassa on useita itsehallinnollisia alueita, joilla kullakin on oma hallinnollinen ratkaisunsa. Eduskunnan kirjastossa on itsehallintoon liittyvää kirjallisuutta. Ohessa esimerkkinä sääntelystä Katalonia ja Skotlanti.

Katalonia

Statute of autonomy / Generalitat de Catalunya 

Skotlanti

Scotland act 1998

Ahvenanmaan asemaan liittyviä valtiosopimuksia ja historiallisia dokumentteja

Ahvenanmaan linnoittamattomuudesta sovittiin Pariisin rauhansopimuksessa vuonna 1856, ks. sopimuksen kolmannen liitteen (troisiéme annexe) artikla yksi.

(SopS 1/1922) sopimus Saksan, Tanskan, Viron, Suomen, Ranskan, Iso‐Britannian, Italian, Latvian, Puolan ja Ruotsin välillä Ahvenanmaan saarten linnoittamattomuudesta ja puolueettomuudesta

(SopS 24/1940) Asetus Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kanssa Ahvenanmaan saarista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

(SopS 20/1947) Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton, Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan, Austraalian, Etelä-Afrikan Unionin, Intian, Kanadan, Tsekkoslovakian, Ukrainan Sosialistisen Neuvostotasavallan, Uuden Seelannin sekä Valko-Venäjän Sosialistisen Neuvostotasavallan välinen rauhansopimus. Sopimuksen toisen osan artiklassa viisi todetaan, että Ahvenanmaan saaret jäävät demilitarisoiduiksi nykyisen tilanteen mukaisesti.

Ahvenmaan asemaan liittyvistä valtiosopimuksista ja muista dokumenteista: Internationella avtal och dokument rörande Åland : International treaties and documents concerning Åland Islands 1856–1992.
Internationella avtal och dokument rörande Åland -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kansainliitto päätti 24.6.1921, että Ahvenanmaa kuuluu Suomelle. Asiasta käyty keskustelu: League of Nations : Official Journal no. 7 September 1921, s. 691–705.

Aiheeseen liittyvää aineistoa kirjaston kokoelmassa ja verkossa

Ahvenanmaan itsehallinto : perehdytys valtioneuvoston virkamiehille / Sten Palmgren. Oikeusministeriön julkaisuja, Selvityksiä ja ohjeita 2023:10.

Valtioneuvoston Ahvenanmaa-strategia : Valtioneuvoston periaatepäätös / Valtioneuvosto. Valtioneuvoston julkaisuja 2022:45.

The Future Conditions for the Åland Autonomy : a study of the legal and political development of Åland´s self-determination / Bjarne Lindström, Göran Lindholm. Olof M. Jansson’s Foundation, 2021.

Det åländska självstyrets kvaliteter : demokrati, resurser och kompetens / Jan Sundberg, Stefan Sjöblom. Svenska litteratursällskapet i Finland, 2021.
Sundbergin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Konsten att olovligen ta makten av en autonomi / Axel Jonsson. Artikkeli julkaisussa Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland 157 (2021):2, s. 87–110.
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

De statsrättsliga garantierna för Ålands självstyrelse / Sten Palmgren. Artikkeli julkaisussa Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland 156 (2020):6, s. 689–715.
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Respecting autonomies and minorities / Bent Ole Gram Mortensen, Markku Suksi. Artikkeli julkaisussa Nordic law in European context / Pia Letto-Vanamo, Ditlev Tamm, Bent Ole Gram Mortensen (eds.). Cham, Springer Nature Switzerland AG, 2019. S. 61–77.
Letto-Vanamon ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Demilitarisation and international law in context : the Åland islands / Sia Spiliopoulou Åkermark, Saila Heinikoski, Pirjo Kleemola-Juntunen. Routledge, 2018.
Spiliopoulou Åkermarkin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Double enumeration of legislative powers in a sub-state context : a comparison between Canada, Denmark and Finland / Markku Suksi. Cham, Springer, 2018.
Suksin (2018) julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Ålands demilitarisation and neutralisation at the end of the Cold War : parliamentary discussions in Åland and Finland 1988–1995 / Yannick Poullie. Artikkeli julkaisussa International journal on minority and group rights 23 (2016):2, s. 179–210.
International journal on minority and group rights -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Självstyrelser i Norden i ett fredsperspektiv : Färöarna, Grönland och Åland / redaktörer: Sia Spiliopoulou Åkermark och Gunilla Herolf. Mariehamn, Nordiska Rådet : Ålands fredsinstitut, 2015.
Spiliopoulou Åkermarkin ja Herolfin (red.) julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Nytt självstyrelsesystem för Åland / Gunnar Jansson. Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland. Helsingfors : Juridiska föreningen i Finland 151 (2015):1, s. 20–26.
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Utvecklingen av Ålands självstyrelsesystem : seminarierapport = Ahvenanmaan itsehallintojärjestelmän kehittäminen : seminaariraportti / Sten Palmgren. Helsinki : Oikeusministeriö, 2014. Selvityksiä ja ohjeita 53/2014.

