kaivoskoneKuva: Janne Koskenniemi

​Kaivoslain uudistaminen

Suomessa toimii 44 kaivosta, jotka alihankkijoineen työllistävät noin 7000 henkilöä (2019). Toimivat kaivokset luovat hyvinvointia, mutta rasittavat myös ympäristöä.

Kaivosten toiminta herättää tunteita niin puolesta kuin vastaankin. Parhaillaan käynnissä olevat kaivokset on perustettu kaivoslain 503/1965 tai sitä aiemman lainsäädännön nojalla. Kaivoslakia on uudistettu vuonna 2011 (621/2011) ja siihen sisältyvillä siirtymäsäännöksillä kaikki kaivostoiminta on siirtynyt tämän lain noudattamiseen. Nykyisen lain mukaan myönnetyn kaivosluvan nojalla ei vielä kuitenkaan ole alkanut uutta kaivostoimintaa.

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa 10.12.2019 on sitouduttu kaivoslainsäädännön uudistamiseen. Ohjelman mukaan ”uudistuksen lähtökohtana on ympäristönsuojelun tason parantaminen, kaivosten toimintaedellytysten varmistaminen sekä paikallisen hyväksyttävyyden ja vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen"

Hallitusohjelman perusteella työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti kaivoslain uudistamishankkeen. Virkamiesvalmistelun tueksi on asetettu sidosryhmistä koostuva työryhmä. Tässä hankkeessa valmistellaan uudistuksia vain työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan kuuluvaan kaivoslakiin. Kaivoksia säädellään myös lukuisilla muilla laeilla kuin kaivoslailla. Niiden toimintaan vaikuttavat esimerkiksi ympäristöministeriön toimialaan kuuluvat luonnon- ja ympäristönsuojelulaki sekä maankäyttö- ja rakennuslaki, kuten myös valtiovarainministeriön vastuulla oleva verolainsäädäntö. Myös näihin lakeihin, kuten myös lupakäytäntöihin, suunnitellaan uudistuksia kaivosten osalta.

Kansalaisaloite Kaivoslaki Nyt – Lakialoite kaivoslain muuttamiseksi jätettiin eduskunnalle 8.10.2019. Talousvaliokunta antoi aloitteesta mietinnön 16.4.2020 ja ehdotti, että eduskunta hylkää kansalaisaloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset. Samalla valiokunta kuitenkin esitti hyväksyttäväksi viisi lausumaa. Näistä ensimmäisen mukaan ”eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa huomioon kaivoslainsäädännön uudistamisessa talousvaliokunnan mietinnössään aloitteesta esiintuomat näkökohdat ja hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamisen".

Kaivoslain uudistamista valmisteleva työryhmä asetettiin 13.2.2020. Esitys uudeksi kaivoslaiksi piti antaa eduskunnalle syksyllä 2020. Kansalaisaloitteen käsittelyn yhteydessä eduskunta oli kuitenkin edellyttänyt, että kaivoslakihankkeen yhteydessä tehdään intressivertailu. Asiasta käynnistyi valtioneuvoston Intressivertailu kaivoslupaprosessin osana -tutkimushanke.

Hallituksen esitys HE 126/2022 vp eduskunnalle laiksi kaivoslain muuttamisesta annettiin eduskunnalle 8.9.2022. Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.3.2023.​

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Kaivostoimintaa ohjaavan lainsäädännön toimivuuden arviointi / Pekka Vihervuori. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2019:44.

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma 10.12.2019. Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta: Kestävän talouden Suomi:
2.1. Verotus muuttuvassa maailmassa. Tavoite 3: kestävän kehityksen verouudistus: kaivosverotus.
3.1. Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi. Tavoite 8: Parannetaan kaivosten ympäristönsuojelua

Työ- ja elinkeinoministeriön hanke TEM090:00/2019: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaivoslain muuttamiseksi. Toimikausi 15.10.2019–

Kaivoslain uudistaminen 2020–2021. Työ- ja elinkeinoministeriö

Luonnos hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kaivoslain muuttamisesta. Työ- ja elinkeinoministeriö 3.3. 2022.
– Luonnos hallituksen esitykseksi oli lausuntokierroksella 3.3.–12.4. 2022. Lausuntoja on sekä lausuntopalvelu.fi:ssä että hankkeen svulla Asiakirjat-osiossa

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle hallituksen esityksen luonnoksesta laiksi kaivoslain muuttamisesta. Lainsäädännön arviointineuvosto 23.6.2022

​Käsittely eduskunnassa​

Hallituksen esitys HE 126/2022 eduskunnalle laiksi kaivoslain muuttamisesta annettiin eduskunnalle 8.9.2022.

​Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 42/2022, 27.10.2022

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 61/2022, 10.11.2022​

Aiheen aikaisempi käsittely

Lausumat

Nykyisen kaivoslain uudistamista ohjaavat monet eduskunnan hyväksymät lausumat.

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 5/2017

Eduskunnan vastaus EV 41/2018 hallituksen esitykseen Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (CETA –sopimus)

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM202019

Kansalaisaloite KAA 7/2019 Kaivoslaki Nyt – Lakialoite kaivoslain muuttamiseksi ja käsittelyn yhteydessä hyväksytty talousvaliokunnan mietintö TaVM 7/2020

Kirjalliset kysymykset

Kirjallinen kysymys KK 529/2017 CETA-vapaakauppasopimuksen vaikutuksesta kanadalaisiin kaivosyhtiöihin Suomessa / Ville Tavio, ps

Kirjallinen kysymys KK 324/2018 kaivoslain uudistuksesta / Hanna Sarkkinen, vas

Kirjallinen kysymys KK 359/2018 kaivoslain uudistamisen arvioinnista / Paavo Arhinmäki, vas

Kirjallinen kysymys KK 375/2018 CETA-sopimukseen liittyvän kaivoslain uudistamista koskevan eduskunnan lausuman toteuttamisesta / Satu Hassi Satu, vihr

Kirjallinen kysymys KK 552/2018 kaivoslain toimivuudesta ja Valkeakosken kultakaivoksen tilanteesta / Pauli Kiuru, kok

Kirjallinen kysymys KK 555/2018 kaivostoimintaa koskevien epäkohtien ja kaivoslain uudistamistarpeiden selvittämisestä sekä kaivostoiminnan ympäristöhaittoihin puuttumisesta / Outi Alanko-Kahiluoto, vihr

Kirjallinen kysymys KK 583/2018 kaivoslainsäädännön muuttamisesta / Silvia Modig, vas

Kirjallinen kysymys KK 697/2018 kuntien oikeudesta kieltää kaivostoiminta alueellaan / Krista Mikkonen, vihr

Kirjallinen kysymys KK 284/2019 kaivoshankkeiden ympäristövaikutuksiin liittyvien tietojen julkisuudesta / Tiina Elo, vihr

Kirjallinen kysymys KK 347/2019 CETA-sopimukseen varautumisesta / Mari Holopainen, vihr

Kirjallinen kysymys KK 734/2020 kaivosinfrastruktuurien uusiokäytöstä esimerkiksi Pyhäjärvellä / Raimo Piirainen, sd

Aloitteet

Lakialoite LA 7/2017 laiksi kaivoslain 182 §:n muuttamisesta / Mikko Kärnä, kesk

Oikeusvertailevaa aineistoa

Kansainvälinen sääntely

(SopS 9/1998) Suomi on ratifioinut ILOn yleissopimuksen (nro 176) ja suosituksen (nro 183), jotka koskevat terveyttä ja turvallisuutta kaivoksissa.

Kaivostoiminnan kansainvälisellä oikeudellisella sääntelyllä pyritään yhä enemmän myös alkuperäiskansojen oikeuksien toteutumiseen ja kestävän kehityksen tavoitteiden huomioon ottamiseen.

(SopS 6/1976) Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus

(SopS 8/1976) Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus

CCPR/C/FIN/CO/6, International Covenant on Civil and Political Rights
– YK:n ihmisoikeuskomitean huomiot saamelaisten oikeudesta maahan ja luonnonvaroihin yllä mainitun sopimuksen kuudentena raportointikautena 22.8.2013

Katso myös Lakihankkeen tietopaketti: ILO:n alkuperäiskansoja koskevan yleissopimuksen nro 169 ratifiointi

A/CONF.199/20, Report of the World Summit on Sustainable Development
– YK:n huippukokouksen julkilausuma kestävästä kehityksestä, 26.8.–4.9.2002

A/RES/66/288​, Resolution adopted by the General Assembly on 27 July 2012, The Future We Want
– YK:n yleiskokouksen päätöslauselma kestävästä kehityksestä

Sääntely Euroopan unionissa

Kaivostoiminnan sääntelyä EU:ssa tehdään ympäristölainsäädännöllä, kilpailupolitiikalla ja kansainvälisillä sopimuksilla.