Explaining the Robustness and longevity of the Åland example in comparison with other autonomy solutions / Markku Suksi. International journal on minority and group rights 20 (2013):1, s. 51–66. The Hague, Kluwer.
International journal on minority and group rights -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Practising Self-Government : A Comparative Study of Autonomous Regions / edited by Yash Ghai and Sophia Woodman. Cambridge, Cambridge University Press, 2013.
Ghain ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Territoriell autonomi – modell för konfliktlösning men med konstitutionella komplikationer : föredrag hållet vid Finska Vetenskap-Societetens symposium om Aktuell forskning den 21 maj 2012 / av Markku Suksi. Artikkeli julkaisussa Sphinx. Helsinki, Societas scientiarum Fennica. S. 47–62.
Sphinx-julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Autonomie régionale et relations internationales : nouvelles dimensions de la gouvernance multilatérale = Regional autonomy and international relations : new dimensions of multilateral governance / Carlos E. Pacheco Amaral (ed.). Paris, L'Harmattan, 2011.
Amaralin (ed.) julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

The Åland islands / Elisabeth Nauclér. Artikkeli julkaisussa Autonomie régionale et relations internationales : nouvelles dimensions de la gouvernance multilatérale = Regional autonomy and international relations : new dimensions of multilateral governance / Carlos E. Pacheco Amaral (ed.). Paris, L'Harmattan, 2011. S. 195–211.
Amaralin (ed.) julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Sub-state governance through territorial autonomy : a comparative study in constitutional law of powers, procedures and institutions / Markku Suksi. New York, Springer, 2011.
Suksin (2011) julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Rauhan saaret : Ahvenanmaan itsehallinto, demilitarisointi ja puolueettomuus / Susanne Eriksson, Lars Ingmar Johansson, Barbro Sundback. Maarianhamina, Ahvenanmaan rauhaninstituutti, 2007.
Erikssonin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Åland – demilitariserat och ne​​utraliserat område / Susanne Eriksson. Artikkeli kirjassa: Fredens öar – Ålands självstyrelse, demilitarisering och neutralisering. Mariehamn, Ålands fredsinstitut, 2006.
Fredens öar -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Publikationsdatabas – Publications database / Ålands Fredsinstitut.
– Ahvenanmaan rauhaninstituutin julkaisutietokanta

Ahvenanmaan itsehallintoon liittyviä julkaisuja Eduskunnan kirjastossa​

Hankkeen uutisointia​

Työ Ahvenanmaan itsehallintolain kanssa jatkuu työryhmässä​. Oikeusministeriön tiedote 24.3.2023

​​Självstyrelselagens helhetsrevision läggs på is​. Emma Harald, Nya Åland 5.9.2022

Lagstiftningsråd: Ålands nya självstyrelselag uselt beredd. Sara Langh, Svenska Yle 29.4.2022

Bråttom för Ålands nya självstyrelselag. Carin Karlsson, Hufvudstadsbladet 15.9.2021

Ahvenanmaan itsehallintolain kokonaisuudistus lausuntokierrokselle. Oikeusministeriön tiedote 6.7.2021

Ahvenanmaan itsehallintolain muutos lepäämään eduskuntavaalien yli. Eduskunnan tiedote 20.2.2019

Ingen ny självstyrelselag för Åland 2022. Hufvudstadsbladet 9.10.2018

Komitealta linjauksia Ahvenanmaan itsehallintolain uudistamisesta. Oikeusministeriön tiedote 28.1.2015

Ålands självstyrelselag förnyas. Yle Nyheter TV-nytt 28.1.2015

Parlamentaarinen komitea uudistamaan Ahvenanmaan itsehallintolakia. Oikeusministeriön tiedote 19.9.2013

Työryhmä pitää tarpeellisena uudistaa Ahvenanmaan itsehallintolakia. Oikeusministeriön tiedote 24.1.2013

Muuta aineistoa

Ålands lagting: självs​t​yrelselagen. Maakuntahallituksen sivulla on nykyisen itsehallintolain lisäksi tietoa vuosien 1920 ja 1951 osalta. 

Ahvenanmaan erityisasema. Ulkoministeriö

Ahvenanmaata koskevia kansainvälisiä sopimuksia ja asiakirjoja. Ålands kulturstiftelse

Ahvenanmaan itsehallinto 100 vuotta – juhlaseminaari 24.11.2021. Eduskunta

Ahve­nan­maan it­se­hal­lin­to 100 vuotta. Kansallisarkisto​​

Sisällöllinen toimitus: Eduskunnan kirjasto, sähköposti: kirjasto@eduskunta.fi, maaliskuu 2017, päivitetty 27.3.2023