2006/21/EY Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi kaivannaisteollisuuden jätehuollosta, 15.3.2006

2010/75/EU Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi teollisuuden päästöistä, ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä ja vähentämisestä 24.11.2010

KOM/2008/0699 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle - Raaka-aineita koskeva aloite: työllisyyden ja kasvun kannalta kriittisten tarpeiden täyttäminen

KOM(2010) 2020 Komission tiedonanto Eurooppa 2020 - Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia

KOM/2011/25 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle perushyödykemarkkinoihin ja raaka-aineisiin liittyviin haasteisiin vastaaminen

Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välinen laaja-alainen talous- ja kauppasopimus (CETA), 14.1.2017

Sääntely muissa maissa

Norja

LOV-2009-06-19-101 Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven)

LOV-2019-03-22-7 Lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven)

Ruotsi

Minerallag (1991:45)

Tanska

LBK nr 124 af 26/01/2017 Bekendtgørelse af lov om råstoffer

Muut maat

Mining Laws and Regulations 2021. ICLG
– ICLG:n maaraportit 15 maan ajankohtaisesta kaivoslainsäädännöstä (ml. Iso-Britannia, Kanada, USA ja Venäjä)

Aiheeseen liittyvää aineistoa kirjaston kokoelmassa ja verkossa

Intressivertailu kaivoslain lupaprosessin osana / Tomi Rinne et al. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2022: 26.

Kaivostoiminnan ympäristönsuojelu ja uudistettava kaivoslaki / Arja Halinen. Artikkeli julkaisussa Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja XIV 2021, s. 585–644.
– Luettavissa Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Näkökulmia kestävään kaivostoimintaan Suomessa. Valtiotalouden tarkastusviraston näkökulmat 2021: 2.

The law and governance of mining and minerals: a global perspective / Ana Elizabeth Bastida. Hart Publishing, 2020.
Bastidan julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kaivoslain mukaisten vakuuksien kattamat lopetus- ja jälkitoimet / Tomi Rinne, Ari Simonen. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2020:41.

Toimialaraportit : kaivosteollisuus / Heino Vasara. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2019:57.

Kaivoslain 38 § edellyttämän vaikutusten arvioinnin selvittäminen lupamenettelyissä saamelaisten kotiseutualueella, koltta-alueella ja erityisellä poronhoitoalueella / Maija Uusisuo (toim.). Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2018:20.

Kaivos koettuna / Tuija Mononen ja muut (toim.). Lapland University Press, 2018.
Kaivos koettuna -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Harmonisointia ilman koherenssia : kaivoslain toimivuus kaivos- ja ympäristölupamenettelyjen suhteiden näkökulmasta / Ismo Pölönen, Arja Halinen. Edilex 2017/31.
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Kaivos suomalaisessa yhteiskunnassa / Tuija Mononen. Lapin yliopistokustannus, 2016.
Kaivos suomalaisessa yhteiskunnassa -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Ympäristövaikutusten arviointimenettely kaivoshankkeissa / Jorma Janatuinen, Tommi Kauppila (toim.). TEM oppaat ja muut julkaisut 2015/3.

Mining in the Nordic Countries : a comparative review of legislation and taxation / Petter Hojem. Nordic Council of Ministers, 2015. TemaNord 2015:542.

Kaivostoiminnan yhteiskuntavastuu 2014 : Suomessa toimivien kaivosten ja malminetsijöiden yhteiskuntavastuuraportti. Sitra, 2015.

Kaivosten ympäristöturvallisuus : viranomaistyöryhmän loppuraportti. Ympäristöministeriön raportteja 3/2014.

Kaivosten stressitestit 2013 / Tero Välisalo (toim.). Ympäristöministeriön raportteja 2/2014.

Kansalaisvaikuttaminen

58068 allekirjoittajaa jätti eduskunnalle 8.10.2019 kansalaisaloitteen KAA 7/2019 Kaivoslaki Nyt – Lakialoite kaivoslain muuttamiseksi. Aloite sisälsi muutosehdotuksia myös muihin kaivostoimintaa säänteleviin lakeihin, kuten vesilakiin, ympäristönsuojelulakiin, maa-aineslakiin ja ympäristönvaikutusten arviointimenettelystä annettuun lakiin. 

Eduskunta teki päätöksen (TaVM 7/2020 - KAA 7/2019) aloitteesta 15.10.2020 ja hylkäsi kansalaisaloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset. Samalla eduskunta kuitenkin yksimielisesti hyväksyi asiaa käsitelleen talousvaliokunnan viisi lausumaa kaivoslain uudistamisesta. 

Kaivoslain muuttamista vaativia kansalaisaloitteita on tehty muitakin, mutta nämä kansalaisaloitteet eivät ole keränneet eduskuntakäsittelyyn vaadittua 50.000 allekirjoitusta.

Työ- ja elinkeinoministeriön valmistelemassa kaivoslain uudistamishankkeessa on pidetty avoimia kuulemistilaisuuksia, joihin on osallistunut asianomaisia kansalaisjärjestöjä. Kaivoslakityöryhmän kokousaineistot

Suomen luonnonsuojeluliitto: Kaivosvaikuttamisen opas, 2013:
Tietopaketti kaivoslaista ja kaivoshankkeiden viranomaisvaiheista

​Hankkeen uutisointia

Kaivoslain uudistamisen eduskuntakäsittely alkoi​. Eduskunnan tiedote 14.9.2022 ​​

Kaivoskunnassa ollaan tyytyväisiä uuteen kaivoslakiesitykseen – järjestöjä hiertää kuntien päätäntävallan lisääntyminen. Pekka Viinikka, Katja Kärki, Yle uutiset 9.9.2022

Kaivoslain uudistus valmistui: Kaivosteollisuus arvostelee ”maanomistajan veto-oikeutta”, vihreiden edustaja nostaa esiin geopoliittiset huolet. Anni Keski-Heikkilä, Helsingin Sanomat 8.9.2022

Kaivoslaki uudistuu: kansalaisten vaikutusmahdollisuudet, elinkeinon näkymät ja ympäristölliset seikat vahvistuvat. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 8.9.2022

Arviointineuvosto kaivoslaista: Tavoitteiden vertaaminen kustannuksiin on työlästä. Valtioneuvoston tiedote 23.6.2022

Uusi kaivoslaki lisäisi paikallisten päätösvaltaa kaivosasioissa, mutta suuriin ympäristövaikutuksiin ei uskota. Annu Passoja, YLE 13.4.2022

Kaivoslain uudistus lausuntokierrokselle: Elinkeinoministeri Lintilä korostaa kestävän kaivostoiminnan edellytyksiä. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 23.2.2022

Kaivoslaki repii hallitusta – ”Emme voi tällaista hyväksyä”. Hanna Gråsten-Lahtinen, Iltalehti 20.10.2021

Kaivoslain uudistuksesta järjestetään avoin kuulemistilaisuus 29.9. Työ- ja elinkeinoministeriö 22.9.2021

Kaivoslakityöryhmä käsitteli lakiluonnoksen yritys- ja ympäristövaikutusarvioita. Työ- ja elinkeinoministeriön uutinen 17.9.2021

Kaivoslain uudistamista tukemaan teetetään kaksi selvitystä: Intressivertailu ja varausmekanismi / Jukka Savolainen, Edilex-uutinen 19.2.2021
– Luettavissa Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Kaivoslain uudistaminen siirtyy ainakin vuodella eteenpäin. Timo Keränen, YLE-uutiset 22.10.2020

Kunnan ja maanomistajan päätösvalta voi parantua kaivosasioissa – Kaivosyhtiöltä saatetaan vaatia enemmän vakuuksia vahinkojen varalta. Timo Keränen, YLE-uutiset 15.9.2020

Suomi loukkaa saamelaisten oikeuksia päästämällä kaivosyhtiöt saamelaisalueelle. Piera Heaika Muotka, Saamelaisneuvosto 2.6.2020

Kaivosten merkitys on suuri Pohjois-Suomessa – kotimainen kaivosteollisuus luo osaltaan huoltovarmuutta. Pekka Tuomola ja Jouni Vuollo, Kaleva 4.5.2020

Kaivokset ruotuun pykälillä! Jouni Nissinen, Suomen luonnonsuojeluliiton blogi 5.4.2020

Paine kaivoslain uudistamiseksi kasvaa – kaivosala toivoo maltillisia muutoksia, kansalaisaloitteen allekirjoittajien mukaan hienosäätö ei nyt riitä. Riikka Sipilä, Turun Sanomat 22.8.2019

Kaivosteollisuus tyrmistynyt halli​​tusohjelman linjauksista. Jenna Stenroos, Kaivosteollisuus ry 12.6.2019

Liian löysäksi moititusta kaivoslaista syntyi poru. Kauppalehti, pääkirjoitus 8.1.2019

Muuta aineistoa

Asetukset

Valtioneuvoston asetus kaivostoiminnasta 28.6.2012/391

Valtioneuvoston asetus kaivosturvallisuudesta 1571/2011

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kaivosten nostolaitoksista 1455/2011 

Viranomaiset

Kaivostoimintaa valvovat:

TUKES

Aluehallintovirastot

ELY-keskukset 

Järjestöt ja yhdistykset

Explore mining Finland

Kaivannaistietoa kaikille: Kaiva.fi

Kaivosvastuu – kestävän kaivostoiminnan verkosto

Maan ystävät

Prokaivos.fi – tietoa ja työtä kaivoksista 

Suomen luonnonsuojeluliitto

Muuta

Geologian tutkimuskeskus

Sisällöllinen toimitus: Eduskunnan kirjasto, sähköposti: kirjasto@eduskunta.fi, helmikuu 2021, päivitetty 17.11.2022.